Hệ thống chứng từ kế toán tài chính theo quyết định 48 2022

Chứng từ kế toán tài chính là những giấy tờ và vật mang tin phản ảnh kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh và đã trả mỹ xong, làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính. Sau đây làm ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin san sẻ khối mạng lưới server danh mục chứng từ kế toán tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính.
1. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính ứng dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:
– Chứng từ kế toán tài chính phát hành theo CĐKT doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 5 chỉ tiêu:
+
+
+
+
+
– Chứng từ kế toán tài chính phát hành theo các văn các độc giả dạng luật pháp khác (Mẫu và chỉ dẫn lập áp dụng theo các văn các độc giả dạng đã phát hành).
2. Mẫu chứng từ kế toán tài chính theo QĐ 48 gồm:
a. Mẫu chứng từ kế toán tài chính tấm:
– Là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn buôn cung cấp sản phẩm và mẫu chứng từ thắt khác. Mẫu chứng từ kế toán tài chính ép do cơ quan lại đất nước có thẩm quyền quy định. Đơn vị kế toán tài chính phải thực hiện nay đúng về biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị kế toán tài chính hoặc từng đơn vị kế toán tài chính cụ thể.
b. Mẫu chứng từ kế toán tài chính chỉ dẫn:
– Là mẫu chứng từ kế toán tài chính do cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán tài chính có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc đổi thay mẫu mã mẫu biểu cho phù phù hợp với việc ghi chép và đề nghị cai quản lý của đơn vị.
3. Danh mục chứng từ kế toán tài chính theo quyết định 48 cụ thể như sau:
TT
TÊN CHỨNG TỪ
SỐ HIỆU
TÍNH CHẤT
BB (*)
HD (*)
A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY
I- Lao động lương lậu
1
Bảng chấm đả
01a-LĐTL
x
2
Bảng chấm tiến đánh làm thêm giờ
01b-LĐTL
x
3
Bảng tính sổ lương
02-LĐTL
x
4
Bảng thanh toán tiền thưởng
03-LĐTL
x
5
Giấy đi đường
04-LĐTL
x
6
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc đả việc trả mỹ xong
05-LĐTL
x
7
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
06-LĐTL
x
8
Bảng tính sổ tiền thuê ngoài
07-LĐTL
x
9
giao kèo giao khoán
08-LĐTL
x
10
Biên các độc giả dạng thanh lý (kiểm nghiệm) giao kèo giao khoán
09-LĐTL
x
11
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
10-LĐTL
x
12
Bảng phân bổ lương bổng và bảo đảm tầng lớp
11-LĐTL
x
II- Hàng tồn kho
1
Phiếu nhập kho
01-VT
x
2
Phiếu xuất kho
02-VT
x
3
Biên các độc giả dạng kiểm nghiệm vật tư, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá
03-VT
x
4
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
04-VT
x
5
Biên các độc giả dạng kiểm kê vật tư, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá
05-VT
x
6
Bảng kê mua mặt hàng
06-VT
x
7
Bảng phân bổ nguyên nhiên liệu, vật liệu, dụng cụ, dụng cụ
07-VT
x
III- Bán mặt hàng
1
Bảng tính sổ mặt hàng đại lý, ký gửi
01-BH
x
2
Thẻ quầy mặt hàng
02-BH
x
3
Bảng kê mua lại cổ phiếu
03-BH
x
4
Bảng kê buôn cung cấp cổ phiếu
04-BH
x
IV- Tiền tệ
1
Phiếu thu
01-TT
x
2
Phiếu chi
02-TT
x
3
Giấy đề nghị tạm ứng
03-TT
x
4
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
04-TT
x
5
Giấy yêu cầu thanh toán
05-TT
x
6
Biên lai thu tiền
06-TT
x
7
Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
07-TT
x
8
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)
08a-TT
x
9
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho nước ngoài tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)
08b-TT
x
10
Bảng kê chi tiền
09-TT
x
V- Tài sản nhất thiết
1
Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ
01-TSCĐ
x
2
Biên các độc giả dạng thanh lý TSCĐ
02-TSCĐ
x
3
Biên các độc giả dạng bàn trả TSCĐ tôn tạo lớn trả mỹ xong
03-TSCĐ
x
4
Biên các độc giả dạng đánh giá lại TSCĐ
04-TSCĐ
x
5
Biên các độc giả dạng kiểm kê TSCĐ
05-TSCĐ
x
6
Bảng tính và phân bổ khấu ngốn TSCĐ
06-TSCĐ
x
B- CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN luật pháp KHÁC
1
Giấy chứng thực nghỉ ngơi ốm hưởng trọn BHXH
x
2
Danh sách người nghỉ ngơi hưởng trọn trợ cấp ốm đau, thai sản
x
3
Hoá đơn Giá trị gia tăng
01GTKT-3LL
x
4
Hoá đơn buôn cung cấp sản phẩm thông thường
02GTGT-3LL
x
5
Phiếu xuất kho kiêm chuyển vận nội bộ
03 PXK-3LL
x
6
Phiếu xuất kho mặt hàng gửi đại lý
04 HDL-3LL
x
7
Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính
05 TTC-LL
x
8
Bảng kê thu mua mặt hàng hoá mua vào ko hề hoá đơn
04/GTGT
x
9
……………………..
Ghi chú:
(*) BB: Mẫu nép
(*) HD: Mẫu chỉ dẫn
để ý:
Mọi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh trong phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại ở đơn vị đều phải lập chứng từ và biên chép đầy đủ, trung thực quan lại quý khách khứa hàng quan lại vào chứng từ kế toán tài chính và phải có đầy đủ các tác nhân sau đây:
– Tên và số hiệu của chứng từ kế toán tài chính;
– Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán tài chính;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán tài chính;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán tài chính;
– Nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy;
– Số lượng, đơn giá và số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính ghi ngay số; tổng số tiền tài chứng từ kế toán tài chính dùng để thu, chi tiền ghi ngay số và bởi văn bản;
– Chữ ký, bọn họ và tên của người lập, người duyệt và những người dân dân có can dự đến chứng từ kế toán tài chính;
Những chứng từ dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính phải có thêm chỉ tiêu định khoản kế toán tài chính.
– Chứng từ kế toán tài chính phải được lập đầy đủ số liên theo quy định. Việc ghi chép chứng từ phải rõ ràng, chân thực, đầy đủ các tác nhân, vạch men bỏ phần để trống, ko được tẩy xoá, sửa sang trên chứng từ. Trường hợp viết sai cần huỷ bỏ, ko xé rời ra ngoài cuống.
Các các độc giả cũng có thể tải về quờ quạng tại đây:
Chúc các các độc giả thành làm.
_________________________________________________

18

Bài viết Hệ thống chứng từ kế toán tài chính theo quyết định 48 2021-08-24 14:56:00

#Hệ #thống #chứng #từ #kế #toán #theo #quyết #định