Công văn Số 7924/BTC-TCHQ làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế 2022

Công văn Số 7924/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài chính về việc sử dụng hóa đơn Khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

——–

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 7924/BTC-TCHQ

V/v dùng hóa đơn Khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế

HN Thủ Đô, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

– Cục thương chính các tỉnh, đô thị;

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính cảm bắt gặp công văn của một số Cục Hải quan lại và Cục Thuế tỉnh, thị thành đề đạt vướng mắc trong việc dùng hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu Khi vận dụng Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 chỉ dẫn Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ, về vấn đề này, Bộ Tài chính có quan lại điểm như sau:

Tiếp theo công văn số 7310/BTC-TCT ngày 3/6/2014 của Bộ Tài chính, việc dùng hóađơn Khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế thực hành như sau:

1. Hóa đơn nộp, xuất trình Khi làm thủ tục thương chính:

1.1. Đối với các ngôi trường hợp xuất khẩu product, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất du nhập tại chỗ (trừ xuất du nhập tại chỗ sản phẩm gia công) doanh nghiệp nộp các loại hóa đơn sau (xuất trình bạn dạng chính để đối chiếu): (1) Nộp 01 bạn dạng chụp hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hóa đơn xuất khẩu, (2) nộp 01 bạn dạng chụp hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

1.2. Đối với ngôi trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào trung tâm vực phi quan lại thuế: doanh nghiệp nộp 01 bạn dạng chụp hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu, xuất trình bạn dạng chính để đối chiếu.

2. Khi làm giấy tờ vắng thuế, quyết toán thuế với cơ quan lại cai quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp dùng hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chỉ dẫn để Cục thương chính, Cục Thuế các tỉnh, tỉnh thành được biết, chỉ dẫn doanh nghiệp thực hành./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để thưa);

– Tổng cục Thuế, Vụ PC, Vụ CST (để ph/hợp);

– Lưu: VT, TCHQ (109).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ vàng anh Tuấn

Xem thêm:

Tài Liệu Công văn Số 7924/BTC-TCHQ làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế 2021-09-07 14:24:00

#Công #văn #Số #7924BTCTCHQ #làm #thủ #tục #xuất #khẩu #quyết #toán #thuế