Công văn 4943/TCT-KK Hướng dẫn kê khai bổ sung, hóa đơn điều chỉnh 2022

Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế: chỉ dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT, kê khai hóa đơn bỏ sót, kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 4943/TCT-KK

V/v chỉ dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ nước sơ khai thuế

HN Thủ Đô, ngày 23 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế cảm bắt gặp một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung giấy tờ khai thuế trong quá trình thực hành Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành. Về vấn đề này, sau Khi báo cho biết giải trình và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý con kiến như sau:

1. Xác định giấy tờ khai thuế

– Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về khai bổ sung hồ nước sơ khai thuế:

“Trước Khi cơ thuế quan lại công bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện nay giấy tờ khai thuế đã nộp có sơ sót gây ảnh hưởng trọn đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ nước sơ khai thuế.”

– Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, chân thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong giấy tờ khai thuế với cơ quan lại cai quản lý thuế.

Trường hợp sau lúc ko hề hạn sử dung nộp giấy tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện nay hồ nước sơ khai thuế đã nộp cho cơ thuế quan lại có sơ sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ nước sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan lại thuế vào bất kể ngày làm việc nào, ko phụ thuộc vào hạn nộp giấy tờ khai thuế của lần tiếp theo, tuy nhiên phải trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định rà thuế, thanh tra thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

– Hồ sơ khai thuế (HSKT) nộp cho cơ thuế quan lại trong kì hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” (chỉ tiêu 02) gọi là HSKT chính thức. Trường hợp người nộp thuế nộp nhiều HSKT trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” thì HSKT nộp rút cuộc trước lúc ko hề hạn sử dung gọi là HSKT chính thức.

Trường hợp trong kì hạn quy định người nộp thuế chưa nộp HSKT, sau đó người nộp thuế mới nộp HSKT thì HSKT nộp lần trước tiên sau lúc ko hề vận hạn nộp HSKT có đánh dấu “Lần đầu” gọi là HSKT chính thức nộp chậm.

– HSKT nộp cho cơ quan lại thuế sau hạn vận quy định và có đánh dấu “Bổ sung lần thứ …” (chỉ tiêu 03) để điều chỉnh, bổ sung cho HSKT chính thức hoặc HSKT chính thức nộp chậm thì gọi là HSKT bổ sung.

Ví dụ 1:

+ Người nộp thuế nộp 01 tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 vào ngày 20/4/2015 thì đây là HSKT chính thức của kỳ tính thuế tháng 03/2015.

+ Người nộp thuế nộp 03 tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 vào các ngày 15/4/2015, 17/4/2015, 20/4/2015 thì tờ khai nộp ngày 20/4/2015 là HSKT chính thức của kỳ tính thuế tháng 03/2015.

+ Người nộp thuế nộp 01 tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 vào ngày 20/4/2015. Ngày 23/4/2015 người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 1” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 để điều chỉnh, bổ sung cho tờ khai 01/GTGT nộp ngày 20/4/2015 thì tờ khai nộp ngày 23/4/2015 được gọi là HSKT bổ sung lần thứ nhất của kỳ tính thuế tháng 03/2015.

Trường hợp người nộp thuế nộp HSKT bởi phương thức điện tử thì thời điểm xác định người nộp thuế đã nộp HSKT Căn cứ trên Thông báo xác nhận nộp giấy tờ thuế điện tử của cơ quan lại thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch T-VAN (đối với người nộp thuế sử dụng dịch vụ T-VAN).

Cơ quan lại thuế thu nhận HSKT theo nguyên lý: chỉ nhận HSKT bổ sung sau Khi nhận HSKT chính thức, HSKT bổ sung lần sau phải có số lần bổ sung lớn rộng HSKT bổ sung đã nhận trước đó.

Ví dụ 2:

+ Người nộp thuế chưa nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 cho cơ thuế quan lại trong kì hạn nộp HSKT. Ngày 25/4/2015, người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 1” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 thì tờ khai này ko được cơ quan lại thuế kết nạp. Ngày 26/4/2015, người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 thì tờ khai này được cơ thuế quan lại tiếp nhận và được gọi là HSKT chính thức nộp chậm.

+ Người nộp thuế đã nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 1” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 vào ngày 25/4/2015. Ngày 27/4/2015, người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 1” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 thì tờ khai này ko được cơ quan lại thuế thu nhận. Ngày 28/4/2015, người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 2” của kỳ tính thuế tháng 03/2015 thì tờ khai này được cơ thuế quan lại tiếp thụ.

2. M

ẫu biểu hồ nước sơ khai bổ sung

Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì giấy tờ khai bổ sung bao héc tàm tất cả:

“- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS phát hành tất nhiên Thông tư này (trong ngôi trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có nảy sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu tất nhiên giải thích số liệu trong bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ chỉ dẫn trên thì:

– Trường hợp người nộp thuế nộp hồ nước sơ khai bổ sung, điều chỉnh tuy nhiên mẫu tờ khai của kỳ tính thuế bị sai sót đã ko hề hiệu lực thực thi hiện hành và được thay thế bởi mẫu mới thì người nộp thuế sử dụng mẫu tờ khai thuế có hiệu lực thực thi hiện hành tại thời tự khắc khai bổ sung.

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu trên tờ khai mà chỉ tiêu này được tổng hợp từ phụ lục thì Khi nộp giấy tờ khai bổ sung phải gửi tất nhiên các phụ lục giải trình.

tỉ dụ 3:

Người nộp thuế có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, thương mại, dịch vụ khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN, điều chỉnh chỉ tiêu

A1-Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN

thì phải gửi tất nhiên Phụ lục 03-1A/TNDN và thưa tài chính có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu liên can.

3. Kê khai hóa đơn trên giấy tờ khai thuế

a) Kê khai hóa đơn bỏ sót

– Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ Khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở marketing thương mại phát hiện nay số thuế giá trị gia tăng đầu vào Khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước Khi cơ quan lại thuế công bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 chỉ dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng product cho người sử dụng, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời tự khắc trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ hoặc thời tự khắc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền….”

+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 chỉ dẫn:

“Cơ sở marketing thương mại thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của product, dịch vụ đẩy ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 chỉ dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ Khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, ko phân biệt đã xuất dùng hoặc còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại phát hiện nay số thuế GTGT đầu vào Khi kê khai, khấu trừ bị sơ sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ chỉ dẫn trên, ngôi trường hợp người nộp thuế phát hiện nay hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện nay kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

– Đối với người buôn bán: hóa đơn đầu ra xuất buôn bán phát sinh kỳ nào thì thực hành khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế nảy sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ 4:

Tháng 04/2015 người nộp thuế phát hiện nay hóa đơn GTGT đầu ra nảy tháng 01/2015 chưa kê khai thì người nộp thuế nộp hồ nước sơ khai bổ sung, điều chỉnh hồ nước sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2015 theo quy định.

– Đối với người sử dụng: thời điểm phát hiện nay hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện nay hóa đơn bỏ sót tuy nhiên phải trước Khi cơ thuế quan lại, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định, soát thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ 5:

Tháng 05/2015 người nộp thuế phát hiện nay hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì NNT kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tháng 05/2015 tuy nhiên phải trước Khi cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định rà thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Kê khai hóa đơn điều chỉnh

Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ:

– Khoản 3 Điều 20:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người sử dụng, đã giao product, cung ứng dịch vụ, người buôn bán và người sử dụng đã kê khai thuế, sau đó phát hiện nay sai sót thì người buôn bán và người sử dụng phải lập biên bạn dạng hoặc có thỏa thuận bởi văn bạn dạng ghi rõ sai sót, song song người buôn bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng product, giá buôn bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người buôn bán và người sử dụng kê khai điều chỉnh doanh số mua, buôn bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).”

– Điểm 2.8 Phụ lục 4:

“Tổ chức, cá nhân mua product, người buôn bán đã xuất hóa đơn, người sử dụng đã nhận mặt hàng, tuy nhiên sau đó người sử dụng phát hiện nay product ko đúng quy định, chất lượng phải trả lại tất cả hoặc 1 phần product, Khi xuất mặt hàng trả lại cho người buôn bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ product trả lại sức buôn bán do ko đúng quy định, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người sử dụng là đối tượng ko hề hóa đơn, Khi trả lại product, bên mua và bên buôn bán phải lập biên bạn dạng ghi rõ loại product, số lượng, giá trị mặt hàng trả lại theo giá ko hề thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn buôn bán sản phẩm (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả mặt hàng và bên buôn bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ chỉ dẫn trên, ngôi trường hợp người buôn bán đã xuất hóa đơn, người sử dụng đã nhận mặt hàng, bên buôn bán và bên mua đã thực hiện nay kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên buôn bán và bên mua phát hiện nay product đã giao ko đúng quy định, chất lượng phải trả lại một phần hoặc thảy product, điều chỉnh giá trị product đẩy ra thì phải lập hóa đơn trả lại product hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Căn cứ hóa đơn trả lại mặt hàng hoặc hóa đơn điều chỉnh, bên buôn bán thực hành kê khai điều chỉnh doanh số buôn bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại mặt hàng hoặc nảy sinh hóa đơn điều chỉnh.

thí dụ 6:

Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn buôn bán sản phẩm cho Công ty B với tổng giá trị product đẩy ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện nay kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện nay product đã giao ko đúng quy định, chất lượng.

– Trường hợp Công ty B trả lại tất cả product: Công ty B xuất hóa đơn trả lại mặt hàng cho Công ty A với giá trị product trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. cứ hóa đơn trả lại mặt hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số buôn bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

– Trường hợp hai phía thống nhất điều chỉnh giảm giá buôn bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị product và thuế GTGT theo quy định. cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số buôn bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

4. Khai bổ sung dẫn đến

tăng/giảm số thuế khấu trừ

Căn cứ chỉ dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì:

– Trường hợp NNT đã dừng khấu trừ và yêu cầu trả thuế, NNT khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT khấu trừ của các kỳ tính thuế có sơ sót thuộc kỳ trả thuế thì số thuế điều chỉnh giảm khấu trừ được đưa lên chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ nước sơ khai thuế ngày nay, đồng thời khai bổ sung kỳ tính thuế có chỉ tiêu đề nghị trả để điều chỉnh giảm số thuế đề nghị trả, số tiền đề nghị trả điều chỉnh giảm được khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ nước sơ khai thuế lúc này. Trường hợp NNT đã được cơ thuế quan lại giải quyết trả thuế thì Khi khai bổ sung kỳ tính thuế có chỉ tiêu yêu cầu trả, NNT phải nộp số tiền thuế đã được trả sai ứng với số đề nghị trả điều chỉnh giảm trên tờ khai và tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày cơ quan lại ngân khố đất nước ký xác nhận trên Lệnh trả trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh trả trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung.

tỉ dụ 7:

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014, Công ty C yêu cầu trả 900 triệu đồng (kỳ trả từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014), Công ty C được cơ quan lại thuế giải quyết trả thuế là 900 triệu đồng. Tháng 07/2015, Công ty C lập hồ nước sơ khai bổ sung tháng 05/2014 (thuộc kỳ trả) làm giảm số thuế khấu trừ 50 triệu đồng do mất đi điều khiếu nại được khấu trừ thuế (tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ ko hề chuyển sang kỳ sau là 120 triệu đồng, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT mất đi điều khiếu nại được khấu trừ là 50 triệu đồng dẫn đến số khấu trừ chuyển sang kỳ sau còn 70 triệu đồng) thì số khấu trừ điều chỉnh giảm 50 triệu đồng được đưa lên chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tháng 08/2015, song song Công ty C khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 12/2014 điều chỉnh giảm số thuế yêu cầu trả từ 900 triệu đồng xuống còn 850 triệu đồng, số yêu cầu trả điều chỉnh giảm 50 triệu đồng được đưa lên chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tháng 08/2015 và xác định số tiền thuế đã được trả sai (50 triệu đồng), tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày cơ quan lại Kho Bạc Bẽo Nhà nước ký công nhận trên Lệnh trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh trả trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày kê khai bổ sung tại Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS tất nhiên giấy tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 12/2014.

– Trường hợp NNT khai bổ sung giảm khấu trừ, tăng phải nộp dẫn đến NNT mất đi điều khiếu nại trả thì NNT phải tự tính tiền chậm nộp trên số tiền thuế tăng thêm, phải nộp lại ko hề thảy số tiền thuế đã trả sai và tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày cơ quan lại Kho Bạc Bẽo Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh trả trả khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc Lệnh trả trả kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung. Số thuế mất đi điều khiếu nại trả tuy nhiên đủ điều khiếu nại khấu trừ được khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ nước sơ khai thuế lúc này

thí dụ 8:

Công ty H yêu cầu trả 500 triệu (số khấu trừ lũy kế từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014). Tháng 02/2015, Công ty H được cơ quan lại thuế giải quyết trả thuế là 500 triệu đồng. Tháng 07/2015, Công ty H khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 05/2014 (thuộc kỳ trả) làm giảm số khấu trừ dẫn đến tăng số thuế phải nộp 50 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ ko hề chuyển sang kỳ sau là 100 triệu đồng, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT ko được khấu trừ là 150 triệu đồng dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 nảy số thuế GTGT phải nộp là 50 triệu đồng). Công ty H mất đi điều khiếu nại trả thuế do mất đi 12 tháng liên tiếp trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ. Công ty H thực hành kê khai bổ sung theo quy định để nộp số thuế phát sinh tăng 50 triệu đồng, nộp lại số thuế đã được cơ quan lại thuế giải quyết trả là 500 triệu đồng và tính tiền chậm nộp. Số thuế mất đi điều khiếu nại trả tuy nhiên đủ điều khiếu nại khấu trừ 400 triệu đồng, Công ty H được đưa lên chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai của kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc kỳ tính thuế tháng 08/2015.

– Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ và đề nghị trả thuế, người nộp thuế khai bổ sung giấy tờ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ ko hề của kỳ tính thuế có sơ sót thuộc kỳ trả thuế thì người nộp thuế ko được khai bổ sung để điều chỉnh tăng số thuế đã yêu cầu trả trên tờ khai GTGT. Số thuế khấu trừ điều chỉnh tăng kê khai vào chỉ tiêu

“Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”

trên tờ khai GTGT của kỳ lập giấy tờ khai thuế lúc này.

5. Khai thuế GTGT đối với dự án đ

ầu tư

– Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cai quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.

1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31 như sau:

“1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng;

1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý;”.

– Khoản 8 Điều 39 Luật Đầu tư năm 2014 quy định nội dung Giấy chứng thực đăng ký đầu tư bao héc tàm tất cả:

“8. Tiến độ thực hành dự án đầu tư: tiến độ xây dựng căn bạn dạng và đưa công trình vào phát động và sinh hoạt giải trí (nếu có); tiến độ thực hiện nay các đích phát động và sinh hoạt giải trí, phạm vi cốt của dự án, ngôi trường hợp dự án thực hành theo từng thời đoạn, phải quy định đích, hạn vận, nội dung phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của từng tuổi.”.

– Tiết c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 chỉ dẫn:

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương cùng điểm đóng trụ sở chính, đang trong thời đoạn đầu tư thì lập giấy tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của product, dịch vụ mua vào dùng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh đang thực hành. Sau Khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của product, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ ko hề theo mức quy định của luật pháp về thuế GTGT thì được trả thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương khác với tỉnh, tỉnh thành điểm đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp cai quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; …. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã trả mỹ xong và trả mỹ xong các thủ tục về đăng ký kinh dinh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh dinh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng nảy, số thuế giá trị gia tăng đã trả, số thuế giá trị gia tăng chưa được trả của dự án để bàn trả cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện nay kê khai, nộp thuế và đề nghị trả thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp.”

Khoản 12 (a) Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT và cai quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ) chỉ dẫn ngôi trường hợp được trả thuế GTGT đối với dự án cùng tỉnh, thành thị điểm người nộp thuế đóng trụ sở chính.

cứ chỉ dẫn trên thì:

– Trường hợp người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng ngôi nhà để buôn bán) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì lập giấy tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT.

– Trường hợp người nộp thuế đang phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng ngôi nhà để buôn bán) thì lập giấy tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của product, dịch vụ mua vào dùng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh đang thực hiện nay. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa ngay số thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau Khi nộp hồ nước sơ khai thuế GTGT cho cơ thuế quan lại (tờ khai 01/GTGT và tờ khai 02/GTGT), nếu phát hiện nay sơ sót thì người nộp thuế thực hiện nay khai bổ sung như sau:

+ Người nộp thuế khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (chỉ tiêu 40a) dẫn đến điều chỉnh giảm chỉ tiêu 40b “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh cùng kỳ tính thuế” trên tờ khai 01/GTGT thì phải khai bổ sung, điều chỉnh giảm chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh cùng kỳ tính thuế” trên tờ khai 02/GTGT của kỳ tính thuế ứng. Số tiền thuế bù trừ điều chỉnh giảm trên tờ khai bổ sung mẫu số 02/GTGT được khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai thuế 02/GTGT của kỳ lập giấy tờ khai thuế ngày nay. Trường hợp dự án đầu tư đã chấm dứt, số thuế GTGT phải nộp điều chỉnh giảm trên tờ khai 01/GTGT được khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ lập hồ nước sơ khai thuế ngày nay.

Ví dụ 9:

Tháng 01/2015, Công ty G nộp hồ nước sơ khai thuế chính thức GTGT

Tờ khai 01/GTGT

Tờ khai 02/GTGT

Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí SXKD (chỉ tiêu 40a): 200 triệu

Thuế GTGT đầu vào của HHDV (chỉ tiêu 28): 300 triệu.

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40b): 200 triệu

Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40): 0 triệu.

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 28a): 200 triệu

Thuế GTGT chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 32): 100 triệu

Tháng 05/2015, Công ty G nộp hồ nước sơ khai bổ sung cho giấy tờ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 01/2015 như sau:

Tờ khai 01/GTGT

Tờ khai 02/GTGT

Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí SXKD (chỉ tiêu 40a): 150 triệu

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40b): 150 triệu

Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40): 0 triệu.

Thuế GTGT đầu vào của HHDV (chỉ tiêu 28): 300 triệu.

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 28a): 150 triệu

Thuế GTGT chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 32): 150 triệu

Số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ trên tờ khai 02/GTGT (50 triệu đồng), Công ty G khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” (chỉ tiêu 25) trên tờ khai 02/GTGT của tháng 05/2015 (nếu còn trong kì hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2015.

+ Người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư dẫn đến điều chỉnh giảm chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT, số thuế GTGT điều chỉnh giảm được tổng hợp lên chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai 02/GTGT của kỳ lập hồ nước sơ khai thuế ngày nay, song song người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh giảm chỉ tiêu 40b trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tương ứng dẫn đến tăng phải nộp, NNT phải nộp số tiền thuế tăng thêm và tự tính tiền chậm nộp theo quy định.

Ví dụ 10

: Tháng 03/2015, Công ty I nộp giấy tờ khai thuế GTGT

Tờ khai 01/GTGT

Tờ khai 02/GTGT

Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí SXKD (chỉ tiêu 40a): 200 triệu

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40b): 200 triệu

Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40): 0 triệu.

Thuế GTGT đầu vào của HHDV (chỉ tiêu 28): 300 triệu.

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 28a): 200 triệu

Thuế GTGT chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 32): 100 triệu

Tháng 06/2015, Công ty I nộp hồ nước sơ khai bổ sung cho kỳ tính thuế tháng 03/2015 như sau:

Tờ khai 01/GTGT

Tờ khai 02/GTGT

Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí SXKD (chỉ tiêu 40a): 200 triệu

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40b): 100 triệu

Thuế GTGT còn phải nộp (chỉ tiêu 40): 100 triệu.

Thuế GTGT đầu vào của HHDV (chỉ tiêu 28): 100 triệu.

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư bù trừ với số thuế phải nộp (chỉ tiêu 28a): 100 triệu

Thuế GTGT chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 32): 0 triệu

Số thuế GTGT điều chỉnh giảm khấu trừ (100 triệu đồng) trên tờ khai bổ sung mẫu số 02/GTGT được đưa vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước” trên tờ khai số 02/GTGT của kỳ tính thuế tháng 06/2015 (nếu còn trong kì hạn khai thuế) hoặc tháng 07/2015. Số thuế GTGT điều chỉnh tăng phải nộp trên tờ khai bổ sung mẫu số 01/GTGT (100 triệu đồng), Công ty I nộp số thuế tăng thêm, song song tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

– Trường hợp giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền (đối với ngôi trường hợp ko phải cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư) có quy định rõ tiến độ thực hành dự án đầu tư và việc đi vào phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại theo tiến độ thực hiện nay dự án đầu tư, thì người nộp thuế được xét trả thuế đối với dự án đầu tư hạp với tiến độ thực hành dự án đầu tư theo chỉ dẫn tại Khoản 12 (a) Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền (đối với ngôi trường hợp ko phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) ko quy định rõ tiến độ thực hành dự án đầu tư và việc đi vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh theo tiến độ thực hiện nay dự án đầu tư, thì Tính từ lúc thời điểm có doanh thu từ dự án đầu tư, người nộp thuế ko được kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào nảy từ dự án đầu tư mà phải tổng hợp kê khai cùng với thuế GTGT của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại và yêu cầu trả thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh.

Trường hợp người nộp thuế đang trong quá trình đầu tư có phát sinh doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư (buôn bán phế liệu, buôn bán sản phẩm chạy thử,…) thì người nộp thuế kê khai doanh thu nảy sinh từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư vào tờ khai 01/GTGT và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế nảy trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa ngay số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT.

6. Một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT

– Trường hợp người nộp thuế đã yêu cầu trả và được giải quyết trả thuế, cơ thuế quan lại phát hành quyết định trả thuế tất nhiên Thông báo ko được trả một phần số thuế đã yêu cầu trả và cho phép chuyển kê khai khấu trừ tiếp thì: Căn cứ Thông báo ko được trả của cơ thuế quan lại, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế cảm bắt gặp Thông báo của cơ quan lại thuế.

Ví dụ 11:

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 04/2015, Công ty M đã dừng khấu trừ và lập giấy tờ yêu cầu trả 800 triệu đồng. Cơ quan lại thuế ra Quyết định trả thuế ngày 02/06/2015 với số tiền thuế được trả là 600 triệu đồng tất nhiên Thông báo về việc ko được trả thuế ngày 02/06/2015 trong đó xử lý chuyển khấu trừ tiếp là 150 triệu đồng, số tiền ko được trả là 50 triệu đồng do ko hề chứng từ thanh toán qua ngôi nhà băng. cứ Thông báo về việc ko được trả thuế, Công ty M kê khai số thuế được khấu trừ tiếp 150 triệu đồng vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tờ khai tháng 6/2015.

– Trường hợp cơ quan lại thuế, cơ quan lại có thẩm quyền phát hành cuối cùng, quyết định xử lý về thuế liên can đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, người nộp thuế Căn cứ cuối cùng, quyết định xử lý về thuế để khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế cảm bắt gặp cuối cùng, quyết định xử lý về thuế.

thí dụ 12:

Tháng 08/2015 Công ty N cảm bắt gặp Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua đánh giá việc chấp hành luật pháp thuế năm 2014, trong đó điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của năm 2014 là 100 triệu đồng thì Công ty N khai số thuế điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08/2015 (nếu còn trong hạn vận khai thuế) hoặc tờ khai tháng 09/2015.

– Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư Khi nhận bàn trả số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn trả.

Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề của dự án đầu tư nhỏ rộng 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ ko hề của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế chính thức phát động đi vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Người nộp thuế thực hiện nay trả thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, kỳ trả thuế xác định từ thời điểm kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT.

– Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế cảm bắt gặp Thông báo chuyển trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

7. Một số cảnh huống khác

a) Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân chủ nghĩa sinh sản, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là cơ sở kinh dinh) và tổ chức, cá nhân du nhập product chịu thuế GTGT (sau đây gọi là kẻ du nhập).”

Căn cứ chỉ dẫn trên, ngôi trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất kinh dinh product dịch vụ ko chịu thuế GTGT thì ko phải kê khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp nếu nảy buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (Ví dụ: thanh lý tài sản,…) thì người nộp thuế sử dụng hóa đơn của cơ thuế quan lại và nộp thuế theo quy định.

b) Người nộp thuế nộp giấy tờ khai thuế GTGT kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” phải bởi chỉ tiêu “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” trên HSKT chính thức của kỳ tính thuế trước đó.

tỉ dụ 13:

– Ngày 20/5/2015, Công ty K nộp tờ khai chính thức 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 có chỉ tiêu

“Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang”

(chỉ tiêu 22) phải bởi chỉ tiêu

“Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”

(chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 03/2015.

– Ngày 15/6/2015, Công ty K nộp tờ khai bổ sung 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 có chỉ tiêu

“Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang”

(chỉ tiêu 22) trên tờ khai bổ sung phải bởi chỉ tiêu

“Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”

(chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 03/2015.

c) Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ và lập giấy tờ đề nghị trả thuế gửi cơ quan lại thuế tuy nhiên chưa được cơ thuế quan lại giải quyết trả, người nộp thuế có văn bạn dạng giải trình ghi rõ số thuế yêu cầu trả, số thuế ko đề nghị trả do tự loại một số hóa đơn mất đi điều khiếu nại trả của một hoặc nhiều kỳ tính thuế thuộc kỳ trả thuế. Cơ thuế quan lại xét trả theo giấy tờ yêu cầu trả và văn bạn dạng giải trình của người nộp thuế, ko đề nghị người nộp thuế phải khai bổ sung các tháng thuộc kỳ trả thuế để điều chỉnh giảm số khấu trừ.

d) Trường hợp trong quá trình thanh tra, thẩm tra việc chấp hành bổn phận thuế tại trụ sở người nộp thuế; đoàn thanh tra, rà phát hiện nay tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì xác định lại trách nhiệm thuế GTGT của người nộp thuế Tính từ lúc kỳ tính thuế phát hiện nay tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ đến ko hề thời kỳ thanh tra, thẩm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

thí dụ 14:

Tháng 08/2015, trong quá trình thẩm tra việc chấp hành luật pháp thuế năm 2014 tại Công ty X, cơ quan lại thuế phát hiện nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ trên tờ khai tháng 07/2014 từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu thì cơ thuế quan lại xác định lại bổn phận thuế GTGT từ tháng 07/2014 theo số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 100 triệu đồng đến ko hề thời kỳ rà soát (tháng 12/2014) và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế các tỉnh, tỉnh thành được biết và chỉ dẫn NNT để thống nhất thực hành./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ: PC, CST(BTC);

– Vụ PC, CS, DNL, TNCN, TTHT, TTr, CC, Cục CNTT (TCT);

– Website Tổng cục Thuế;

– Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

Tải về tại đây:

Dữ Liệu Công văn 4943/TCT-KK Hướng dẫn kê khai bổ sung, hóa đơn điều chỉnh 2021-09-05 05:19:00

#Công #văn #4943TCTKK #Hướng #dẫn #kê #khai #bổ #sung #hóa #đơn #điều #chỉnh