Hệ thống sổ sách kế toán tài chính theo quyết định 15 2022

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính năm, bên dưới đây tiến đánh ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin san sẻ khối mạng lưới server danh mục sổ sách kế toán tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1. Các loại sổ kế toán tài chính theo quyết định 15:

– Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết.

Sổ kế toán tài chính tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

Số kế toán tài chính chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.

– đất nước quy định nép về mẫu sổ, nội dung và phương pháp biên chép đối với các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; quy định mang tính chỉ dẫn đối với các loại sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.

– Sổ kế toán tài chính phải được cai quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán tài chính giao cho viên chức nào thì tư vấn viên cấp dưới đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời kì dùng sổ.

– Khi có sự thay đổi tư vấn viên cấp dưới giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng phải tổ chức việc bàn trả bổn phận cai quản lý và ghi sổ kế toán tài chính giữa tư vấn viên cấp dưới cũ và tư vấn viên cấp dưới mới. Biên các độc giả dạng bàn trả phải được kế toán tài chính trưởng ký xác nhận

2. Danh mục sổ kế toán tài chính theo quyết định 15 vận dụng cho doanh nghiệp

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kế toán tài chính

Nhật ký chung

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng từ

ghi sổ

Nhật ký- Chứng từ

1

2

3

4

5

6

7

01

Nhật ký – Sổ Cái

S01-DN

x

02

Chứng từ ghi sổ

S02a-DN

x

03

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

S02b-DN

x

04

Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Chứng từ ghi sổ)

S02c1-DN

S02c2-DN

x

x

05

Sổ Nhật ký chung

S03a-DN

x

06

Sổ Nhật ký thu tiền

S03a1-DN

x

07

Sổ Nhật ký chi tiền

S03a2-DN

x

08

Sổ Nhật ký mua mặt hàng

S03a3-DN

x

09

Sổ Nhật ký buôn cung cấp sản phẩm

S03a4-DN

x

10

Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Nhật ký chung)

S03b-DN

x

11

Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê

Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

– Bảng kê từ số 1 đến số 11

S04-DN

S04a-DN

S04b-DN

x

x

x

12

Số Cái (dùng cho mẫu mã Nhật ký-Chứng từ)

S05-DN

x

13

Bảng cân đối số phát sinh

S06-DN

x

x

14

Sổ quỹ tiền mặt

S07-DN

x

x

x

15

Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt

S07a-DN

x

x

x

16

Sổ tiền gửi ngôi nhà băng

S08-DN

x

x

x

x

17

Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, product

S10-DN

x

x

x

x

18

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, product

S11-DN

x

x

x

x

19

Thẻ kho (Sổ kho)

S12-DN

x

x

x

x

20

Sổ tài sản chắc chắn

S21-DN

x

x

x

x

21

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, phương tiện tại điểm sử dụng

S22-DN

x

x

x

x

22

Thẻ Tài sản cố định

S23-DN

x

x

x

x

23

Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn cung cấp)

S31-DN

x

x

x

x

24

Sổ chi tiết tính sổ với người sử dụng (người buôn cung cấp) bởi nước ngoài tệ

S32-DN

x

x

x

x

25

Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ

S33-DN

x

x

x

x

26

Sổ chi tiết tiền vay

S34-DN

x

x

x

x

27

Sổ chi tiết buôn cung cấp sản phẩm

S35-DN

x

x

x

x

28

Sổ chi phí sinh sản, marketing thương mại

S36-DN

x

x

x

x

29

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

S37-DN

x

x

x

x

30

Sổ chi tiết các tài khoản

S38-DN

x

x

x

x

31

Sổ kế toán tài chính chi tiết theo dõi các khoản vốn vào công ty liên kết

S41-DN

x

x

x

x

32

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh lúc mua khoản vốn vào làm ty liên kết

S42-DN

x

x

x

x

33

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

S43-DN

x

x

x

x

34

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

S44-DN

x

x

x

x

35

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

S45-DN

x

x

x

x

36

Sổ theo dõi chi tiết mối cung cấp ngân sách marketing thương mại

S51-DN

x

x

x

x

37

Sổ uổng đầu tư xây dựng

S52-DN

x

x

x

x

38

Sổ theo dõi thuế GTGT

S61-DN

x

x

x

x

39

Sổ chi tiết thuế GTGT được trả trả

S62-DN

x

x

x

x

40

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

S63-DN

x

x

x

x

Các sổ chi tiết khác theo đề nghị cai quản lý của doanh nghiệp

Để thuận tiện trong tiến đánh việc kế toán tài chính và giúp các các độc giả cũng có thể làm tốt đánh việc kế toán tài chính của mình, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng đã thiết kế 1 mẫu khối mạng lưới server sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo QĐ 15, chi tiết các các độc giả cũng có thể tải về tại đây:

Chúc các các độc giả thành tiến đánh.

Tài Liệu Hệ thống sổ sách kế toán tài chính theo quyết định 15 2021-08-28 14:11:00

#Hệ #thống #sổ #sách #kế #toán #theo #quyết #định