Hệ thống sổ sách kế toán tài chính theo Thông tư 133 mới nhất 2022

Danh mục sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, đây là Mẫu hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thay thế hệ thống sổ sách kế toán theo Quyết định 48 trước đây. (Áp dụng từ năm 2017 trở đi).
– ắt các biểu mẫu sổ kế toán tài chính (bao gồm các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại chỉ dẫn (ko thắt). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn các độc giả dạng chỉ dẫn Luật Kế toán.

Doanh nghiệp được tự thiết kế, xây dựng biểu mẫu sổ, thẻ kế toán tài chính
hạp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và đề nghị cai quản lý tuy nhiên phải đảm bảo tả thông báo đầy đủ, rõ ràng, dễ rà, đánh giá. Trường hợp
ko tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính
, doanh nghiệp có thể
áp dụng biểu mẫu sổ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại Phụ lục 4
phát hành tất nhiên Thông tư 133 (cụ thể bên dưới)
(Theo điều 10 và 88 Thông tư 133
/2016/TT-BTC)
– Sổ kế toán tài chính dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ quơ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã nảy theo nội dung tài chính tài chính và theo trình tự thời gian có can hệ đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hành các quy định về sổ kế toán tài chính trong Luật Kế toán, các văn các độc giả dạng chỉ dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn các độc giả dạng chỉ dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
(Theo điều 88 Thông tư 133
/2016/TT-BTC)
Chi tiết xem thêm
:
1. Các loại sổ kế toán tài chính:
– Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết.
+) Sổ kế toán tài chính tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
+) Sổ kế toán tài chính chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.
a) Sổ kế toán tài chính tổng hợp
– Sổ Nhật ký dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán tài chính và trong một niên độ kế toán tài chính theo trình tự thời kì và quan lại hệ đối ứng các tài khoản của các kỹ năng đó. Số liệu kế toán tài chính trên sổ Nhật ký đề đạt tổng số nảy sinh bên Nợ và bên Có của bít tất các tài khoản kế toán tài chính dùng ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký phải phản ảnh đầy đủ các nội dung sau:
– Ngày, tháng ghi sổ;
– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm cứ ghi sổ;

Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh.
– Sổ Cái dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán tài chính theo các tài khoản kế toán tài chính được quy định trong chế độ trương mục kế toán tài chính vận dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán tài chính trên Sổ Cái đề đạt tổng hợp tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh của doanh nghiệp. Sổ Cái phải phản ảnh đầy đủ các nội dung sau:

Ngày, tháng ghi sổ;

Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;

tóm lược nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh;

Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của từng trương mục.
b) Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết
– Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy liên tưởng đến các đối tượng kế toán tài chính cấp thiết phải theo dõi chi tiết theo đề nghị cai quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cung cấp các thông báo phục vụ cho việc cai quản lý từng loại tài sản, mối cung cấp ngân sách, doanh thu, hoài chưa được chi tiết trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết ko quy định tấm.
– Các doanh nghiệp
căn cứ vào quy định mang tính chỉ dẫn tại Chế độ kế toán tài chính về sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết
và đề nghị cai quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cấp thiết, hạp.
2) Các mẫu mã sổ kế toán tài chính
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái;
– Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ.
– Hình thức kế toán trên máy vi tính.
Tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và đề nghị cai quản lý, doanh nghiệp
được tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính cho riêng mình
trên cơ sở BH an toàn thông báo về các giao dịch phải được phản chiếu đầy đủ, kịp lúc, dễ rà, đánh giá và đối chiếu.
Xem thêm:
3) Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133
(Áp dụng cho DN nhỏ và vừa)
DANH MỤC MẪU SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Số TT
Tên sổ
Ký hiệu
Hình thức kế toán tài chính
Nhật ký chung
Nhật ký – Sổ Cái
Chứng từ ghi sổ
1
2
3
4
5
6
01
Nhật ký – Sổ Cái
S01-DNN

x

02
Chứng từ ghi sổ
S02a-DNN


x
03
Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
S02b-DNN


x
04
Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Chứng từ ghi sổ)
S02c1-DNN
S02c2-DNN


x
x
05
S03a-DNN
x


06
Sổ Nhật ký thu tiền
S03a1-DNN
x


07
Sổ Nhật ký chi tiền
S03a2-DNN
x


08
Sổ Nhật ký mua mặt hàng
S03a3-DNN
x


09
Sổ Nhật ký buôn cung cấp sản phẩm
S03a4-DNN
x


10
(dùng cho mẫu mã Nhật ký chung)
S03b-DNN
x


11
S04a-DNN
x
x
x
12
S04b-DNN
x
x
x
13
S05-DNN
x
x
x
14
S06-DNN
x
x
x
15
S07-DNN
x
x
x
16
(Sổ kho)
S08-DNN
x
x
x
17
S09-DNN
x
x
x
18
S10-DNN
x
x
x
19
S11-DNN
x
x
x
20
(người buôn cung cấp)
S12-DNN
x
x
x
21
Sổ chi tiết tính sổ với người sử dụng (người buôn cung cấp) bởi nước ngoài tệ
S13-DNN
x
x
x
22
Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ
S14-DNN
x
x
x
23
S15-DNN
x
x
x
24
S16-DNN
x
x
x
25
S17-DNN
x
x
x
26
S18-DNN
x
x
x
27
S19-DNN
x
x
x
28
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
S20-DNN
x
x
x
29
Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
S21-DNN
x
x
x
30
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
S22-DNN
x
x
x
31
S23-DNN
x
x
x
32
Sổ uổng đầu tư xây dựng
S24-DNN
x
x
x
33
Sổ theo dõi thuế GTGT
S25-DNN
x
x
x
34
Sổ chi tiết thuế GTGT được trả trả
S26-DNN
x
x
x
35
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
S27-DNN
x
x
x
36
Các sổ chi tiết khác theo đề nghị cai quản lý của doanh nghiệp
Chú ý
:
Trong mỗi hình thức ghi sổ kế toán sẽ có những mẫu sổ sự khác biệt.
VD
: Nếu DN bộ́n lựa chọn hình thức ghi sổ Nhật ký chung
(Khi nhìn vào Danh mục mẫu sổ bên trên)
thì các bố́n sẽ thấy: Chỉ có Sổ Nhật ký chung
(Đánh dấu X)
Như vậy ko có các sổ: Nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ, sổ cái …
Để thuận lợi trong tiến đánh việc kế toán tài chính và giúp các các độc giả cũng có thể làm tốt công việc kế toán tài chính của mình, tiến đánh ty kế toán tài chính Thiên Ưng đã thiết kế 1
mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133,
chi tiết các các độc giả cũng có thể tải về tại đây:
Chúc các các độc giả thành đánh.

3

Scr Hệ thống sổ sách kế toán tài chính theo Thông tư 133 mới nhất 2021-08-20 16:00:00

#Hệ #thống #sổ #sách #kế #toán #theo #Thông #tư #mơi #nhât

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x