Công văn 11352/BTC-TCHQ V/v hóa đơn mặt hàng xuất khẩu 2022

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Bộ tài chính về việc dùng hóa đơn thương nghiệp để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 11352/BTC-TCHQ

V/v hóa đơn mặt hàng xuất khẩu

HN Thủ Đô, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Cục Hải quan lại các tỉnh, tỉnh thành.

Để chỉ dẫn thực hành thống nhất Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc lập, sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào trung tâm vực phi quan lại thuế, Bộ Tài chính có quan lại điểm như sau:

Về bộ giấy tờ thương chính đối với product

xuất khẩu ra nước ngoài

, Bộ Tài chính chỉ dẫn dùng

hóa đơn thương mại

để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp trong nước

xuất khẩu product vào trung tâm vực phi quan lại thuế

thì trong bộ giấy tờ Hải quan lại dùng

hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm

theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chỉ dẫn để Cục thương chính các tỉnh, thị thành được biết, chỉ dẫn doanh nghiệp thực hiện nay./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để ít);

– Vụ Pháp chế, Vụ CST (để phối hợp);

– Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);

– Cục Thuế các tỉnh, thị thành (để phối hợp);

– Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Scr Công văn 11352/BTC-TCHQ V/v hóa đơn mặt hàng xuất khẩu 2021-09-07 12:18:00

#Công #văn #11352BTCTCHQ #hóa #đơn #mặt hàng #xuất #khẩu