Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản 2022

Hướng dẫn cách làm thủ tục giấy tờ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản, ô tô, xe máy năm 2014 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính

1. Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất gồm:

;

– giấy tờ chứng minh ngôi nhà, đất có mối cung cấp cội hợp lí;

– giấy má hợp lí về việc chuyển giao tài sản thỏa thuận giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

– Các giấy má chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng ko phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

2. Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác, xe máy, ô tô…

;

– Hóa đơn mua tài sản hợp lí (đối với ngôi trường hợp mua buôn cung cấp, chuyển nhượng, đàm đạo tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại);

– Hoặc hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm tịch thu (đối với ngôi trường hợp mua mặt hàng tịch thu);

– Hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với ngôi trường hợp cơ quan lại hành chính sự nghiệp đất nước, cơ quan lại tư pháp đất nước, cơ quan lại hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – từng lớp, tổ chức từng lớp, tổ chức tầng lớp – công việc và nghề nghiệp ko phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh thực hiện nay chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác);

– Hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được thỏa thuận giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có công nhận của Công chứng hoặc cơ quan lại đất nước có thẩm quyền (đối với ngôi trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân chủ nghĩa, thể nhân ko phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại);

– Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại nước ta từ lần thứ 2 trở đi);

– Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng ko phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

3. Trách nhiệm nộp hồ nước sơ khai lệ phí trước bạ và điểm nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ:

– Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có Trách nhiệm kê khai và nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan lại thuế Khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền dùng đất hoặc cơ quan lại tài nguyên môi ngôi trường tại địa phương điểm có ngôi nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện nay cơ chế một cửa liên thông thì giấy tờ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà, đất nộp tại Chi cục Thuế địa phương điểm có ngôi nhà, đất.

– Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác ví như dụng cụ vận chuyển, súng… nộp tại Chi cục Thuế địa phương điểm đăng ký quyền sở hữu, dùng.

Chúc các các độc giả thành công,

Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập kê khai thuế và làm bẩm quyết toán thực tại có thể xem thêm:

Lớp

Data Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ ngôi nhà đất, tài sản 2021-08-23 14:18:00

#Hồ #sơ #kê #khai #lệ #phí #trước #bạ #ngôi nhà #đất #tài #sản