Hạch toán Xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang Tài khoản 241 theo TT 133 2022

chỉ dẫn cách hạch toán Tài khoản 241 theo Thôn tư 133, cách hạch toán Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang như: phí tu bổ TSCĐ, phí chạy thử, phí lãi vay được vốn hóa.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính trương mục 241 – Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang

a) tài khoản này phản ánh hoài thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB (bao héc tàm tất cả phí tổn mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa sang, cải tạo, mở mang hoặc trang bị lại chuyên môn công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, tôn tạo lớn TSCĐ.

– Công tác đầu tư XDCB và tu tạo lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện nay theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì trương mục này phản ảnh cả phí tổn nảy sinh trong quá trình xây lắp, tôn tạo.

b) chi phí thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB là thảy hoài cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình được xác định theo quy định hiện nay hành, song song phải phù hợp những tác nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại của thị ngôi trường trong từng thời kỳ và được thực hành theo quy định về cai quản lý đầu tư XDCB. chi phí đầu tư XDCB, bao héc tàm tất cả:

– chi phí xây dựng;

– hoài thiết bị;

– uổng bồi thường, tương trợ và tái định cư;

– hoài cai quản lý dự án;

– tổn phí tham vấn đầu tư xây dựng;

– tổn phí khác.

tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, phạm vi công trình và ở mỗi phạm vi công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế Tính từ lúc lúc khởi công đến Khi công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng.

c) Khi đầu tư XDCB các uổng xây lắp, uổng thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; Các chi phí cai quản lý dự án và tổn phí dị kì được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính hạnh, phân bổ phí cai quản lý dự án và phí tổn khác cho từng công trình theo nguyên lý:

– Nếu xác định được riêng các uổng cai quản lý dự án và phí khác can hệ trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó;

– Các phí tổn cai quản lý dự án và hoài chung có liên quan lại đến nhiều công trình mà ko tính trực tiếp được cho từng công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức ăn nhập nhất với từng công trình.

d) uổng sửa sang, bảo chăm sóc, duy trì cho TSCĐ phát động và sinh hoạt giải trí thường nhật được hạch toán trực tiếp vào phí tổn sinh sản, marketing thương mại trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo đề nghị chuyên môn phải tu sửa, bảo chăm sóc, duy tu định kỳ mà ko làm tăng giá trị tài sản, doanh nghiệp được trích lập ngừa phải trả và tính trước vào phí tổn sinh sản, kinh dinh để có mối cung cấp trang trải hoặc được phân bổ dần theo quy định Khi việc tu bổ, bảo chăm sóc nảy sinh.

đ) Chủ đầu tư xây dựng BDS dùng Tài khoản này để tụ họp chi phí xây dựng TSCĐ hoặc BDS đầu tư. Trường hợp BDS xây dựng dùng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để buôn cung cấp, thí dụ như tòa ngôi nhà chung cư hẩu lốn) thì kế toán tài chính vẫn giao hội tổn phí nảy liên hệ trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án trả mỹ xong bàn trả đưa vào dùng, kế toán tài chính căn cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tại để kết chuyển hoài đầu tư xây dựng phù phù hợp với các độc giả dạng chất của từng loại tài sản.

e) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí XDCB dở dang mà phải thanh toán cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ: chi phí XDCB dở dang được ghi nhận theo tỷ giá giao tế thực tế tại thời tự khắc công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào dùng. Trường hợp doanh nghiệp ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ thì chi phí XDCB dở dang tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao thiệp thực tại tại thời tự khắc ứng trước, chi phí XDCB dở dang ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao tiếp thực tiễn tại thời tự khắc công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng.

g) Chênh lệch tỷ giá hối đoái nảy sinh từ quá trình đầu tư xây dựng căn các độc giả dạng trong thời đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí hoặc Khi doanh nghiệp đã đi vào phát động và sinh hoạt giải trí (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở mang) đều được tính ngay vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm nảy.

h) Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý và thu hồi các phí đã nảy của dự án. Phần chênh lệch giữa phí tổn đầu tư thực tế nảy và số thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào uổng khác hoặc xác định trách nhiệm và trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa để thu hồi.

i) Các uổng khác phát sinh như chi phí lãi vay được vốn hóa, hoài đấu thầu (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn cung cấp giấy tờ thầu), chi phí túa trả trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi) được hạch toán vào tổn phí xây dựng căn các độc giả dạng dở dang.

k) Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất thử ko tạo ra sản phẩm thì sờ soạng uổng chạy thử được hạch toán vào tổn phí xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang; Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất thử tạo ra sản phẩm sản xuất thử thì ko hề thảy phí tổn chạy thử có tải để sản xuất ra sản phẩm sản xuất thử được tụ tập trên TK 154 – phí sinh sản, marketing thương mại dở dang, phần chênh lệch giữa chi phí sinh sản thử với số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử được hạch toán vào uổng xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang.

tài khoản 241 – Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang, có 3 Tài khoản cấp 2:

– tài khoản 2411 – Mua sắm TSCĐ:

phản ánh tổn phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán uổng mua sắm TSCĐ trong ngôi trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước Khi đưa vào dùng (bao gồm mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi phí mua sắm, lắp đặt và trang bị thêm cũng được phản ánh vào trương mục này.

– Tài khoản 2412 – Xây dựng căn các độc giả dạng:

đề đạt uổng đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, phạm vi công trình (theo từng đối tượng tài sản tạo hình qua đầu tư) và ở mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung phí tổn đầu tư XDCB.

– tài khoản 2413 – tu tạo lớn TSCĐ:

phản chiếu phí tổn tu tạo lớn TSCĐ và tình hình quyết toán phí tôn tạo lớn TSCĐ. Trường hợp sang sửa thẳng TSCĐ thì ko hạch toán vào Tài khoản này mà tính thẳng vào hoài sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

2. Kết cấu và nội dung trương mục 241 – Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang

Bên Nợ:

– uổng đầu tư XDCB, mua sắm, tu tạo lớn TSCĐ nảy (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

– chi phí mua sắm BDS đầu tư (ngôi trường hợp cần có tuổi đầu tư xây dựng);

– chi phí đầu tư XDCB BDS đầu tư;

– uổng cải tạo, nâng cấp, tu bổ lớn TSCĐ, BĐSĐT.

Bên Có:

– Giá trị TSCĐ tạo hình qua đầu tư XDCB, mua sắm đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng;

– Giá trị BDS đầu tư tạo hình qua đầu tư XDCB đã trả mỹ xong;

– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản tổn phí duyệt bỏ khác kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Kết chuyển chi phí cải tạo, nâng cấp, tôn tạo lớn TSCĐ, BĐSĐT nảy sinh sau ghi nhận ban sơ vào các Tài khoản có can dự Khi quyết toán được duyệt.

Số dư Nợ:

– chi phí dự án đầu tư xây dựng và tôn tạo lớn TSCĐ, BĐSĐT dở dang;

– Giá trị công trình xây dựng và tu bổ lớn TSCĐ, BĐSĐTT đã trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

3. Cách hạch toán Xậy dựng cơ các độc giả dạng dở dang trương mục 214

3.1. Kế toán chi phí đầu tư XDCB

3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu

a) Trường hợp ứng trước bởi đồng đúc bạc ghi sổ kế toán tài chính:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi Đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, ghi;

Nợ

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận uổng XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

b) Trường hợp ứng trước bởi nước ngoài tệ:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi;

+ Trường hợp bên Có TK tiền dùng tỷ giá ghi sổ:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tỷ giá giao du thực tế tại thời điểm ứng trước)

Nợ TK 635 – uổng tài chính (nếu nảy lỗ tỷ giá)

, 112 (1112) (1122) (tỷ giá ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu nảy lãi tỷ giá).

+ Trường hợp bên Có TK tiền sử dụng tỷ giá giao dịch thực tại:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có các TK 111, 112 (1112) (1122)

Ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Khoản chênh lệch tỷ giá nảy trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời tự khắc ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu hoặc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và đề nghị cai quản lý của DN.

(+) Nếu nảy lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ

TK 635 –

(chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của trương mục tiền lớn rộng tỷ giá giao tiếp thực tại tại thời tự khắc ứng trước )

Có các TK 111, 112 (1112) (1122)

(+) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (1112) (1122) (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền nhỏ rộng tỷ giá giao dịch thực tại tại thời điểm ứng trước ).

TK 515 –

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hoài XDCB dở dang ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao du thực tại tại thời tự khắc ứng trước, phí tổn XDCB dở dang ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao tế thực tại tại thời điểm công trình XDCB trả mỹ xong, kiểm nghiệm đưa vào dùng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

3.1.2. Nhận lượng XDCB, lượng sửa sang TSCĐ trả mỹ xong

do bên nhận thầu bàn trả, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên các độc giả dạng kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hóa đơn, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412, 2413)

Nợ

(1332) (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị phí tổn đầu tư xây dựng căn các độc giả dạng dở dang cả về thuế GTGT.

3.1.3. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB,

nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ

(giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá tính sổ).

Trường hợp chuyển thẳng thiết bị chẳng cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

.

3.1.4. Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, product, dịch vụ

có can hệ đến đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có các TK 111, 112,…

3.1.5. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:

a) Đối với thiết bị chẳng cần lắp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 152 – Nguyên liệu, nguyên nhiên liệu.

b) Đối với thiết bị cần lắp:

– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán tài chính chỉ theo dõi chi tiết thiết bị đưa đi lắp.

– Khi có lượng lắp đặt trả mỹ xong của bên B bàn trả, được kiểm nghiệm và chấp thuận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào hoài đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Có TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu.

3.1.6. Khi nảy sinh các tổn phí khác,

như

hoài lãi vay, chi phí phát hành trái phiếu được vốn hóa, tổn phí đấu thầu, (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn cung cấp giấy tờ thầu), tổn phí túa trả trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi).

.. ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331 … hoặc

Số tiền buôn cung cấp giấy tờ thầu sau Khi bù trừ với phí đấu thầu, nếu còn thừa được kế toán tài chính giảm phí tổn đầu tư xây dựng (ghi vào bên Có TK 2412).

3.1.7.

Khoản tiền phạt ngôi nhà thầu thu được

về thực chất làm giảm số phải tính sổ cho ngôi nhà thầu, ghi:

Nợ các TK 112, 331

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.8. Các khoản chênh lệch tỷ giá nảy sinh trong quá trình đầu tư XDCB

(bao gồm giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí) được ghi nhận vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc uổng tài chính (nếu lỗ) tại thời tự khắc nảy sinh:

– Nếu nảy lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK can dự

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 – hoài tài chính

Có các TK liên quan lại.

3.1.9.

Đối với hoài chạy thử

và số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sinh sản thử

thì thực hiện nay như sau:

a) Đối với phí tổn chạy thử ko sinh sản ra sản phẩm thử:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có các TK liên hệ.

b) Đối với chi phí sinh sản thử và số thu từ buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử:

– Khi phát sinh tổn phí chạy thử có tải để sản xuất ra sản phẩm thử, kế toán tài chính tụ hợp quơ phí, ghi

Nợ

TK 154 –

Có các TK can hệ.

– Khi nhập kho sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ

Có TK 154 – uổng sản xuất marketing thương mại dở dang.

– Khi xuất buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – phí tổn SXKD dở dang (buôn cung cấp ngay ko qua nhập kho)

(nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa uổng sản xuất thử và số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử:

+ Trường hợp tổn phí sản xuất thử cao rộng số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi tăng hoài đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – chi phí SXKD dở dang.

+ Trường hợp phí sinh sản thử nhỏ rộng số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi giảm uổng đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí SXKD dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.10. Khi công trình trả mỹ xong,

việc kiểm nghiệm tổng thể đã được thực hành xong, tài sản được bàn trả và đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được thông qua thì ghi tăng giá trị của tài sản tạo hình qua đầu tư theo giá tạm tính (giá tạm tính là chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản, căn cứ vào TK 241 để xác định giá tạm tính). Cả 2 ngôi trường hợp đều ghi như sau:

Nợ các

, 217

Nợ TK 155 – Thành phẩm (sau Khi trả mỹ xong có một phần Bất Động Sản dùng để buôn cung cấp mà trước đây chưa hạch toán riêng được trên TK 154)

Có TK 241 – XDCB dở dang (giá được duyệt hoặc giá tạm tính).

– Trường hợp công trình đã trả mỹ xong, tuy nhiên chưa làm thủ tục bàn trả tài sản để đưa vào sử dụng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết trương mục 241 “XDCB dở dang” theo dõi riêng công trình trả mỹ xong chờ bàn trả và duyệt quyết toán.

3.1.11. Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB trả mỹ xong được duyệt

thì kế toán tài chính điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp rộng giá tạm tính:

Nợ

(phí tổn duyệt bỏ phải thu hồi)

Có các TK 211, 217, 155.

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị cao rộng giá tạm tính:

Nợ các TK 211, 217, 155.

Có các TK can hệ.

– Nếu TSCĐ tạo hình bởi quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, Khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ:

Nợ

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.

3.1.12. Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ hoặc thu hồi, kế toán tài chính thanh lý dự án

và thu hồi tổn phí đầu tư. Phần chênh lệch giữa tổn phí đầu tư và số thu từ việc thanh lý được phản ảnh vào uổng khác hoặc xác định trách nhiệm đền bù của tổ chức, cá nhân, ghi:

Nợ các TK 111, 112 – Số thu từ việc thanh lý dự án

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phải đền bù)

Nợ

TK 811 –

(Số được tính vào uổng)

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.2. Kế toán tu chỉnh TSCĐ

Công tác tu sửa TSCĐ của doanh nghiệp cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

a)

Khi chi phí tôn tạo TSCĐ phát sinh

được tập kết vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc tu chỉnh TSCĐ. căn cứ chứng từ nảy uổng để hạch toán:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 214,… (tổng giá tính sổ).

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì phí tổn sửa sang TSCĐ cả về thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (tổng giá thanh toán)

Có các 111, 112, 152, 214, 334… (tổng giá thanh toán).

b)

Khi công trình sửa sang trả mỹ xong

,

nếu mất đi điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, BĐSĐT

, ghi:

Nợ

(nếu hoài sửa sang lớn TSCĐ được phân bổ dần)

Nợ TK 352 – đề phòng phải trả (nếu trích trước hoài tu chỉnh định kỳ)

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

– Trường hợp sửa sang cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, BĐSĐT, ghi:

Nợ TK 211, 217.

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

xin chúc các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính

Bài viết Hạch toán Xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang Tài khoản 241 theo TT 133 2021-08-24 07:13:00

#Hạch #toán #Xây #dựng #cơ #các độc giả dạng #dở #dang #Tài #khoản #theo