Hướng dẫn cách hạch toán mặt hàng buôn bán bị trả lại theo TT 200 và 133 2022

Hàng buôn bán bị trả lại là mặt hàng bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại do các duyên cớ: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, mặt hàng bị ko an toàn cỏi, mất phẩm chất, ko đúng chủng loại, quy định…Công ty kế toán tài chính Thiên ưng ý xin chỉ dẫn cách hạch toán mặt hàng buôn bán bị trả lại theo Thông tư 133 và 200:

Khi bên mua xuất trả lại mặt hàng cho bên buôn bán thì

phải xuất hóa đơn mặt hàng buôn bán trả lại

. Nếu bạn chưa biết viết thì có thể xem thêm:

để ý:

– trương mục mặt hàng buôn bán bị trả lại – trương mục 5212 (Nếu theo Thông tư 200 hoặc QĐ 48)

– Nếu theo Thông tư 133 thì các bạn hạch toán vào TK 511

=> 2 TK này

ko hề số dư cuối kỳ.

Cách hành hạch toán mặt hàng buôn bán trả lại cụ thể như sau:

1. Bên buôn bán (bị đơn trả lại mặt hàng):

a, Khi xuất hóa đơn buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

– Ghi nhận Doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 33311

– Ghi nhận Giá vốn:

Nợ TK 632

Có TK 156

b, Khi nhận hóa đơn mặt hàng buôn bán trả lại:

– Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của mặt hàng bị trả lại:

Nợ TK 156

Có TK 632

– Ghi giảm Doanh thu:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)

Nợ TK 511 – (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 33311 – (Số thuế GTGT của mặt hàng buôn bán bị trả lại) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

– Nếu có các phí liên tưởng trong quá trình trả lại mặt hàng:

Nợ TK 641 – hoài buôn bán sản phẩm (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – uổng buôn bán sản phẩm (Theo TT 133)

Có các TK 111, 112. . .

Cuối kỳ

: Kết chuyển tất cả doanh thu của mặt hàng buôn bán bị trả lại vào trương mục doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ

(Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

Có TK 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại

2. Bên mua mặt hàng (Bên trả lại mặt hàng):

a, Khi cảm bắt gặp hóa đơn mua mặt hàng:

– Ghi tăng product, Tài sản …

Nợ 156, 152, 153, 211 …

Nợ 1331 (nếu có)

Có 111, 112, 331

b, Khi xuất hóa đơn trả lại mặt hàng:

– Ghi giảm giá trị product:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Kế toán Thiên ưng ý !

Nếu bạn chưa biết kê khai mặt hàng buôn bán bị trả lại sở hữu thể xem thêm:

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tiễn, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập mỏng tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:

Lớp

thực tiễn tại Kế toán Thiên hài lòng

Scr Hướng dẫn cách hạch toán mặt hàng buôn bán bị trả lại theo TT 200 và 133 2021-09-04 17:43:00

#Hướng #dẫn #cách #hạch #toán #mặt hàng #buôn bán #bị #trả #lại #theo #và