Chi phí thuê ngôi nhà cho người nước ngoài phù hợp và phải chăng 2022

hoài thuê ngôi nhà cho người nước ngoài có được trừ Khi tính thuế TNDN? Thuế GTGT tiền thuê ngôi nhà có được khấu trừ? Cách tính thuế TNCN thuê ngôi nhà cho người nước ngoài.

xin trích các văn bạn dạng quy định về việc đó.

1. uổng thuê ngôi nhà cho tư vấn viên cấp dưới nước ngoài tính vào chi phí thuế TNDN:

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định:

“1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh liên hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lí theo quy định của luật pháp.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua mặt hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao héc tàm tất cả thuế GTGT) Khi thanh toán phải có chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế bao héc tàm tất cả:

2.6. Chi lương bổng, tiền làm, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

b) Các Khoản lương lậu, tiền thưởng cho người lao động ko được ghi cụ thể

Điều khiếu nại được hưởng trọn và mức được hưởng trọn

tại một trong các giấy tờ sau:

hợp đồng lao động; Thoả ước cần lao tập thể; Quy chế tài chính của công ty, Tổng đánh ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng cai quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của công ty, Tổng tiến đánh ty.

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cần lao với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học tập cho con của người nước ngoài học tập tại nước ta theo bậc học tập từ măng non đến trung học tập phổ biến được doanh nghiệp trả có thuộc tính lương phía, tiền đả và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp

ký giao kèo cần lao với người cần lao

trong đó có ghi khoản chi về tiền ngôi nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động

, khoản chi trả này có thuộc tính tiền lương, tiền đánh và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào tổn phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp nước ta

ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài

trong đó nêu rõ doanh nghiệp nước ta phải chịu các phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài

trong thời gian tiến đánh tác ở nước ta thì tiền thuê ngôi nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại nước ta do doanh nghiệp nước ta chi trả được tính vào uổng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

—————————————————————————————-

Như vậy:

– tổn phí tiền thuê ngôi nhà cho người lao động, chuyên gia nước ngoài

được tính vào chi phí được trừ

Khi tính thuế TNDN

nếu

có hóa đơn, chứng từ

được quy định cụ thể trong

của đánh ty (

hoặc hợp đồng lao động)

– Nếu thuê ngôi nhà đất của đả ty

cần:

hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán

– Nếu thuê ngôi nhà đất của cá nhân chủ nghĩa

cần:

hợp đồng, chứng từ tính sổ; chứng từ nộp tiền thuế thay

(Nếu trên hợp đồng ghi bên thuê nộp thuế thay) -> Nhưng tùy thuộc vào giá trị thuê ngôi nhà…

Cụ thể: -> Xem thêm

:

——————————————————————–

2. Thuế GTGT tiền thuê ngôi nhà cho chuyên gia nước ngoài có được khấu trừ?

Theo điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

– Trường hợp cơ sở marketing thương mại có các chuyên gia nước ngoài sang nước ta đánh tác, giữ các chức phận cai quản lý tại nước ta,

hưởng trọn lương tại nước ta

theo giao kèo lao động ký với cơ sở kinh dinh tại nước ta thì cơ sở marketing thương mại

ko được khấu trừ thuế GTGT

của khoản

tiền thuê ngôi nhà

cho các chuyên gia nước ngoài này.

– Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là tư vấn viên cấp dưới của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài,

được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng trọn các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài

trong thời gian sang nước ta tiến đánh tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở marketing thương mại tại nước ta

có hợp đồng bởi văn bạn dạng nêu rõ doanh nghiệp tại nước ta phải chịu các uổng về chỗ ở

cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian tiến đánh tác ở nước ta thì thuế GTGT của khoản

tiền thuê ngôi nhà

cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại nước ta do cơ sở marketing thương mại tại nước ta chi trả

được khấu trừ.

“9.

Số thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ

, cơ sở marketing thương mại được

hạch toán vào tổn phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

hoặc tính vào nguyên giá của tài sản chắc chắn, trừ số thuế GTGT của product, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ko hề chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt.”

————————————————————————

Như vậy:

– Nếu DN bạn thuê ngôi nhà cho các chuyên gia nước ngoài

sang làm tác, giữ chức vụ cai quản lý,

hưởng trọn lương tại VN

thì

ko được khấu trừ thuế GTGT

của khoản tiền thuê ngôi nhà này. (

Khoản tiền thuế GTGT ko được khấu trừ thì hạch toán vào chi phí)

– Nếu DN bạn thuê ngôi nhà cho chuyên gia nước ngoài

tuy nhiên là viên chức của DN nước ngoài được điều động và

DN nước ngoài trả lương

thì

được khấu trừ thuế GTGT

(

nếu trong hợp đồng ghi rõ khoản này)

———————————————————————–

3. Tiền thuê ngôi nhà cho người nước ngoài có tính thuế TNCN:

Theo Điều 11 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC: (Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Các khoản thu nhập chiu thuế:

“đ.1)

Tiền ngôi nhà tại, điện, nước và các dịch vụ tất nhiên

(nếu có), ko bao héc tàm tất cả: khoản ích về ngôi nhà tại, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với ngôi nhà tại do người sử dụng cần lao xây dựng để cung cấp miễn phí cho người cần lao làm việc tại trung tâm vực tiến đánh nghiệp; ngôi nhà tại do người sử dụng lao động xây dựng tại trung tâm vực tài chính tài chính, địa bàn có điều khiếu nại tài chính tài chính xã hội gian khổ, địa bàn có điều khiếu nại tài chính tài chính tầng lớp đặc biệt gian khổ cung cấp miễn phí cho người cần lao làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê ngôi nhà hoặc phí khấu ngốn, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê ngôi nhà, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với ngôi nhà tại

do đơn vị dùng cần lao trả thay

tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả thay tuy nhiên ko vượt quá

15%

tổng thu nhập chịu thuế nảy sinh

(chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà, điện nước và dịch vụ tất nhiên (nếu có)) tại đơn vị ko phân biệt điểm trả thu nhập.”

————————————————————————————–

Như vậy:

– Khoản tiền thuê ngôi nhà cho người nước ngoài mà DN

trả thay

là khoản thu nhập chịu thuế TNCN tuy nhiên ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế

(chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà

)

Ví dụ

: Mr. bill gates lương tháng là 5.000$ (chưa tính tiền thuê nhà) và ông ko hề khoản nào được miễn thuế, tiền thuê nhà cho ông là 1.000$/tháng.

– Vì ông ko hề khoản nào được miễn thuế nên Thu nhập chịu thuế của ông (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là: 5.000$

-> Tiền thuê ngôi nhà phải chịu thuế TNCN

=

15%

X 5.000 = 750$

(Tính vào thu nhập chịu thuế ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà))

=> Tổng thu nhập chịu thuế:

= 5.000 + 750 = 5.750 $

Để tính tiếp số tiền thuế TNCN phải nộp mời các bạn xem thêm:

– Nếu là cá nhân chủ nghĩa

cứ trú

thi các bạn tính như thường ngày:

– Nếu là cá nhân

ko cư trú

xem thêm:

————————————————————————-

Lưu ý:

phí thuê ngôi nhà cho Giám đốc tiến đánh ty MTV ko được trừ

uổng thuê ngôi nhà cho giám đốc Cty TNHH 1TV do cá nhân đó là chủ:

Không được trừ Khi tính thuế TNDN

Không chịu thuế TNCN

.

(Theo tiến đánh văn 5636/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. Sài Gòn)

Xem thêm:

——————————————————————————–

Tác_Giả_2 !

———————————————————————————

Dữ Liệu Chi phí thuê ngôi nhà cho người nước ngoài phù hợp và phải chăng 2021-09-03 19:52:00

#Chi #phí #thuê #ngôi nhà #cho #người #nước #ngoài #hợp #lý