Hạch toán Phải trả người lao động Tài khoản 334 theo TT 133 2022

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 334 theo Thông tư 133, cách hạch toán tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, tạm ứng lương, bảo đảm tầng lớp (ốm đau, thai sản, tai nạn..), các khoản khác ví như: Tiền ăn ca, tiền ngôi nhà, tiền điện thoại, chi phí khóa đào tạo tập, thẻ hội viên…:

1. Nguyên tắc kế toán tài chính trương mục 334 – Phải trả người cần lao

– tài khoản này dùng để phản chiếu các khoản phải trả và tình hình tính sổ các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về t

iền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo đảm từng lớp và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Bên Nợ:

– Các khoản lương phía, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo đảm từng lớp và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người cần lao;

– Các khoản khấu trừ vào lương lậu, tiền công của người lao động.

Bên Có:

Các khoản lương bổng, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo đảm từng lớp và các khoản khác phải trả, phải chi cho người cần lao;

Số dư bên Có:

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có thuộc tính lương và các khoản khác còn phải trả cho người cần lao.

Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ

. Số dư bên Nợ trương mục 334 (nếu có) đề đạt số tiền đã trả lớn rộng số phải trả về lương phía, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

3. Cách hạch toán khoản phải trả người lao động Tài khoản 334:

a)

Tính lương lậu, các khoản phụ cấp

theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:

Nợ

, hoặc

Nợ

, hoặc:

Nợ TK 631 hoặc

Nợ TK

TK 642 –

Có TK 334 – Phải trả người lao động

.

Xem thêm:

b)

Tiền thưởng

trả cho công viên chức:

– Khi xác định số tiền thưởng phải trả cho người lao động từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ

(3531)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

– Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có các

, 112,…

c)

Tính tiền bảo đảm xã hội

(ốm đau, thai sản, tai nạn,…

) phải trả cho công viên chức, ghi:

Nợ

(3383)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

d) Tính lương bổng nghỉ ngơi phép thực tiễn

phải trả cho công viên chức, ghi:

Nợ các TK 154, 642

Nợ

(nếu có trích trước lương lậu nghỉ ngơi phép)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

đ) Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập

của công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác của doanh nghiệp như

tiền tạm ứng chưa chi ko hề, bảo đảm y tế, bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, tiền thu đền bù về tài sản thiếu theo quyết định xử lý

…. ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác

.

e)

Tính tiền thuế thu nhập cá nhân

của công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác

của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (3335).

Xem thêm:

g) Khi

ứng trước hoặc thực trả lương

,

tiền công cho công viên chức và người cần lao khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có các TK 111, 112,…

h) tính sổ các khoản phải trả

cho công viên chức và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao

(nếu có)

Có các TK 111, 112,…

Xem thêm:

i) Trường hợp trả lương hoặc thưởng

cho công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác của doanh nghiệp

bởi sản phẩm, mặt hàng hoá

, kế toán tài chính phản ảnh doanh thu buôn cung cấp sản phẩm ko bao héc tàm tất cả thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

TK 511 –

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

k) Xác định và thanh toán các khoản khác

phải trả cho công viên chức và người cần lao khác của doanh nghiệp như

tiền ăn ca, tiền ngôi nhà, tiền điện thoại, chi phí khóa đào tạo tập, thẻ hội viên..

.:

– Khi xác định được số phải trả cho công tư vấn viên cấp dưới và người cần lao của doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 154 (631), 642, 241 …

Có TK 334 – Phải trả người cần lao

– Khi chi trả lương bổng và các khoản khác cho công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có các TK 111, 112,…

——————————–

Tác_Giả_2 xin chúc các độc giả thành công! Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập thực hành kê khai thuế, tính thuế – Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK, cách hạch toán, trả mỹ sổ sách – Lập báo cho biết giải trình tài chính thực tế, chuyến sâu… Có thể dự: Lớp

Source Hạch toán Phải trả người lao động Tài khoản 334 theo TT 133 2021-08-24 07:27:00

#Hạch #toán #Phải #trả #người #lao #động #Tài #khoản #theo