Công văn 10315/BTC-TCT Quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế 2022

Công văn 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ tài chính: chỉ dẫn thực hành 106/2016/QH13: Quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế xuống còn 0.03%, điều khiếu nại trả thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 10315/BTC-TCT

V/v thực hiện nay Luật số 106/2016/QH13

HN Thủ Đô, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa 13 duyệt

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế. Luật có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/7/2016. Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế phổ biến, thông tin cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn cai quản lý các nội dung quy định của Luật số 106/2016/QH13, đồng thời triển khai một số nội dung mới của Luật như sau:

1. Về trả thuế GTGT:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 quy định:

Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ ko hề trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo

.

Căn cứ chỉ dẫn trên, ngôi trường hợp cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT chưa được khấu trừ ko hề nảy trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo quý) đủ điều khiếu nại trả thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan lại thuế vẫn hít giấy tờ đề nghị trả thuế của cơ sở kinh dinh và giải quyết giấy tờ yêu cầu trả thuế theo quy định của luật pháp.

2. Về mức tiền chậm nộp:

Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, vận hạn gia hạn nộp thuế, kì hạn ghi trong thông tin của cơ quan lại cai quản lý thuế, kì hạn trong quyết định xử lý của cơ quan lại cai quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bởi 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các số tiền nợ tiền thuế nảy trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách đất nước, bao gồm khoản tiền nợ thuế được truy thu qua hiệu quả thanh tra, thẩm tra của cơ quan lại có thẩm quyền thì được chuyển sang ứng dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 01 thảng 7 năm 2016. ”

Căn cứ chỉ dẫn trên, đối với số tiền nợ tiền thuế nảy trước ngày 01/7/2016 tuy nhiên sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/7/2016 chuyển sang ứng dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế nảy sinh trước ngày 01/7/2016 tuy nhiên sau ngày 01/7/2016, cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phát hiện nay qua thanh tra, rà hoặc người nộp thuế tự phát hiện nay thì ứng dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức hiệp quy định của văn bạn dạng pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của luật pháp đến ko hề ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách đất nước.

Chi tiết xem thêm:

Bộ Tài chính có quan lại điểm để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ vàng anh Tuấn

Source Công văn 10315/BTC-TCT Quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế 2021-09-07 12:10:00

#Công #văn #10315BTCTCT #Quy #định #mức #phạt #chậm #nộp #tiền #thuế