Công văn 2387/BHXH-QLT Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017 2022

Công văn 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/2016 của BHXH TP HN Thủ Đô: chỉ dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với các DN trên địa bàn TP HN Thủ Đô
BẢO HIỂM từng lớp VIỆT NAM
BẢO HIỂM từng lớp TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2387/BHXH-QLT
Vv chỉ dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
HN Thủ Đô, ngày 25 tháng 10 năm 2016
Kính gửi:
Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng cần lao trên địa bàn tỉnh thành HN Thủ Đô.
Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của giám đốc điều hành Bảo hiểm tầng lớp nước ta về việc phát hành quy định cai quản lý thu bảo đảm XÃ HỘI (BHXH), bảo đảm y tế (BHYT), bảo đảm thất nghiệp (BHTN); cai quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 và Công văn số 3222/BHXH-ST ngày 24/8/2016 của Bảo hiểm từng lớp nước ta về việc in thẻ vật liệu bằng nhựa bảo đảm y tế có bổ sung thông tin thời tự khắc đủ 5 năm liên tục; Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH thị thành HN Thủ Đô về việc thực hiện nay kỹ năng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, cai quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/07/2016 của Giám đốc BHXH tỉnh thành HN Thủ Đô về việc phát hành Quy định thực hiện nay thu nhận giấy tờ, giải quyết trả hiệu quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN thuộc BHXH thị thành HN Thủ Đô. Để việc cấp thẻ BHYT năm 2017 kịp lúc, xác thực, BHXH thành phố HN Thủ Đô chỉ dẫn một số nội dung sau:
1. Về quy trình hít giấy tờ tại cơ quan lại BHXH.
thực hành theo quy định tại Quyết định số 1259/QĐ-ĐHXH ngày 26/07/2016 và Công văn số 1207/BHXH-QLT ngày 06/06/2016 của BHXH đô thị HN Thủ Đô.
2. Về giấy tờ cấp thẻ BHYT năm 2017.
– Căn cứ dữ liệu thu đến ko hề ngày 30/9/2016 do cơ quan lại BHXH điểm cai quản lý thu cung cấp, đơn vị thực hành đánh giá dữ liệu năm 2016
(phương pháp, cách thức soát dữ liệu thực hiện nay theo chỉ dẫn tại phụ lục tất nhiên Công văn này)
.
– Giá trị dùng ghi trên thẻ BHYT: thẻ BHYT có giá trị dùng tùy đặc thù của từng đơn vị dùng cần lao, cơ quan lại bảo đảm từng lớp cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tối đa ko thật một năm (theo năm tài chính).

Đơn vị lập biểu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017
(theo mẫu số 01 đính kèm văn bạn dạng này)
gửi cơ quan lại BHXH thực hiện nay in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT.
3. Về đăng ký thăm khám xét chữa bệnh ban sơ.
Trong Khi chờ văn bạn dạng chỉ dẫn mới về đăng ký KCB ban sơ năm 2017, lâm thời đơn vị dùng lao động chỉ dẫn người lao động đăng ký KCB ban sơ theo văn bạn dạng chỉ dẫn số 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/2015 của Liên ngành Sở Y tế HN Thủ Đô và BHXH thị thành HN Thủ Đô về việc chỉ dẫn đăng ký KCB ban sơ trên địa bàn thành phố HN Thủ Đô.
Lưu ý:
+ Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban sơ lại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến thị trấn ko phân biệt địa giới hành chính, hạp với điểm làm việc, điểm cư trú và kĩ năng đáp ứng của cơ sở KCB.
+ Người tham dự BHYT được đăng ký KCB ban sơ tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương điểm thường trú, lưu trú có kì hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, thị trấn, thị xã.
– Trường hợp đăng ký KCB ban sơ tại các cơ sở y tế trong địa bàn tỉnh thành: năm 2017 được tiếp chuyện đăng ký tại cơ sở y tế mà năm 2016 đi đăng ký nếu có nguyện vọng.
– Trường hợp đăng ký KCB ban sơ tại cơ sở y tế nước ngoài tỉnh; thực hành theo Danh mục KCB ban sơ do BHXH các tỉnh thông tin.
– Từ ngày 01/01/2016, người dự BHYT đăng ký KCB ban sơ tại cơ sở thăm khám xét chữa bệnh tuyến thị trấn và tương đương trở xuống được quyền thăm khám xét chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB tuyến thị trấn và tương đương trở xuống trên cùng địa bàn tỉnh. bởi thế, người tham gia BHYT ko một mực phải đổi điểm đăng ký KCB ban sơ nếu đang đăng ký KCB ban sơ tại cơ sở thăm khám xét chữa bệnh tuyến thị trấn và tương đương trở xuống.
4. Xác định thời kì tham dự BHYT 60 tháng liên tục.
cứ dữ liệu danh sách rà soát thời kì dự BHYT liên tiếp do cơ quan lại BHXH chuyển đến, đơn vị sử dụng cần lao thực hành thẩm tra, bổ sung số tháng tham gia BHYT liên tục theo chỉ dẫn tại phụ lục phát hành tất nhiên Công văn này.
5. Tổ chức thực hiện nay.
5.1. Cơ quan lại BHXH.
+ Cung cấp cho đơn vị danh sách người tham gia có thời kì tham dự BHYT liên tiếp bên dưới 60 tháng.
+ Phối phù hợp với đơn vị rà thời kì dự BHYT 5 năm liên tiếp.
+ Kết chuyển số liệu thu đến tháng 12/2016 trước Khi thực hành gia hạn thẻ BHYT năm 2017.
+ Cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tiếp đối với những ngôi trường hợp đủ 60 tháng trở lên.
+ Cấp lại thẻ BHYT đối với ngôi trường hợp thời gian dự BHYT liên tiếp từ đủ 60 tháng trở lên tuy nhiên trên thẻ chưa được ghi nhận nếu có yêu cầu.
5.2. Đơn vị dùng cần lao
+ Lập danh sách
(theo mẫu số 01 đính kèm văn bạn dạng này)
gửi về cơ quan lại BHXH trước Khi thẻ BHYT ko hề giá trị dùng ít nhất 15 ngày.
+ Trường hợp đơn vị ko lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan lại BHXH thực hiện nay cấp thẻ BHYT cho người lao động theo dữ liệu đang cai quản lý và thông tin cho đơn vị đến nhận thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan lại BHXH.
+ Đối với những ngôi trường hợp nảy sinh tăng mới sau thời điểm chốt dữ liệu (từ ngày 01/10/2016 đến ko hề ngày 31/12/2016) cơ quan lại BHXH cấp 02 thẻ BHYT, trong đó: 01 thẻ có giá trị đến ko hề ngày 31/12/2016 và 01 thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 đến ko hề giá trị chung của đơn vị.
yêu cầu Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị dùng cần lao chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hành theo đúng các nội dung chỉ dẫn tại văn bạn dạng này. Trong quá trình thực hành, nếu nảy vướng mắc, các đơn vị phản ảnh kịp lúc về BHXH thành thị (Phòng Quản lý thu) để chỉ dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Giám đốc (để b/c);
– Các Phó GĐ (để chỉ đạo);
– BHXH các quận, thị trấn, thị xã; để t/h
– Các phòng NV thuộc BHXH TP; để t/h
– Lưu: VP, QLT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Thuật
PHỤ LỤC
(Ban hành tất nhiên Công văn số 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/2016 của BHXH đô thị HN Thủ Đô)
1. đánh giá thông báo người lao động.
Trường hợp dữ liệu cai quản lý tại cơ quan lại BHXH ko khớp thông tin nhân thân người cần lao (bao héc tàm tất cả: bọn họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ….) và số sổ BHXH.
Đơn vị lập Danh sách hiệu chỉnh số sổ BHXH, ngôi trường hợp sai thông tin nhân thân đơn vị lập giấy tờ điều chỉnh thông tin về nhân thân trước Khi lập giấy tờ yêu cầu in thẻ vật liệu bằng nhựa. Cơ quan lại BHXH chỉ thực hành điều chỉnh trên thẻ BHYT sau Khi đơn vị đã điều chỉnh thông báo về nhân thân của người cần lao trên sổ BHXH.
2. thẩm tra thời gian tham gia BHYT liên tục.
2.1. trách nhiệm và trách nhiệm thực hành.
2.1.1. Cơ quan lại BHXH.
– Phòng Công nghệ thông báo:
+ rà dữ liệu thẻ BHYT trên toàn thành phố HN Thủ Đô, cung cấp danh sách, quá trình tham dự BHYT liên tục theo từng đơn vị, chuyển các tệp tin xuất phát truyền FTP theo địa chỉ:
FTP://10.10.64.12/BHXHHN/BHXHCNTT/QTBHYT
, bộ phận Quản lý thu BHXH quận, thị trấn, thị xã lấy tệp tin và gửi đơn vị thẩm tra các ngôi trường hợp chưa đủ 60 tháng tham dự BHYT liên tiếp.
– Bộ phận Quản lý thu:
+ Cung cấp danh sách dự BHXH, BHYT cho đơn vị, đề nghị đơn vị rà các ngôi trường hợp có thời kì tham dự BHYT liên tục bên dưới 60 tháng để cập nhật.
+ Căn cứ danh sách đánh giá, bổ sung của đơn vị chuyển đến: Cán bộ thu thực hiện nay gộp 2 tệp tin: cần lao đã đủ 60 tháng do phòng CNTT cung cấp và tệp tin danh sách đơn vị đánh giá. thực hành cập nhật gia hạn thẻ tại phần mềm SMS: Tại phần mềm thu SMS → Cấp sổ thẻ → Cấp thẻ → Gia hạn, bổ sung thẻ: nhập giá trị dùng thẻ, Số liệu, tích cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tiếp theo tệp tin, đính kèm tệp tin đã gộp hoặc cập nhật từng người lao động, rà soát,
(lưu ý: đánh giá số liệu được cập nhật vào cột STLT trên SMS)
trước Khi yêu cầu in thẻ vật liệu bằng nhựa.
2.1.2. Đơn vị sử dụng cần lao.
+ chỉ dẫn người lao động: cung cấp giấy tờ tham dự BHYT liên tục để đơn vị có cơ sở lập
“Danh sách tham dự BHYT liên tục”
(mẫu số 03) gửi cơ quan lại BHXH.
+ Căn cứ giấy tờ của người cần lao; phương pháp xác định thời gian dự BHYT liên tục, lập
“Danh sách tham gia BHYT liên tục”
đối với các ngôi trường hợp được xác định lại từ bên dưới 60 tháng thành đủ từ 60 tham dự BHYT liên tiếp, gửi cơ quan lại BHXH để thực hiện nay cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tiếp.
+ Đơn vị chịu bổn phận trước pháp luật về nội dung kê khai trong
“Danh sách dự BHYT liên tiếp”
, thực hành lưu trữ giấy tờ xác định thời gian BHYT liên tục để phục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra, thẩm tra theo quy định. Trường hợp đơn vị kê khai sai quá trình tham gia BHYT liên tục của cần lao, đơn vị phải trả trả uổng KCB nếu có nảy uổng ko cùng chi trả mà cơ quan lại BHXH đã chi ko đúng đối tượng.
2.2. Căn cứ xác định thời gian dự BHYT liên tục.
– thời gian tham gia BHXH bắt của người cùng tham gia BHXH, BHYT.
– Giấy công nhận thời kì tham gia BHYT liên tục của cơ quan lại BHXH cấp.
– Thẻ BHYT đã được cấp của đối tượng: Hộ gia đình; người nghèo; cận nghèo; sinh viên; trợ cấp bảo đảm thất nghiệp; thân nhân sỹ quan lại quân đội, công an, cơ yếu; thẻ BHYT các đối tượng khác.
– giấy má chứng minh thời gian làm việc ở nước ngoài.
2.3. Phương pháp tính thời kì tham gia BHYT liên tục.
Căn cứ khoản 5 mục II phần B Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH thành phố HN Thủ Đô, một số lưu ý Khi công nhận thời gian dự BHYT liên tiếp như sau:
– thời kì tham gia BHYT liên tiếp là thời gian dùng ghi trên thẻ BHYT lần sau tiếp nối với ngày ko hề thời hạn của thẻ lần trước hoặc thời kì tham gia BHXH liên tục ko ngắt quãng.
– thời kì đứt quãng được tính để xác định thời kì tham gia BHYT liên tục: thời gian đứt quãng ko thật 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính ko thật 03 tháng Tính từ lúc ngày 01/01/2015 trở đi được tính là thời kì tham dự BHYT liên tục.
– Trường hợp được cử đi công tác, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng ở nước ngoài thì thời kì công tác, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của đơn vị cử đi được tính là thời kì tham gia BHYT liên tiếp.
– Trường hợp đi cần lao tại nước ngoài, nếu dự BHYT trong vòng 60 ngày Tính từ lúc ngày nhập cảnh về nước, thì thời gian lao động tại nước ngoài và thời gian từ Khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT được tính là thời kì dự BHYT liên tiếp.
– thời kì người lao động làm thủ tục chờ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu ko tham gia BHYT theo group khác thì thời gian chờ đó cũng được tính là thời kì tham dự BHYT liên tục.
thí dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia đóng BHXH tại BHXH thị trấn B từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2016 và đã được chốt sổ BHXH, từ tháng 04/2016 đến nay ông A dự đóng BHXH tại BHXH thị trấn C. Như vậy, thời kì dự đóng BHYT của ông A được tính liên tục từ tháng 05/2010 đến nay.
thí dụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia đóng BHXH tại BHXH thị trấn C từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2014 và đã được chốt sổ BHXH, từ tháng 07/2014 đến nay ông B dự đóng BHXH tại BHXH thị trấn A. Như vậy, thời gian dự đóng BHYT của ông B chỉ được tính liên tiếp từ tháng 07/2014 đến nay.
Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn C tham gia BHYT liên tục từ ngày 01/12/2010 đến 30/11/2014, đến ngày 01/04/2015 ông A đóng tiền dự BHYT hộ gia đình tiếp 12 tháng, tổng thời gian gián đoạn của 2 năm tài chính là 4 tháng → Thẻ mới có giá trị dùng từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/4/2016, thời kì dự BHYT liên tiếp được tính từ ngày 01/5/2015.
3. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017.
3.1. Người lao động.
Trường hợp người lao động đổi thay điểm KCB ban sơ hoặc quyền lợi hưởng trọn BHYT, lập Tờ khai cung cấp và đổi thay thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); giấy má chứng minh lợi quyền hưởng trọn BHYT ở group có lợi quyền cao rộng (bạn dạng sao công chứng thẻ thương binh hoặc Quyết định,…).
– Ghi chuẩn xác cơ sở KCB ban sơ (ghi cụ thể mã KCB ban sơ) mà người lao động được đăng ký theo quy định.
– Không đăng ký KCB ban sơ vào các cơ sở KCB ko sở hữu và nhận KCB ban sơ, cơ sở KCB ko ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan lại BHXH hoặc các cơ sở KCB đã đủ số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban sơ.
3.2. Đơn vị dùng cần lao.
– Lập danh sách cần lao có đổi thay thông tin cá nhân, điểm đăng ký KCB ban sơ.
tụ hội giấy tờ đổi thay và các cứ do người cần lao cung cấp để đề nghị cơ quan lại BHXH cập nhật nội dung đổi thay trước Khi cấp thẻ BHYT.
– Trường hợp ko cấp thẻ BHYT năm 2017.
+ Đối với những người dân sẽ về hưu, chuyển công tác sau thời tự khắc chốt số liệu cấp thẻ hoặc các ngôi trường hợp đã nghỉ ngơi việc tuy nhiên chưa báo giảm, ngôi trường hợp nghỉ ngơi ko lương dự định chấm dứt HĐLĐ, người lao động đi công tác nước ngoài,….
+ Đối với ngôi trường hợp có tên trong Danh sách và đã được cấp thẻ BHYT mỗi năm tuy nhiên sau đó nghỉ ngơi việc, đơn vị có trách nhiệm và trách nhiệm thu hồi ngay số thẻ BHYT đó nộp lại cho cơ quan lại BHXH và báo giảm theo quy định.
– Trường hợp cấp thẻ BHYT ốm dài ngày.
Người cần lao nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ ốm dài ngày theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Đơn vị lập riêng riêng danh sách gia hạn cấp thẻ BHYT.

Xác định số người đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017.
Khi rà để xác định số bồ cầu cấp thẻ BHYT năm 2017 cần để ý những đối tượng sau phải thẩm tra, rà đưa vào danh sách yêu cầu cấp thẻ để ko bỏ sót đối tượng:
+ lao động đang nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ thai sản.
+ cần lao nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).
+ Nghi ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).
Sau Khi rà, đơn vị lập danh sách, đồng thời xác định tổng số cần lao yêu cầu cấp thẻ BHYT năm 2017, cách tính như sau:
Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017
=
Số lao động trong danh sách do cơ quan lại BHXH đã cung cấp (Đã bao héc tàm tất cả lao động nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ thai sản, nghỉ ngơi ko lương, nghỉ ngơi ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng)

Số cần lao đề nghị ko cấp thẻ BHYT năm 2017
– Trường hợp tăng mới sau thời điểm đơn vị đã lập danh sách đề nghị cấp thẻ.
Đơn vị thực hành báo tăng cần lao vào Danh sách cần lao tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS), song song cơ quan lại BHXH thực hành cấp 01 thẻ BHYT có giá đến 31/12/2016, cấp 01 thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2017 cho đến giá trị dùng chung của cả đơn vị.

Đối với đơn vị có số lượng người tham dự BHYT lớn:
đơn vị có yêu cầu phân group đối tượng để tiện lợi trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, đơn vị tự phân group theo phân xưởng, tổ đội hoặc bộ phận (mã group do đơn vị tự xây dựng tuy nhiên tối đa ko thật 6 ký tự). Tại mẫu yêu cầu cấp thẻ BHYT năm 2017 đơn vị đưa vào cột chú giải.
VD: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 cần lao thì Công ty A lập danh sách thành 02 group: phân xưởng 1 đặt mã group là 01, phân xưởng 2 đặt mã group là 02 hoặc có thể đặt là PX1, PX2,…tuy nhiên tối đa ko thật 06 ký tự.
4. Cấp thẻ BHYT
4.1. Dữ liệu cấp thẻ BHYT
– Đối với đơn vị giao tế bởi giấy tờ điện tử: lấy dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kê khai giao tế điện tử để thực hành đánh giá và đề nghị cấp thẻ BHYT.
– Đối với đơn vị giao dịch bởi giấy tờ giấy: Cơ quan lại BHXH điểm cai quản lý đơn vị cung cấp dữ liệu Danh sách cần lao đang dự BHXH gửi đơn vị dùng cần lao để rà dữ liệu.
4.2. Điều chỉnh dữ liệu cấp thẻ BHYT.
4.2.1. Trường hợp đơn vị có yêu cầu điều chỉnh dữ liệu cấp thẻ hoặc đơn vị có đề nghị cấp thẻ BHYT.
– Bộ phận Quản lý thu:
+ Hiệu chỉnh thông báo: điểm đăng ký KCB ban sơ, mã quyền lợi, cập nhật thời kì tham gia BHYT liên tục của người cần lao,…
+ thực hiện nay bổ sung mà group của đơn vị vào cột mã phòng ban (cột MaPB trong SMS) trong giấy tờ cá nhân chủ nghĩa. Cập nhật số tháng liên tục Khi thực hiện nay gia hạn thẻ, đồng thời đề nghị bộ phận cấp sổ thẻ in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT sắp xếp theo mã phòng ban (nếu có).
– Bộ phận Cấp sổ thẻ: sắp xếp dữ liệu theo mã phòng ban trên phần mềm QLST, soát đối chiếu trước Khi thực hành lệnh in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT.
4.2.2. Trường hợp đơn vị ko đề nghị điều chỉnh dữ liệu cấp thẻ.
– Bộ phận Quản lý thu: cứ dữ liệu đơn vị đang cai quản lý, cán bộ thu lập phiếu đề nghị in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT
(mẫu số 02)
chuyển đến bộ phận Cấp sổ thẻ.
– Bộ phận Cấp sổ thẻ: Căn cứ phiếu yêu cầu, dữ liệu thẻ BHYT thực hiện nay rà soát, đối chiếu và in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT.
– Bộ phận TNTTHC&TKQ: Căn cứ giấy tờ, hiệu quả do bộ phận Cấp sổ thẻ chuyển đến, thông tin cho đơn vị đến nhận hiệu quả theo quy định.
4.3. thời hạn chuyển giấy tờ
– Đơn vị gửi giấy tờ yêu cầu cấp thẻ đến cơ quan lại BHXH chậm nhất ngày 15/12/2016 để kịp lúc cho việc in, cấp thẻ BHYT cho người cần lao trước ngày 01/01/2017.
– Trường hợp đơn vị ko đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan lại BHXH Căn cứ dữ liệu đang cai quản lý thực hành cấp thẻ BHYT năm 2017 và thông tin cho đơn vị đến lấy thẻ BHYT để trả người cần lao.
5. Xác định thời tự khắc đơn vị nợ
thời điểm xác định đơn vị nợ: trước ngày 31/12/2016 Căn cứ vào hiệu quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị để xác định thời tự khắc đơn vị nợ. Trường hợp nợ bên dưới 03 tháng được cấp thẻ năm tiếp theo từ ngày 01/01/2017.
Cán bộ thu chỉ lập phiếu yêu cầu in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT đối với ngôi trường hợp đơn vị nợ bên dưới 03 tháng
, ngôi trường hợp nợ từ 03 tháng trở lên thực hành theo quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BHXH.
Tên đơn vị: …………………
Mã số: ……………………….
Mẫu số 01
yêu cầu CẤP THẺ BHYT NĂM 2017
I. Nội dung chi tiết.
STT
Họ và tên
Số sổ BHXH
Nội dung yêu cầu
Ghi chú
1 – cần lao nghỉ ngơi ốm dài ngày:
1
cấp thẻ BHYT cho người LĐ nghỉ ngơi việc đang hưởng trọn chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
2 – cần lao yêu cầu ko cấp thẻ BHYT:
1
Không cấp thẻ BHYT 2017
2
Không cấp thẻ BHYT 2017
3 – Điều chỉnh khác (nếu có):
1
in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT theo phân group
PX1
2
in thẻ vật liệu bằng nhựa BHYT theo phân group
PX2
II. Phần tổng hợp
1. Tổng số lao động đơn vị đang cai quản lý đến tháng …… Năm 2016:… Người.
2. Số cần lao ko cấp thẻ BHYT năm 2017: ……… người
3. Tổng số lao động yêu cầu cấp thẻ BHYT năm 2017: ……… người.
4. Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT ốm dài ngày năm 2017: ……. Người.
5. Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày …………. Đến ngày ……………
Người lập biểu
HN Thủ Đô, ngày tháng năm 2016
Giám đốc
BẢO HIỂM tầng lớp TP HÀ NỘI
BHXH ……/Phòng QL thu
Mẫu số 02
DANH SÁCH đề nghị CẤP THẺ BHYT NĂM 2017
thực hiện nay Công văn số …. ngày …của BHXH thành phố HN Thủ Đô
cứ số cần lao Phòng/bộ phận QL thu đang cai quản lý tính đến ngày …………….. đề nghị phòng/bộ phận Cấp sổ, thẻ cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với các đơn vị dùng lao động ko lập giấy tờ yêu cầu cấp thẻ BHYT năm 2017, cụ thể như sau:
STT
mã đơn vị
Tên đơn vị
Địa chỉ liên can
số LĐ đề nghị cấp thẻ
Giá trị sử dụng
chú giải
Từ tháng
Đến tháng
01
YV08931
VPDD CTy Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd
360 Kim Mã – Ba Đình
02
YV08936
VPDD CTy TNHH QES (VN) tại HN
51 Kim Mã – Ba Đình
03
YV08937
Chi nhánh Rouse Legal Tại HN
Tầng 7 VIT, 519 Kim mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN
Người lập biểu
HN Thủ Đô, ngày tháng năm 2016
TP/GĐ BHXH thị trấn
Tên đơn vị:
Mã số:
Mẫu số 03
DANH SÁCH tham dự BHYT liên tiếp
STT
Họ và tên
Số sổ BHXH
Từ tháng
text (mm/yyyy)
Đến tháng
text (mm/yyyy)
Số tháng liên tiếp
1
2
3
4
Người lập biểu
HN Thủ Đô, ngày tháng năm 2016
Giám đốc
Tải Công văn 2387/BHXH-QLT về tại đây:
Tác_Giả_2 !

40

Dữ Liệu Công văn 2387/BHXH-QLT Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017 2021-09-01 08:30:00

#Công #văn #2387BHXHQLT #Hướng #dẫn #cấp #thẻ #BHYT #năm