Công văn 12568/BTC-CĐKT Giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC 2022

Công văn 12568/BTC-CĐKT ngày 09/09/2015 của Bộ tài chính gửi Công ty Kiểm toán Giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH

——–

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: 12568/BTC-CĐKT

V/v: Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC

HN Thủ Đô, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

– Công ty TNHH Deloitte nước ta

– Công ty TNHH Ernst & Young nước ta

– Công ty TNHH KPMG nước ta

– Công ty TNHH PwC nước ta

Trả lời công văn ko số ngày 26/6/2015 của các công ty truy thuế kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PwC yêu cầu giảng giải rõ một số nội dung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 200) về chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính có quan lại điểm như sau:

1. Các doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm và mua mặt hàng đẵn bởi nước ngoài tệ và thỏa mãn điều khiếu nại dùng đồng nước ngoài tệ làm đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính thì vẫn có thể được tuyển lựa VNĐ làm đồng bạc ghi sổ kế toán tài chính mà chẳng cần thiết phải chọn lựa đồng nước ngoài tệ.

2. Doanh nghiệp được ứng dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/1/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2015 trong phần thuyết minh BCTC do năm 2015 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 200 và ko hề yêu cầu hồi tố vấn đề này.

Việc chuyển đổi bẩm tài chính được lập bởi đồng đúc nước ngoài tệ sang VNĐ được thực hiện nay tương tự như quy định tại VAS 10 và Thông tư 161/2007/TT-BTC Khi chuyển đổi BCTC của công ty con ở nước ngoài. chẳng thể chứng dẫn lí do phần mềm kế toán tài chính ko đáp ứng được yêu cầu này thì gây gian khổ vì phần mềm chỉ được coi là công cụ tương trợ và Khi chính sách kế toán tài chính thay đổi thì phương tiện tương trợ phải thay đổi theo để thực hành đúng chính sách. Lưu ý rằng quy định nêu trên của Thông tư 200 là trọn vẹn hiệp với IAS 21 nên các doanh nghiệp cần phải chuyển đổi BCTC theo thông lệ quốc tế.

3. Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao du mua, buôn bán, điều chuyển sản phẩm, product, dịch vụ nội bộ

Ngoài Khoản 2 Điều 8 Thông tư 200 thì vấn đề này còn được quy định tại Điểm e Khoản 3.2 Điều 20 như sau: “e) Khi buôn bán sản phẩm, product, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, tùy thuộc vào đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và phân cấp của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao product dịch vụ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc tại thời điểm Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ ra bên phía ngoài”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, việc ghi nhận doanh thu, giá vốn đối với các giao dịch mua, buôn bán sản phẩm giữa các đơn vị ko hề tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc trong nội bộ một doanh nghiệp là vì doanh nghiệp quyết định mà ko phụ thuộc vào mẫu mã chứng từ xuất ra là hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm chuyên chở nội bộ. Quy định tại Điều 8 Thông tư 200 mang tính khuyến nghị, ko mang tính bức.

4. Về thuyết minh giá trị phù hợp và phải chăng và suy giảm giá trị

– Về giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản vốn tài chính

căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 15 và Điểm a Khoản 1.2 Điều 45 Thông tư 200 thì Khi xác định giá trị phù hợp và phải chăng của chứng khoán kinh dinh để diễn đạt trên thuyết minh BCTC, doanh nghiệp có thể căn cứ vào giá trị thị ngôi trường của các loại chứng khoán mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Đối với các khoản vốn góp vốn vào đơn vị chưa niêm yết, giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản vốn này được xác định dựa trên các chuyên môn định giá. Trường hợp nếu giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản vốn góp vốn vào đơn vị khác ko xác định được một cách đáng tin tức thì doanh nghiệp giải trình lý do tại mục 2c phần VI về thông báo bổ sung cho khoản mục đầu tư tài chính trên thuyết minh BCTC.

– Về suy giảm giá trị của Bất động sản đầu tư

Tại Khoản 1.6 Điều 39 Thông tư 200 về BDS đầu tư (BĐSĐT) quy định “1.6. Doanh nghiệp ko trích khấu ngốn đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá. Trường hợp có bởi cớ vững chắc cho thấy BĐSĐT bị giảm giá so với giá trị thị ngôi trường và khoản giảm giá được xác định một cách đáng tin tưởng thì doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá BĐSĐT và ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn bán (tương tự như việc lập ngừa đối với product BDS)”.

Như vậy, việc đánh giá suy giảm giá trị chỉ phải thực hành những Khi có dấu hiệu và bởi cớ chắc chắn. Nếu việc suy giảm giá trị của BĐSĐT ko xác định được giá trị suy giảm một cách đáng tin thì doanh nghiệp ko ghi nhận khoản tổn thất do suy giảm giá trị của BĐSĐT tuy nhiên cần thuyết minh và giải trình khác tại mục 12 phần VI về thông tin bổ sung cho khoản mục đầu tư tài chính trên thuyết minh BCTC.

5. Về hạch toán khoản chi phí trả nguyên môi ngôi trường

Thông tư 200 chỉ quy định việc trích trước hoài trả nguyên môi ngôi trường và sử dụng trương mục 3524 để kế toán tài chính. Mức trích, thời điểm chính thức phát động và kết thúc việc trích… phải thực hiện nay theo cơ chế chính sách ứng dụng cho từng ngành nghề, từng đơn vị. Ví dụ việc trích trước uổng dọn dẹp mỏ của Tập đoàn dầu khí đất nước nước ta hoặc trích trước chi phí trả nguyên môi ngôi trường của Tập đoàn Than và Khoáng sản phải thực hiện nay theo quy định cụ thể của pháp luật vận dụng cho từng ngành.

6. Khi tính EPS thì số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được tính của năm nào?

Theo Thông tư 200, Khi tính EPS phải điều chỉnh đối với số đã hoặc sẽ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi kỳ trước ko được dùng để xác định EPS kỳ này. Khoản chênh lệch (nếu có) giữa số dự định trích của kỳ trước và số trích theo thực tiễn (có thể tại kỳ sau) được điều chỉnh vào EPS kỳ trước (ít lại) và thuyết minh trên BCTC.

7. Các vấn đề về tỷ giá hối đoái

a) Về quy định ứng dụng tỷ giá hối đoái cho các giao du can hệ đến nước ngoài tệ: Theo quy định tại Điều 69 Thông tư 200, doanh nghiệp phải dùng các loại tỷ giá hối đoái khác nhau liên can đến các giao tiếp bởi nước ngoài tệ. Nếu quy định chỉ ứng dụng 1 loại tỷ giá hối đoái cho các loại giao thiệp khác nhau sẽ ko đúng với thực chất tài chính và nội dung kỹ năng tài chính tài chính phát sinh và doanh nghiệp sẽ gặp gỡ phải những vướng mắc sau:

– Theo quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC, một trong những tiêu chuẩn của phần mềm kế toán tài chính là phải có kĩ năng nâng cấp, có thể sửa đổi, bổ sung hạp với những thay đổi nhất mực của chế độ kế toán tài chính và chính sách tài chính mà ko ảnh hưởng trọn đến cơ sở dữ liệu đã có. thực tế cho thấy, đây ko phải là vướng mắc của tất thảy các doanh nghiệp (bao gồm là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) Khi thực hiện nay quy định về tỷ giá hối đoái tại Thông tư 200 mà chỉ có một số doanh nghiệp có phần mềm kế toán tài chính chưa đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định.

– Việc đề nghị được áp dụng chỉ 1 tỷ giá hối đoái cho tất tật các loại giao thiệp trong ngày sẽ gặp gỡ phải những vướng mắc sau đây:

+ Việc áp dụng 1 loại tỷ giá độc nhất của 1 ngân mặt hàng thương mại hoặc 1 tổ chức phát hành đáng tin tưởng để kế toán tài chính ko phản ảnh đúng thực tiễn giao tiếp vì doanh nghiệp giao du ở ngân mặt hàng này mà áp dụng tỷ giá công bố của ngân mặt hàng khác (mà mình ko giao thiệp) là ko hạp.

+ Nếu vận dụng tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng như quy định trước đây (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) thì chỉ có tỷ giá giữa đồng nước ta và đô la Mỹ dẫn đến quy định tỷ giá vận dụng cho các đồng tiền khác sẽ bị vướng mắc do phải quy đổi chéo nên giảm chừng độ phù hợp và phải chăng của số liệu.

+ Nếu chỉ vận dụng theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá buôn bán của ngôi nhà băng thương mại cho các giao thiệp khác nhau sẽ là ko hạp với thực tại. tỉ dụ, đối với một giao dịch mua chịu product, dịch vụ, doanh nghiệp phải ghi nhận một số tiền nợ phải trả tương ứng với các khoản mục liên tưởng, Khi trả nợ cho ngôi nhà sản xuất, doanh nghiệp phải mua nước ngoài tệ của ngôi nhà băng theo tỷ giá buôn bán do đó giao tiếp này sẽ được ghi nhận theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của ngôi nhà băng. trái lại, doanh nghiệp thu tiền buôn bán sản phẩm bởi nước ngoài tệ, doanh nghiệp phải ghi nhận một khoản tiền ứng với khoản doanh thu buôn bán sản phẩm, theo quy định về cai quản lý nước ngoài hối, doanh nghiệp phải buôn bán lại nước ngoài tệ cho ngân mặt hàng để thu về bởi VNĐ theo tỷ giá mua.

+ Trong điều khiếu nại tình hình tỷ giá biến động phức tạp như giờ, việc áp dụng 1 tỷ giá mua hoặc tỷ giá buôn bán hoặc tỷ giá bình quân mua và buôn bán ko an toàn phản ánh đúng tình hình tài chính và chênh lệch tỷ giá hối đoái của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mà có giao tiếp nảy sinh bởi nước ngoài tệ lớn.

b) Về việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ và việc dùng tỷ giá hối đoái của công ty con có công ty mẹ ở nước ngoài

– Việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ để ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái tại thời tự khắc lập BCTC thì việc kết chuyển lãi/lỗ về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cũng sẽ thực lúc này thời điểm lập BCTC, ko phải chỉ là cuối năm tài chính (Do vô ý Thông tư số 200 bị sai lỗi chính tả).

– Việc công ty con được sử dụng tỷ giá do công ty mẹ quy định để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ chỉ ứng dụng đối với công ty con có công ty mẹ tại nước ta. Đối với công ty con có công ty mẹ ở nước ngoài thì chỉ vận dụng quy định này cho BCTC dùng để thống nhất, ko ứng dụng đối với BCTC công bố tại nước ta.

8. Các vấn đề về trái khoán chuyển đổi

Thông tư 200 chỉ dẫn 02 phương pháp ghi nhận và phân bổ hoài phát hành trái phiếu nên:

+ Đối với ngôi trường hợp uổng phát hành trái phiếu được phân bổ theo phương pháp đường thẳng thì việc xác định giá trị lúc này của dòng tiền trong mai sau phải loại trừ tổn phí phát hành trái phiếu (nên là dấu trừ).

+ Đối với ngôi trường hợp hoài phát hành trái phiếu được phân bổ theo phương pháp lãi suất thực thì việc xác định giá trị lúc này của dòng tiền trong mai sau cả về tổn phí phát hành (sẽ là dấu cộng).

Tuy nhiên, do sơ ý nên Thông tư 200 chưa phân tích sự biệt lập của 2 tình huống này. yêu cầu các công ty truy thuế kiểm toán phối hợp chỉ dẫn rõ cho doanh nghiệp nhận mặt sự biệt lập của 2 ngôi trường hợp.

– Do trái khoán phát hành luôn được xác định thành 02 cấu phần là cấu phần nợ gốc và quyền chọn. Nợ gốc luôn là giá trị ngày nay của khoản thanh toán trong tương lai (đã được chiết khấu dòng tiền) nên ko hề định nghĩa chiết khấu hoặc phụ trội nữa. Chiết khấu hoặc phụ trội chỉ áp dụng đối với trái khoán thường.

– Do trái khoán là dụng cụ tài chính được giao thiệp trên thị ngôi trường và thường là các giao tiếp đa phương nên thường chỉ phát sinh đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. do vậy, việc hạch toán đối với chi phí phát hành trái phiếu cần tuân thủ ngay chuẩn kế toán tài chính quốc tế.

Đối với các khoản vay theo khế ước vay là song phương, nếu vận dụng phương pháp hạch toán rưa rứa tổn phí phát hành trái khoán sẽ chưa thể hiệp ngay với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Mặt khác, phí của khoản vay song phương thường nhỏ rộng phí tổn phát hành trái khoán. Do đó, để đơn giản nên chế độ kế toán tài chính hiện nay thời mới chỉ đề nghị hạch toán hoài phát hành trái khoán theo chuẩn kế toán tài chính, quốc tế. Trong ngày mai có thể sẽ nhất thể hóa phương pháp kế toán tài chính uổng can hệ trực tiếp đến khoản vay (uổng thu xếp khoản vay ngoài lãi vay) của cả 2 mẫu mã vay nêu trên.

9. Các vấn đề về hoài phải trả và phòng ngừa phải trả

– Theo chuẩn kế toán tài chính quốc tế số 37 mà Thông tư 200 đã tiếp cận thì khoản đề phòng phải trả là khoản phải trả Khi:

+ Người mua chưa được nhận dịch vụ cung cấp (công việc chưa được thực hiện nay);

+ Giá trị phải trả được xác định một cách đáng tin tức tuy nhiên chưa trọn vẹn vững chắc;

+ thời gian thanh toán nợ phải trả chưa xác định được một cách vững chắc.

thành thử, trên tinh thần tiếp cận với IAS 37, Thông tư 200 đã quy định việc trích trước phí tổn tôn tạo lớn TSCĐ theo đề nghị chuyên môn của TSCĐ là bổn phận ngày nay để BH an toàn tài sản có thể phát động và sinh hoạt giải trí được thường ngày theo tiêu chuẩn thiết kế là khoản đề phòng phải trả do đáp ứng cả 3 yêu cầu của Chuẩn mực quốc tế. song song cũng ko mâu thuẫn với VAS 18 vì VAS 18 chưa đề cập vấn đề này.

– Việc trích Quỹ phát triển hợp lý tập công nghệ được thực hiện nay (dù rằng doanh nghiệp có thể chọn lọc) theo quy định của luật pháp (tức là có bổn phận pháp lý) và đã được thực hành từ năm 2009 theo quy định của Thông tư 244 nên quy định của Thông tư 200 là mang tính thừa kế (ko phải là quy định mới) nên ko trái với các chuẩn kế toán tài chính nước ta.

10. chỉ dẫn lập BCLCTT

Theo quy định TK 242 cả về khoản trả trước một lần tiền thuê đất mất đi tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình. Xét về bạn dạng chất, dòng tiền trả trước một lần tiền thuê đất hoặc dòng tiền phát sinh từ việc mua quyền sử dụng đất có kì hạn đều là loại tiền phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư. Tuy nhiên nếu việc trả trước được thực hiện nay nhiều lần thì được phân loại là luồng tiền phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Do đó, chỉ tiêu “tăng, giảm hoài trả trước” ko bao héc tàm tất cả chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của tiền thuê đất trả trước một lần mất đi tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình (Thông tư 200 bị lỗi chính tả thiếu chữ “ko”).

11. chỉ dẫn lập BCKQKD

– Thông tư 200 có lỗi chính tả là thừa chữ “BĐSĐT”. Chỉ có chênh lệch thu – chi về thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ mới được biểu hiện nay là theo số thuần trên ở chỉ tiêu thu nhập khác còn doanh thu về BĐSĐT được biểu thị ở chỉ tiêu doanh thu, ko bộc lộ ở chỉ tiêu thu nhập khác.

12. Về phí tổn trả trước

Đối với khoản mục tổn phí trả trước thì việc phân loại ngắn hạn và dài hạn căn cứ vào kỳ hạn gốc của từng khoản hoài trả trước mà ko căn cứ vào kỳ hạn còn lại để phân loại ngắn hạn, dài hạn. (Không tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn).

13. Về thuyết minh BCTC

Việc thuyết minh BCTC cũng có thể ứng dụng định nghĩa trọng yếu để quyết định thuyết minh. Do câu hỏi của quý công ty chưa rõ nên Bộ Tài chính chưa thể quan lại điểm. Cần lưu ý rằng Khi vận dụng định nghĩa xung yếu thì phải thuyết minh trong phần “Những thông tin khác” tại mục IX.7 của TMBCTC.

14. Về ghi nhận doanh thu

Về nguyên lý, doanh thu phải ghi nhận tương ứng với trách nhiệm đã nảy. bởi thế doanh nghiệp ko được ghi nhận doanh thu của mặt hàng tặng, khuyến mại Khi chưa giao mặt hàng do chưa BH an toàn điều khiếu nại ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm và theo đó DN ko được ghi nhận một khoản trích trước giá vốn mặt hàng buôn bán đối với mặt hàng tặng, khuyến mại.

15. Về trích trước khoản giảm trừ doanh thu

– Theo nguyên lý cẩn trọng chỉ có thể trích trước hoài mà chẳng thể trích trước khoản giảm trừ doanh thu vì nếu đã xác định được số doanh thu bị giảm trừ thì phải ghi nhận doanh thu theo số thuần ngay.

– Trường hợp kỳ trước buôn bán sản phẩm, kỳ sau mới phát sinh khoản giảm trừ doanh thu thì áp dụng Chuẩn mực kế toán tài chính về các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính (Điều 81 Thông tư 200). Nếu khoản giảm trừ doanh thu thỏa mãn sự khiếu nại sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính thì được coi là sự việc khiếu nại cần điều chỉnh và được điều chỉnh vào doanh thu kỳ buôn bán sản phẩm. trái lại, khoản giảm trừ doanh thu được điều chỉnh vào kỳ mà việc chiết khấu, giảm giá phát sinh.

16. Về TK 413

– Đối với giao dịch mua sắm tài sản hoặc thanh toán các khoản phí tổn được thanh toán ngay bởi nước ngoài tệ (ko qua TK phải trả) áp dụng theo tỷ giá mua (vì DN ko phải chi tiền VNĐ để mua nước ngoài tệ mà dùng nước ngoài tệ ở quỹ hoặc nước ngoài tệ là TGNH để thanh toán). Quy định này nhằm mục đích đảm bảo tài sản ko ghi nhận cao rộng giá trị có thể thu hồi.

– Đối với giao thiệp mua sắm tài sản hoặc các khoản uổng nảy sinh tuy nhiên chưa trả tiền thì về doanh nghiệp ghi nhận số tiền nợ phải trả theo tỷ giá buôn bán của ngân mặt hàng để đảm bảo nguyên lý nợ phải trả ko ghi nhận thấp rộng bổn phận phải tính sổ.

17. Về Bất động sản đầu tư

Thông tư 200 ko yêu cầu hồi tố nên giá trị khấu ngốn lũy kế của BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá trước đây vẫn được diễn tả trong chỉ tiêu “Hao mòn lũy kế” và thuyết minh thành một dòng riêng trên TM BCTC (vì sẽ ăn nhập với quy định tại đoạn 25 VAS 05 và Khoản 1.8 Điều 39 là sự chuyển đổi mục đích sử dụng BĐSĐT ko làm đổi thay nguyên giá của BĐSĐT trong việc xác định giá trị hoặc để lập BCTC).

18. Thông tư 200 quy định doanh nghiệp phải ghi nhận tổn thất do suy giảm giá trị của BĐSĐT để ăn nhập với thông lệ quốc tế và Khi BĐSĐT tăng trở lại thì doanh nghiệp được trả nhập tối đa ngay số đã ghi giảm trước đây.

19. Về tuân Chế độ kế toán tài chính nước ta

Theo Thông tư 200 thì ko nép sổ kế toán tài chính của DN phải có cột tài khoản đối ứng vì Thông tư cho phép doanh nghiệp được tự quyết định biểu mẫu sổ kế toán tài chính miễn doanh nghiệp phải phản ảnh trung thực và phù hợp và phải chăng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

20. Về thông tin so sánh trên BCTC

– Tại Điểm d Khoản 4.2 Điều 69 thì khoản lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái của tuổi trước phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của các doanh nghiệp (theo Thông tư 179) chưa phân bổ ko hề trên TK 3387/242 đến trước thời tự khắc Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thì phải kết chuyển vớ số còn lại chưa phân bổ vào TK 515/635 ngay trong năm 2015 trừ ngôi trường hợp luật pháp có quy định khác.

– Việc kế toán tài chính trái khoán chuyển đổi theo quy định của Thông tư 200 được thực hiện nay từ năm 2015 trở đi, đối với trái khoán chuyển đổi đã phát hành từ trong năm trước ko tấm phải hồi tố để tính lại số dư.

21. Về vốn hóa uổng lãi vay

– Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 54 Thông tư 200 quy định “Việc xác định phí tổn lãi vay được vốn hóa phải tuân thủ chuẩn kế toán tài chính “phí tổn đi vay”. Việc vốn hóa lãi vay trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau: Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa bao gồm Khi thời kì xây dựng bên dưới 12 tháng”.

Thông lệ quốc tế ko quy định cụ thể về thời kì đối với việc xây dựng tài sản dở dang là trên hoặc bên dưới 12 tháng nên để BH an toàn đề đạt đúng thực chất và hạp với thông lệ quốc tế là TSCĐ, BĐSĐT thường ko phải là các tài sản sản xuất một loạt như mặt hàng tồn kho. bởi thế Thông tư 200 quy định vốn hóa bao gồm Khi thời gian xây dựng của tài sản bên dưới 12 tháng.

chuẩn kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp đều do Bộ Tài chính phát hành, thành ra theo Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm luật pháp thì văn bạn dạng do cùng một cơ quan lại phát hành quy định về cùng 1 vấn đề thì văn bạn dạng phát hành sau sẽ thay thế văn bạn dạng đã phát hành trước đó.

Trên đây là ý con kiến đáp của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Công ty phân tách và thử nghiệm và phân tích thực hiện nay./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để vắng);

– Vụ Pháp chế;

– Lưu: VT, Vụ CĐKT (8)

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Đặng Thái Hùng

Bài viết Công văn 12568/BTC-CĐKT Giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC 2021-09-04 16:48:00

#Công #văn #12568BTCCĐKT #Giải #thích #nội #dung #Thông #tư #2002014TTBTC