Công văn 560/BHXH Tiền lương tháng 13 Không phải đóng BHXH 2022

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH của Bộ cần lao Thương binh tầng lớp quy định tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc mỗi năm ko làm căn cứ để tính đóng bảo đảm tầng lớp.
———————————————————————————–
BỘ cần lao – THƯƠNG BINH
VÀ từng lớp
——-
CỘNG HÒA xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 560/LĐTBXH-BHXH
V/v xác định lương phía làm cứ đóng bảo đảm tầng lớp
HN Thủ Đô, ngày 06
tháng 02 năm 2018
Kính gửi:
ngôi nhà băng Mizuho
giải đáp công văn số 1812/2017/HR ngày 18/12/2017 của Ngân mặt hàng Mizuho về việc xác định lương phía làm căn cứ đóng bảo đảm tầng lớp, Bộ lao động – Thương binh và xã hội có quan lại điểm như sau:
lương tháng đóng bảo đảm từng lớp bức được thực hành theo quy định tại Điều 89 Luật bảo đảm từng lớp, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội.
Theo quy định tại các văn bạn dạng nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, lương lậu tháng đóng bảo đảm tầng lớp là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. tiền lương tháng đóng bảo đảm tầng lớp thắt ko bao héc tàm tất cả các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật cần lao, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản tương trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; tương trợ Khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người quen thuộc kết duyên, sinh nhật của người cần lao, trợ cấp cho người lao động gặp gỡ thực trạng gian khổ Khi bị tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản bổ sung, trợ cấp khác.
Đối chiếu với quy định nêu trên thì
tiền thưởng của người cần lao làm việc tại Ngân mặt hàng Mizuho (bao héc tàm tất cả tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc mỗi năm ko làm cứ để tính đóng bảo đảm xã hội.
Bộ lao động-Thương binh và từng lớp Trả lời ngôi nhà băng Mizuho./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để vắng);
– TT Lê Quân (để bẩm);
– Lưu: VT, BHXH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM tầng lớp
Phạm Trường Giang
——————————————————————–
Tải Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về tại đây:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
Xem thêm
:
————————————————————————————————————

9

Bài viết Công văn 560/BHXH Tiền lương tháng 13 Không phải đóng BHXH 2021-09-01 08:45:00

#Công #văn #560BHXH #Tiền #lương #tháng #Không #phải #đóng #BHXH