CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 2022

Chuẩn mực KẾ TOÁN SỐ 27 – vắng TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC,ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một mỏng tài chính tóm tắt giữa niên độ, các nguyên lý ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng Khi lập và tả ít tài chính giữa niên độ. thưa tài chính giữa niên độ được lập kịp lúc và đáng tin sẽ cho phép các ngôi nhà đầu tư, các chủ nợ và những người dân sử dụng khác làm rõ ràng rộng về kĩ năng tạo ra các thu nhập nhập, các luồng tiền, về tình hình tài chính và kĩ năng tính sổ của doanh nghiệp.

chuẩn này áp dụng cho các doanh nghiệp theo qui định của pháp luật phải lập báo cho biết giải trình tài chính quý.

Chuẩn mực này cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp tự nguyện lập thưa tài chính giữa niên độ.

Doanh nghiệp phải đả khai thưa tài chính giữa niên độ theo qui định của luật pháp.

Các thuật ngữ trong chuẩn này được hiểu như sau :

Kỳ kế toán tài chính giữa niên độ:

Là kỳ lập ít tài chính tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật.

ít tài chính giữa niên độ:

Là vắng tài chính gồm các thưa đầy đủ theo qui định trong chuẩn kế toán tài chính số 21 “miêu tả thưa tài chính” hoặc các vắng tài chính tóm tắt qui định trong chuẩn này cho một kỳ kế toán tài chính giữa niên độ.

NỘI DUNG chuẩn

Nội dung bẩm tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán tài chính số 21 “trình bày mỏng tài chính” đã qui định bẩm tài chính gồm:

(a) Bảng cân đối kế toán tài chính;

(b) mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại;

(c) mỏng lưu chuyển tiền tệ; và

(d) Bản thuyết minh mỏng tài chính.

chuẩn này qui định những nội dung tối thiểu của một bộ thưa tài chính giữa niên độ gồm các vắng tài chính tóm tắt và phần thuyết minh được tuyển lựa. mỏng tài chính giữa niên độ nhằm mục đích cập nhật các thông tin đã biểu đạt trong bộ thưa tài chính năm gần nhất. thưa tài chính giữa niên độ tụ họp trình diễn.# vào các sự khiếu nại, các phát động và sinh hoạt giải trí mới và ko lặp lại các thông báo đã được công bố trước đó.

chuẩn này khuyến nghị doanh nghiệp công bố một bộ đầy đủ các bẩm tài chính giữa niên độ giống như các thưa tài chính năm. chuẩn này cũng khuyến nghị doanh nghiệp cung cấp thêm trong các mỏng tài chính giữa niên độ tóm lược những thông báo khác ngoài nội dung tối thiểu của một báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ hoặc phần thuyết minh được tuyển lựa như quy định trong chuẩn này. Các nguyên lý kế toán tài chính và đánh giá quy định trong chuẩn này cũng được vận dụng đối với các báo cho biết giải trình tài chính đầy đủ giữa niên độ và các mỏng này cần phải cung cấp mọi diễn giải trong phần thuyết minh quy định tại Chuẩn mực này (đặc biệt là các diễn giải quy định tại đoạn 13) cũng như các thuyết minh quy định tại các Chuẩn mực kế toán tài chính khác.

Nội dung bẩm tài chính tóm lược giữa niên độ

báo cho biết giải trình tài chính tóm lược giữa niên độ bao héc tàm tất cả:

(a) Bảng cân đối kế toán tài chính tóm tắt;

(b) báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại tóm tắt;

(c) báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ tóm lược; và

(d) Bản Thuyết minh vắng tài chính lựa chọn.

Hình thức và nội dung của các báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ

Nếu doanh nghiệp lập và thể hiện nay mỏng tài chính đầy đủ giữa niên độ, thì mẫu mã và nội dung của từng mỏng đó phải hạp với quy định tại Chuẩn mực kế toán tài chính số 21 “biểu lộ báo cho biết giải trình tài chính”.

Nếu doanh nghiệp lập và biểu hiện nay báo cho biết giải trình tài chính tóm tắt giữa niên độ, thì mẫu mã và nội dung của từng bẩm tài chính tóm tắt đó tối thiểu phải bao héc tàm tất cả các đề mục và số cộng chi tiết được diễn đạt trong báo cho biết giải trình tài chính năm gần nhất và phần thuyết minh được chọn lựa theo đề nghị của chuẩn này. Để bẩm tài chính tóm tắt giữa niên độ ko biến thành sai lệch, doanh nghiệp cần phải bộc lộ các khoản mục hoặc các phần thuyết minh bổ sung.

Lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối cần phải được trình bày trong mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh đầy đủ hoặc tóm lược của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ.

Một doanh nghiệp có đả ty con phải lập bẩm tài chính thống nhất theo qui định của chuẩn kế toán tài chính số 25 “vắng tài chính thống nhất và kế toán tài chính khoản vốn vào tiến đánh ty con” thì cũng phải lập mỏng tài chính thống nhất tóm lược giữa niên độ ngoài báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ riêng biệt của mình.

PHẦN THUYẾT MINH ĐƯỢC LỰA CHỌN

mỏng tài chính giữa niên độ chẳng cần thiết phải diễn đạt những thông tin ko quan lại yếu đã được biểu lộ trong phần thuyết minh thưa năm gần nhất. Việc tả các sự khiếu nại và giao tiếp cần thiết trong báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ nhằm mục đích giúp người sử dụng làm rõ ràng những đổi thay về tài chính và marketing thương mại của doanh nghiệp từ ngày lập bẩm tài chính năm gần nhất.

Một doanh nghiệp cần phải tả các thông tin sau trong phần thuyết minh vắng tài chính tóm lược giữa niên độ, nếu các thông tin này mang tính xung yếu và chưa được thể hiện nay trong vắng tài chính giữa niên độ nào. Các thông báo này cần phải trình diễn.# trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập thưa. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải biểu thị các sự khiếu nại hoặc giao tế xung yếu để làm rõ ràng kỳ kế toán tài chính giữa niên độ lúc này:

(a) Doanh nghiệp phải công bố việc lập vắng tài chính giữa niên độ và ít tài chính năm gần đây nhất là cùng vận dụng các chính sách kế toán tài chính như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải biểu đạt sự thay đổi và ảnh hưởng trọn của những thay đổi này;

(b) Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ;

(c) tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng trọn đến tài sản, nợ phải trả, mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là các tác nhân ko thường nhật do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng;

(d) Những biến động trong mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu luỹ kế tính đến ngày lập bẩm tài chính giữa niên độ, cũng như Phần thuyết minh ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán tài chính trên của niên độ trước gần nhất;

(đ) tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước lượng kế toán tài chính đã được mỏng trong thưa giữa niên độ trước của niên độ lúc này hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán tài chính đã được bẩm trong các niên độ trước, nếu những đổi thay này có ảnh hưởng trọn xung yếu đến kỳ kế toán tài chính giữa niên độ ngày nay;

(e) Phát hành, mua lại và trả trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;

(f) Cổ tức đã trả (tổng số hoặc trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu thường và cổ phiếu khác;

(g) Doanh thu và hiệu quả bộ phận theo lĩnh vực kinh dinh hoặc điểm địa lý, dựa trên cơ sở phân chia của vắng bộ phận;

(h) Những sự khiếu nại trọng yếu phát sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính giữa niên độ chưa được phản chiếu trong các bẩm tài chính giữa niên độ đó;

(i) Tác động của những thay đổi trong cơ cấu phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ, chủ yếu là các kỹ năng thống nhất kinh dinh, mua hoặc thanh lý tiến đánh ty con, đầu tư dài hạn, tái cơ cấu và ngừng phát động và sinh hoạt giải trí; và

(j) Những thay đổi trong các số tiền nợ tình cờ hoặc các tài sản tình cờ Tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm gần nhất.

Các Chuẩn mực kế toán tài chính đều quy định rõ các thông tin cần phải diễn đạt trong các mỏng tài chính. Trong bối cảnh này, thuật ngữ “báo cho biết giải trình tài chính” được dùng để chỉ một bộ thưa tài chính đầy đủ thường bao héc tàm tất cả ít tài chính năm và có thể có cả những bẩm khác. Doanh nghiệp chẳng cần thiết phải diễn giải đầy đủ mọi phần thuyết minh theo quy định trong các chuẩn kế toán tài chính khác nếu vắng tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp đó chỉ bao héc tàm tất cả các ít tài chính tóm lược và phần thuyết minh được lựa chọn.

miêu tả VIỆC tuân CÁC chuẩn KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

15. Doanh nghiệp phải nêu rõ trong Bản thuyết minh ít tài chính là báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ được lập và diễn đạt hạp với Chuẩn mực này. thưa tài chính giữa niên độ chỉ được coi là phù phù hợp với các chuẩn kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính nước ta nếu ít tài chính TUÂN THỦ các quy định của chuẩn kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính hiện nay hành do Bộ Tài chính phát hành.

Các kỳ kế toán tài chính phải thể hiện nay trong thưa tài chính giữa niên độ

16. ít tài chính giữa niên độ (tóm tắt hoặc đầy đủ) phải bao héc tàm tất cả các kỳ như sau cho từng báo cho biết giải trình:

(a) Bảng cân đối kế toán tài chính vào ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính giữa niên độ lúc này và số liệu mang tính so sánh vào ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm trước;

(b) ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ lúc này và số luỹ kế từ ngày đầu niên độ ngày nay đến ngày lập bẩm tài chính giữa niên độ đó. báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ lúc này có thể có số liệu so sánh của mỏng hiệu quả marketing thương mại giữa niên độ cùng kỳ năm trước;

(c) vắng lưu chuyển tiền tệ luỹ kế từ ngày đầu niên độ ngày nay đến ngày lập báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ, cùng với số liệu mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trước.

17. chuẩn này khuyến nghị doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí theo thời vụ, bẩm thông tin tài chính năm của kỳ 12 tháng kết thúc vào ngày lập thưa tài chính giữa niên độ và các thông báo mang tính so sánh cùng kỳ 12 tháng của niên độ trước đây.

TÍNH trọng yếu

18. Doanh nghiệp cần đánh giá tính trọng yếu dựa trên số liệu của mỏng tài chính giữa niên độ trong các quyết định về ghi nhận, đánh giá, phân loại hoặc bộc lộ một khoản mục trong thưa tài chính giữa niên độ. Để đánh giá được tính trọng yếu, cần phải hiểu rằng các đánh giá giữa niên độ đa số dựa trên những ước lượng do đó ít chính xác rộng so với các đánh giá trong mỏng tài chính năm.

19. Chuẩn mực kế toán tài chính số 01 “chuẩn chung” định nghĩa “thông tin được coi là xung yếu trong ngôi trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu xác thực của thông báo đó có thể làm lệch lạc đáng kể bẩm tài chính, làm ảnh hưởng trọn đến quyết định tài chính tài chính của người sử dụng thưa tài chính”. Chuẩn mực kế toán tài chính số 29 “thay đổi chính sách kế toán tài chính, ước tính kế toán tài chính và các sai sót” yêu cầu phải thuyết minh những đổi thay ước lượng kế toán tài chính, các sơ sót và thay đổi chính sách kế toán tài chính. chuẩn số 29 chẳng những có dẫn cách xác định chừng độ trọng yếu.

20. Doanh nghiệp phải xét đoán Khi đánh giá tính trọng yếu để lập bẩm tài chính. Chuẩn mực này quy định tài liệu của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ là cơ sở cho quyết định ghi nhận và miêu tả thông báo của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ, như các yếu tố ko thường xuyên, những thay đổi trong chính sách kế toán tài chính hoặc ước lượng kế toán tài chính và những sơ sót sẽ được ghi nhận và diễn đạt trên cơ sở tính xung yếu của chúng so với các dữ liệu của kỳ kế toán tài chính giữa niên độ nhằm mục đích tránh suy diễn lệch lạc do việc ko thuyết minh gây ra. đích đánh giá tính xung yếu là để BH an toàn cho vắng tài chính giữa niên độ chứa đựng tất các thông tin bổ ích giúp người sử dụng làm rõ ràng tình hình tài chính và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ.

thông báo ĐƯỢC biểu hiện nay TRONG BẢN THUYẾT MINH bẩm TÀI CHÍNH NĂM

21. Nếu ước tính một thông báo trong thưa tài chính giữa niên độ có thay đổi đáng kể trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ rút cục của năm tài chính tuy nhiên ít tài chính giữa niên độ ko được lập riêng rẽ cho kỳ này thì các độc giả dạng chất và giá trị của sự thay đổi trong ước tính đó phải được mô tả trong Bản thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính năm đó.

22. Chuẩn mực kế toán tài chính số 29 “đổi thay chính sách kế toán tài chính, ước lượng kế toán tài chính và các sơ sót” quy định phải biểu lộ thực chất và giá trị của những thông tin do thay đổi ước lượng kế toán tài chính có ảnh hưởng trọn trọng yếu đến niên độ lúc này hoặc dự con kiến sẽ có ảnh hưởng trọn trọng yếu đến các niên độ Kế tiếp. Đoạn 13(đ) của chuẩn này quy định phải diễn tả na ná trong bẩm tài chính giữa niên độ. Ví dụ những đổi thay trong ước lượng được thực hiện nay trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ chung cuộc đối với việc lập đề phòng mặt hàng tồn kho, hoài tái cơ cấu, đã được ghi sổ trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trước của năm tài chính. Việc biểu đạt theo đề nghị của đoạn trên đây nhất quán với các quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính số 29 “đổi thay chính sách kế toán tài chính, ước lượng kế toán tài chính và các sơ sót” nhằm mục đích thu hẹp phạm vi chỉ liên tưởng đến đổi thay trong ước tính kế toán tài chính.

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ

áp dụng chính sách kế toán tài chính giống chính sách kế toán tài chính trong mỏng tài chính năm

23. Doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán tài chính để lập bẩm tài chính giữa niên độ như chính sách kế toán tài chính đã áp dụng để lập thưa tài chính năm, trừ những đổi thay trong chính sách kế toán tài chính xảy ra sau ngày lập báo cho biết giải trình tài chính năm gần nhất. Việc lập vắng tài chính năm và bẩm tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định hiệu quả của niên độ. Việc xác định thông tin để lập báo cho biết giải trình giữa niên độ phải được thực hiện nay trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập bẩm tài chính giữa niên độ.

24. Việc quy định một doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán tài chính để lập thưa tài chính giữa niên độ như chính sách kế toán tài chính để lập ít tài chính năm làm cho thưa tài chính giữa niên độ có tính độc lập với nhau. Tuy nhiên vắng tài chính giữa niên độ ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định hiệu quả mỗi năm của doanh nghiệp. Việc vắng thông tin trên cơ sở luỹ kế từ ngày đầu niên độ đến ngày lập thưa tài chính giữa niên độ có thể làm cho phải thay đổi những ước tính kế toán tài chính đã được công bố trong các vắng tài chính giữa niên độ trước của năm ngày nay. Nguyên tắc ghi nhận tài sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và phí tổn trong các kỳ kế toán tài chính giữa niên độ cũng giống như nguyên lý ghi cảm bắt gặp áp dụng trong báo cho biết giải trình tài chính năm.

25. Quy định cụ thể về ghi nhận và xác định thông tin Khi lập thưa tài chính giữa niên độ:

(a) Nguyên tắc ghi nhận và xác định khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho, các khoản lỗ từ việc tái cơ cấu hoặc tổn thất trong một kỳ kế toán tài chính giữa niên độ cũng giống như nguyên lý phải vận dụng nếu doanh nghiệp chỉ lập ít tài chính năm. Tuy nhiên, nếu các khoản mục này đã được ghi nhận và đánh giá trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ và việc ước lượng các tác nhân này thay đổi trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ sau của năm lúc này thì ước tính ban sơ phải được thay đổi trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ sau bởi phương pháp hạch toán thêm một khoản lỗ bổ sung hoặc bởi phương pháp trả nhập một khoản phòng ngừa đã được hạch toán trước đây;

(b) Khoản phí tổn ko thỏa mãn định nghĩa của một tài sản vào thời điểm cuối giữa niên độ sẽ ko được hoãn lại trên Bảng cân đối kế toán tài chính để chờ các thông báo trong tương lai nhằm mục đích cam kết xem liệu hoài này có cô đọng đủ tiêu chuẩn định nghĩa của một tài sản Hay là ko hoặc để che dấu các khoản lợi nhuận trong các kỳ kế toán tài chính giữa niên độ của năm tài chính; và

(c) hoài thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong mỗi kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trên cơ sở ước tính tối ưu về thuế suất bình quân gia quyền được dự tính cho cả năm tài chính. Số thuế phải nộp cho kỳ kế toán tài chính giữa niên độ có thể phải được điều chỉnh trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ sau của cùng năm lúc này nếu có đổi thay trong ước lượng về thuế suất của năm đó.

26. Theo chuẩn số 01 “Chuẩn mực chung”, ít tài chính phải ghi nhận những tác nhân về tình hình tài chính và tình hình kinh dinh của doanh nghiệp theo từng khoản mục. Định nghĩa về tài sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và uổng là nền tảng của việc ghi nhận vào bẩm tài chính giữa niên độ cũng như vào ít tài chính năm.

27. Đối với các tài sản cần phải thực hành những đánh giá như nhau về lợi ích tài chính tài chính mang lại trong tương lai của chúng tại ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính giữa niên độ cũng như vào ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm. Các uổng, theo các độc giả dạng chất của chúng, ko phải là các tác nhân cấu thành tài sản vào ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm sẽ ko phải là các tác nhân cấu thành tài sản vào ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính giữa niên độ. tương tự, một số tiền nợ phải trả tại ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính giữa niên độ phải miêu tả một trách nhiệm và trách nhiệm hiện nay có tại ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính giữa niên độ đó, giống như ngôi trường hợp một số tiền nợ phải trả tại ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.

28. Một trong những điểm chủ yếu của doanh thu, thu nhập khác và uổng là các luồng vào và luồng ra của tài sản và nợ phải trả ứng đã thực thụ xảy ra. Nếu luồng vào và ra này đã thực thụ xảy ra thì doanh thu và phí tổn tương ứng sẽ được ghi nhận. chuẩn chung đã quy định “uổng sinh sản, marketing thương mại và hoài khác được ghi nhận trong vắng hiệu quả kinh dinh lúc các phí tổn này làm giảm lợi ích tài chính tài chính trong ngày mai có can hệ đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin tức”. Những khoản mục ko thỏa mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả thì ko cho phép ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán tài chính.

29. Để xác định giá trị tài sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác, hoài và các luồng tiền được phản ánh trong ít tài chính, doanh nghiệp chỉ phải lập báo cho biết giải trình tài chính mỗi năm cần phải tính đến mọi thông báo mà doanh nghiệp có được trong suốt niên độ. Việc xác định giá trị của tài sản, nợ phải trả, doanh thu và thu nhập khác, phí tổn phải được thực hành trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến cuối niên độ.

30. Một doanh nghiệp phải lập ít tài chính giữa niên độ thì sử dụng các thông tin có được từ đầu năm đến ngày lập vắng tài chính giữa niên độ để xác định giá trị trong vắng tài chính giữa niên độ và các thông tin có được đến cuối niên độ hoặc ngay sau đó để lập báo cho biết giải trình tài chính của kỳ kế toán tài chính 12 tháng. Các đánh giá của cả 12 tháng sẽ đề đạt những thay đổi có thể có trong các ước tính của các số liệu đã được mỏng trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ. Các số liệu đã mỏng trong báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ chẳng cần thiết phải điều chỉnh hồi tố. Đoạn 13(đ) và đoạn 21 đề nghị phải biểu đạt tính chất và thông tin của mọi thay đổi cần thiết trong các ước lượng kế toán tài chính.

31. Một doanh nghiệp phải lập mỏng tài chính giữa niên độ cần phải xác định giá trị các khoản doanh thu, thu nhập khác và tổn phí trên một cơ sở luỹ tiếp theo ngày rốt cuộc của từng kỳ kế toán tài chính giữa niên độ căn cứ vào những thông tin sẵn có vào thời tự khắc lập báo cho biết giải trình tài chính. Số liệu các khoản doanh thu, thu nhập khác và tổn phí được ít trong kỳ kế toán tài chính giữa niên độ ngày nay đề đạt mọi thay đổi trong các ước tính kế toán tài chính đã được công bố trong những kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trước đó của năm tài chính. Các số liệu đã được ít trong những kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trước đó chẳng cần được điều chỉnh hồi tố. Đoạn 13(đ) và đoạn 21 yêu cầu phải thể hiện nay tính chất và thông báo của mọi đổi thay quan lại yếu trong các ước lượng kế toán tài chính.

Doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc nhịp

32. Các khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc dịp cảm bắt gặp trong một năm tài chính sẽ ko được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập mỏng tài chính giữa niên độ nếu việc ghi nhận trước hoặc hoãn lại đó được coi là ko hiệp vào cuối năm tài chính của doanh nghiệp.

33. Doanh thu mang tính chu kỳ, thời vụ hoặc thời cơ như ngôi trường hợp doanh thu từ cổ tức, các độc giả dạng quyền. Một số doanh nghiệp có thể có doanh thu cao rộng trong một số kỳ so với những kỳ khác của niên độ như doanh thu theo mùa vụ của cửa mặt hàng buôn cung cấp sỉ. Các khoản doanh thu này được ghi nhận Khi chúng nảy.

uổng nảy đột xuất trong niên độ

34. Các uổng nảy sinh đột xuất trong năm tài chính của doanh nghiệp cần phải được trích trước hoặc phân bổ cho mục đích lập vắng tài chính giữa niên độ Khi việc trích trước hoặc phân bổ đó được coi là phù phù hợp với từng loại tổn phí vào cuối năm tài chính.

dùng các ước lượng

35.Thủ tục xác định thông báo được thực hiện nay trong quá trình lập ít tài chính giữa niên độ phải được thiết lập để đảm bảo cho các thông báo tài chính trọng yếu, hữu dụng được cung cấp là đáng tin tức, có thể làm rõ ràng tình hình tài chính và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp.Việc xác định thông báo miêu tả trong vắng tài chính năm cũng như trong bẩm tài chính giữa niên độ thường được cứ trên các ước tính phù hợp và phải chăng, tuy nhiên việc lập bẩm tài chính giữa niên độ thường phải dùng các ước lượng nhiều rộng so với vắng tài chính năm.

Điều chỉnh báo cho biết giải trình tài chính giữa niên độ đã được bẩm trước đây

36. Việc đổi thay chính sách kế toán tài chính khác với việc đổi thay do Chuẩn mực kế toán tài chính mới được áp dụng. Trường hợp này cần được phản ánh bởi phương pháp:

a/ Điều chỉnh lại báo cho biết giải trình tài chính của các kỳ kế toán tài chính giữa niên độ trước của năm tài chính lúc này và các kỳ kế toán tài chính giữa niên độ ứng có thể so sánh được của năm tài chính trước đây (xem đoạn 16) được điều chỉnh trong bẩm tài chính năm theo quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính số 29 “thay đổi chính sách kế toán tài chính, ước lượng kế toán tài chính và các sơ sót”; hoặc

b/ Khi chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn của việc ứng dụng chính sách kế toán tài chính mới đến các kỳ trong quá vãng, thì thực hành phi hồi tố chính sách kế toán tài chính mới Tính từ lúc kỳ sớm nhất có thể thực hành được bởi phương pháp điều chỉnh lại bẩm tài chính của các kỳ giữa niên độ trước niên độ lúc này và các kỳ kế toán tài chính so sánh giữa niên độ ứng.

37. Mục tiêu của quy định tại đoạn 36 nhằm mục đích BH an toàn ứng dụng nhất quán chính sách kế toán tài chính cho một loại giao thiệp cụ thể trong suốt năm tài chính. Theo chuẩn kế toán tài chính số 29 “thay đổi chính sách kế toán tài chính, ước lượng kế toán tài chính và các sai sót”, việc đổi thay chính sách kế toán tài chính được áp dụng hồi tố bởi phương pháp điều chỉnh lại các số liệu tài chính của những kỳ kế toán tài chính trước đây. Tuy nhiên, nếu chẳng thể điều chỉnh số liệu luỹ kế có can hệ đến niên độ kế toán tài chính trước thì theo Chuẩn mực kế toán tài chính số 29, chính sách kế toán tài chính mới được áp dụng phi hồi tố Tính từ lúc kỳ sớm nhất có thân xác định được trở về trước. Quy định trong đoạn 36 đề nghị mọi thay đổi chính sách kế toán tài chính trong niên độ lúc này cần phải được ứng dụng hồi tố hoặc nếu ko thực tế thì áp dụng phi hồi tố muộn nhất là ngay từ đầu niên độ đó.

38. Việc cho phép những thay đổi chính sách kế toán tài chính được thực hiện nay từ một ngày nào đó giữa niên độ sẽ cho phép vận dụng hai chính sách kế toán tài chính khác nhau đối với một loại giao tiếp trong cùng một năm tài chính, sẽ gây ra gian khổ trong việc tính, phân tách và hiểu các thông tin được cung cấp./.

Xem thêm:

Chúc các bộ́n thành công!

Dữ Liệu CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 2021-08-24 16:14:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #BÁO #CÁO #TÀI #CHÍNH #GIỮA #NIÊN #ĐỘ