Công ty A sản xuất rượu thuốc và bán cho công ty B để xuất khẩu. Tuy nhiên công ty B không xuất khẩu mà lại bán trong nước. Hỏi công ty nào sẽ phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt?
A. Công ty A
B. Công ty B

Sáng Nguyễn