Hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo TT 133 2022

Hướng dẫn cách hạch toán trương mục 418 theo thông tư 133, Cách hạch toán Chênh lệch Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, hạch toán trích lập quỹ vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ Qũy vốn chủ sở hữu…
1. Nguyên tắc kế toán tài chính Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
tài khoản này dùng để phản chiếu số hiện nay nhiều và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu. Các quỹ này được tạo hình từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và dùng quỹ thuộc mối cung cấp ngân sách chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện nay hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.
2. Kết cấu và nội dung trương mục 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
Bên Nợ:
Tình hình ăn xài, dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Bên giàu:
Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
Số dư bên giàu
: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện nay giàu.
3. Cách hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418
a) Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp,
ghi:
Nợ
TK 421-
lắm TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
b) Khi dùng quỹ, ghi:
Nợ TK 418 – Các quỹ khác
thuộc vốn chủ sở hữu
giàu các
, 112.
c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:
Nợ TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
lắm
(4111).
d) Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB trả mỹ xong
, bàn trả đưa vào dùng sản xuất marketing thương mại, ghi:
Nợ
.

(ngôi trường hợp đầu tư XDCB)
giàu các TK 111, 112 (ngôi trường hợp mua sắm TSCĐ)
Đồng thời ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
lắm TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).
đ) Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
, ghi:
Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần
giàu TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu
lắm TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu giàu)
—————————

44

Data Hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo TT 133 2021-09-01 14:23:00

#Hạch #toán #Các #quỹ #thuộc #vốn #chủ #sở #hữu #Tài #khoản #theo