CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 2022

 

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

      01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và chỉ dẫn các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban sơ, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ, xác định giá trị sau ghi nhận ban sơ, khấu ngốn, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính.

      

02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, trừ những Khi có chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác cho TSCĐ hữu hình.

      

03. Trường hợp chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định phương pháp xác định và ghi nhận giá trị ban sơ của TSCĐ hữu hình khác với phương pháp quy định trong chuẩn mực này thì các nội dung khác của kế toán tài chính TSCĐ hữu hình vẫn thực hiện nay theo các quy định của chuẩn mực này.

      

04. Doanh nghiệp phải áp dụng chuẩn mực này ngay cả những Khi có ảnh hưởng trọn do thay đổi giá cả, trừ những Khi có quy định liên quan lại đến việc đánh giá lại TSCĐ hữu hình theo quyết định của Nhà nước.

      

05. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình dáng vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại phù phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu ngốn: Là sự phân bổ một cách có khối mạng lưới server giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Giá trị phải khấu ngốn: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cho biết giải trình tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.

Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, marketing thương mại, được tính bởi:

(a) Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hữu hình, hoặc:

(b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản.

Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được lúc ko hề thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau Khi trừ (-) chi phí thanh lý ước tính.

Giá trị phù hợp và phải chăng: Là giá trị tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ nắm rõ trong sự trao đổi ngang giá.

Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau Khi trừ (-) số khấu ngốn luỹ kế của tài sản đó.

Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, cả về giá trị thanh lý của chúng.

 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH

 

      

06. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

(a) Chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

(c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện nay hành.

      

07. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo group tài sản có cùng tính chất và  mục đích sử dụng trong phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp, gồm:

(a) Nhà cửa, vật phong cách thiết kế;

(b) Máy móc, thiết bị;

(c) Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;

(d) Thiết bị, dụng cụ cai quản lý;

(e) Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm;

(f) TSCĐ hữu hình khác.

      

08. TSCĐ hữu hình thường là bộ phận chủ yếu trong tổng số tài sản và đóng vai trò cần thiết trong việc thể hiện nay tình hình tài chính của doanh nghiệp, vì vậy, việc xác định một tài sản có được ghi nhận là TSCĐ hữu hình Hay là một trong những khoản chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ sẽ có ảnh hưởng trọn đáng kể tới báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp.

      

09. Khi xác định tiêu chuẩn thứ nhất (quy định tại mục a đoạn 06) của mỗi TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải xác định mức độ chắc chắn của việc thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai, dựa trên các bởi cớ hiện nay có tại thời điểm ghi nhận ban sơ và phải chịu mọi rủi ro liên quan lại.

Những tài sản sử dụng cho mục đích đảm BH an toàn ninh sản xuất, marketing thương mại hoặc bảo đảm an toàn môi ngôi trường mặc dù ko trực tiếp đem lại lợi ích tài chính tài chính như các TSCĐ khác tuy nhiên chúng lại cần thiết cho doanh nghiệp trong việc đạt được các lợi ích tài chính tài chính nhiều rộng từ các tài sản khác. Tuy nhiên, các tài sản này chỉ được ghi nhận là TSCĐ hữu hình nếu nguyên giá của chúng và các tài sản có liên quan lại ko vượt quá tổng giá trị có thể thu hồi từ các tài sản đó và các tài sản khác có liên quan lại. Ví dụ, một ngôi nhà máy sản xuất chất chất hóa học tập có thể phải lắp đặt các thiết bị và thực hiện nay quy trình chứa và bảo đảm an toàn chất chất hóa học tập mới để tuân thủ  yêu cầu về bảo đảm an toàn môi ngôi trường đối với việc sản xuất và lưu trữ chất chất hóa học tập độc hại. Các tài sản lắp đặt liên quan lại đi kèm chỉ được hạch toán là TSCĐ hữu hình nếu ko hề chúng doanh nghiệp sẽ chẳng thể phát động và sinh hoạt giải trí và buôn bán  sản phẩm chất chất hóa học tập của mình.

      

10. Tiêu chuẩn thứ hai (quy định tại mục b đoạn 06) cho việc ghi nhận TSCĐ hữu hình thường đã được thỏa mãn vì nguyên giá tài sản được xác định thông qua mua sắm, trao đổi, hoặc tự xây dựng.

      

11. Khi xác định các bộ phận cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng ngôi trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp có thể thống nhất các bộ phận riêng biệt ko chủ yếu, như khuôn đúc, công cụ, khuôn dập và áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình vào tổng giá trị đó. Các phụ tùng và thiết bị phụ trợ thường được coi là tài sản lưu động và được hạch toán vào chi phí quá trình tập luyện. Các phụ tùng chủ yếu và các thiết bị bảo chăm sóc được xác định là TSCĐ hữu hình Khi doanh nghiệp ước tính thời gian sử dụng chúng nhiều rộng một năm. Nếu phụ tùng và thiết bị bảo chăm sóc chỉ được dùng gắn sát với TSCĐ hữu hình và việc sử dụng chúng là ko thường xuyên thì chúng được hạch toán là TSCĐ hữu hình riêng biệt và được khấu ngốn trong thời gian ít rộng thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình liên quan lại.

      

12. Trong từng ngôi trường hợp cụ thể, có thể phân bổ tổng chi phí của tài sản cho các bộ phận cấu thành của nó và hạch toán riêng biệt cho mỗi bộ phận cấu thành. Trường hợp này được áp dụng Khi từng bộ phận cấu thành tài sản có thời gian sử dụng hữu ích khác nhau, hoặc góp phần tạo ra lợi ích tài chính tài chính cho doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn quy định khác nhau nên được sử dụng các tỷ lệ và các phương pháp khấu ngốn khác nhau. Ví dụ, một thân máy cất cánh và động cơ của nó cần được hạch toán thành hai TSCĐ hữu hình riêng biệt, có tỷ lệ khấu ngốn khác nhau, nếu chúng có thời gian sử dụng hữu ích khác nhau.

 

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

 

      

13. TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban sơ theo nguyên giá.

 

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP

 

TSCĐ hữu hình mua sắm

      

14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao héc tàm tất cả giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế được trả trả) và các chi phí liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: Chi phí chuẩn bị mặt bởi; Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban sơ; Chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử); Chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan lại trực tiếp khác.

Đối với TSCĐ hữu hình tạo hình do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan lại trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

      

15. Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế gắn sát với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

      

16. Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán tài chính “Chi phí đi vay”.

17. Các khoản chi phí phát sinh, như: Chi phí cai quản lý hành chính, chi phí sản xuất chung, chi phí chạy thử và các chi phí khác… nếu ko liên quan lại trực tiếp đến việc mua sắm và đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban sơ do máy móc ko phát động và sinh hoạt giải trí đúng như dự tính được hạch toán vào chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

 

TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế

      

18. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan lại đến việc đưa TSCĐ  vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các ngôi trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ ko được tính vào nguyên giá của các tài sản đó. Các chi phí ko phù hợp và phải chăng, như nguyên nhiên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

 

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

      

19. Trường hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo mẫu mã thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán tài chính “Thuê tài sản”.

 

TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi

      

20. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ hữu hình ko tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản đem trao đổi, sau Khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

      

21. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể tạo hình do được buôn bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực marketing thương mại và có giá trị tương đương). Trong cả hai ngôi trường hợp ko hề bất cứ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bởi giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi. Ví dụ: Việc trao đổi các TSCĐ hữu hình tương tự như trao đổi máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, các cơ sở dịch vụ hoặc TSCĐ hữu hình khác.

 

TSCĐ hữu hình tăng từ các mối cung cấp khác

      

22. Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận ban sơ theo giá trị phù hợp và phải chăng ban sơ. Trường hợp ko ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng ban sơ thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng (+) các chi phí liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

 

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

      

23. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích tài chính tài chính trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh ko thỏa mãn điều khiếu nại trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

      

24. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái lúc này so với trạng thái tiêu chuẩn ban sơ của tài sản đó, như:

(a) Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng;

(b) Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra;

(c) Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của tài sản so với trước.

      

25. Chi phí về sửa chữa và bảo chăm sóc TSCĐ hữu hình nhằm mục đích mục tiêu hồi phục hoặc duy trì kĩ năng đem lại lợi ích tài chính tài chính của tài sản theo trạng thái phát động và sinh hoạt giải trí tiêu chuẩn ban sơ được tính vào chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

      

26. Việc hạch toán các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình phải căn cứ vào từng ngôi trường hợp cụ thể và kĩ năng thu hồi các chi phí phát sinh sau. Khi giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã bao héc tàm tất cả các khoản giảm về lợi ích tài chính tài chính thì các chi phí phát sinh sau để hồi phục các lợi ích tài chính tài chính từ tài sản đó sẽ được tính vào nguyên giá TSCĐ nếu giá trị còn lại của TSCĐ ko vượt quá giá trị có thể thu hồi từ tài sản đó. Trường hợp trong giá mua TSCĐ hữu hình đã bao héc tàm tất cả trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp phải bỏ thêm các khoản chi phí để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì việc vốn hóa các chi phí phát sinh sau cũng phải căn cứ vào kĩ năng thu hồi chi phí. Ví dụ lúc mua một mái ấm đòi hỏi doanh nghiệp phải sửa chữa trước quá trình tập luyện thì chi phí sữa chữa mái ấm được tính vào nguyên giá của tài sản nếu giá trị đó có thể thu hồi được từ việc sử dụng mái ấm trong tương lai.

      

27. Trường hợp một số bộ phận của TSCĐ hữu hình đòi hỏi phải được thay thế thường xuyên, được hạch toán là các TSCĐ độc lập nếu các bộ phận đó thỏa mãn đủ bốn (4) tiêu chuẩn quy định cho TSCĐ hữu hình. Ví dụ máy điều hòa nhiệt độ độ trong một mái ấm có thể phải thay thế nhiều lần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của mái ấm đó thì các khoản chi phí phát sinh trong việc thay thế hoặc hồi phục máy điều hòa được hạch toán thành một tài sản độc lập và giá trị máy điều hoà Khi được thay thế sẽ được ghi giảm.

 

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

 

      

28. Sau Khi ghi nhận ban sơ, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được xác định theo nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại. Trường hợp TSCĐ hữu hình được đánh giá lại theo quy định của Nhà nước thì nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo hiệu quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hữu hình được xử lý và kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước.

 

KHẤU HAO

 

      

29. Giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có khối mạng lưới server trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu ngốn phải phù phù hợp với lợi ích tài chính tài chính mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu ngốn của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ Khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu ngốn TSCĐ hữu hình dùng cho các phát động và sinh hoạt giải trí trong giai đoạn triển khai là một trong những bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu ngốn TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.

      

30. Lợi ích tài chính tài chính do TSCĐ hữu hình đem lại được doanh nghiệp khai quật dần bởi phương pháp sử dụng các tài sản đó. Tuy nhiên, các tác nhân khác, như: Sự lỗi thời về chuyên môn, sự ngốn mòn của tài sản do chúng ko được sử dụng thường dẫn đến sự suy giảm lợi ích tài chính tài chính mà doanh nghiệp ước tính các tài sản đó sẽ đem lại. Do đó, Khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải xem xét các yếu tố sau:

(a) Mức độ sử dụng ước tính của doanh nghiệp đối với tài sản đó. Mức độ sử dụng được đánh giá thông qua công suất hoặc sản lượng dự tính;

(b) Mức độ ngốn mòn phụ thuộc vào các tác nhân liên quan lại trong quá trình sử dụng tài sản, như: Số ca làm việc, việc sửa chữa và bảo chăm sóc của doanh nghiệp đối với tài sản, cũng như việc bảo đảm an toàn chúng trong những thời kỳ ko phát động và sinh hoạt giải trí;

(c) Hao mòn vô hình phát sinh do việc thay đổi hoặc cải tiến dây truyền công nghệ hoặc do sự thay đổi  nhu muốn của thị ngôi trường về sản phẩm hoặc dịch vụ do tài sản đó sản xuất ra;

(d) Giới hạn có tính pháp lý trong việc sử dụng tài sản, như ngày ko hề hạn sử dung hợp đồng của tài sản thuê tài chính.

      

31. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách cai quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản có thể ngắn rộng thời gian sử dụng hữu ích thực tế của nó. Vì vậy, việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kiến thức của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại.

      

32. Ba phương pháp khấu ngốn TSCĐ hữu hình, gồm:

– Phương pháp khấu ngốn đường thẳng;

– Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần; và

– Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm.

Theo phương pháp khấu ngốn đường thẳng, số khấu ngốn mỗi năm ko bao giờ thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Theo phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần, số khấu ngốn mỗi năm giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra. Phương pháp khấu ngốn do doanh nghiệp xác định để áp dụng cho từng TSCĐ hữu hình phải được thực hiện nay nhất quán, trừ những Khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó.

Doanh nghiệp ko được tiếp tục tính khấu ngốn đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu ngốn ko hề giá trị vẫn còn sử dụng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

 

XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH

 

      

33. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong việc đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu ngốn.

      

34. Trong quá trình sử dụng TSCĐ, sau Khi xác định chắc chắn là thời gian sử dụng hữu ích ko hề phù hợp thì phải điều chỉnh thời gian sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu ngốn cho năm hiện nay hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong báo cho biết giải trình tài chính. Ví dụ: Thời gian sử dụng hữu ích có thể được kéo dãn thêm do việc cải thiện trạng thái của tài sản vượt trên trạng thái tiêu chuẩn ban sơ của nó, hoặc các thay đổi về chuyên môn hoặc thay đổi nhu muốn về sản phẩm do một máy móc sản xuất ra có thể làm giảm thời gian sử dụng hữu ích của nó.

      

35. Chế độ sửa chữa và bảo chăm sóc TSCĐ hữu hình có thể kéo dãn thời gian sử dụng hữu ích thực tế hoặc làm tăng giá trị thanh lý ước tính của tài sản tuy nhiên doanh nghiệp ko được thay đổi mức khấu ngốn của tài sản.

 

XEM XÉT LẠI PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

 

      

36. Phương pháp khấu ngốn TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu ngốn và mức khấu ngốn tính cho năm hiện nay hành và các năm tiếp theo.

 

NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH

 

      

37. TSCĐ hữu hình được ghi giảm Khi thanh lý, nhượng buôn bán.

      

38. Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình được xác định ngay số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng buôn bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một trong những khoản thu nhập hoặc chi phí trên báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ.

 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

      

39. Trong báo cho biết giải trình tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông tin sau:

(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình;

 

(b) Phương pháp khấu ngốn; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu ngốn;

(c) Nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;

(d) Bản Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính (Phần TSCĐ hữu hình) phải trình bày các thông tin:

– Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng, giảm trong kỳ;

– Số khấu ngốn trong kỳ, tăng, giảm và luỹ tiếp theo cuối kỳ;

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố cho các khoản vay;

– Chi phí đầu tư xây dựng cơ bạn dạng dở dang;

– Các cam kết về việc mua, buôn bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình  tạm thời ko được sử dụng;

– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đã khấu ngốn ko hề vẫn còn sử dụng;

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý;

– Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

      

40. Việc xác định phương pháp khấu ngốn và ước tính thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình là vấn đề trọn vẹn mang tính chất xét đoán. Vì vậy, việc trình bày các phương pháp khấu ngốn áp dụng và thời gian sử dụng hữu ích ước tính của TSCĐ hữu hình cho phép người sử dụng báo cho biết giải trình tài chính xem xét mức độ đúng đắn của các chính sách do ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra và có cơ sở để so sánh với các doanh nghiệp khác.

      

41. Doanh nghiệp phải trình bày truyền thống và ảnh hưởng trọn của sự thay đổi ước tính kế toán tài chính có ảnh hưởng trọn trọng yếu tới kỳ kế toán tài chính hiện nay hành hoặc các kỳ tiếp theo. Các thông tin phải được trình bày những Khi có sự thay đổi trong các ước tính kế toán tài chính liên quan lại tới giá trị TSCĐ hữu hình đã thanh lý hoặc đang chờ thanh lý, thời gian sử dụng hữu ích và phương pháp khấu ngốn.

Xem thêm: 

 

Chúc các bộ́n thành công!

Post CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 2021-09-05 21:09:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #TÀI #SẢN #CỐ #ĐỊNH #HỮU #HÌNH