Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào 2022

Update: 2022-04-05 18:04:12,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

631

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • I. Những lý thuyết cần nắm  trong Bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế ( vật lý 11 nâng cao)
  • 1. Công của lực:
  • 2. Khái niệm hiệu điện thế
  • 3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế
  • II. Bài tập vật lý 11 nâng cao: Công của lực điện, hiệu điện thế

Nêu định nghĩa và viết công thức tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường. 

Các vướng mắc tương tự

Một điện tích điểm q = – 3 . 10 – 6 C dịch chuyển từ điểm M tới điểm N trong một điện trường. Biết công do lực điện trường tiến hành trong dịch chuyển đó là  – 1 , 8 . 10 – 5 J . Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là

A. 54V

B. -60V

C. 60V

D. -54V

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U M N , khoảng chừng cách MN = d. Công thức nào sau đấy là không đúng?

A.  U M N   =   V M   –   V N

B.  U M N   = E . d

C.  A M N = U M N . q

D.  E = U M N . d

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U M N , khoảng chừng cách MN=d. Công thức nào sau đấy là đúng?

A.  U M N = V N V M

B.  U M N = E d

C.  A M N = q . U M N

D.  E = U M N . d

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là  U MN , khoảng chừng cách MN = d. Công thức nào sau đấy là không đúng? 

A.  U MN = V M – V N

B.  U MN  = E.d

C.  A MN = q . U MN

D. E =  U MN .d

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng chừng cách MN = d. Công thức nào tại đây không đúng?

A. UMN = VM – VN.

B. UMN = E.d

C. AMN = q.UMN

D. E = UMN.d

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U M N , khoảng chừng cách MN=d. Công thức nào sau đấy là không đúng?

A.  U M N = V M – V N

B.  U M N = E d

C.  A M N = q U M N

D.  E = U M N . d

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều phải có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U M N , khoảng chừng cách MN = d. Công thức nào sau đấy là không đúng

A.  U M N   =   V M   –   V N

B.  U M N   =   E . d

C.  A M N   =   q . U M N

D.  E   =   U M N . d

Lý thuyết và bài tập bài 3 công của lực điện, hiệu điện thế của chương trình vật lý 11 nâng cao được Kiến Guru biên soạn nhằm mục tiêu giúp những bạn tóm gọn những kiến thức và kỹ năng lý thuyết quan trọng của bài này, từ đó vận dụng vào làm những bài tập rõ ràng. Đặc biệt, Kiến Guru sẽ hướng dẫn những em làm những bài tập bám sát chương trình SGK lý 11 nâng cao để trọn vẹn có thể làm quen và thành thạo những bài tập của phần này.

I. Những lý thuyết cần nắm  trong Bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế ( vật lý 11 nâng cao)

Để làm tốt những dạng bài tập vật lý 11 nâng cao bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế, những em cần nắm vững những lý thuyết tại đây:

1. Công của lực:

– Công của lực tác dụng lên một điện tích sẽ không còn tùy từng dạng lối đi của điện tích này mà chỉ tùy từng vị trí điểm đầu và điểm cuối của lối đi trong điện trường.

– Biểu thức: A = q.E.d

Trong số đó: d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương đường sức điện

2. Khái niệm hiệu điện thế

a. Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích

AMN=WM-WN

b. Hiệu điện thế, điện thế

– Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về kĩ năng sinh công khi để nó tại một điện tích q, được xác lập bằng thương của công lực điện tác dụng lên q khi dịch chuyển q từ M ra vô cực và độ lớn của q.

– Biểu thức: VM=AMq

– Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng tiến hành công của điện trường nếu có một điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó

Biểu thức: UMN=VM-VN=AMN/q

– Chú ý: 

+ Điện thế và hiệu điện thế  là đại lượng vô hướng có mức giá trị dương hoặc âm;

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường có mức giá trị xác lập còn điện thế tại một điểm trong điện trường có mức giá trị tùy từng vị trí ta chọn làm gốc điện thế.

+Trong  điện trường, vectơ cường độ điện trường sẽ đã có được hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

II. Bài tập vật lý 11 nâng cao: Công của lực điện, hiệu điện thế

Vận dụng những lý thuyết ở trên để giải những bài tập trong bài: Công của lực điện, hiệu điện thế

Bài 1/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Mỗi điện tích q hoạt động giải trí và sinh hoạt trong điện trường (đều hay là không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong hoạt động giải trí và sinh hoạt đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0

B. A > 0 nếu q < 0

C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi

D. A = 0

Hướng dẫn: Một điện tích q hoạt động giải trí và sinh hoạt trong điện trường (đều hay là không đều) theo một đường cong kín tức là yếu tố đầu và điểm cuối trùng nhau, nên A = 0

Đáp án: D

Bài 2/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Chọn phương án đúng. Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm;UMN=1V;UMP=2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP

A. EN>EM

B. EP= 2EN

C. EP= 3EN

D. EP=EN

Hướng dẫn: Trong điện trường đều, cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.

⇒EM =EN=EP

Đáp án: D

Bài 3/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một điện tích q hoạt động giải trí và sinh hoạt từ điểm M tới điểm N, từ điểm N tới điểm P như trên hình 4.4 thì công của lực điện trong những trường hợp bằng bao nhiêu ? Giải thích?

                            Hình 4.4

Hướng dẫn: 

Vì M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với đường sức của điện trường đều, nên điện thế của những điểm này bằng nhau VM=VN=VP

Lại có: AMN=WM-WN=q.UMN=q.(VM-VN)

ANP=WN-WP=q.UNP=q.(VN-VP)

⇒ AMN=ANP=0

Bài 4/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hai tấm sắt kẽm kim loại đặt tuy nhiên tuy nhiên, cách nhau 2cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C dịch chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Hãy xác lập cường độ điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với những tấm.

Hướng dẫn: 

Công của lực điện trường tác dụng lên điện tích q khi dịch chuyển trong điện trường đều E là: A= q.E.d

Cường độ điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại:

Bài 5/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một electron hoạt động giải trí và sinh hoạt dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100V/m. Vận tốc ban sơ của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron hoạt động giải trí và sinh hoạt được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng electron m = 9,1.10-31kg.

Hướng dẫn:

Công của lực điện trường tiến hành trên electron : A12=F.d=q.F.d

Mặt khác, theo định lý động năng:

Quãng đường mà electron đi được cho tới khi vận tốc của nó bằng không là:

Bài 6/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = -1 C dịch chuyển từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

Hướng dẫn: 

Công của lực điện khi điện tích q = -1 C dịch chuyển từ M đến N là:

Ý nghĩa : Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm M, N mà khi có một nguồn điện tích âm -1 C dịch chuyển từ điểm M tới điểm N thì lực điện sẽ tiến hành một công âm là -1 J.

Bài 7/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06. 10-15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm sắt kẽm kim loại tuy nhiên tuy nhiên nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10-18C. Hai tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10m/s2

Hướng dẫn: 

Để quả cầu nhỏ nằm lơ lửng giữa hai tấm sắt kẽm kim loại nhiễm điện trái dấu thì lực điện trường phải cân riêng với mọi trọng tải của quả cầu:

Ta có:

Đây là tài liệu biên soạn về lý thuyết và bài tập vật lý 11 nâng cao bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế. Hy vọng tài liệu này của Kiến Guru sẽ tương hỗ những em học tập tốt hơn.

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào “.

Giải đáp vướng mắc về Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Hiệu #điện #thế #giữa #hai #điểm #trong #điện #trường #được #xác #định #bằng #công #thức #nào Hiệu điện thế giữa hai điểm mn trong điện trường được xác lập bằng công thức nào