Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133 2022

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 229 theo Thông tư 133, cách hạch toán dự dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho, phải thu rất khó khăn đòi, tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, giảm giá chứng khoán marketing thương mại.

 

1. Nguyên tắc kế toán tài chính Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

 

1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm:

a) Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích marketing thương mại.

b) Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến ngôi nhà đầu tư có kĩ năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản vốn.

– Đối với khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết, ngôi nhà đầu tư chỉ trích lập dự phòng Khi công ty liên doanh, liên kết bị lỗ dẫn đến ngôi nhà đầu tư có kĩ năng mất vốn theo quy định hiện nay hành.

– Đối với khoản vốn mà ngôi nhà đầu tư nắm giữ lâu dài (ko phân loại là chứng khoán marketing thương mại) và ngôi nhà đầu tư ko nắm quyền đánh giá, ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư, việc lập dự phòng được thực hiện nay như sau:

+ Đối với khoản vốn vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị phù hợp và phải chăng khoản vốn được xác định tin cậy, việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị ngôi trường của cổ phiếu (tương tự như dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại);

+ Đối với khoản vốn ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng tại thời điểm báo cho biết giải trình, việc lập dự phòng được thực hiện nay căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư (dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác).

c) Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi: Là khoản dự phòng phần giá trị các số tiền nợ phải thu và các khoản có tính chất tương tự các khoản phải thu mà rất rất khó khăn có kĩ năng thu hồi.

d) Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho những Khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện nay được so với giá gốc của mặt hàng tồn kho.

 

1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại

a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra những Khi có bởi cớ chắc chắn cho thấy giá trị thị ngôi trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích marketing thương mại bị giảm so với giá trị ghi sổ.

b) Điều khiếu nại, căn cứ và mức trích lập hoặc trả nhập dự phòng thực hiện nay theo các quy định của pháp luật.

c) Việc trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại được thực hiện nay ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao rộng số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp rộng số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề thì doanh nghiệp trả nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

 

1.3. Nguyên tắc kế toán tài chính dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

a) Đối với đơn vị được đầu tư là công ty mẹ, căn cứ để ngôi nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là BCTC thống nhất của công ty mẹ đó. Đối với các đơn vị được đầu tư là doanh nghiệp độc lập ko hề công ty con, căn cứ để ngôi nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là Báo cáo tài chính của bên được đầu tư đó.

b) Việc trích lập và trả nhập khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác được thực hiện nay ở thời điểm lập Báo cáo tài chính cho từng khoản vốn theo nguyên lý:

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao rộng số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

– Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp rộng số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề thì doanh nghiệp trả nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

c) Giá trị tổn thất các khoản vốn vào đơn vị khác sau Khi bù trừ với số dự phòng đã trích lập được phản ánh vào chi phí tài chính trong kỳ báo cho biết giải trình.

 

1.4. Nguyên tắc kế toán tài chính dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi:

a) Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp xác định các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi và các khoản khác có truyền thống tương tự các khoản phải thu mà có kĩ năng ko đòi được để trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi.

b) Doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi Khi:

– Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng tài chính tài chính, các khế ước vay nợ, bạn dạng cam phối hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần vẫn chưa thu được, bao gồm ngôi trường hợp ko hề biên bạn dạng đối chiếu công nợ hoặc đối tượng nợ ko ký xác nhận công nợ hoặc bỏ trốn, mất tích. Việc xác định thời gian quá hạn của số tiền nợ phải thu được xác định là rất khó khăn đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, buôn bán ban sơ, ko tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.

– Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán tuy nhiên đối tượng nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

c) Điều khiếu nại, căn cứ trích lập dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi: Thực hiện nay theo quy định của pháp luật hiện nay hành.

d) Việc trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi được thực hiện nay ở thời điểm lập Báo cáo tài chính.

– Trường hợp khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số dư khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch lớn rộng được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí cai quản lý doanh nghiệp.

– Trường hợp khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dư khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch nhỏ rộng được trả nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm chi phí cai quản lý doanh nghiệp.

e) Đối với những khoản phải thu rất khó khăn đòi kéo dãn trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ vẫn ko thu được nợ và xác định đối tượng nợ thực sự ko hề kĩ năng thanh toán thì doanh nghiệp xóa những số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi trên sổ kế toán tài chính. Việc xóa các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi phải thực hiện nay theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong khối mạng lưới server cai quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau sau Khi xóa nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 “Thu nhập khác”.

g) Đối với khoản tổn thất về nợ phải thu nếu đã được trích lập dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi thì doanh nghiệp sử dụng số dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi đã trích lập để bù đắp, ngôi trường hợp số dự phòng đã trích lập mất đi bù đắp tổn thất thì số tổn thất còn lại được tính vào chi phí cai quản lý doanh nghiệp.

 

1.5. Nguyên tắc kế toán tài chính dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

a) Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho những Khi có những bởi cớ tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện nay được so với giá gốc của mặt hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, marketing thương mại phần giá trị bị giảm xuống thấp rộng giá trị đã ghi sổ kế toán tài chính của mặt hàng tồn kho và nhằm mục đích bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, product tồn kho bị giảm giá.

b) Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài chính. Việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải được thực hiện nay theo quy định hiện nay hành.

c) Việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, product, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

d) Giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường trừ (-) chi phí ước tính để trả mỹ xong sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc buôn bán chúng.

đ) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện nay được của từng loại vật tư, product, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập:

– Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch lớn rộng được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn mặt hàng buôn bán.

– Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch nhỏ rộng được trả nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.

e) Đối với khoản tổn thất mặt hàng tồn kho nếu đã được trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho thì doanh nghiệp sử dụng số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã trích lập để bù đắp, ngôi trường hợp số dự phòng đã trích lập mất đi bù đắp tổn thất thì số tổn thất còn lại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán.

g) Doanh nghiệp ko trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho đầu tư xây dựng cơ bạn dạng, dùng cho sản xuất sản phẩm nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được xuất kho với giá bởi hoặc cao rộng giá thành sản xuất của sản phẩm.

 

Xem thêm:

 

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Bên Nợ:

– Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng tổn thất tài sản phải lập kỳ này nhỏ rộng số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng ko hề;

– Bù đắp phần giá trị tổn thất của tài sản từ số dự phòng đã trích lập.

Bên Có:

Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Số dư bên Có:

Số dự phòng tổn thất tài sản hiện nay có cuối kỳ.

 

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản có 4 tài khoản cấp 2

Tài khoản 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại:

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại.

Tài khoản 2292 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác:

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến ngôi nhà đầu tư có kĩ năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản vốn.

Tài khoản 2293 – Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi:

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các khoản có truyền thống tương tự các khoản phải thu mà có kĩ năng ko thu hồi được.

Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc trả nhập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.

 

3. Cách hạch toán dự phòng tồn thất tài sản Tài khoản 229

 

3.1. Phương pháp kế toán tài chính dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại

 

a) Khi

, căn cứ vào biến động giá trị thị ngôi trường của các khoản chứng khoán marketing thương mại, nếu số phải lập kỳ này

lớn rộng

số đã lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ 

TK 635 – 

        Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291).

 

b) Khi lập Báo cáo tài chính

,

căn cứ vào biến động giá trị thị ngôi trường của các khoản chứng khoán marketing thương mại, nếu số phải lập kỳ này

nhỏ rộng

số đã lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291)

        

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

 

3.2. Phương pháp kế toán tài chính dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập kỳ này l

ớn rộng

số đã lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

        

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292).

 

b) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập kỳ này

nhỏ rộng

số đã lập từ kỳ trước, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292)

        

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

 

c) Khi tổn thất thực sự xảy ra, các khoản vốn thực sự ko hề kĩ năng thu hồi hoặc thu hồi thấp rộng giá gốc ban sơ, doanh nghiệp có quyết định dùng khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất khoản vốn dài hạn, ghi:

Nợ các

, 112,… (nếu có)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2292) (số đã lập dự phòng)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa lập dự phòng)

        

Có các

vào đơn vị khác

(giá gốc khoản vốn bị tổn thất).

 

3.3. Phương pháp kế toán tài chính dự phòng phải thu rất khó khăn đòi:

a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các số tiền nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu rất khó khăn đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi cần trích lập ở kỳ kế toán tài chính này

lớn rộng

số dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi đã trích lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ 

TK 642 – 

        

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

 

b) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các số tiền nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu rất khó khăn đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi cần trích lập ở kỳ kế toán tài chính này

nhỏ rộng

số dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi đã trích lập ở kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

        

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý doanh nghiệp.

 

c) Đối với các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi Khi xác định là

chẳng thể thu hồi được

, kế toán tài chính thực hiện nay xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện nay hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 331, 334….(phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 – Chi phí cai quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

        

Có các

, 138, 128,…

 

d) Đối với những số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu

sau đó lại thu hồi được nợ

, kế toán tài chính căn cứ vào giá trị thực tế của số tiền nợ đã thu hồi được, ghi:

Nợ các TK 111, 112,….

        

Có 

TK 711 – 

.

 

đ) Đối với các số tiền nợ phải thu quá hạn được buôn bán theo giá thoả thuận, tuỳ từng ngôi trường hợp thực tế, kế toán tài chính ghi nhận như sau:

– Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (theo giá buôn bán thỏa thuận)

Nợ TK 642 – Chi phí cai quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc buôn bán nợ)

        

Có các TK 131, 138,128…

– Trường hợp khoản phải thu quá hạn đã lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi tuy nhiên số đã lập dự phòng mất đi bù đắp tổn thất Khi buôn bán nợ thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí cai quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (theo giá buôn bán thỏa thuận)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 – Chi phí cai quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc buôn bán nợ)

        

Có các TK 131, 138,128…

 

3.4. Phương pháp kế toán tài chính dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này

lớn rộng

số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ 

TK 632 – 

        

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294).

 

b) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này

nhỏ rộng

số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

        

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

 

c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đối với vật tư, product

bị diệt bỏ do ko hề hạn sử dung sử dụng, mất phẩm chất, hư hư, ko hề giá trị sử dụng

, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bởi dự phòng)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu số tổn thất cao rộng số đã lập dự phòng)

        

Có các

, 153, 155, 156.

 —————————

chúc các làm tốt công việc kế toán tài chính

Bài viết Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133 2021-09-06 03:44:00

#Hạch #toán #Dự #phòng #tổn #thất #tài #sản #Tài #khoản #theo