Hạch toán chi phí BH sản phẩm, công trình xây dựng 2022

chi phí BH sản phẩm, product, công trình xây dựng hạch toán vào đâu? Bài viết này

xin chỉ dẫn cách hạch toán khoản trích lập phòng ngừa BH sản phẩm, product, công trình xây dựng… Cách hạch toán chi phí BH công trình xây dựng, sản phẩm, product ….

Trước Khi hạch toán các khoản ngừa BH, phí tổn BH … Các các độc giả phải biết điều khiếu nại và quy định về việc trích lập các khoản ngừa BH sản phẩm, công trình xây dựng có phù hợp và phải chăng, hợp thức Hay là ko? Chi tiết xem tại đây:

1. Tìm hiểu về các khoản phòng ngừa BH:

– trương mục 352 – dự phòng phải trả có 4 trương mục cấp 2 gồm:

– tài khoản 3521 – dự phòng BH sản phẩm product:

Tài khoản này dùng để đề đạt số phòng ngừa BH sản phẩm, product cho số lượng sản phẩm, product đã xác định là tiêu thụ trong kỳ;

– tài khoản 3522 – phòng ngừa BH công trình xây dựng:

tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng BH công trình xây dựng đối với các công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong, bàn trả trong kỳ;

– trương mục 3523 – ngừa tái cơ cấu doanh nghiệp:

tài khoản này đề đạt số phòng ngừa phải trả cho phát động và sinh hoạt giải trí tái cơ cấu doanh nghiệp, như chi phí di dời địa điểm kinh dinh, uổng bổ sung người cần lao…;

– tài khoản 3524 – phòng ngừa phải trả khác:

trương mục này phản chiếu các khoản ngừa phải trả khác theo quy định của luật pháp ngoài các khoản ngừa đã được phản ánh nêu trên, như chi phí trả nguyên môi ngôi trường, uổng thu dọn, hồi phục và trả mặt bởi, ngừa trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật cần lao, phí tổn tu chỉnh, bảo chăm sóc, TSCĐ định kỳ…

Lưu ý:

– Khi lập phòng ngừa phải trả, doanh nghiệp được ghi nhận vào uổng cai quản lý doanh nghiệp,

– Khoản phòng ngừa phải trả về

BH sản phẩm, mặt hàng hoá được ghi nhận vào phí buôn cung cấp sản phẩm.

– Khoản ngừa phải trả về

tổn phí BH công trình xây lắp được ghi nhận vào chi phí sản xuất chung.

– Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số phòng ngừa phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa dùng ko hề thì số chênh lệch được ghi nhận vào tổn phí sinh sản, kinh dinh của kỳ kế toán tài chính đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số ngừa phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa dùng ko hề thì số chênh lệch phải được trả nhập ghi giảm hoài sinh sản, kinh dinh của kỳ kế toán tài chính đó.

– Đối với dự phòng phải trả về BH công trình xây lắp được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán tài chính năm hoặc cuối kỳ kế toán tài chính giữa niên độ. Trường hợp số phòng ngừa phải trả về BH công trình xây lắp đã lập lớn rộng uổng thực tế nảy thì số chênh lệch được trả nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – ngừa phải trả:

Bên Nợ:

Bên Có:

– Ghi giảm dự phòng phải trả Khi nảy khoản tổn phí liên can đến khoản ngừa đã được lập ban sơ;

– Ghi giảm (trả nhập) dự phòng phải trả Khi doanh nghiệp vững chắc ko hề phải chịu sự sút giảm về tài chính tài chính do ko phải chi trả cho bổn phận nợ;

– Ghi giảm ngừa phải trả về số chênh lệch giữa số ngừa phải trả phải lập năm nay nhỏ rộng số phòng ngừa phải trả đã lập năm trước chưa dùng ko hề.

Phản ánh số dự phòng phả trả trích lập tính vào phí.

Số dư bên Có:

phản chiếu số dự phòng phải trả hiện nay có cuối kỳ.

2. Cách hạch toán phòng ngừa BH sản phẩm, product:

a. Nếu DN buôn cung cấp sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có tất nhiên giấy BH sang sửa cho các khoản hư hư do lỗi sinh sản được phát hiện nay trong thời kì BH sản phẩm, mặt hàng hoá, doanh nghiệp tự ước lượng chi phí BH trên cơ sở số lượng sản phẩm, product đã xác định là tiêu thụ trong kỳ.

– Khi lập ngừa cho chi phí tu bổ, BH sản phẩm, product đã buôn cung cấp:

Nợ TK 641 – phí tổn buôn cung cấp sản phẩm

Có TK 352 – ngừa phải trả (3521).

b. Khi nảy sinh các khoản uổng can hệ về BH sản phẩm, product đã lập ban sơ, như phí nguyên nguyên nhiên liệu, phí lực lượng lao động trực tiếp, phí tổn khấu ngốn TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài…, có các ngôi trường hợp sau:

+ Nếu ko hề bộ phận độc lập về BH sản phẩm, mặt hàng hoá:

– Khi nảy các khoản hoài can hệ đến việc BH sản phẩm, mặt hàng hoá, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

– Cuối kỳ, kết chuyển chi phí BH sản phẩm, mặt hàng hoá thực tiễn nảy sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí SXKD dở dang

Có các TK 621, 622, 627,…

– Khi sửa chữa BH sản phẩm, mặt hàng hoá trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 352 – đề phòng phải trả (3521)

Nợ TK 641 – tổn phí buôn cung cấp sản phẩm (phần ngừa phải trả về BH sản phẩm, mặt hàng hoá còn thiếu)

Có TK 154 – hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang.

+ Nếu có bộ phận độc lập về BH sản phẩm, mặt hàng hoá, số tiền phải trả cho bộ phận BH về chi phí BH sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây lắp trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 352 – đề phòng phải trả (3521)

Nợ TK 641 – uổng buôn cung cấp sản phẩm (chênh lệch nhỏ rộng giữa phòng ngừa phải trả BH sản phẩm, mặt hàng hoá so với tổn phí thực tại về BH)

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

c. Khi lập vắng tài chính, DN phải xác định số ngừa BH sản phẩm, product cần trích lập:

+ Nếu số dự phòng cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số ngừa phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa dùng ko hề thì số chênh lệch hạch toán vào hoài, ghi:

Nợ TK 641 – phí tổn buôn cung cấp sản phẩm

Có TK 352 – phòng ngừa phải trả (3521).

+ Nếu số ngừa phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số phòng ngừa phải trả đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa dùng ko hề thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm uổng, ghi:

Nợ TK 352 – ngừa phải trả (3521)

Có TK 641 – chi phí buôn cung cấp sản phẩm.

3. Cách hạch toán phòng ngừa BH công trình xây dựng:

a. Việc trích lập phòng ngừa BH công trình xây dựng được thực hiện nay cho từng công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong, bàn trả trong kỳ. Khi xác định số dự phòng phải trả về tổn phí BH công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sinh sản chung

Có TK 352 – dự phòng phải trả (3522).

b. Khi nảy sinh các khoản chi phí can dự

đến khoản dự phòng phải trả về BH công trình xây dựng đã lập ban sơ, như phí tổn nguyên nguyên nhiên liệu, phí tổn lực lượng lao động trực tiếp, chi phí khấu ngốn TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài…,:

b.1, Trường hợp doanh nghiệp tự thực hành việc BH công trình xây dựng:

– Khi nảy các khoản chi phí liên tưởng đến việc BH, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

– Cuối kỳ, kết chuyển chi phí BH thực tại nảy sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – uổng SXKD dở dang

Có các TK 621, 622, 627,…

– Khi sang sửa BH công trình trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (3522)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (chênh lệch giữa số ngừa đã trích lập nhỏ rộng tổn phí thực tế về BH)

Có TK 154 – phí tổn sinh sản, marketing thương mại dở dang.

b.2, Trường hợp giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài thực hiện nay việc BH, ghi:

Nợ TK 352 – phòng ngừa phải trả (3522)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (chênh lệch giữa số ngừa đã trích lập nhỏ rộng hoài thực tiễn về BH)

Có các TK 331, 336…

c. Hết hạn vận BH công trình xây dựng,

nếu công trình ko phải BH hoặc số dự phòng phải trả về BH công trình xây dựng lớn rộng tổn phí thực tiễn nảy thì số chênh lệch phải trả nhập, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (3522)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

Trên đây là chỉ dẫn cách hạch toán dự phòng BH sản phẩm, product, công trình xây dựng, các ngôi trường hợp dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp và ngừa phải trả khác các độc giả xem tại đây nhé:

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

Bài viết Hạch toán chi phí BH sản phẩm, công trình xây dựng 2021-08-30 08:13:00

#Hạch #toán #chi #phí #bảo #hành #sản #phẩm #công #trình #xây #dựng