Điều khiếu nại hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp 2020 mới nhất 2022

Quy định về Chế độ bảo đảm thất nghiệp 2020: Điều khiếu nại hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp, mức hưởng trọn, thủ tục làm giấy tờ hưởng trọn Bảo hiểm thất nghiệm theo quy định tại Luật 38/2013/QH13, cụ thể như sau:
cứ theo Chương 6 Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
I. Các chế độ bảo đảm thất nghiệp:
1. Trợ cấp thất nghiệp.
2. Hỗ trợ tham vấn, giới thiệu việc làm.
3. tương trợ Học nghề.
4. Hỗ trợ đào tạo, tẩm bổ, nâng cao trình độ kĩ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
———————————————————————–
II. Đối tượng bức tham gia Bảo hiểm thất nghiệp:
– Người cần lao phải dự bảo đảm thất nghiệp Khi làm việc theo hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ko xác định hạn vận;
b) hợp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc xác định kì hạn;
c) giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất mực có thời hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng.
– Trong ngôi trường hợp người cần lao
có nhiều hợp đồng lao động
thì dự BHTN tại điểm ký hợp đồng lao động giao kết
trước ko hề
. (Nếu HĐLĐ trước tiên chấm dứt -> Thì tham gia BHTN tại điểm ký HĐLĐ
Kế tiếp
)
– Trường hợp Người cần lao
đang hưởng trọn lương hưu
, giúp việc gia đình thì
ko phải dự bảo đảm thất nghiệp
.
– Trường hợp người lao động nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản hoặc ốm đau
từ 14 ngày làm việc trở lên
ko hưởng trọn lương bổng tháng
tại đơn vị mà hưởng trọn trợ cấp BHXH, => Thì
ko thuộc đối tượng tham dự bảo đảm thất nghiệp
trong thời kì này.
– Trong thời héc tạn
30 ngày kể từ Khi hợp đồng lao động có hiệu lực
,
Doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN
cho Người lao động tại Cơ quan lại BHXH.
Chi tiết giấy tờ
:

——————————————————————————-
III. Mức đóng bố̉o hiểm thất nghiệp:
– Mức đóng
bằng 2%
tiền lương tháng tham gia BHXH
Trong đó:
– Doanh nghiệp đóng
1%
– Người cần lao đóng
1%
.
– lương lậu làm căn cứ đóng bảo đảm thất nghiệp là
tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
.
– Hằng tháng, Doanh nghiệp phải đóng tiền BHTN cho Cơ quan lại BHXH
Chi tiết
:

————————————————————————
IV. thời kì đóng bảo đảm thất nghiệp:
1. thời kì đóng bảo đảm thất nghiệp để xét hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp là
tổng các tầm chừng thời kì đã đóng
bảo đảm thất nghiệp
liên tục
hoặc
ko liên tục được cộng dồn
từ Khi chính thức phát động đóng bảo đảm thất nghiệp cho đến Khi người cần lao chấm dứt hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà
chưa hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
.
– thời điểm đóng bảo đảm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời tự khắc đóng bảo đảm xã hội thắt.
– Người lao động đang đóng bảo đảm thất nghiệp là kẻ lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo đảm thất nghiệp và được tổ chức bảo đảm từng lớp công nhận. Tháng liền kề cả về thời kì sau:
a) Người cần lao có tháng liền kề trước thời tự khắc chấm dứt hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản hoặc ốm đau
từ 14 ngày làm việc trở lên
ko hưởng trọn lương phía tháng tại đơn vị mà hưởng trọn trợ cấp bảo đảm từng lớp;
b) Người cần lao có tháng liền kề trước thời tự khắc kết thúc giao kèo cần lao hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện nay hợp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật
ko hưởng trọn tiền lương
tháng tại đơn vị.
– Tháng đóng bảo đảm thất nghiệp của người cần lao được tính nếu người sử dụng lao động và người cần lao đã thực hiện nay hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng bảo đảm thất nghiệp.
2.
Sau Khi chấm dứt hưởng trọn
trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp
trước đó
của người cần lao
ko được tính
để hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
cho lần tiếp theo
.
– thời kì đóng bảo đảm thất nghiệp cho lần hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp
tiếp theo
được
tính lại từ đầu
,
trừ ngôi trường hợp chấm dứt hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật 38/2013/QH13.
Các ngôi trường hợp khoản 3 Điều 53 của Luật 38/2013/QH13 cụ thể như sau:
3. Người đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp trong các ngôi trường hợp sau đây:
b) Tìm được việc làm;
c) thực hiện nay quân dịch, trách nhiệm công an;
h) Đi tiếp thu kĩ năng và kĩ năng có hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
l) Chấp hành quyết định vận dụng biện pháp đưa vào ngôi trường giáo chăm sóc, cơ sở giáo dục bức, cơ sở cai nghiện thắt;
m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;
n) Bị tạm giam; chấp hành quyết phạt tù.
3. thời gian người lao động
đóng bảo đảm thất nghiệp
ko được tính để hưởng trọn
trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của luật pháp về cần lao, luật pháp về tư vấn viên cấp dưới.
———————————————————————————
V. thời kì giải quyết hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
1.
Trong hạn 03 tháng
,
Tính từ lúc ngày kết thúc
hợp đồng cần lao hoặc giao kèo làm việc, người lao động nộp giấy tờ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
tại trọng tâm dịch vụ việc làm
do cơ quan lại cai quản lý đất nước về việc làm thành lập.
2. Trong hạn vận
20 ngày
,
Tính từ lúc ngày trọng điểm dịch vụ việc làm kết nạp đủ giấy tờ
, cơ quan lại đất nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp;
– Trường hợp mất đi điều khiếu nại để hưởng trọn chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bởi văn bạn dạng cho người cần lao.
1. trọng điểm dịch vụ việc làm có bổn phận xem xét, trình Giám đốc Sở lao động – Thương binh và tầng lớp quyết định về việc hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong hạn 20 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, ngôi trường hợp giấy tờ đề nghị hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận giấy tờ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.
Người cần lao
chưa tìm được việc làm trong kì hạn 15 ngày làm việc
Tính từ lúc ngày nộp giấy tờ đề nghị hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở cần lao – Thương binh và từng lớp quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm công nhận về việc đã giải quyết hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo đảm tầng lớp và gửi lại người cần lao cùng với quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp sau Khi chụp sổ bảo đảm tầng lớp để lưu giấy tờ.
thời tự khắc hưởng trọn
trợ cấp thất nghiệp của người cần lao được tính
từ ngày thứ 16
theo ngày làm việc Tính từ lúc ngày nộp giấy tờ đề nghị hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.
Quyết định về việc hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp được trọng điểm dịch vụ việc làm gửi:
– 01 bạn dạng đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện nay chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo đảm y tế cho người cần lao;
– 01 bạn dạng đến người lao động được hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thực hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và từng lớp quy định.
Trường hợp người cần lao ko được hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thì trọng tâm dịch vụ việc làm phải thông tin bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.
3.
Tổ chức bảo đảm tầng lớp
t
hực hiện nay việc chi trả trợ cấp thất nghiệp
cho người lao động trong kì hạn
05 ngày
, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.
2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp
a) Tổ chức bảo đảm tầng lớp thực hành chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng trước nhất của người cần lao trong vận hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp;
b) Tổ chức bảo đảm tầng lớp thực hiện nay chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người cần lao từ tháng hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong hạn vận 05 ngày làm việc, tính từ thời tự khắc ngày thứ 07 của tháng hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp đó nếu ko sở hữu và cảm bắt gặp quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp đối với người cần lao. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ ngơi thì hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.
3. Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hứa trả hiệu quả theo Mẫu số 01 phát hành tất nhiên Nghị định này, nếu người cần lao ko đến nhận quyết định về việc hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp hoặc ko ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và ko thông tin cho trọng điểm dịch vụ việc làm về lý do chẳng thể đến nhận thì được coi là ko hề nhu muốn hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc Tính từ lúc ngày người lao động ko hề hạn sử dung nhận quyết định theo phiếu hứa trả hiệu quả, trọng tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở cần lao – Thương binh và từng lớp phát hành quyết định về việc diệt quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của người cần lao theo Mẫu số 02 phát hành tất nhiên Nghị định này.
Quyết định về việc diệt quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp được trọng tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bạn dạng đến cơ quan lại bảo đảm xã hội cấp tỉnh để ko chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người cần lao; 01 bạn dạng đến người lao động.”
Mẫu số 01 PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP
Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Về việc diệt Quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP
5. thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp của người cần lao trong ngôi trường hợp diệt quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp nêu tại Khoản 3 Điều này được cộng dồn theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.
6. Sau thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày người lao động ko hề hạn sử dung vận hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên người cần lao ko đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và ko thông tin bởi văn bạn dạng với tổ chức bảo đảm xã hội điểm đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thì người cần lao đó được xác định là ko hề nhu muốn hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp. thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người cần lao ko đến cảm bắt gặp bảo lưu làm căn cứ để tính thời kì hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tiếp theo Khi đủ điều khiếu nại hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Trong kì hạn 07 ngày làm việc sau hạn nêu trên, tổ chức bảo đảm xã hội phải thông tin bởi văn bạn dạng với trung tâm dịch vụ việc làm điểm người cần lao đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp về việc người cần lao ko đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. thông báo về việc người cần lao ko đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện nay theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và từng lớp quy định.
Trong kì hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp thông tin của tổ chức bảo đảm từng lớp, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở lao động – Thương binh và tầng lớp quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp cho người lao động.
Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp được trọng điểm dịch vụ việc làm gửi: 01 bạn dạng đến Bảo hiểm tầng lớp cấp tỉnh để thực hành bảo lưu thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp cho người lao động; 01 bạn dạng đến người cần lao. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp thực hiện nay theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và từng lớp quy định.
7. thời gian hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo đảm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời kì đóng bảo đảm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm cứ để tính thời gian hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tiếp theo Khi đủ điều khiếu nại hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
————————————————————————
VI. Điều khiếu nại hưởng trọn Trợ cấp thất nghiệp:
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Làm việc
đang đóng bảo đảm thất nghiệp
được hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
những Khi có đủ 4 điều khiếu nại sau đây
:
1.
chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc,
trừ các ngôi trường hợp sau đây
:
a) Người cần lao đơn phương chấm dứt giao kèo lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao hằng tháng;
2. Đã đóng bảo đảm thất nghiệp
từ đủ 12 tháng trở lên trong thời kì 24 tháng
trước Khi kết thúc hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc đối với ngôi trường hợp (
a) hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc ko xác định thời hạn; b) hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc xác định hạn vận)
– Đã đóng bảo đảm thất nghiệp
từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng
trước Khi chấm dứt giao kèo lao động đối với ngôi trường hợp
(hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc một mực có kì hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng)
3.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày
, Tính từ lúc ngày nộp giấy tờ hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp,
trừ các ngôi trường hợp sau đây
:
a) thực hành quân dịch, trách nhiệm và trách nhiệm công an;
b) Đi tiếp thu kĩ năng và kĩ năng có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào ngôi trường giáo chăm sóc, cơ sở giáo dục tấm, cơ sở cai nghiện ép;
d) Bị tạm giam; chấp hành quyết phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi cần lao ở nước ngoài theo giao kèo;
e) Chết.
4.
Đã nộp giấy tờ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tại trọng tâm dịch vụ việc
làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này, cụ thể giấy tờ như sau:
Thủ tục làm bảo đảm thất nghiệp:
Hồ sơ hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp:
1.
yêu cầu hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo mẫu
do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp quy định.
2.
Bản chính
hoặc
bạn dạng sao có chứng nhận
hoặc
bạn dạng sao tất nhiên bạn dạng chính
để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) giao kèo lao động hoặc hợp đồng làm việc đã ko hề hạn sử dung hoặc đã trả mỹ xong công việc theo giao kèo lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;
d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) thông tin hoặc thỏa thuận chấm dứt giao kèo lao động hoặc hợp đồng làm việc;
e) xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông báo của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng cần lao đối với người cần lao;
g) công nhận của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hiệp tác xã giải thể, vỡ nợ hoặc quyết định kho bãi nhiệm, miễn nhiệm, cất chức đối với các chức danh được bổ dụng trong ngôi trường hợp người cần lao là kẻ cai quản lý doanh nghiệp, cai quản lý cộng tác xã;
h) Trường hợp
người lao động ko hề các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động ko hề người đại diện theo luật pháp và người được người đại diện theo luật pháp ủy quyền thì thực hiện nay theo quy trình sau:
Sở cần lao – Thương binh và từng lớp hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bạn dạng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị dùng lao động ko hề người đại diện theo luật pháp hoặc ko hề người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm và trách nhiệm phối phù hợp với cơ quan lại thuế, cơ quan lại công an, chính quyền địa phương điểm đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện nay xác minh nội dung đơn vị sử dụng cần lao ko hề người đại diện theo luật pháp hoặc ko hề người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bạn dạng trả lời cho Sở cần lao – Thương binh và tầng lớp và Bảo hiểm từng lớp cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động ko hề người đại diện theo pháp luật hoặc ko hề người được người đại diện theo luật pháp ủy quyền trong vận hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp văn bạn dạng đề nghị công nhận của Sở lao động – Thương binh và từng lớp hoặc Bảo hiểm tầng lớp cấp tỉnh.
i) Trường hợp người cần lao tham gia bảo đảm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy má xác nhận về việc kết thúc hợp đồng cần lao theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất mực có thời hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng là bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao có chứng nhận hoặc bạn dạng sao tất nhiên bạn dạng chính để đối chiếu của hợp đồng đó.
3. Sổ bảo đảm từng lớp.
– Tổ chức bảo đảm từng lớp thực hiện nay công nhận về việc đóng bảo đảm thất nghiệp và
trả sổ bảo đảm xã hội cho người lao động trong hạn 05 ngày làm
việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp yêu cầu của người sử dụng cần lao.
– Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan lại, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong kì hạn 30 ngày, Bảo hiểm tầng lớp Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an dân chúng thực hành xác nhận về việc đóng bảo đảm thất nghiệp và trả sổ bảo đảm tầng lớp cho người lao động Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp yêu cầu của người sử dụng cần lao.
Nộp hồ nước hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
1.
Trong hạn 03 tháng
Tính từ lúc ngày kết thúc hợp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc, người cần lao chưa có việc làm và có nhu muốn hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ yêu cầu hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này
cho trọng tâm dịch vụ việc làm tại địa phương điểm người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
.
2. Người cần lao
được ủy quyền cho người khác
nộp giấy tờ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:
a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Hỏa hoán vị, lũ lụt, địa chấn, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ toạ Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.
Ngày nộp giấy tờ đề nghị hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp trong các ngôi trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với ngôi trường hợp gửi theo đường bưu điện.
3. trọng điểm dịch vụ việc làm có bổn phận tiếp thu, soát giấy tờ, ghi phiếu hứa trả hiệu quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp giấy tờ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; ngôi trường hợp giấy tờ ko đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại sức nộp và nêu rõ lý do.
4.
Trong vận hạn 15 ngày làm việc
Tính từ lúc ngày nộp giấy tờ yêu cầu hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động
ko hề nhu muốn hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp yêu cầu ko hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho trọng điểm dịch vụ việc làm điểm người cần lao đã nộp giấy tờ đề nghị hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.
——————————————————————————–
VII. Mức hưởng trọn, thời kì hưởng trọn, thời điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp:
1. Mức hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
hằng tháng
bởi 60%
mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo đảm thất nghiệp của 06 tháng liền kề
trước Khi thất nghiệp tuy nhiên:
– Tối đa ko thật 05 lần mức lương cơ sở đối với người cần lao thuộc đối tượng thực hành chế độ lương bổng do đất nước quy định.
– Hoặc
ko thật 05 lần mức lương tối thiểu vùng
theo quy định của Bộ luật cần lao đối với người lao động đóng bảo đảm thất nghiệp
theo chế độ lương lậu do người sử dụng lao động quyết định
tại thời điểm kết thúc giao kèo lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Xem thêm
:

2. thời kì hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
được tính theo số tháng đóng bảo đảm thất nghiệp,:
– Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng trọn 03 tháng trợ cấp thất nghiệp
– Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng trọn thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên tối đa ko thật 12 tháng.
3. thời tự khắc hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
được tính
từ ngày thứ 16
, Tính từ lúc ngày nộp đủ giấy tờ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Làm việc.
Cách tính xem tại đây
:

—————————————————————
Chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
1. Người lao động đã hưởng trọn
ít ra 01 tháng trợ cấp thất nghiệp
theo quy định mà
có nhu muốn chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
đến tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương khác thì
phải làm yêu cầu chuyển điểm hưởng trọn
trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp quy định và
gửi trọng điểm dịch vụ việc làm điểm đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp yêu cầu của người lao động, trọng điểm dịch vụ việc làm có trách nhiệm và trách nhiệm cung cấp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
cho trọng điểm dịch vụ việc làm điểm người cần lao chuyển đến
theo mẫu do Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp quy định. Hồ sơ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp bao héc tàm tất cả:
a) đề nghị chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
b) Giấy giới thiệu chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp;
c) Bản chụp quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp;
d) Bản chụp các quyết định tương trợ học tập nghề, quyết định tạm dừng hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
đ) Bản chụp thông báo về việc kiêng cữ việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong giấy tờ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.
3. Khi cảm bắt gặp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp, người cần lao trả lại thẻ bảo đảm y tế cho tổ chức bảo đảm tầng lớp điểm đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người cần lao.
4. Trong kì hạn 02 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cung cấp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc làm điểm người cần lao chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm từng lớp cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp quy định.
5. Trong kì hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày người cần lao cảm bắt gặp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp cho trọng điểm dịch vụ việc làm điểm chuyển đến trừ các ngôi trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này.
Kể từ ngày người cần lao cảm bắt gặp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện nay các quyền và bổn phận trong thời kì đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật pháp.
6. Người cần lao nộp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
quá vận hạn
theo quy định tại Khoản 5 Điều này tuy nhiên nhiều nhất
ko thật 07 ngày làm việc
Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:
a) Ốm đau, thai sản có công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Hỏa hoán vị, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.
7. Trong hạn vận 03 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ chuyển điểm hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trọng điểm dịch vụ việc làm gửi văn bạn dạng yêu cầu Bảo hiểm từng lớp cấp tỉnh điểm chuyển đến để nối thực hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo đảm y tế cho người lao động tất nhiên bạn dạng chụp quyết định hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bạn dạng yêu cầu Bảo hiểm tầng lớp cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định.
8.
Tổ chức bảo đảm tầng lớp
điểm người cần lao chuyển đến hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp
thực hiện nay chi trả trợ cấp thất nghiệp
và cấp thẻ bảo đảm y tế cho người cần lao theo quy định của pháp luật.
—————————————————————————
Xem thêm
:

________________________________________________

57

Data Điều khiếu nại hưởng trọn bảo đảm thất nghiệp 2020 mới nhất 2021-09-02 11:30:00

#Điều #khiếu nại #hưởng trọn #bảo #hiểm #thất #nghiệp #mơi #nhât