Công văn 624/TCT – CS tiếp nhận giấy tờ đăng ký kê khai thuế GTGT 2022

Ngày 28 tháng 2 năm 2014 Tổng cục thuế phát hành Công văn số 624/TCT – CS về việc thu nạp giấy tờ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________

Số: 624 /TCT – CS

V/v thu nạp giấy tờ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

HN Thủ Đô, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

liên can đến việc triển khai nội dung về phương pháp tính thuế tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã có công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 gửi Cục thuế các tỉnh, thành thị chỉ dẫn triển khai thực hiện nay. Để BH an toàn việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 có cực tốt, thực hiện nay chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế đấu triển khai ngay một số công việc sau:

Ngày 19/12/2013 Tổng cục Thuế đã có công điện số 14/CĐ-TCT gửi Đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương yêu cầu chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế khẩn trương triển khai công việc và ít hiệu quả việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT về Tổng cục Thuế trước ngày 15/01/2014. Tiếp theo ngày 08/01/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 93/TCT-CS gửi Đồng chí Cục truởng Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương yêu cầu:

“… Cục thuế có trách nhiệm thông tin đến từng cơ sở marketing thương mại ko đăng ký tự nguyện ứng dụng phương pháp khấu trừ biết về việc chuyển sang vận dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm… BH an toàn 100% cơ sở marketing thương mại ko đăng ký tự nguyện đều cảm bắt gặp chỉ dẫn của cơ quan lại thuế..”

Tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về cai quản lý thuế quy định:

“7. Chuyển đổi ứng dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp

trực tiếp,

nếu đáp ứng điều khiếu nại tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

theo quy định của luật pháp về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang ứng dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp

khấu trừ

chuyển sang phương pháp trực tiếp

thì gửi văn bạn dạng

Thông báo

đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT phát hành tất nhiên Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế tới cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện nay phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tình nguyện ứng dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Theo mỏng tổng hợp của các Cục thuế thì tính đến ngày 15/01/2014 trên địa bàn cả nước có

230.035

cơ sở kinh dinh (là các doanh nghiệp, liên minh xã có doanh thu bên dưới 1 tỷ đồng và tổ chức tài chính tài chính khác) đã được cơ quan lại thuế gửi mẫu số 06/GTGT để đăng ký vận dụng phương pháp khấu trừ thuế, trong số này: có

168.146

cơ sở marketing thương mại đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ thuế quan lại để đăng ký ứng dụng phương pháp khấu trừ thuế (trong đó có 151.188 cơ sở marketing thương mại đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ thuế quan lại trước ngày 01/01/2014 và 16.958 cơ sở kinh dinh gửi mẫu 06/GTGT cho cơ thuế quan lại sau ngày 01/01/2014) và

61.271

cơ sở kinh dinh chưa gửi mẫu số 06/GTGT cho cơ quan lại thuế.

Theo đề đạt của một số Cục thuế, sau ngày 15/01/2014 một số doanh nghiệp, hiệp tác xã, tổ chức tài chính tài chính vẫn gửi Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT đến cơ thuế quan lại.

Để thống nhất triển khai thực hiện nay đối với ngôi trường hợp người nộp thuế nối nộp Thông báo theo mẫu số 06/GTGT và chỉ dẫn người nộp thuế dùng hóa đơn hạp với phương pháp tính thuế kịp lúc, đúng chính sách, đồng thời tạo điều khiếu nại thuận lợi cho các doanh nghiệp trong Thời gian đầu thực hiện nay chính sách mới, yêu cầu các Cục thuế tiếp thẩm tra từng ngôi trường hợp cụ thể đối với các cơ sở marketing thương mại (là các doanh nghiệp, liên minh xã có doanh thu bên dưới 1 tỷ đồng và tổ chức tài chính tài chính khác) chưa gửi thông tin theo mẫu số 06/GTGT đến cơ thuế quan lại để chỉ dẫn cơ sở kinh dinh:

– Trường hợp cơ sở kinh dinh đủ điều khiếu nại vận dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký ứng dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở marketing thương mại điền vào thông tin theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ thuế quan lại được áp dụng tính thuế theo phương pháp

khấu trừ

.

thời kì yêu cầu được vận dụng Tính từ lúc năm 2014…”

– Trường hợp cơ sở kinh dinh ko đáp ứng điều khiếu nại, phải thực hành áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở marketing thương mại điền vào thông tin theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan lại thuế được vận dụng tính thuế theo phương pháp

trực tiếp.

Thời gian đề nghị được vận dụng Tính từ lúc năm 2014…”

Việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT có ý nghĩa rất cần thiết do đó Cục thuế cần chỉ đạo các bộ phận can hệ khẩn trương đánh giá từng doanh nghiệp BH an toàn bít tất các cơ sở marketing thương mại (là các doanh nghiệp, liên minh xã có doanh thu bên dưới 1 tỷ đồng và tổ chức tài chính tài chính khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT trước ngày 15/3/2014.

Tổng cục Thuế Thông báo để Cục Thuế các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện nay. Trong quá trình triển khai, yêu cầu các Cục thuế nối tổng hợp vắng nếu nảy sinh các vướng mắc./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để ít);

– Vụ PC – BTC;

– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;

– Lưu: VT, CS (2b).Ha

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Da ky

Cao Anh Tuấn

Tài Liệu Công văn 624/TCT – CS tiếp nhận giấy tờ đăng ký kê khai thuế GTGT 2021-09-07 13:29:00

#Công #văn #624TCT #tiếp #nhận #hồ nước #sơ #đăng #ký #kê #khai #thuế #GTGT