CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 2022

 

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

         01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và chỉ dẫn các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban sơ, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ, xác định giá trị sau ghi nhận ban sơ, khấu ngốn, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính.

         

02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán tài chính TSCĐ vô hình, trừ những Khi có chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác cho TSCĐ vô hình.

         

03. Một số TSCĐ vô hình có thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất. Ví dụ như đĩa compact (trong ngôi trường hợp phần mềm máy tính được ghi trong đĩa compact), văn bạn dạng pháp lý (trong ngôi trường hợp giấy phép hoặc văn bởi bản quyền trí tuệ). Để quyết định một tài sản cả về yếu tố vô hình và hữu hình được hạch toán theo quy định của chuẩn mực TSCĐ hữu hình hoặc chuẩn mực TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải căn cứ vào việc xác định  yếu tố nào là cần thiết. Ví dụ phần mềm của máy vi tính nếu là một trong những bộ phận chẳng thể tách rời với phần cứng của máy đó để máy có thể phát động và sinh hoạt giải trí được, thì phần mềm này là một trong những bộ phận của máy và nó được coi là một trong những bộ phận của TSCĐ hữu hình. Trường hợp phần mềm là bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan lại thì phần mềm đó là một trong những TSCĐ vô hình.

         

04. Chuẩn mực này quy định về các chi phí liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí lăng xê, đào tạo tư vấn viên cấp dưới, thành lập doanh nghiệp, phân tách và thử nghiệm và phân tích và triển khai. Các phát động và sinh hoạt giải trí phân tách và thử nghiệm và phân tích và triển khai phía đến việc phát triển tri thức, có thể tạo thành một tài sản thuộc dạng vật chất (ví dụ vật mẫu), tuy nhiên yếu tố vật chất chỉ có vai trò thứ yếu so với thành phần vô hình là tri thức ẩn chứa trong tài sản đó.

         

05. TSCĐ vô hình thuê tài chính sau Khi được ghi nhận ban sơ, bên thuê phải kế toán tài chính TSCĐ vô hình trong hợp đồng thuê tài chính theo chuẩn mực này. Các quyền trong hợp đồng cấp phép đối với phim ảnh, chương trình thu băng video, tác phẩm kịch, giấy phép, văn bởi bản quyền trí tuệ và bạn dạng quyền thuộc phạm vi của chuẩn mực này.

         

06. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

Tài sản: Là một mối cung cấp lực có sẵn:

(a) Doanh nghiệp đánh giá được; và

(b) Dự tính đem lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai cho doanh nghiệp.

Tài sản cố định vô hình: Là tài sản ko hề hình dáng vật chất tuy nhiên xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, marketing thương mại, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Nghiên cứu: Là phát động và sinh hoạt giải trí tìm tìm ban sơ và có plan được tiến hành nhằm mục đích đạt được sự nắm rõ và tri thức hợp lý tập hoặc chuyên môn mới.

Triển khai: Là phát động và sinh hoạt giải trí ứng dụng những hiệu quả phân tách và thử nghiệm và phân tích hoặc tri thức hợp lý tập vào một plan hoặc thiết kế để sản xuất sản phẩm mới hoặc được cải tiến một cách cơ bạn dạng trước Khi chính thức phát động sản xuất hoặc sử dụng mang tính thương mại các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, các quy trình, khối mạng lưới server hoặc dịch vụ mới.

Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

Khấu ngốn: Là việc phân bổ có khối mạng lưới server giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ vô hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Giá trị phải khấu ngốn: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình ghi trên báo cho biết giải trình tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.

Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ vô hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, marketing thương mại, được tính bởi:

(a) Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ vô hình; hoặc

(b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản.

Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được lúc ko hề thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau Khi trừ (-) chi phí thanh lý ước tính.

Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình sau Khi trừ (-) số khấu ngốn luỹ kế của tài sản đó.

Giá trị phù hợp và phải chăng: Là giá trị tài sản có thể được trao đổi giữa các bên có đầy đủ nắm rõ trong sự trao đổi ngang giá.

Thị ngôi trường phát động và sinh hoạt giải trí: Là thị ngôi trường thỏa mãn đồng thời bố (3) điều khiếu nại sau:

(a) Các sản phẩm được buôn bán trên thị ngôi trường có tính tương đồng;

(b) Người mua và người buôn bán có thể tìm thấy nhau vào bất cứ lúc nào;

(c) Giá cả được công khai.

 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

 

         

07. Các doanh nghiệp thường đầu tư để có các mối cung cấp lực có sẵn vô hình, như: Quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy vi tính, văn bởi bản quyền trí tuệ, bạn dạng quyền, giấy phép khai quật thuỷ sản, hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập vào, giấy phép nhượng quyền, quan lại hệ marketing thương mại với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc ngôi nhà sản xuất, sự trung thành của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, thị phần và quyền tiếp thị…

         

08. Để xác định mối cung cấp lực có sẵn vô hình quy định trong đoạn số 07 thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vô hình cần phải xem xét các yếu tố: Tính có thể xác định được, kĩ năng đánh giá mối cung cấp lực có sẵn và tính chắc chắn của lợi ích tài chính tài chính trong tương lai. Nếu một mối cung cấp lực có sẵn vô hình ko thoả mãn định nghĩa TSCĐ vô hình thì chi phí phát sinh để tạo ra mối cung cấp lực có sẵn vô hình đó phải ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ hoặc chi phí trả trước. Riêng mối cung cấp lực có sẵn vô hình doanh nghiệp có được thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại được ghi nhận là lợi thế thương mại vào ngày phát sinh kỹ năng mua (Theo quy định tại Đoạn 46).

 

Tính có thể xác định được

         

09. TSCĐ vô hình phải là tài sản có thể xác định được để có thể phân biệt một cách rõ ràng tài sản đó với lợi thế thương mại. Lợi thế thương mại phát sinh từ việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại được thể hiện nay bởi một khoản thanh toán do bên đi mua tài sản thực hiện nay để có thể thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai.

         

10. Một TSCĐ vô hình có thể xác định riêng biệt Khi doanh nghiệp có thể đem TSCĐ vô hình đó cho thuê, buôn bán, trao đổi hoặc thu được lợi ích tài chính tài chính cụ thể từ tài sản đó trong tương lai. Những tài sản chỉ tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai Khi kết phù hợp với các tài sản khác vẫn được coi là tài sản có thể xác định riêng biệt nếu doanh nghiệp xác định được chắc chắn lợi ích tài chính tài chính trong tương lai do tài sản đó đem lại.

 

Khả năng đánh giá

         

11. Doanh nghiệp nắm quyền đánh giá một tài sản nếu doanh nghiệp có quyền thu lợi ích tài chính tài chính trong tương lai mà tài sản đó đem lại, đồng thời cũng có kĩ năng giới hạn sự tiếp cận của các đối tượng khác đối với lợi ích đó. Khả năng đánh giá của doanh nghiệp đối với lợi ích tài chính tài chính trong tương lai từ TSCĐ vô hình, thông thường có cỗi mối cung cấp từ quyền pháp lý.

         

12. Tri thức về thị ngôi trường và nắm rõ chuyên môn có thể mang lại lợi tài chính tài chính trong tương lai. Doanh nghiệp có thể đánh giá lợi ích đó những Khi có ràng buộc bởi quyền pháp lý, ví dụ: Bản quyền, giấy phép khai quật thuỷ sản.

         

13. Doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn viên cấp dưới lành nghề và thông qua việc đào tạo, doanh nghiệp có thể xác định được sự nâng cao kĩ năng và kĩ năng của tư vấn viên cấp dưới sẽ mang lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai, tuy nhiên doanh nghiệp mất đi kĩ năng đánh giá lợi ích tài chính tài chính đó, vì vậy ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình. Tài năng lãnh đạo và chuyên môn chuyên môn cũng ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình trừ Khi tài sản này được BH an toàn bởi các quyền pháp lý để sử dụng nó và để thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai đồng thời thoả mãn các quy định về định nghĩa TSCĐ vô hình và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

14. Doanh nghiệp có danh sách quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc thị phần tuy nhiên do vì ko hề quyền pháp lý hoặc biện pháp khác để bảo đảm an toàn hoặc đánh giá các lợi ích tài chính tài chính từ các mối quan lại hệ với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và sự trung thành của bọn họ, vì vậy ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

 

Lợi ích tài chính tài chính trong tương lai

         

15. Lợi ích tài chính tài chính trong tương lai mà TSCĐ vô hình đem lại cho doanh nghiệp có thể bao héc tàm tất cả: Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoặc lợi ích khác xuất phát từ việc sử dụng TSCĐ vô hình.

 

NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

 

         

16. Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời:

– Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và

– Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai do tài sản đó mang lại;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện nay hành.

         

17. Doanh nghiệp phải xác định được mức độ chắc chắn kĩ năng thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai bởi sự việc sử dụng các giả định phù hợp và phải chăng và có cơ sở về các điều khiếu nại tài chính tài chính tồn tại trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

         

18. TSCĐ vô hình phải được xác định giá trị ban sơ theo nguyên giá.

 

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP MUA TSCĐ VÔ HÌNH RIÊNG BIỆT

         

19. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt, bao héc tàm tất cả giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế được trả trả) và các chi phí liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

         

20. Trường hợp quyền sử dụng đất được mua cùng với mua căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế trên đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

         

21. Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí sản xuất, marketing thương mại theo kỳ hạn thanh toán, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán tài chính “Chi phí đi vay”.

         

22. Nếu TSCĐ vô hình tạo hình từ việc trao đổi thanh toán bởi cớ từ liên quan lại đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị phù hợp và phải chăng của các chứng từ được phát hành liên quan lại đến quyền sở hữu vốn.

 

MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 

         

23. Nguyên giá TSCĐ vô hình tạo hình trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại là giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản đó vào ngày mua (ngày sáp nhập doanh nghiệp).

         

24. Doanh nghiệp phải xác định nguyên giá TSCĐ vô hình một cách đáng tin cậy để ghi nhận tài sản đó một cách riêng biệt.

Giá trị phù hợp và phải chăng có thể là:

– Giá niêm yết tại thị ngôi trường phát động và sinh hoạt giải trí;

– Giá của kỹ năng mua buôn bán TSCĐ vô hình tương tự.

         

25. Nếu ko hề thị ngôi trường phát động và sinh hoạt giải trí cho tài sản thì nguyên giá của TSCĐ vô hình được xác định bởi khoản tiền mà doanh nghiệp lẽ ra phải trả vào ngày mua tài sản trong điều khiếu nại kỹ năng đó được thực hiện nay trên cơ sở quan lại quý khách khứa hàng quan lại dựa trên các thông tin tin cậy hiện nay có. Trường hợp này doanh nghiệp cần cân nhắc hiệu quả của các kỹ năng đó trong mối quan lại hệ tương quan lại với các tài sản tương tự.

         

26. Khi sáp nhập doanh nghiệp, TSCĐ vô hình được ghi nhận như sau:

(a) Bên mua tài sản ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu tài sản đó đáp ứng được định nghĩa về TSCĐ vô hình và tiêu chuẩn ghi nhận quy định trong đoạn 16, 17, bao gồm ngôi trường hợp TSCĐ vô hình đó ko được ghi nhận trong báo cho biết giải trình tài chính của bên buôn bán tài sản;

(b) Nếu TSCĐ vô hình được mua thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại, tuy nhiên chẳng thể xác định được nguyên giá một cách đáng tin cậy thì tài sản đó ko được ghi nhận là một trong những TSCĐ vô hình riêng biệt, mà được hạch toán vào lợi thế thương mại (Theo quy định tại Đoạn 46).

         

27. Khi ko hề thị ngôi trường phát động và sinh hoạt giải trí cho TSCĐ vô hình được mua thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại, thì nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị mà tại đó nó ko tạo ra lợi thế thương mại có giá trị âm phát sinh vào ngày sáp nhập doanh nghiệp.

 

TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN

 

         

28. Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn Khi được giao đất hoặc số tiền trả Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lí từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh.

         

29. Trường hợp quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cùng với mua căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế trên đất thì giá trị của căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ hữu hình.

 

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP HOẶC ĐƯỢC TẶNG, BIẾU

 

30. Nguyên giá TSCĐ vô hình được đất nước cấp hoặc được tặng, biếu, được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng ban sơ cộng (+) các chi phí liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

 

TSCĐ VÔ HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI

 

         

31. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ vô hình ko tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ vô hình nhận về hoặc bởi với giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản đem trao đổi, sau Khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

         

32. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc có thể tạo hình do được buôn bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực marketing thương mại và có giá trị tương đương). Trong cả hai ngôi trường hợp ko hề bất cứ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về được tính bởi giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

 

LỢI THẾ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

 

         

33. Lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là tài sản.

         

34. Chi phí phát sinh để tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai tuy nhiên ko tạo hình TSCĐ vô hình vì ko đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận trong chuẩn mực này, mà tạo nên lợi thế thương mại từ nội bộ doanh nghiệp. Lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là tài sản vì nó ko phải là mối cung cấp lực có sẵn có thể xác định, ko đánh giá được một cách đáng tin cậy và doanh nghiệp ko đánh giá được.

         

35. Khoản chênh lệch giữa giá trị thị ngôi trường của doanh nghiệp với giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp ghi trên báo cho biết giải trình tài chính được xác định tại một thời điểm ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình do doanh nghiệp đánh giá.

 

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

 

         

36. Để đánh giá một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát sinh kỹ năng đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải phân chia quá trình tạo hình tài sản theo:

 

(a) Giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích; và

(b) Giai đoạn triển khai.

         

37. Nếu doanh nghiệp chẳng thể phân biệt giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích với giai đoạn triển khai của một dự án nội bộ để tạo ra TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải hạch toán vào chi phí để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ toàn bộ chi phí phát sinh liên quan lại đến dự án đó.

 

Giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích

         

38. Toàn bộ chi phí phát sinh trong giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình mà được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

39. Ví dụ về các phát động và sinh hoạt giải trí trong giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích:

(a) Các phát động và sinh hoạt giải trí phân tách và thử nghiệm và phân tích, phát triển tri thức mới và phát động và sinh hoạt giải trí tìm tìm, đánh giá và lựa chọn các phương án cuối cùng;

(b) Việc ứng dụng các hiệu quả phân tách và thử nghiệm và phân tích, hoặc các tri thức khác;

(c) Việc tìm tìm các phương pháp thay thế đối với các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, dịch vụ;

(d) Công thức, thiết kế, đánh giá và lựa chọn cuối cùng các phương pháp thay thế đối với các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, khối mạng lưới server, dịch vụ mới hoặc cải tiến rộng.

 

Giai đoạn triển khai

         

40. Tài sản vô hình tạo ra trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu thỏa mãn được bảy (7) điều khiếu nại sau:

(a) Tính khả thi về mặt chuyên môn đảm bảo cho việc trả mỹ xong và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để buôn bán;

(b) Doanh nghiệp dự định trả mỹ xong tài sản vô hình để sử dụng hoặc để buôn bán;

(c) Doanh nghiệp có kĩ năng sử dụng hoặc buôn bán tài sản vô hình đó;

(d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai;

(e) Có đầy đủ các mối cung cấp lực có sẵn về chuyên môn, tài chính và các mối cung cấp lực có sẵn khác để trả mỹ xong các giai đoạn triển khai, buôn bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

(g) Có kĩ năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

(f) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình.

         

41. Ví dụ về các phát động và sinh hoạt giải trí triển khai:

(a) Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các vật mẫu hoặc gương mẫu trước Khi đưa vào sản xuất hoặc sử dụng;

(b) Thiết kế các dụng cụ, mẫu hình, khuôn dẫn và khuôn dập liên quan lại đến công nghệ mới;

(c) Thiết kế, xây dựng và vận hành xưởng thử nghiệm ko hề tính khả thi về mặt tài chính tài chính cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất mang tính thương mại;

(d) Thiết kế, xây dựng và sản xuất thử nghiệm một phương pháp thay thế các vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy trình, khối mạng lưới server và dịch vụ mới hoặc được cải tiến.

         

42. Các thương hiệu product, quyền phát hành, danh sách quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các khoản mục tương tự được tạo hình trong nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

 

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

         

43. TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được đánh giá ban sơ theo nguyên giá là toàn bộ chi phí phát sinh từ thời điểm mà tài sản vô hình đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình quy định trong các đoạn 16, 17 và 40 đến Khi TSCĐ vô hình được đưa vào sử dụng. Các chi phí phát sinh trước thời điểm này phải tính vào chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

 

         

44. Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao héc tàm tất cả tất cả các chi phí liên quan lại trực tiếp hoặc được phân bổ theo tiêu thức phù hợp và phải chăng và nhất quán từ các khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm đến chuẩn bị đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

 

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao héc tàm tất cả:

(a) Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu hoặc dịch vụ đã sử dụng trong việc tạo ra TSCĐ vô hình;

(b) Tiền lương, tiền công và các chi phí khác liên quan lại đến việc thuê tư vấn viên cấp dưới trực tiếp tham gia vào việc tạo ra tài sản đó;

(c) Các chi phí khác liên quan lại trực tiếp đến việc tạo ra tài sản, như chi phí đăng ký quyền pháp lý, khấu ngốn văn bởi bản quyền trí tuệ phát minh và giấy phép được sử dụng để tạo ra tài sản đó;

(d) Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiêu thức phù hợp và phải chăng và nhất quán vào tài sản (Ví dụ: phân bổ khấu ngốn xưởng sản xuất, máy móc thiết bị, phí bảo đảm, tiền thuê xưởng sản xuất, thiết bị).

         

45. Các chi phí sau đây ko được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:

(a) Chi phí buôn bán sản phẩm, chi phí cai quản lý doanh nghiệp và chí phí sản xuất chung ko liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng;

(b) Các chi phí ko phù hợp và phải chăng như: nguyên nhiên liệu, vật liệu lãng phí, chi phí lao động, các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường;

(c) Chi phí đào tạo tư vấn viên cấp dưới để vận hành tài sản. 

 

GHI NHẬN CHI PHÍ

 

         

46. Chi phí liên quan lại đến tài sản vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ hoặc chi phí trả trước, trừ ngôi trường hợp:

(a) Chi phí tạo hình một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình (Quy định từ đoạn 16 đến đoạn 44).

(b) Tài sản vô hình tạo hình trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại tuy nhiên ko đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình thì những chi phí đó (nằm trong chi phí mua tài sản) tạo hình một bộ phận của lợi thế thương mại (bao gồm ngôi trường hợp lợi thế thương mại có giá trị âm) vào ngày quyết định sáp nhập doanh nghiệp.

         

47. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai cho doanh nghiệp tuy nhiên ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình thì được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ các chi phí được quy định trong đoạn 48.

         

48. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai cho doanh nghiệp gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo tư vấn viên cấp dưới và chi phí lăng xê phát sinh trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, marketing thương mại trong thời gian tối đa ko thật 3 năm.

         

49. Chi phí liên quan lại đến tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ trước đó thì ko được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình.

 

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

 

         

50. Chi phí liên quan lại đến TSCĐ vô hình phát sinh sau Khi ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ Khi thỏa mãn đồng thời 2 điều khiếu nại sau thì được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình:

(a) Chi phí này có kĩ năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ;

(b) Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn sát với một TSCĐ vô hình cụ thể.

         

51. Chi phí liên quan lại đến TSCĐ vô hình phát sinh sau Khi ghi nhận ban sơ được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ lúc các chi phí này gắn sát với một TSCĐ vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích tài chính tài chính từ các tài sản này.

         

52. Chi phí phát sinh sau Khi ghi nhận ban sơ liên quan lại đến thương hiệu product, quyền phát hành, danh sách quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các khoản mục tương tự về truyền thống (bao gồm ngôi trường hợp mua từ bên phía ngoài hoặc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp) luôn được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

 

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

 

         

53. Sau Khi ghi nhận ban sơ, trong quá trình sử dụng, TSCĐ vô hình được xác định theo nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại.

 

KHẤU HAO THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO

 

         

54. Giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có khối mạng lưới server trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp và phải chăng của nó. Thời gian tính khấu ngốn của TSCĐ vô hình tối đa là 20 năm. Việc trích khấu ngốn được bắt mối cung cấp từ Khi đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng.

         

55. Khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình làm căn cứ tính khấu ngốn cần phải xem xét các yếu tố sau:

(a) Khả năng sử dụng dự tính của tài sản;

(b) Vòng đời của sản phẩm và các thông tin chung về các ước tính liên quan lại đến thời gian sử dụng hữu ích của các loại tài sản giống nhau được sử dụng trong điều khiếu nại tương tự;

(c) Sự lỗi thời về chuyên môn, công nghệ;

 

(d) Tính ổn định của ngành sử dụng tài sản đó và sự thay đổi về nhu muốn thị ngôi trường đối với các sản phẩm hoặc việc cung cấp dịch vụ mà tài sản đó đem lại;

(e) Hoạt động dự tính của các đối thủ cạnh tranh lúc này hoặc tiềm tàng;

(f) Mức chi phí cần thiết để duy trì, bảo chăm sóc;

(g) Thời gian đánh giá tài sản, những giới hạn về mặt pháp lý và những giới hạn khác về quá trình sử dụng tài sản;

(h) Sự phụ thuộc thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình với các tài sản khác trong doanh nghiệp.

         

56. Phần mềm máy vi tính và các TSCĐ vô hình khác có thể chóng vánh bị lỗi thời về chuyên môn thì thời gian sử dụng hữu ích của các tài sản này thường là ngắn rộng.

         

57. Trong một số ngôi trường hợp, thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình có thể vượt quá 20 năm những Khi có những bởi cớ tin cậy, tuy nhiên phải xác định được cụ thể. Trong ngôi trường hợp này, doanh nghiệp phải:

(a) Khấu ngốn TSCĐ vô hình theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính chính xác nhất; và

(b) Trình bày các lý do ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản trên báo cho biết giải trình tài chính.

         

58. Nếu việc đánh giá đối với các lợi ích tài chính tài chính trong tương lai từ TSCĐ vô hình đạt được bởi quyền pháp lý được cấp trong một quãng thời gian xác định thì thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình ko vượt quá thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của quyền pháp lý, trừ Khi quyền pháp lý được gia hạn.

         

59. Các tác nhân tài chính tài chính và pháp lý ảnh hưởng trọn đến thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, gồm: (1) Các tác nhân tài chính tài chính quyết định quãng thời gian thu được lợi  ích tài chính tài chính trong tương lai; (2) Các tác nhân pháp lý giới hạn quãng thời gian doanh nghiệp đánh giá được lợi ích tài chính tài chính này. Thời gian sử dụng hữu ích là thời gian ngắn rộng trong số các quãng thời gian trên.

 

PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

 

         

60. Phương pháp khấu ngốn TSCĐ vô hình được sử dụng phải phản ánh cách thức thu hồi lợi ích tài chính tài chính từ tài sản đó của doanh nghiệp. Phương pháp khấu ngốn được sử dụng cho từng TSCĐ vô hình được áp dụng thống nhất qua nhiều thời kỳ và có thể được thay đổi những Khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi ích tài chính tài chính của doanh nghiệp. Chi phí khấu ngốn cho từng thời kỳ phải được ghi nhận là chi phí phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, trừ Khi giá đó được tính vào giá trị của tài sản khác.

         

61. Có bố (3) phương pháp khấu ngốn TSCĐ vô hình, gồm:

 

Phương pháp khấu ngốn đường thẳng;

Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần;

Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm.

– Theo phương pháp khấu ngốn đường thẳng, số khấu ngốn mỗi năm ko đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình.

– Theo phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần, số khấu ngốn mỗi năm giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

– Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra.

 

GIÁ TRỊ THANH LÝ

 

         

62. TSCĐ vô hình có giá trị thanh lý Khi:

(a) Có bên thứ bố thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản; hoặc

(b) Có thị ngôi trường phát động và sinh hoạt giải trí vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý có thể được xác định thông qua giá thị ngôi trường.

Khi ko hề một trong hai điều khiếu nại nói trên thì giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình được xác định bởi ko (0).

       

         

 

63. Giá trị phải khấu ngốn được xác định bởi nguyên giá trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản.

         

64. Giá trị thanh lý được ước tính Khi TSCĐ vô hình được tạo hình đưa vào sử dụng bởi phương pháp dựa trên giá buôn bán phổ biến ở cuối thời gian sử dụng hữu ích ước tính của một tài sản tương tự và đã phát động và sinh hoạt giải trí trong các điều khiếu nại tương tự. Giá trị thanh lý ước tính ko tăng lên những Khi có thay đổi về giá cả hoặc giá trị.

 

XEM XÉT LẠI  THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

 

         

65. Thời gian khấu ngốn và phương pháp khấu ngốn TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản biệt lập lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu ngốn phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu ngốn TSCĐ vô hình được thay đổi những Khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích tài chính tài chính cho doanh nghiệp. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu ngốn cho năm hiện nay hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cho biết giải trình tài chính.

         

66. Trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ vô hình, Khi xét thấy việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản ko hề phù hợp thì thời gian khấu ngốn cần phải thay đổi. Ví dụ: Thời gian sử dụng hữu ích có thể tăng lên do đầu tư thêm chi phí làm tăng năng lực của tài sản so với năng lực phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ.

         

67. Trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, có thể thay đổi cách thức ước tính về lợi ích tài chính tài chính trong tương lai mà doanh nghiệp dự tính thu được, do đó có thể thay đổi phương pháp khấu ngốn. Ví dụ: Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần phù hợp rộng phương pháp khấu ngốn đường thẳng.

 

NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ VÔ HÌNH

 

         

68.  TSCĐ vô hình được ghi giảm Khi thanh lý, nhượng buôn bán hoặc  Khi xét thấy ko thu được lợi ích tài chính tài chính từ việc sử dụng tiếp sau.

         

69. Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ vô hình được xác định ngay số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng buôn bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ vô hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một trong những khoản thu nhập hoặc chi phí trên báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ.

 

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

         

70. Trong báo cho biết giải trình tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp và TSCĐ vô hình được tạo hình từ các mối cung cấp khác, về những thông tin sau:

(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ vô hình;

(b) Phương pháp khấu ngốn; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu ngốn;

(c) Nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;

(d) Bản Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính (Phần TSCĐ vô hình) phải trình bày các thông tin:

– Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng, trong đó giá trị TSCĐ tăng từ phát động và sinh hoạt giải trí trong giai đoạn triển khai hoặc do sáp nhập doanh nghiệp;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm;

– Số khấu ngốn trong kỳ, tăng, giảm và luỹ tiếp theo cuối kỳ;

– Lý do Khi một TSCĐ vô hình được khấu ngốn trên 20 năm (Khi đưa ra các lý do này, doanh nghiệp phải chỉ ra các tác nhân đóng vai trò cần thiết trong việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản);

– Nguyên giá, số khấu ngốn luỹ kế, giá trị còn lại và thời gian khấu ngốn còn lại của từng TSCĐ vô hình có vị trí cần thiết, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của doanh nghiệp;

– Giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ vô hình do Nhà nước cấp (Quy định tại Đoạn 30), trong đó ghi rõ: Giá trị phù hợp và phải chăng Khi ghi nhận ban sơ; Giá trị khấu ngốn luỹ kế; Giá trị còn lại của tài sản.

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp cho các số tiền nợ phải trả;

– Các cam kết về mua, buôn bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai.

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình tạm thời ko dùng đến;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu ngốn ko hề vẫn còn sử dụng;

– Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đang chờ thanh lý.

– Giải trình khoản chi phí trong giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích và chi phí trong giai đoạn triển khai đã được ghi nhận là chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

– Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình.

         

71. Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo group tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong các phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp, gồm:

(a) Quyền sử dụng đất có thời hạn;

 

(b) Nhãn hiệu product;

(c) Quyền phát hành;

(d) Phần mềm máy vi tính;

(e) Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;

(f) Bản quyền, văn bởi bản quyền trí tuệ;

(g) Công thức và cách thức pha chế, gương mẫu, thiết kế và vật mẫu;

(h) TSCĐ vô hình đang triển khai.

Xem thêm: 

 

Chúc các bộ́n thành công!

 

Bài viết CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 2021-09-05 21:23:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #TÀI #SẢN #CỐ #ĐỊNH #VÔ #HÌNH