Công văn 3609/TCT-CS giới hiệu nội dung TT 119/2014/TT-BTC 2022

Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 của Bộ tài chính về việc giới thiệu các nội dung mới của

về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________

Số: 3609 /TCT – CS

V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

HN Thủ Đô, ngày 26 tháng

8

năm 2014

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

thực hiện nay quyết nghị số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những trách nhiệm, giải pháp chủ yếu cải thiện môi ngôi trường kinh dinh, nâng cao năng lực cạnh tranh đất nước, ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư. Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC và yêu cầu các Cục thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ quát lác, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn cai quản lý biết. Một số nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC như sau:

I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về cai quản lý thuế.

1.

Ban hành mới các mẫu sau:

a)

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Vì:

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khác tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương điểm đóng trụ sở chính của cơ sở marketing thương mại đều được bù trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh đang thực hiện nay. bởi thế, sửa tên chỉ tiêu số [40b] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thành

“Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại cùng kỳ tính thuế”.

b)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của product, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 01-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của product, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 01-1/GTGT) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

+ Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt mặt hàng”

+ Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

c)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của product, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của product, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

+ Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt mặt hàng”, “Thuế suất (%)”

+ Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ mất đi điều khiếu nại khấu trừ”, “Hàng hóa, dịch vụ ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”.

d)

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua buôn bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua buôn bán, chế tạo vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

+

Sửa tên chỉ tiêu [27] thành

“Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT”

.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

đ)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 04-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 04-1/GTGT) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt mặt hàng”.

e)

Mẫu thông tin nộp lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) thay thế mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó:

Bổ sung hạn vận nộp tiền chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tin báo.

g)

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng BDS; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là BDS (mẫu số 11/KK-TNCN) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng BDS; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là BDS (mẫu số 11/KK-TNCN) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Lý do

: Tại điểm b.1 khoản 6 Điều 19 và điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 119/2014/BTC-TCT đã sửa đổi như sau:

T

rường hợp group cá nhân chủ nghĩa nhận thừa kế, quà tặng là BDS và làm thủ tục đồng sở hữu thì cá nhân chủ nghĩa đại diện khai thuế, các cá nhân khác ký tên công nhận vào tờ khai mà ko nép từng cá nhân chủ nghĩa phải khai thuế. Cơ quan lại thuế cứ tờ khai để xác định trách nhiệm thuế riêng cho từng cá nhân nhận thừa kế, quà tặng.

Riêng đối với ngôi trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là BDS thì giấy tờ kê khai lệ phí trước bạ chẳng cần thiết phải có tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB nêu trên. Cơ quan lại thuế cứ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 11/KK-TNCN để tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra thông tin theo mẫu 01-1/LPTB phát hành tất nhiên Thông tư này

”.

2.

Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về hồ nước sơ khai thuế, theo đó:

Bãi bỏ các bảng kê sau trong giấy tờ khai thuế GTGT:

+ Bảng kê product, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (mẫu số 01-3/GTGT).

+ Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của product dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT).

+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số 01-4B/GTGT).

+ Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy đẩy ra (mẫu số 01-7/GTGT)

3.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

3.1.

Do vạch men bỏ dòng “5. Hàng hóa, dịch vụ ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” tại Bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và Bảng kê mẫu số 01-2/GTGT, theo đó:

– Bãi bỏ các chỉ dẫn về khai dòng 5 trên Bảng kê 01-1/GTGT và Bảng kê 01-2/GTGT chỉ dẫn tại các điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

huỷ bỏ nội dung tại khoản 12 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

3.2.

Bổ sung chỉ dẫn về việc kê khai tổng hợp, ko phải kê khai theo từng hóa đơn đối với “

product, dịch vụ thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT

”, cụ thể sửa đổi điểm e khoản 8 Điều 11.

4.

Sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

a)

Bổ sung chỉ dẫn tại điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp tổ chức trả thu nhập ko cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân chủ nghĩa do tổ chức trả thu nhập đã kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí thì cơ thuế quan lại căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý giấy tờ quyết toán thuế cho cá nhân mà ko bắt phải có chứng từ khấu trừ thuế

”.

b)

Sửa đổi dấu cộng thứ nhất, vạch men đầu dòng thứ hai, điểm c.2.1, khoản 2 Điều 16 theo đó vạch men bỏ thứ “

trong năm

” để bao quát lác ngôi trường hợp cá nhân thay đổi điểm làm việc trong vận hạn quyết toán thuế (ko phải trong năm quyết toán).

)

Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 6, Điều 16 nhằm mục đích giảm thủ tục hành chính cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán và phần vốn góp của nhiều công ty tại các địa bàn khác nhau, theo đó, bổ sung chỉ dẫn như sau: “

Trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp giấy tờ khai thuế tại Chi cục thuế điểm cá nhân ngụ (điểm đăng ký thường trú hoặc tạm cư).

5

.

Làm rõ chỉ dẫn tại khổ thứ 2, 3, 4 khoản 11 Điều 21 về xác định số thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ ngơi marketing thương mại, cụ thể:

Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ ngơi kinh dinh được xác định như sau:

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán nghỉ ngơi liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày mùng 01 đến ko hề ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế phải nộp của quý; na ná nếu nghỉ ngơi liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế phải nộp của quý, nếu nghỉ ngơi trọn quý được giảm vớ số thuế phải nộp của quý. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ ngơi marketing thương mại ko trọn tháng thì ko được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

Trường hợp trong thời kì nghỉ ngơi marketing thương mại, Hộ nộp thuế khoán vẫn kinh dinh thì phải nộp thuế theo thông tin của cơ quan lại thuế

.”

6

.

Bổ sung chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC về dùng hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân có tài sản cho thuê như sau:

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa có tài sản cho thuê

mà tổng số tiền cho thuê

trong

năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống

hoặc tổng

số tiền cho thuê nhàng nhàng một tháng trong năm từ 8,

4

triệu đồng trở xuống thì ko phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan lại thuế ko thực hành cấp hóa đơn lẻ đối với ngôi trường hợp này

7.

Để đảm bảo thu nhập nhập phù hợp và phải chăng cho các địa phương, sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 như sau:

Kho bạc đất nước có trách nhiệm và trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ thuế quan lại đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bạn dạng bởi mối cung cấp ngân sách ngân sách đất nước trên địa bàn, song song hạch toán thu ngân sách đất nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên lý:

Công trình xây dựng căn bạn dạng nảy sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi ngân khố đất nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên thị trấn, nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng thị trấn, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc đất nước hạch toán vào thu ngân sách của từng thị trấn ứng với số nảy sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên thị trấn mà ko xác định được xác thực doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn thị trấn, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hành khấu trừ thuế GTGT, ngôi trường hợp chủ đầu tư ko xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế

xem xét quyết định.

II. Bổ sung chỉ dẫn các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân như sau:

Đối với cá nhân chủ tức là công dân của đất nước, vùng lãnh thổ đã thỏa thuận hiệp nghị với nước ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại nước ta thì bổn phận thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa được tính từ tháng đến nước ta trong ngôi trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại nước ta đến tháng kết thúc giao kèo lao động và rời nước ta (được tính đủ theo tháng) ko phải thực hiện nay các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hành ko thu thuế trùng hai lần theo hiệp nghị tránh đánh thuế trùng giữa hai đất nước

”.

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng.

1.

Bổ sung chỉ dẫn về việc cơ quan lại thương chính ko thu thuế GTGT ở khâu nhập vào trong ngôi trường hợp du nhập product đã xuất khẩu tuy nhiên bị phía nước ngoài trả lại, cụ thể bổ sung thêm điểm g khoản 7 Điều 5 về các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

2.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 về giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cụ thể:

Hàng hóa luân chuyển nội bộ

như

mặt hàng hoá

được xuất

để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, buôn bán thành phẩm

,

để tiếp chuyện quá trình sinh sản trong một cơ sở sinh sản, kinh dinh

hoặc mặt hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh dinh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thì

ko phải tính, nộp thuế GTGT.

T

rường hợp cơ sở marketing thương mại tự sinh sản, xây dựng tài sản một mực (tài sản chắc chắn tự làm) để phục vụ sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Khi trả mỹ xong, kiểm nghiệm, bàn trả, cơ sở marketing thương mại ko phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào tạo hình nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị

, mẫu hình

bên dưới mẫu mã cho vay, cho mượn hoặc trả, nếu có giao kèo và các chứng từ can dự đến giao dịch hiệp, cơ sở kinh dinh ko phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

thí dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sinh sản quạt máy, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của đơn vị thị đơn vị A ko phải tính nộp thuế GTGT đối với phát động và sinh hoạt giải trí xuất 50 sản phẩm quạt máy này.

Ví dụ 25: Cơ sở sinh sản mặt hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp chuyện quá trình sinh sản thì cơ sở B ko phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may.

tỉ dụ 26: Công ty cổ phần P tự xây dựng ngôi nhà nghỉ ngơi giữa ca cho công nhân ở trong điểm sinh sản marketing thương mại. Công ty cổ phần P ko hề đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng này. Khi trả mỹ xong, kiểm nghiệm ngôi nhà nghỉ ngơi giữa ca, Công ty cổ phần P ko phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào tạo hình ngôi nhà nghỉ ngơi giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định.

tỉ dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị ngôi trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty Y ko phải kê khai, tính thuế GTGT.

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sinh sản nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị ngôi trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai với mục đích ko phục vụ sinh sản marketing thương mại thì Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng ko phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.

Riêng đối với cơ sở marketing thương mại có sử dụng mặt hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sinh sản kinh dinh như chuyên chở, mặt hàng ko, đường sắt, bưu chính viễn thông ko phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh dinh phải có văn bạn dạng quy định rõ đối tượng và mức đánh giá mặt hàng hoá dịch vụ dùng nội bộ theo thẩm quyền quy định

.”

3.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

3.1.

Đối với doanh nghiệp, cộng tác xã mới thành lập có dự án đầu tư:

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hành đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chuẩn y thuộc ngôi trường hợp đăng ký tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

D

oanh nghiệp, hiệp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư ko thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền chuẩn y theo quy định của luật pháp về đầu tư tuy nhiên có phương án đầu tư được người dân có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư chuẩn y thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

.

3.2.

Bỏ mức đánh giá 1 tỷ đồng về tài sản chắc chắn, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, cộng tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, cụ thể:

Doanh nghiệp,

cộng tác xã mới thành lập có

thực hành đầu tư, mua sắm,

nhận góp vốn

bởi tài sản cố định, máy móc, thiết bị, dụng cụ, công cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh dinh

.

Khi gửi thông tin về việc ứng dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan lại thuế trực tiếp, cơ sở kinh dinh ko phải gửi các giấy tờ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền ưng chuẩn, phương án đầu tư được người dân có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư thông qua, hóa đơn đầu tư, mua sắm, giấy tờ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh dinh. Cơ sở kinh dinh lưu giữ và xuất trình cho cơ thuế quan lại những Khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh dinh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều khiếu nại đăng ký tình nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo chỉ dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều khiếu nại chỉ dẫn tại điểm b, c khoản này thì được vận dụng theo chỉ dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này

”.

4.

Bổ sung Ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14 về khấu trừ thuế.

5

.

Bỏ quy định phải chú thích trên Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào (mẫu số 01-2/GTGT) về hạn vận tính sổ theo giao kèo đối với giao kèo tính sổ trả chậm, theo đó, sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

6.

Bổ sung chỉ dẫn: “

Bên

mua chẳng cần thiết phải đăng ký hoặc thông tin với cơ quan lại thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho ngôi nhà sản xuất

”.

7.

Bỏ điều khiếu nại hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ trong điều khiếu nại giấy tờ, thủ tục trả thuế GTGT đối với product, dịch vụ xuất khẩu (Cơ sở marketing thương mại dùng ngay hóa đơn thương nghiệp trong giấy tờ thương chính).

Tương ứng sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; sửa đổi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về loại hóa đơn và b

ãi bỏ khổ thứ 7 điểm a khoản 2 Điều 16

Thông tư số 39/2014/TT-BTC về ngày lập hóa đơn đối với product, dịch vụ xuất khẩu

.

IV

.

Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục phát hành tất nhiên Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) phát hành tất nhiên Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính

Tương ứng huỷ bỏ khoản 2 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

V

.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

1.

Bổ sung chỉ dẫn về thay thế liên 1 hóa đơn bởi Bảng kê đối với một số ngành, lĩnh vực, cụ thể:

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân mặt hàng, vé chuyển vận Khách hàng của các đơn vị chuyên chở, các loại tem, vé, thẻ và một số ngôi trường hợp theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính, Khi lập hóa đơn được thay thế liên 1

bởi bảng kê chi tiết số hoá đơn thực tại đã lập. Chi tiết mỗi số hoá đơn giao quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được bộc lộ trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp

.”

2.

Bổ sung chỉ dẫn về lập hóa đơn đối với tiêu thức “đơn vị tính”:

a) Trong ngôi trường hợp tổ chức marketing thương mại sử dụng phần mềm kế toán tài chính theo khối mạng lưới server phần mềm kế toán tài chính của công ty mẹ là Tập đoàn đa đất nước thì được sử dụng bởi tiếng Anh.

b) Trường hợp kinh dinh dịch vụ thì trên hóa đơn ko một mực phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

3.

Bỏ chỉ dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải ít tình hình dùng hóa đơn theo tháng (theo đó sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

VI

. S

ửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.

Tại Thông tư có chỉ dẫn rõ đối với product, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp quá trình sinh sản, kinh dinh của doanh nghiệp ko phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp và có các Ví dụ. Cụ thể tại Thông tư chỉ dẫn như sau:

b) Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để đàm luận (ko bao héc tàm tất cả mặt hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp con kiến quá trình sản xuất, kinh dinh của doanh nghiệp) được xác định theo giá buôn bán của sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị ngôi trường tại thời điểm bàn luận.

tỉ dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A dùng sản phẩm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp con kiến lắp ráp thành ôtô trả mĩ nhất thì trong ngôi trường hợp này sản phẩm lốp ôtô của doanh nghiệp ko phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

thí dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới để dùng làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này ko phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

”.

2.

Bổ sung chỉ dẫn tính vào phí tổn được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế đối với ngôi trường hợp mua product dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của luật pháp về hóa đơn (theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6) như sau:

Trường hợp doanh nghiệp mua product, dịch vụ liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào phí tổn được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua product, dịch vụ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của luật pháp về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị bên dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bởi tiền mặt thì doanh nghiệp cứ vào hóa đơn này và chứng từ tính sổ bởi tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào uổng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế”.

3.

Sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn, theo đó sửa đổi tiêu chí về dự án quy mô lớn thích phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Các nội dung chỉ dẫn nêu trên có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày

01 tháng 9 năm 2014.

Đối với những ngôi trường hợp thực hiện nay thủ tục, mẫu biểu theo các Thông tư được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, mẫu biểu theo quy định hiện nay hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp chuyện thực hành đến ko hề 31/10/2014 mà chẳng cần thông báo, đăng ký với cơ quan lại thuế.

Trong quá trình thực hiện nay, nếu có gian khổ, vướng mắc, yêu cầu các Cục thuế kịp lúc tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được phân tách và thử nghiệm và phân tích giải quyết./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

– Như trên;

– Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

– Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;

– Lưu: VT, CS (3).Hien

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Da ky

Cao Anh Tuấn

Data Công văn 3609/TCT-CS giới hiệu nội dung TT 119/2014/TT-BTC 2021-09-07 12:58:00

#Công #văn #3609TCTCS #giới #hiệu #nội #dung #1192014TTBTC