CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 2022

Chuẩn mực KẾ TOÁN SỐ 19 – hợp đồng BẢO HIỂM
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn này là quy định và chỉ dẫn các nguyên lý, phương pháp đánh giá và ghi nhận những tác nhân của hợp đồng bảo đảm trên ít tài chính của doanh nghiệp bảo đảm, gồm:
a) Phương pháp kế toán tài chính hợp đồng bảo đảm trong các doanh nghiệp bảo đảm;
b) trình bày và giảng giải số liệu trong các thưa tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nảy từ hợp đồng bảo đảm.
02. Chuẩn mực này áp dụng đối với:
a) Kế toán hợp đồng bảo đảm (cả về hợp đồng nhận tái và nhượng tái bảo
hiểm);
b) Các dụng cụ tài chính với đặc điểm là có phần ko BH an toàn gắn sát với Hợp đồng bảo đảm do doanh nghiệp bảo đảm phát hành
03. Chuẩn mực này ko vận dụng cho kế toán tài chính các phát động và sinh hoạt giải trí khác của doanh nghiệp bảo đảm, như: Kế toán tài sản tài chính do các doanh nghiệp bảo đảm sở hữu và kế toán tài chính các phương tiện nợ tài chính do các doanh nghiệp bảo đảm phát hành tuy nhiên ko gắn sát với hợp đồng bảo đảm.
04. Chuẩn mực này ko vận dụng đối với:
a) Giấy BH sản phẩm, mặt hàng hoá;
b) Tài sản và các số tiền nợ phải trả cho người cần lao;
c) Các quyền và trách nhiệm mang tính giao kèo liên quan lại đến việc sử dụng hoặc quyền được dùng trong tương lai một khoản phi tài chính (thí dụ: Phí đăng ký, phí các độc giả dạng quyền, tiền chi trả giao kèo nảy đột xuất và các khoản rưa rứa khác), cũng như BH an toàn giá trị còn lại của bên thuê trong một hợp đồng thuê tài chính (quy định tại chuẩn kế toán tài chính số 06 – “Thuê tài sản”; chuẩn kế toán tài chính số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” và Chuẩn mực kế toán tài chính số 04 – “TSCĐ vô hình”);
d) Các cam kết bảo hộ tài chính do doanh nghiệp cam kết thực hành hoặc giữ lại để chuyển giao cho một bên khác về tài sản tài chính hoặc công cụ nợ tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Chuẩn mực kế toán tài chính “phương tiện tài chính” (Các cam kết tài chính có thể được bộc lộ bên dưới các mẫu mã như: Các đảm bảo tài chính, thư tín dụng);
e) Các khoản phải thu hoặc là phải trả tiềm ẩn trong phát động và sinh hoạt giải trí thống nhất kinh dinh (quy định tại chuẩn kế toán tài chính số 11 – thống nhất marketing thương mại);
f) Các hợp đồng bảo đảm gốc mà doanh nghiệp bảo đảm là bên mua bảo đảm.
05. Các thuật ngữ trong chuẩn này được hiểu như sau:
Doanh nghiệp bảo đảm:
Là bên dự vào một hợp đồng bảo đảm, có trách nhiệm phải trả tiền bồi trả cho chủ hợp đồng theo quy định của hợp đồng trong ngôi trường hợp có sự khiếu nại được bảo đảm xảy ra.
hợp đồng bảo đảm:
Là một giao kèo mà doanh nghiệp bảo đảm thoả thuận một khoản tiền (gọi là phí bảo đảm) và ưng rủi ro bảo đảm trọng yếu từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (chủ hợp đồng) bởi các thoả thuận đền bù cho chủ hợp đồng nếu có sự khiếu nại xảy ra trong mai sau gây tổn thất tới chủ giao kèo.
giao kèo bảo đảm gốc
: Là giao kèo bảo đảm do doanh nghiệp bảo đảm ký trực tiếp với tổ chức, cá nhân mua bảo đảm mà ko phải là hợp đồng tái bảo đảm.
Chủ hợp đồng
: Là bên có quyền được nhận khoản bồi trả theo quy định tại hợp đồng bảo đảm trong ngôi trường hợp một sự khiếu nại được bảo đảm xảy ra.
giao kèo tái bảo đảm:
Là hợp đồng bảo đảm do doanh nghiệp nhận tái bảo đảm phát hành để bồi trả cho doanh nghiệp nhượng tái đối với những tổn thất của một hoặc nhiều hợp đồng bảo đảm do doanh nghiệp nhượng tái phát hành.
Doanh nghiệp nhượng tái bảo đảm
: Là doanh nghiệp bảo đảm gốc chuyển giao rủi ro bởi mẫu mã tái bảo đảm.
Rủi ro bảo đảm:
Là những rủi ro ngoài rủi ro tài chính được chuyển từ chủ hợp đồng bảo đảm sang doanh nghiệp bảo đảm.
Khoản nợ bảo đảm:
Là các trách nhiệm và trách nhiệm thuần theo hợp đồng bảo đảm của doanh nghiệp bảo đảm.
Tài sản bảo đảm:
Là giá trị quyền thuần theo hợp đồng bảo đảm của doanh nghiệp bảo đảm.
Khoản đặt cọc
: Là một phần của hợp đồng tuy nhiên ko được hạch toán là dụng cụ phái sinh theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “phương tiện tài chính” và sẽ thuộc phạm vi của Chuẩn mực kế toán tài chính “dụng cụ tài chính” nếu nó là một trong những công cụ biệt lập.
Các tác nhân được đảm bảo
: Là trách nhiệm và trách nhiệm phải trả các lợi. được đảm bảo, đã ghi trong nội dung giao kèo.
Các ích lợi được đảm bảo
: Là các khoản thanh toán hoặc các lợi. khác mà chủ giao kèo hoặc ngôi nhà đầu tư được thừa hưởng trọn 1 cách vô điều khiếu nại mà theo hợp đồng ko nằm trong quyền quyết định của doanh nghiệp bảo đảm.
Tài sản tái bảo đảm:
Là quyền thuần theo hợp đồng của ngôi nhà nhượng tái trong hợp đồng tái bảo đảm.
Phần ko BH an toàn
: Là một quyền dựa trên giao kèo để nhận một số các ích như 1 phần bổ sung cho các ích lợi được BH an toàn:
a) Các lợi. này phải là một trong những phần đáng kể của bít tất ích lợi thoả thuận trong hợp đồng;
b) Giá trị và thời điểm cảm bắt gặp các ích này theo hợp đồng chân tay vào ý muốn của bên phát hành; và
c) Các lợi ích theo hợp đồng này dựa trên:
(i) mức độ cực tốt của một group các hợp đồng cụ thể hoặc của một loại hợp đồng cụ thể;
(ii) Lãi từ những khoản vốn đã hoặc chưa thực hiện nay từ một group tài sản cụ thể do bên phát hành sở hữu; hoặc
(iii) Lợi nhuận hoặc số thua lỗ của một đánh ty, một quỹ hoặc bất cứ một đơn vị nào khác phát hành hợp đồng.
công khai:
Là việc hạch toán và có thể cung cấp thông tin về các bộ phận của một hợp đồng nếu chúng là những giao kèo riêng rẽ.
Giá trị phù hợp và phải chăng
: Là giá trị tài sản có thể được bàn thảo, hoặc một số tiền nợ được thanh toán giữa các bên có đầy đủ nắm rõ trong sự thảo luận ngang giá.
Rủi ro tài chính
: Là rủi ro xảy ra những Khi có sự thay đổi trong tương lai của một hoặc các tác nhân như: Lãi suất, giá của công cụ tài chính, giá mặt hàng hoá, tỷ giá hối đoái, chỉ số giá cả, tỷ suất tín dụng, chỉ số tín dụng hoặc các biến số khác, bao gồm các biến số phi tài chính mà các biến số này ko được quy định cụ thể trong hợp đồng.
phương tiện tài chính:
Là một giao kèo trong đó một doanh nghiệp trong giao kèo tạo ra một tài sản tài chính, song song một doanh nghiệp khác trong hợp đồng lại tạo ra một số tiền nợ tài chính hoặc 1 phương tiện vốn tự có.
công cụ phái sinh:
Là phương tiện tài chính mà giá trị của nó thay đổi do có sự thay đổi của một đối tượng cơ sở, đối tượng này ko đòi hỏi hoặc chỉ đòi hỏi một khoản vốn ròng ban sơ rất nhỏ so với các hợp đồng khác, và sẽ được tính sổ vào một thời điểm trong tương lai.
Các sự khiếu nại được bảo đảm
: Là những sự khiếu nại có thể xảy ra rủi ro trong tương lai được ghi trong giao kèo bảo đảm.
rà tính đầy đủ của số tiền nợ:
Là việc đánh giá nhằm mục đích xác định xem giá trị ghi sổ của một số tiền nợ bảo đảm có cần phải được tăng lên Hay là ko (hoặc giá trị ghi sổ của những phí khai quật chờ phân bổ hoặc những tài sản vô hình có can hệ có cần phải được giảm đi Hay là ko) dựa trên việc xem xét các dòng tiền trong ngày mai.
NỘI DUNG chuẩn
công cụ phái sinh
06. chuẩn kế toán tài chính “công cụ tài chính” quy định các doanh nghiệp phải tách và xác định phương tiện phái sinh từ hợp đồng bảo đảm gốc theo giá trị phù hợp và phải chăng, và ghi nhận những khoản chênh lệch do đổi thay giá trị phù hợp và phải chăng vào vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại năm tài chính. Chuẩn mực kế toán tài chính “dụng cụ tài chính” vận dụng cho các dụng cụ phái sinh gắn sát với một hợp đồng bảo đảm cụ thể, trừ Khi chính dụng cụ phái sinh này là một trong những giao kèo bảo đảm.
07. chuẩn kế toán tài chính “công cụ tài chính” quy định ngôi trường hợp nước ngoài lệ là: Doanh nghiệp bảo đảm chẳng cần thiết phải tách dụng cụ phái sinh từ hợp đồng bảo đảm gốc và xác định giá trị phù hợp và phải chăng của giá trả trả Khi bên mua bảo đảm kết thúc hợp đồng bảo đảm (đây là khoản cố định hoặc là khoản nhất thiết gộp với một khoản lãi nào đó), thậm chí giá trị lúc này của số tiền nợ bảo đảm khác với giá trị ghi sổ của nó. Tuy nhiên, chuẩn kế toán tài chính “phương tiện tài chính” áp dụng cho quyền chọn và kết thúc hợp đồng bảo đảm nếu nhận giá trị trả trả gắn sát trong hợp đồng bảo đảm và giá trị trả trả này động dao theo sự đổi thay của biến số tài chính (Ví dụ: Chỉ số chứng khoán, giá cả mặt hàng hoá hoặc chỉ số giá cả), hoặc do sự thay đổi của biến số phi tài chính mà ko phải do bất cứ một bên nào trong hợp đồng. Quy định này cũng vận dụng đối với kĩ năng thực hiện nay quyền chọn hoặc quyền chấm dứt hợp đồng do sự đổi thay của các biến số trên (thí dụ: Quyền chọn buôn cung cấp có thể thực hành được nếu có một chỉ số chứng khoán đạt được một mức độ cụ thể nào đó).
08. Đoạn 07 có thể ứng dụng đối với quyền chấm dứt một phương tiện tài chính có đặc điểm ko BH an toàn.
tiến đánh khai khoản tiền đặt cọc
09. Một số hợp đồng bảo đảm cả về phần bảo đảm và phần đặt cọc, doanh nghiệp bảo đảm được quyền tuyển lựa tiến đánh khai Hay là ko đả khai khoản tiền đặt cọc theo quy định sau:
a) Khoản tiền đặt cọc phải công khai nếu toại nguyện cả hai điều khiếu nại sau:
(i) Doanh nghiệp bảo đảm có thể xác định riêng rẽ được khoản tiền đặt cọc bao gồm bất cứ quyền chấm dứt nào đi kèm và ko xét đến phần bảo đảm;
(ii) Chính sách kế toán tài chính của doanh nghiệp bảo đảm ko đề nghị phải ghi nhận tuốt luốt quyền và trách nhiệm và trách nhiệm nảy từ khoản tiền đặt cọc này như thí dụ tại đoạn 10.
b) Không nép phải đả khai trong ngôi trường hợp doanh nghiệp bảo đảm xác định được khoản tiền đặt cọc một cách riêng rẽ như quy định tại điểm (a/i) tuy nhiên chính sách kế toán tài chính đòi hỏi doanh nghiệp bảo đảm phải ghi nhận tuốt tuột các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ khoản tiền đặt cọc, ko tính đến cơ sở được sử dụng để tính tình những quyền và trách nhiệm đó.
c) Không phải công khai trong ngôi trường hợp doanh nghiệp bảo đảm chẳng thể xác định được khoản tiền đặt cọc một cách riêng rẽ như quy định tại điểm (a/i).
10. tỉ dụ ngôi trường hợp các chính sách kế toán tài chính của doanh nghiệp bảo đảm ko yêu cầu phải ghi nhận ko hề thảy trách nhiệm và trách nhiệm nảy sinh từ khoản tiền đặt cọc:
Doanh nghiệp nhượng tái bảo đảm nhận khoản tiền đặt cọc để tính sổ tổn thất trong mai sau từ các doanh nghiệp nhận tái bảo đảm tuy nhiên theo hợp đồng thì doanh nghiệp nhượng tái bảo đảm phải có trách nhiệm và trách nhiệm trả trả khoản tiền đặt cọc này trong trong năm tới. Nếu chính sách kế toán tài chính của doanh nghiệp nhượng tái cho phép bọn họ ghi nhận khoản đặt cọc này là thu nhập, mà ko ghi nhận là khoản phải trả thì tấm phải tiến đánh khai.
11. Để đáp ứng yêu cầu làm khai vắng tài chính, doanh nghiệp bảo đảm phải ứng dụng:
a) Chuẩn mực này đối với phần bảo đảm;
b) Chuẩn mực “dụng cụ tài chính” đối với khoản tiền đặt cọc.
Đánh giá và ghi nhận
vận dụng chính sách kế toán tài chính
12. Doanh nghiệp bảo đảm phải ứng dụng các chính sách kế toán tài chính:
a) Không được trích lập và ghi nhận khoản dự phòng để đền bù trong ngày mai, nếu các đề nghị đòi đền bù phát sinh từ các hợp đồng này ko tồn tại tại thời tự khắc khoá sổ lập thưa tài chính (Ví dụ: đề phòng chao đảo lớn hoặc dự phòng BH an toàn cân đối);
b) Phải rà soát tính đầy đủ của các số tiền nợ phải trả quy định trong đoạn 13-17.
c) Xoá bỏ một số tiền nợ bảo đảm (hoặc một phần của số tiền nợ bảo đảm) ra ngoài Bảng cân đối kế toán tài chính Khi nó đã được thanh toán, được huỷ bỏ hoặc ko hề hạn sử dung.
d) Doanh nghiệp bảo đảm ko được bù trừ:
(i) Các tài sản tái bảo đảm với các số tiền nợ bảo đảm liên can; hoặc
(ii) Thu nhập hoặc chi phí của những hợp đồng tái bảo đảm với các hoài hoặc thu nhập của các hợp đồng bảo đảm liên can;
đ) Cần phải coi xét, đánh giá mức độ giảm giá của các tài sản tái bảo đảm như quy định tại đoạn 18.
soát tính đầy đủ của các số tiền nợ bảo đảm
13. Tại thời điểm khoá sổ lập bẩm tài chính, doanh nghiệp bảo đảm phải đánh giá việc ghi nhận những số tiền nợ bảo đảm đã đầy đủ hoặc chưa, bởi phương pháp ước lượng giá trị lúc này của các luồng tiền nảy trong mai sau theo quy định trong hợp đồng bảo đảm. Nếu đánh giá đó cho thấy giá trị ghi sổ của những số tiền nợ bảo đảm (sau Khi trừ đi những tổn phí phá hoang chờ phân bổ và các tài sản vô hình có can hệ như quy định trong đoạn 27 và 28) là mất đi so với các luồng tiền ước lượng trong mai sau, thì tất thảy số thiếu hụt này sẽ được phản chiếu vào bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
14. Doanh nghiệp bảo đảm phải rà soát tính đầy đủ của các số tiền nợ bảo đảm xem có toại nguyện những yêu cầu tối thiểu bên dưới đây Hay là ko:
a) đánh giá, coi xét các ước tính lúc này của ắt các luồng tiền theo hợp đồng và các luồng tiền có liên can (các phí tổn giải quyết năng khiếu nại) cũng như các luồng tiền nảy từ những quyền chọn lựa và BH an toàn đi kèm.
b) Nếu qua rà cho thấy việc tính hạnh các số tiền nợ là ko đầy đủ thì vơ số thiếu hụt này sẽ được hạch toán vào bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
Khi lập ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nộp cho cơ quan lại cai quản lý bảo đảm (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp bảo đảm phải tuân theo quy định của các cơ chế tài chính đối với chi phí vỡ hoang.
15. Trường hợp chính sách kế toán tài chính của doanh nghiệp bảo đảm ko quy định phải thẩm tra tính đầy đủ của số tiền nợ xem có thoả mãn những yêu cầu tối thiểu trong đoạn 14 Hay là ko, doanh nghiệp bảo đảm phải:
a) Xác định khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các số tiền nợ bảo đảm ứng với giá trị ghi sổ của:
(i) Những phí vỡ hoang có can hệ chờ phân bổ; và
(ii) Bất kì một tài sản vô hình nào có can dự như các tài sản có được từ thống nhất doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng hợp đồng bảo đảm như quy định tại đoạn 27 và 28. Tuy nhiên, các tài sản tái bảo đảm can hệ ko được coi xét vì chúng đã được hạch toán một cách riêng rẽ như quy định tại đoạn 18.
b) Xác định xem số liệu được nêu trong đoạn (a) có thấp rộng giá trị ghi sổ của nó Hay là ko, nếu các số tiền nợ bảo đảm ứng thuộc phạm vi của Chuẩn mực kế toán tài chính “Các khoản ngừa, tài sản và nợ tiềm ẩn”. Trường hợp nảy sinh chênh lệch nhỏ rộng, doanh nghiệp bảo đảm sẽ phải ghi nhận cả thảy khoản chênh lệch đó vào ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và ghi giảm giá trị ghi sổ của những chi phí phá hoang hợp đồng chờ phân bổ hoặc các tài sản vô hình có liên hệ hoặc ghi tăng giá trị ghi sổ của những số tiền nợ bảo đảm tương ứng.
16. Nếu việc soát tính đầy đủ của số tiền nợ bảo đảm thoả mãn được những đề nghị tối thiểu quy định tại đoạn 14 thì việc soát sẽ được áp dụng ở mức độ tổng thể. trái lại nếu việc thẩm tra tính đầy đủ của số tiền nợ bảo đảm ko mãn nguyện những yêu cầu tối thiểu, thì cách tính trong đoạn 15 được dùng ở chừng độ của từng group hợp đồng có mức độ rủi ro tương tự và coi như 1 group danh mục đơn lẻ.
17. Số liệu tính được theo quy định tại đoạn 15(b) (tỉ dụ: Kết quả của việc áp dụng Chuẩn mực “Các khoản phòng ngừa, tài sản và nợ tiềm tàng”) sẽ phản ánh tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong tương lai như quy định tại đoạn 24 – 26 Khi số liệu tính được theo quy định tại đoạn 15(a) cũng phản ánh những tỷ suất lợi nhuận đó.
Sự giảm giá trị của các tài sản tái bảo đảm
18. nếu các tài sản tái bảo đảm của doanh nghiệp nhượng tái bị giảm giá trị thì có thể giảm giá trị ghi sổ một cách hiệp và ghi nhận sự giảm giá trị trong ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Một tài sản tái bảo đảm bị giảm giá trị Khi:
a) Có bởi cớ chắc chắn là hiệu quả của một sự khiếu nại nảy sinh sau Khi ghi nhận tài sản tái bảo đảm, theo đó doanh nghiệp nhượng tái có thể ko thu hồi được vớ số phải thu theo điều khoản của hợp đồng tái bảo đảm;
b) Có thể đo lường được một cách đáng tin cẩn những ảnh hưởng trọn của sự khiếu nại đó đối với số phải thu của doanh nghiệp nhượng tái từ doanh nghiệp nhận tái.
Những thay đổi trong chính sách kế toán tài chính
19. Doanh nghiệp bảo đảm có thể thay đổi các chính sách kế toán tài chính đối với hợp đồng bảo đảm Khi và chỉ Khi những thay đổi này làm cho các mỏng tài chính trở nên phù hợp rộng đối với yêu cầu ra quyết định tài chính tài chính của người sử dụng thưa mà ko làm giảm độ tin cậy hoặc tăng độ tin tức mà ko nghỉ ngơi tính thích hợp đối với những đề nghị này. Doanh nghiệp bảo đảm có thể đánh giá chừng độ tin cẩn và ăn nhập dựa trên những tiêu chuẩn trong chuẩn kế toán tài chính số 29 – “đổi thay chính sách kế toán tài chính, ước tính kế toán tài chính và các sơ sót”.
20. Để lý giải cho việc thay đổi chính sách kế toán tài chính đối với các hợp đồng bảo đảm, Doanh nghiệp bảo đảm phải chứng minh được những đổi thay này sẽ làm cho các bẩm tài chính hiệp rộng với các quy định trong Chuẩn mực số 29, tuy nhiên những thay đổi này ko một mực phải trọn vẹn tuân theo những quy định đó, cụ thể các nội dung sau:
a) Lãi suất thị ngôi trường hiện nay hành (đoạn 21);
b) tiếp con kiến thực hiện nay các chính sách kế toán tài chính hiện nay hành (đoạn 22);
c) cẩn trọng (đoạn 23);
d) Tỷ suất đầu tư trong tương lai (đoạn 24 – 26).
Lãi suất thị ngôi trường hiện nay hành
21. Doanh nghiệp bảo đảm được phép, tuy nhiên ko bức phải đổi thay các chính sách kế toán tài chính để tính lại các số tiền nợ bảo đảm theo lãi suất thị ngôi trường hiện nay hành và ghi nhận những đổi thay của các số tiền nợ đó trong ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh. Tại thời điểm đó, bọn họ cũng có thể vận dụng các chính sách kế toán tài chính mà có đề nghị các ước lượng ngày nay và các giả thiết khác để xác định các số tiền nợ bảo đảm theo công thức đã định sẵn. Không vận dụng các chính sách kế toán tài chính này một cách nhất quán cho quơ các số tiền nợ tương tự khác vì chuẩn kế toán tài chính số 29 đã có chỉ dẫn khác cho các số tiền nợ này. nếu như doanh nghiệp bảo đảm chọn lựa cách xác định nợ bảo đảm theo cách này, bọn họ sẽ nối dùng lãi suất thị ngôi trường hiện nay hành (nếu có thể và các ước tính, giả thiết hiện nay hành khác – nếu có) một cách nhất quán trong thảy các kỳ bẩm và cho thảy các số tiền nợ này cho tới Khi chúng được thanh toán.
tiếp con kiến thực hành các chính sách kế toán tài chính hiện nay hành
22. Nếu sự thay đổi chính sách kế toán tài chính ko toại nguyện các quy định nêu tại đoạn 19, doanh nghiệp bảo đảm có thể tiếp tục thực hiện nay các chính sách kế toán tài chính hiện nay hành như
a) Xác định số tiền nợ bảo đảm trên cơ sở ko chiết khấu.
b) Xác định các quyền theo hợp đồng đối với các khoản phí cai quản lý đầu tư trong mai sau với giá trị vượt quá giá trị phù hợp và phải chăng của chúng, như các giá trị này được tính toán bởi phương pháp so sánh với mức phí của các doanh nghiệp cung cấp những dịch vụ na ná trên thị ngôi trường. Đa số vững chắc rằng những giá trị phù hợp và phải chăng tại thời điểm ban sơ sẽ bởi với các uổng gốc, chỉ trừ lúc các khoản phí cai quản lý đầu tư chứng khoán trong mai sau và các uổng có can dự ko hạp với những uổng na ná trên thị ngôi trường.
c) sử dụng các chính sách kế toán tài chính ko đồng nhất cho các hợp đồng bảo đảm (các phí tổn vỡ hoang chờ phân bổ và các tài sản vô hình có liên hệ) của các tiến đánh ty con, trừ các ngôi trường hợp đã được quy định trong đoạn 21. Nếu các chính sách kế toán tài chính này ko đồng nhất, doanh nghiệp bảo đảm phải thay đổi các chính sách này nếu sự thay đổi đó ko làm các chính sách kế toán tài chính thay đổi nhiều rộng và vẫn thoả mãn các đề nghị khác trong chuẩn này.
thận trọng
23. Trường hợp đang áp dụng nguyên lý kế toán tài chính thận trọng, doanh nghiệp bảo đảm ko nhất quyết phải thay đổi các chính sách kế toán tài chính đối với các giao kèo bảo đảm để làm giảm sự cẩn trọng đó. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp bảo đảm đã và đang vận dụng các chính sách đối với giao kèo bảo đảm với một mức độ thận trọng vừa đủ thì chẳng cần thiết phải tăng thêm chừng độ thận trọng này.
Tỷ suất đầu tư trong ngày mai
24. Doanh nghiệp bảo đảm ko một mực phải đổi thay các chính sách kế toán tài chính cho các hợp đồng bảo đảm để tâm tính lại tỷ suất đầu tư trong mai sau. Tuy nhiên có một giả thiết là bẩm tài chính của doanh nghiệp bảo đảm có thể sẽ giảm độ phù hợp và phải chăng và tin tưởng.# nếu bọn họ sử dụng chính sách kế toán tài chính để phản chiếu tỷ suất đầu tư trong mai sau nhằm mục đích tính hạnh các giao kèo bảo đảm, trừ Khi những tỷ suất đó phản ánh khoản phải tính sổ theo giao kèo.
thí dụ về các chính sách kế toán tài chính phản ánh những tỷ suất đầu tư trong tương lai:
a) dùng tỷ lệ chiết khấu đề đạt tiền lãi được ước tính trên tài sản của doanh nghiệp bảo đảm; hoặc
b) Đưa ra dự định mức trả vốn trên các tài sản này với một tỷ lệ trả vốn ước lượng, chiết khấu các khoản trả vốn dự định đó bởi các tỷ lệ khác nhau và cả về những hiệu quả tính nợ bảo đảm.
25. Doanh nghiệp bảo đảm có thể xử lý giả định nêu ở đoạn 24 chỉ lúc các sự thay đổi khác trong chính sách kế toán tài chính với mức tăng tính phù hợp và phải chăng và độ tin của các mỏng tài chính lớn rộng mức giảm tính phù hợp và phải chăng và độ tin tưởng.# gây ra bởi tỷ suất đầu tư ngày mai.
thí dụ: Các chính sách kế toán tài chính lúc này của doanh nghiệp bảo đảm đối với các giao kèo bảo đảm bao hàm các giả định quá cẩn trọng được đặt ra tại thời điểm ban sơ và một tỷ lệ chiết khấu theo qui định mà chẳng cần tham khảo thực trạng thị ngôi trường, bỏ qua một số quyền chọn cũng như BH an toàn đi kèm. Trong ngôi trường hợp này, doanh nghiệp bảo đảm có thể làm cho bẩm tài chính trở lên phù hợp và phải chăng rộng mà ko làm giảm độ tin cẩn bởi phương pháp chuyển sang một số đổi thay, có sự chú ý rộng cho mục đích đầu tư và được sử dụng một cách rộng rãi rộng, liên tưởng đến:
a) Các ước tính và giả thiết hiện nay hành;
b) Sự điều chỉnh phù hợp và phải chăng (tuy nhiên ko thật thận trọng) để phản ảnh rủi ro và tính ko vững chắc;
c) Việc xác định đề đạt cả giá trị thực và giá trị thời gian của quyền chọn lựa và BH an toàn đính kèm;
d) Tỷ lệ chiết khấu thị ngôi trường hiện nay hành, thậm chí tỷ lệ chiết khấu đó đề đạt tỷ lệ lãi ước lượng trên tài sản của doanh nghiệp bảo đảm.
26. Trong một số phương pháp tâm tính, tỷ lệ chiết khấu được dùng để xác định giá trị ngày nay của khoản lợi nhuận trong tương lai. Khoản lợi nhuận này được quy về từng tuổi khác nhau theo một đả thức. Trong những phương pháp đó, có phương pháp tỷ lệ chiết khấu tác động đến việc tính hạnh các số tiền nợ một cách gián tiếp. Cụ thể phương pháp dùng tỷ lệ chiết khấu ko phù hợp và phải chăng có thể có những tác động một mực hoặc là ko hề tác động gì đối với việc tính nết các số tiền nợ tại thời điểm ban sơ. Tuy nhiên, trong những phương pháp khác, tỷ lệ chiết khấu xác định việc tính các số tiền nợ một cách trực tiếp, thì việc dùng tỷ lệ chiết khấu dựa trên tài sản có ảnh hưởng trọn đáng kể rộng, nên hầu ko hề doanh nghiệp bảo đảm sẽ chẳng thể xử lý được giả định nêu trong đoạn 24.
Các giao kèo bảo đảm thu được từ thống nhất marketing thương mại hoặc chuyển giao có tính mua lại hợp đồng bảo đảm
27. Theo Chuẩn mực kế toán tài chính số 11- “thống nhất kinh dinh”, trong ngày thống nhất doanh nghiệp bảo đảm có thể tính giá trị phù hợp và phải chăng các số tiền nợ bảo đảm ước lượng và các tài sản bảo đảm được hít trong thống nhất kinh dinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo đảm được phép tuy nhiên ko buộc phải dùng cách diễn tả để tách biệt giá trị phù hợp và phải chăng của các hợp đồng bảo đảm thu nạp được thành 2 phần:
a) Nợ được xác định giá trị dựa trên cơ sở các chính sách kế toán tài chính của doanh nghiệp bảo đảm đối với các hợp đồng bảo đảm mà bọn họ phát hành; và
b) Tài sản vô hình đại diện cho sự dị biệt giữa:
i) Giá trị phù hợp và phải chăng của các quyền bảo đảm trong hợp đồng được kết nạp và các trách nhiệm và trách nhiệm bảo đảm ước lượng;
ii) Giá trị số tiền nợ nêu tại điểm a.
Sau đó việc tính toán tài sản này sẽ phải nhất quán với tính toán của số tiền nợ bảo đảm có liên tưởng.
28. Doanh nghiệp bảo đảm nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo đảm có thể dùng phương thức biểu đạt chi tiết rộng hẳn như đã diễn đạt trong đoạn 27.
29. Các tài sản vô hình quy định tại đoạn 27, 28 ko thuộc phạm vi của Chuẩn mực “Tổn thất tài sản” và chuẩn “Tài sản nhất mực vô hình”. Tuy nhiên, chuẩn “Tổn thất tài sản” và Chuẩn mực “Tài sản nhất mực vô hình” được ứng dụng cho các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng liên quan lại đến các hợp đồng tương lai mà các quyền hoặc bổn phận bảo đảm trong hợp đồng ko hiện nay thị tại ngày thống nhất kinh dinh hoặc chuyển nhượng hợp đồng bảo đảm.
Phần ko BH an toàn
Phần ko an toàn trong giao kèo bảo đảm
30. Một số hợp đồng bảo đảm có phần đảm bảo và phần ko an toàn. Đối với các hợp đồng này doanh nghiệp bảo đảm áp dụng quy định sau:
a) Có thể, tuy nhiên ko nhất quyết phải hạch toán riêng phần BH an toàn và phần ko BH an toàn. Nếu doanh nghiệp bảo đảm ko ghi nhận một cách riêng rẽ, thì có thân xác định quờ hợp đồng bảo đảm như 1 số tiền nợ phải trả. Nếu doanh nghiệp bảo đảm phân loại một cách riêng rẽ, thì có thân xác định phần có BH an toàn như 1 số tiền nợ phải trả.
b) Trường hợp ghi nhận riêng rẽ phần ko BH an toàn và phần có BH an toàn, doanh nghiệp bảo đảm có thể ghi nhận phần ko BH an toàn là một trong những số tiền nợ phải trả, (hoặc là một trong những phần riêng biệt của mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu). Chuẩn mực này ko quy định phương pháp xác định phần ko an toàn là một trong những số tiền nợ hoặc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp bảo đảm có thể chia thành phần thuộc số tiền nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu và phải áp dụng một cách nhất quán, mà ko được xác định phần này như lời khẳng đinh một trong những phần trung gian ở giữa nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.
c) Có thể ghi nhận toàn bộ các khoản phí bảo đảm cảm bắt gặp như lời khẳng đinh doanh thu mà ko phải tách riêng bất cứ phần nào có liên quan lại đến vốn chủ sở hữu. Kết quả của sự đổi thay phần có đảm bảo và phần ko an toàn Khi được phân loại là số tiền nợ phải trả sẽ được ghi nhận trong bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Nếu một phần hoặc tuốt phần ko BH an toàn được phân loại trong vốn chủ sở hữu, thì một phần của lãi hoặc lỗ sẽ được tính cho phần ko BH an toàn (cũng giống cách tính lợi. của cổ đông thiểu số) thì có thể áp dụng việc thẩm tra tính đầy đủ của các số tiền nợ phải trả theo quy định tại các đoạn từ 14 – 17 cho ko hề thảy hợp đồng (Bao gồm cả phần có đảm bảo và phần ko BH an toàn). Doanh nghiệp bảo đảm chẳng cần thiết phải xác định giá trị phần có BH an toàn do đã áp dụng chuẩn “công cụ tài chính”.
b) Nếu doanh nghiệp bảo đảm phân loại một phần hoặc tất phần ko BH an toàn như 1 phần riêng biệt của vốn chủ sở hữu thì số tiền nợ được ghi nhận cho cả thảy hợp đồng ko được doanh nghiệp bảo đảm có thể ghi nhận một phần của lãi hoặc lỗ quy cho bất cứ một phần nào của vốn chủ sở hữu thuộc phần ko BH an toàn như 1 khoản phân phối lãi hoặc lỗ chứ ko phải thu nhập hoặc tổn phí (quy định tại chuẩn kế toán tài chính số 21 “biểu đạt thưa tài chính”).
d) Có thể vận dụng chuẩn “phương tiện tài chính”, nếu trong hợp đồng bảo đảm có dụng cụ phái sinh thuộc phạm vi của Chuẩn mực “công cụ tài chính”.
e) Có thể tiếp tục vận dụng các chính sách kế toán tài chính hiện nay hành cho những hợp đồng đối với những vấn đề ko được quy định trong các đoạn 12 – 18 và 30 (a), 30 (d) trừ Khi doanh nghiệp bảo đảm thay đổi các chính sách kế toán tài chính theo quy định tại các đoạn 19 – 26.
Phần ko an toàn trong các dụng cụ tài chính của hợp đồng bảo đảm
31. Các quy định trong đoạn 30 cũng được vận dụng cho một phương tiện tài chính có phần ko BH an toàn, nước ngoài giả:
a) Nếu doanh nghiệp bảo đảm phân loại tuốt luốt phần ko an toàn là một trong những số tiền nợ phải trả, bọn họ nhỏ rộng giá trị của phần có đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực “công cụ tài chính”. Giá trị này bao héc tàm tất cả giá trị của quyền chọn có thể thực hiện nay đối với quyền chấm dứt hợp đồng tuy nhiên ko một mực phải cả về giá trị thời kì giả dụ đã miễn trừ quyền chọn ko phải đánh giá theo giá trị phù hợp và phải chăng (Theo đoạn 08). Doanh nghiệp bảo đảm ko phải đánh khai giá trị phần có BH an toàn theo quy định của Chuẩn mực “công cụ tài chính” và cũng chẳng cần thiết phải thể hiện nay khoản này một cách riêng rẽ. nước ngoài giả doanh nghiệp bảo đảm ko cố định phải xác định khoản này nếu vớ số tiền nợ phải trả đã được ghi nhận rõ ràng.
c) dù rằng những hợp đồng này là các dụng cụ tài chính, song doanh nghiệp bảo đảm có thể hạch toán các khoản thu phí của những giao kèo này vào doanh thu và ghi nhận phần tăng lên đối với giá trị ghi sổ của số tiền nợ phải trả là phí.
trình bày báo cho biết giải trình tài chính
giải thích các khoản được ghi nhận
32. Doanh nghiệp bảo đảm phải diễn tả rõ ràng các thông báo giúp người sử dụng nhận mặt và giảng giải các số liệu nảy sinh từ các hợp đồng bảo đảm trong vắng tài chính.
33. Để tuân quy định tại đoạn 32, doanh nghiệp bảo đảm phải trình diễn.# rõ ràng:
a) Các chính sách kế toán tài chính đối với các hợp đồng bảo đảm và các tài sản, các số tiền nợ phải trả, doanh thu và uổng có liên hệ.
b) Tài sản, các số tiền nợ phải trả, doanh thu và uổng được ghi nhận (và các luồng tiền nếu bẩm lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp) nảy từ các giao kèo bảo đảm. Trong ngôi trường hợp nhượng tái bảo đảm, doanh nghiệp phải biểu đạt:
(i) Các khoản lãi hoặc lỗ được ghi nhận trong mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh từ phát động và sinh hoạt giải trí nhượng tái bảo đảm;
(ii) Nếu doanh nghiệp nhượng tái giữ lại và phân bổ dần các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh từ nhượng tái bảo đảm, thì phải miêu tả khoản phân bổ trong kỳ và khoản chờ phân bổ vào đầu và cuối kỳ.
c) Quy trình được dùng để xác định những giả định có ảnh hưởng trọn lớn nhất đối với việc đánh giá các khoản được ghi nhận như đã nêu trong đoạn (33/b). Trường hợp có thể, doanh nghiệp bảo đảm nên biểu lộ số liệu liên hệ đến các giả thiết này.
d) Ảnh hưởng trọn của những thay đổi trong các giả thiết được sử dụng để đánh giá các tài sản bảo đảm và các số tiền nợ bảo đảm, miêu tả riêng những ảnh hưởng trọn của từng sự thay đổi mà có ảnh hưởng trọn trọng yếu lên các ít tài chính.
e) Đối chiếu các thay đổi của các số tiền nợ bảo đảm, các tài sản can dự đến tái bảo đảm, và các phí tổn khai quật có liên hệ chờ phân bổ (nếu có).
Giá trị, thời kì và tính ko vững chắc của các luồng tiền trong tương lai của giao kèo bảo đảm
34. Doanh nghiệp bảo đảm phải biểu lộ rõ ràng mọi thông báo để giúp cho người sử dụng làm rõ ràng giá trị, thời gian và tính ko vững chắc của luồng tiền trong tương lai của các giao kèo bảo đảm.
35. Để thực hành theo quy định tại đoạn 34, doanh nghiệp bảo đảm phải biểu lộ rõ ràng:
a) Các đích trong việc cai quản lý rủi ro nảy từ các hợp đồng bảo đảm và các chính sách trong việc làm giảm bớt các rủi ro này;
b) Các điều khoản và điều khiếu nại của hợp đồng có ảnh hưởng trọn xung yếu đến giá trị, thời kì và tính ko chắc chắn của luồng tiền trong tương lai của các hợp đồng bảo đảm;
c) thông tin về rủi ro bảo đảm (cả trước và sau Khi rủi ro được chia sẻ bởi tái bảo đảm), bao héc tàm tất cả thông tin về:
(i) Tính mẫn cảm của lãi hoặc lỗ và vốn chủ sở hữu đối với những thay đổi của các biến số có ảnh hưởng trọn trọng yếu lên chúng;
(ii) Sự cô đọng của rủi ro bảo đảm;
(iii) Các khoản chi trả bồi trả thực tại so với những ước tính trước đó (tỉ dụ Bảng thống kê đền bù). Việc lập bảng thống kê đền bù nên bắt mối cung cấp từ thời đoạn đầu từ Khi nảy sinh khoản năng khiếu nại chính thức trước tiên mà chưa biết được vững chắc số tiền và thời gian của các khoản chi trả bảo đảm. Tuy nhiên, ko nhất quyết phải xoay ngược thời kì tới rộng 10 năm. Doanh nghiệp bảo đảm chẳng cần đánh khai những thông báo về các khoản năng khiếu nại nếu ko vững chắc về giá trị và thời tự khắc của các khoản phải trả về bồi trả được giải quyết trong vòng 1 năm.
d) thông tin về rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng theo quy định của chuẩn “phương tiện tài chính” sẽ yêu cầu trong ngôi trường hợp giao kèo bảo đảm nằm trong phạm vi của chuẩn đó;
e) thông báo về rủi ro lãi suất và rủi ro thị ngôi trường của các dụng cụ tài chính phái sinh thuộc hợp đồng bảo đảm gốc nếu doanh nghiệp bảo đảm ko buộc phải, Hay là ko đánh giá phương tiện tài chính theo giá trị phù hợp và phải chăng./.
Xem thêm:
Chúc các bộ́n thành tiến đánh!

11

Scr CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 2021-08-24 15:52:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #HỢP #ĐỒNG #BẢO #HIỂM