Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Mới nhất 2022

Bạn đang search từ khóa Share Thủ Thuật Hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 16:26:00

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của nhà nước: Quy định về hóa đơn điện tử, đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng dùng hóa đơn điện tử, thủ tục Đk sử dụng hóa đơn điện tử, thời hạn lập hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn điện tử lập sai, ít dùng hóa đơn điện tử…

CHÍNH PHỦ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 119/2018/NĐ-CP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 12

tháng 9

năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật quản trị và vận hành thuế(tax) ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế(tax) ngày 20 tháng 11 thời gian thời điểm năm 2012, Luật thuế(tax) giá trị ngày càng tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số trong những trong những điều của Luật thuế(tax) giá trị ngày càng tăng ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật tiếp xúc điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

cứ Luật đánh nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm trong năm này;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi

bán thành phầm hó

a, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi trấn áp và trấn áp và điều chỉnh

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) những cấp và những cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có can dự đến việc quản trị và vận hành, dùng hóa đơn điện tử; quyền, bổn phận và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên trong việc quản trị và vận hành, dùng hóa đơn điện tử.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật những tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Luật marketing bảo hiểm, Luật góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán, Luật dầu khí và những văn bản quy phạm pháp lý khác dưới những hình thức: làm ty Cp; đánh ty trách nhiệm hữu hạn; đánh ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ;

c) Tổ chức được xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Luật hợp tác xã;

d) Tổ chức khác;

đ) Hộ, thành viên kinh dinh.

2. Tổ chức, thành viên chủ nghĩa sắm sửa hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) những cấp và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa có can hệ đến việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn.

Điều 3. giảng giải từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ tại đây được hiểu như sau:

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức triển khai triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ theo quy định của luật kế toán.

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được mô tả ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng dụng cụ điện tử, gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax).

3. Hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan là hóa đơn điện tử do tổ chức triển khai triển khai bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ gửi cho những người dân dân tiêu dùng không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax), gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ thuế(tax) quan.

4. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) là hóa đơn điện tử được cơ thuế(tax) quan cấp mã trước lúc tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ gửi cho những người dân dân tiêu dùng, gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax).

5. Mã của cơ quan thuế(tax) trên hóa đơn điện tử gồm có số giao tế là một dãy số độc nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế(tax) tạo ra nhờ vào thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

6. Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax) theo chuẩn định dạng tài liệu của cơ quan thuế(tax).

7. Việc dùng chứng từ số, chữ ký số, chữ ký điện tử tiến hành theo quy định của pháp lý về giao tế điện tử.

8. Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử gồm có: Tổ chức phục vụ nhu yếu giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ nhận, truyền, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử và những dịch vụ khác hệ trọng đến hóa đơn điện tử.

9. dùng hóa đơn điện tử phạm pháp là việc sử dụng hóa đơn điện tử lúc không Đk dùng hóa đơn điện tử với cơ thuế(tax) quan; gửi hóa đơn điện tử khi chưa tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan để gửi cho những người dân dân tiêu dùng so với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax); gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế(tax) cho những người dân dân tiêu dùng sau khoản thời hạn có thông tin ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax).

10. dùng phạm pháp hóa đơn điện tử là việc lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này để chứng tỏ cho thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản chiếu giá trị thanh toán thấp hơn thực tại nảy; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi chuyển vận thành phầm & sản phẩm & hàng hóa trong khâu lưu thông.

11. Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không tồn tại giá trị dùng.

12. Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể bị truy vấn và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.

13. Cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử là tập hợp những tài liệu thông tin về hóa đơn của những tổ chức triển khai triển khai, doanh nghiệp, thành viên khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, người bán (trừ hộ, thành viên chủ nghĩa marketing quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan hoặc hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan để giao cho những người dân dân tiêu dùng theo định dạng chuẩn tài liệu mà cơ quan thuế(tax) quy định và phải ghi khá khá đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Trường hợp khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, người bán có dùng máy tính tiền thì Đk sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax).

2. Việc Đk, quản trị và vận hành, dùng hóa đơn điện tử trong thanh toán thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ phải tuân thủ những quy định của pháp lý về tiếp xúc điện tử, kế toán, thuế(tax) và quy định tại Nghị định này.

3. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ là cơ sở tài liệu về hóa đơn điện tử để phục vụ tiến đánh tác quản trị và vận hành thuế(tax) và phục vụ nhu yếu thông tin hóa đơn điện tử cho những tổ chức triển khai triển khai, thành viên có tương quan.

4. Việc cấp mã của cơ thuế(tax) quan trên hóa đơn điện tử nhờ vào thông tin của doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh dinh, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai marketing, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh chịu bổn phận về tính chất chất chuẩn xác của những thông tin trên hóa đơn.

5. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ thuế(tax) quan bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín nguyên tắc sau:

a) Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax);

b) Không bức có chữ ký số;

c) Khoản chi sắm sửa hóa, dịch vụ dùng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác lập là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác lập trách nhiệm thuế(tax).

Điều 5. Loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử gồm có những loại sau:

1. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng là hóa đơn vận dụng so với những người dân bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ thực hành thực tế thực tiễn khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng trong trường hợp này gồm có cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax).

2. Hóa đơn bán thành phầm là hóa đơn vận dụng so với những người dân bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ tiến hành khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán thành phầm trong trường hợp này gồm có cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ thuế(tax) quan.

3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm chuyển vận điện tử hoặc những chứng từ điện tử mang tên thường gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

4. Hóa đơn điện đỗ vũ định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn tài liệu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có những nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế(tax) của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế(tax) của người tiêu dùng (nếu người tiêu dùng có mã số thuế(tax));

d) Tên, cty hiệu suất cao tính, số lượng, đơn giá tiền phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa tồn tại thuế(tax) giá trị ngày càng tăng, thuế(tax) suất thuế(tax) giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế(tax) suất, tổng số tiền thuế(tax) giá trị ngày càng tăng, tổng tiền tính sổ đã có thuế(tax) giá trị ngày càng tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị ngày càng tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người tiêu dùng (nếu có);

h) thời hạn lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế(tax) so với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax);

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách vương quốc và nội dung khác liên tưởng (nếu có).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng những nội dung hóa đơn điện tử và những trường hợp hóa đơn điện tử không một mực phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. thời hạn lập hóa đơn điện tử

1. thời khắc lập hóa đơn điện tử so với bán thành phầm hóa là thời khắc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền dùng thành phầm & sản phẩm & hàng hóa cho những người dân dân tiêu dùng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. thời khắc lập hóa đơn điện tử so với phục vụ nhu yếu dịch vụ là thời khắc hoàn tất việc phục vụ nhu yếu dịch vụ hoặc thời hạn lập hóa đơn phục vụ nhu yếu dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Trường hợp Giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình dịch vụ thì mỗi lần Giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Bộ Tài chính Căn cứ quy định của luật pháp thuế(tax) giá trị ngày càng tăng, luật pháp quản trị và vận hành thuế(tax) để hướng dẫn rõ ràng thời hạn lập hóa đơn so với những trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.

Điều 8. Định dạng hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính quy định rõ ràng về định dạng chuẩn tài liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Điều 9. Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp khi phục vụ nhu yếu đủ những Đk sau:

a) Hóa đơn điện tử phục vụ nhu yếu quy định tại khoản 5 Điều 4, những Điều 6, 7, 8 Nghị định này;

b) Hóa đơn điện tử bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín tính kiêm toàn của thông tin.

2. Hóa đơn điện tử không hợp pháp lúc không phục vụ nhu yếu quy định tại khoản 1 Điều này hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 3 Nghị định này.

Điều 10. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp được quy đổi thành chứng từ giấy.

2. Việc quy đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải đảm bảo sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khoản thời hạn quy đổi.

3. Hóa đơn điện tử được quy đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có mức giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của luật pháp về kế toán, luật pháp về tiếp xúc điện tử, không tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành để tiếp xúc, tính sổ, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax) theo quy định tại Nghị định này.

Điều 11. Bảo quản, tàng trữ, tiêu hủy hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bằng dụng cụ điện tử.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên được quyền tinh lọc và vận dụng hình thức dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ hóa đơn điện tử thích phù thích phù hợp với đặc trưng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt và kĩ năng vận dụng đả nghệ của tớ.

3. Lưu trữ hóa đơn điện tử phải đảm bảo:

a) Tính bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín bảo mật thông tin thông tin, chu toàn, khá khá đầy đủ, không trở thành thay đổi, rơi lệch trong suốt thời hạn tàng trữ;

b) Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp lý kế toán;

c) In được ra giấy hoặc tra được khi có yêu cầu.

4. Hóa đơn điện tử đang không hề hạn vận tàng trữ theo quy định của pháp lý kế toán, nếu không tồn tại quy định khác của cơ quan vương quốc có thẩm quyền thì được tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm tác động đến tính vẹn tuyền của những thông điệp tài liệu hóa đơn không được tiêu hủy và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt thường thì của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin.

Điều 12. vận dụng hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

2. Doanh nghiệp kinh dinh ở những nghành: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; chuyển vận hàng không, lối đi dạo, đường tàu, đường thủy, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng thanh toán thanh toán; bảo hiểm; y tế; kinh dinh thương nghiệp điện tử; kinh dinh siêu thị; thương mại và những doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính đã hoặc sẽ tiến hành tiếp xúc với cơ quan thuế(tax) bằng dụng cụ điện tử, xây dựng hạ tầng làm nghệ thông tin, có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, ứng dụng lập hóa đơn điện tử phục vụ nhu yếu lập, khảo tra hóa đơn điện tử, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người tiêu dùng và đến cơ quan thuế(tax) thì được sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan (trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này và trường hợp Đk dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan) khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác thuộc trường hợp rủi ro đáng tiếc không mong ước cao về thuế(tax) thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

4. Hộ, thành viên marketing tiến hành sổ sách kế toán, dùng liền tù tù từ 10 cần lao trở lên và có lệch giá năm trước đó đó liền kề từ 03 (ba) tỷ VNĐ trở lên trong nghành nghề nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tiến đánh nghiệp, xây dựng hoặc có lệch giá năm trước đó đó liền kề từ 10 (mười) tỷ VNĐ trở lên trong nghành nghề nghề thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ. Hộ, thành viên marketing không thuộc diện bắt buộc nhưng có tiến hành sổ sách kế toán, có đề xuất kiến nghị kiến nghị thì cũng rất được ứng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo quy định.

5. Hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh trong nghành nghề nghề nhà hàng quán ăn quán ăn, quý khách sạn, bán sỉ thuốc tân dược, marketing nhỏ lẻ hàng tiêu dùng, phục vụ nhu yếu dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số trong những trong những địa phận có Đk tiện lợi thì khai triển thí nghiệm hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế(tax) từ thời hạn năm 2018. Trên cơ sở kết quả khai triển thử nghiệm sẽ triển khai trên toàn quốc.

6. Hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh không phục vụ nhu yếu Đk phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan tại khoản 4 Điều này nhưng nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác được cơ quan thuế(tax) ưng cấp hóa đơn điện tử để giao cho những người dân tiêu dùng thì được cơ thuế(tax) quan cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế(tax) trước lúc cơ quan thuế(tax) cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

7. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng việc thực hành thực tế thực tiễn so với những trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ thuế(tax) quan; hướng dẫn vận dụng hóa đơn điện tử so với những trường hợp rủi ro đáng tiếc không mong ước cao về thuế(tax); link chuyển tài liệu điện tử từ những nhà băng thương nghiệp hoặc cổng tính sổ điện tử nhà nước với cơ quan thuế(tax); hướng dẫn việc cấp và khai xác lập bổn phận thuế(tax) khi cơ thuế(tax) quan cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo từng lần nảy và những nội dung khác cấp thiết theo đề xuất kiến nghị kiến nghị quản trị và vận hành.

Điều 13. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

1. Tổng cục Thuế(Tax) phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) không thu tiền so với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, hộ, thành viên kinh dinh thuộc những trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng tác xã, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing tại địa phận có Đk kinh tế tài chính tài chính từng lớp trở ngại, địa phận có Đk kinh tế tài chính tài chính XÃ HỘI đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại;

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định luật pháp và hộ, thành viên kinh dinh quy đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc lúc xây dựng doanh nghiệp;

c) Hộ, thành viên chủ nghĩa marketing. Riêng hộ, thành viên kinh dinh có lệch giá năm trước đó đó liền kề từ 03 (ba) tỷ VNĐ trở lên trong nghành nghề nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có lệch giá năm trước đó đó liền kề từ 10 (mười) tỷ VNĐ trở lên trong nghành nghề nghề thương nghiệp, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời kì 12 tháng Tính từ lúc tháng vận dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo quy định tại Nghị định này;

d) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Ủy ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc TW và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại những khu kinh tế tài chính tài chính, khu làm nghiệp, khu đả nghệ cao;

đ) Các trường hợp khác thiết yếu để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định hành động hành vi.

2. Tổng cục Thuế(Tax) thực hành thực tế thực tiễn hoặc ủy thác cho tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử tiến hành phục vụ nhu yếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) miễn phí cho những đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử khi phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử được thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác hợp tác tại hợp đồng ký giữa tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ và bên nhận dịch vụ là những doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

QUẢN LÝ, sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mục 1. QUẢN LÝ, dùng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ quan thuế(tax)

Điều 14. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên kinh dinh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định này truy vấn vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan.

Nội dung thông tin Đk theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Cơ quan thuế(tax) có trách nhiệm gửi thông tin theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên kinh dinh về việc vừa lòng hoặc không vừa lòng Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) trong thời hạn 1 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Đk sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing.

3. Kể từ thời khắc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan, doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing phải thực hành thực tế thực tiễn hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa dùng (nếu có) theo quy định.

4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã Đk sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing tiến hành thay đổi thông tin và gửi lại cơ thuế(tax) quan theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

5. Cơ thuế(tax) quan tiến hành soát doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, hộ, thành viên marketing sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) không thu tiền và gửi thông tin theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng chuyển sang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) phê duyệt tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

6. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 15. Ngừng dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax)

1. Cơ thuế(tax) quan ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong những trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên kinh dinh kết thúc hiệu lực hiện hành hiện hành mã số thuế(tax);

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên marketing thuộc trường hợp cơ thuế(tax) quan xác minh và thông tin không hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại địa chỉ đã Đk;

c) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh thông tin với cơ quan quản trị và vận hành vương quốc có thẩm quyền tạm ngừng marketing;

d) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh có thông tin của cơ thuế(tax) quan về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hành thực tế thực tiễn cưỡng chế nợ thuế(tax);

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing nêu tại khoản 1 Điều này được tiếp tục dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan sau khoản thời hạn thông tin với cơ thuế(tax) quan về việc nối marketing hoặc được cơ quan thuế(tax) Phục hồi mã số thuế(tax), được huỷ bỏ quyết định hành động hành vi cưỡng chế nợ thuế(tax).

3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh tạm ngừng marketing nên phải có hóa đơn điện tử giao cho những người dân dân tiêu vốn để tiến hành những hợp đồng đã ký kết kết trước thời gian ngày cơ thuế(tax) quan có thông tin tạm ngừng kinh dinh có văn bản thông tin với cơ thuế(tax) quan được tiếp chuyện dùng hóa đơn điện tử.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 16. Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan

1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên kinh dinh thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này nếu truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để lập hóa đơn thì sử dụng thông tin thông tin tài khoản đã được cấp khi Đk để thực hành thực tế thực tiễn:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế(tax) cấp mã.

b) Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan duyệt y tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa kinh dinh truy vấn vào trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc dùng ứng dụng hóa đơn điện tử của cty hiệu suất cao để thực hành thực tế thực tiễn:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ thuế(tax) quan cấp mã.

2. Cấp mã hóa đơn

a) Hóa đơn được cơ thuế(tax) quan cấp mã phải đảm bảo:

– Đúng thông tin Đk theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

– Không thuộc trường hợp ngừng dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

b) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế(Tax) tự động hóa hóa tiến hành cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho những người dân dân gửi.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên kinh dinh bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế(tax) cho những người dân dân tiêu dùng. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được tiến hành theo thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng.

Điều 17. Xử lý hóa đơn có sai sót sau khoản thời hạn cấp mã

1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan chưa gửi cho những người dân dân tiêu dùng có phát hiện sơ sót thì người bán tiến hành thông tin với cơ thuế(tax) quan theo Mẫu số 04 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế(tax) để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho những người dân dân tiêu dùng.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan đã gửi cho những người dân dân tiêu dùng có phát hiện sơ sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác hợp tác ghi rõ sơ sót hoặc thông tin về việc hóa đơn có sai sót (nếu sơ sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán tiến hành thông tin với cơ quan thuế(tax) theo Mẫu số 04 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ thuế(tax) quan để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho những người dân dân tiêu dùng.

3. Trường hợp cơ thuế(tax) quan phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế(tax) thông tin cho những người dân dân bán theo Mẫu số 05 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này để người bán soát sai sót. Trong thời hạn 2 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của cơ thuế(tax) quan, người bán thực hành thực tế thực tiễn thông tin với cơ quan thuế(tax) theo Mẫu số 04 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế(tax) để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho những người dân dân tiêu dùng.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khoản thời hạn cấp mã quy định tại Điều này.

Điều 18. trách nhiệm của người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax)

1. Quản lý tên và mật khẩu của những thông tin thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế(tax) cấp.

2. kiến lập hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ để gửi đến cơ thuế(tax) quan cấp mã và phụ trách trước luật pháp về tính chất chất hợp pháp, xác thực của hóa đơn điện tử.

3. Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) đến người tiêu dùng ngay giờ đây sau khoản thời hạn nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax).

4. Lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn của quờ hóa đơn điện tử; thực hành thực tế thực tiễn những quy định luật pháp về đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tài liệu điện tử.

5. Chấp hành sự thanh tra, thanh tra thanh tra rà soát, so sánh của những cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 19. Xử lý sự cố

1. Trường hợp người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan nhưng gặp sự cố dẫn đến không dùng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) thì thông tin với cơ quan thuế(tax) để tương trợ xử lý sự cố. Trong thời hạn xử lý sự cố người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) thì đến cơ thuế(tax) quan để dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng việc xử lý sự cố trong trường hợp do lỗi khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp mã của cơ thuế(tax) quan và xây dựng những phương án ngừa đảm bảo việc cấp mã hóa đơn được liên tục, liền tù tù (24/7).

Mục 2. QUẢN LÝ, sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ quan thuế(tax)

Điều 20. Đăng ký dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này truy vấn vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để Đk dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax).

Nội dung thông tin Đk, thay đổi thông tin đã Đk theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Cơ thuế(tax) quan có trách nhiệm gửi thông tin theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc bằng lòng hoặc không hài lòng Đk sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) trong thời kì 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Đk dùng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính.

3. Kể từ thời khắc sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan, doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính phải thực hành thực tế thực tiễn hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa dùng (nếu có).

4. Trường hợp cơ thuế(tax) quan không chấp thuận đồng ý đồng ý Đk dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính Đk dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan.

5. Cơ quan thuế(tax) tiến hành rà doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan và thông tin theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan theo quy định tại Nghị định này.

6. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 21. Lập và gửi hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax)

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính được sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ sau khoản thời hạn nhận được thông tin vừa lòng của cơ thuế(tax) quan.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính dùng ứng dụng lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho những người dân dân tiêu dùng bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng.

Điều 22. Ngừng dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan

1. Người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính thuộc trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này sẽ không còn lập hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) để giao cho những người dân dân tiêu dùng.

2. Người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định này được nối sử dụng hóa đơn điện tử sau khoản thời hạn thông tin với cơ thuế(tax) quan.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 23. bổn phận của người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax)

1. tạo dựng hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ để gửi đến người tiêu dùng và chịu bổn phận trước pháp lý về tính chất chất hợp pháp, chuẩn xác của hóa đơn điện tử.

2. Chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ thuế(tax) quan qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử).

3. Lưu trữ và bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín tính toàn vẹn của ắt hóa đơn điện tử; tiến hành những quy định pháp lý về bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tài liệu điện tử.

4. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, so sánh của những cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

5. Bộ Tài chính quy định rõ ràng việc chuyển và thu nhận tài liệu hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan thích thích phù thích phù hợp với thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing của người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ và yêu cầu quản trị và vận hành.

Điều 24. Xử lý so với hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) đã lập

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính đã lập hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) và gửi cho những người dân dân tiêu dùng có sơ sót (do người bán hoặc người tiêu dùng phát hiện) thì người bán và người tiêu dùng phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác hợp tác ghi rõ sơ sót, tuy nhiên tuy nhiên người bán thông tin với cơ quan thuế(tax) theo Mẫu số 04 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho những người dân dân tiêu dùng, cơ quan thuế(tax).

2. Trường hợp sau khoản thời hạn nhận tài liệu hóa đơn, cơ thuế(tax) quan phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế(tax) thông tin cho những người dân dân bán theo Mẫu số 05 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này để người bán rà sai sót. Trong hạn 02 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của cơ quan thuế(tax), người bán thực hành thực tế thực tiễn thông tin với cơ thuế(tax) quan theo Mẫu số 04 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho những người dân dân tiêu dùng, cơ quan thuế(tax).

3. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng việc xử lý hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan có sơ sót quy định tại Điều này.

Chương III

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ sử dụng CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mục 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 25. Xây dựng, tích lũy, xử lý và quản trị và vận hành khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn

1. Tổng cục Thuế(Tax) có bổn phận tổ chức triển khai triển khai xây dựng, quản trị và vận hành và tăng trưởng cơ sở tài liệu, hạ tầng kỹ thuật của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn; tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm tích lũy, xử lý thông tin, quản trị và vận hành cơ sở tài liệu hóa đơn và đảm bảo duy trì, vận hành, bảo mật thông tin thông tin, đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn.

2. Tổng cục Thuế(Tax) kết thích phù thích phù hợp với cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên có can dự để đàm đạo thông tin, link mạng trực tuyến.

3. Bộ Tài chính quy định rõ ràng việc xây dựng, tích lũy, xử lý và quản trị và vận hành khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn.

Điều 26. trách nhiệm san sớt, link thông tin, tài liệu

1. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính sản xuất, kinh dinh ở những nghành: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; chuyên chở hàng không, lối đi dạo, đường tàu, đường thủy, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng thanh toán thanh toán; bảo hiểm; y tế; marketing thương mại điện tử; kinh dinh siêu thị; thương mại tiến hành hóa đơn điện tử và phục vụ nhu yếu tài liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Các tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, nhà băng thương mại, tổ chức triển khai triển khai có hiệu suất cao tính sổ định kỳ phục vụ nhu yếu tài liệu điện tử về tiếp xúc thanh toán qua trương mục của những tổ chức triển khai triển khai, thành viên cho cơ thuế(tax) quan theo định dạng tài liệu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu những thành phầm chịu thuế(tax) tiêu thụ đặc biệt quan trọng quan trọng thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng dùng tem theo quy định của pháp lý tiến hành link thông tin về in và sử dụng tem, tem điện tử giữa tổ chức triển khai triển khai sinh sản, gia nhập với cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax). thông tin về in, dùng tem điện tử là cơ sở để lập, quản trị và vận hành và xây dựng cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử. Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, sử dụng tem quy định tại khoản này, tiền thu được từ việc cấp tem đảm bảo bù đắp phí tổn in và dùng tem.

4. Các tổ chức triển khai triển khai, cty hiệu suất cao: Cục quản trị và vận hành thị trường, Tổng cục quản trị và vận hành đất đai, Tổng cục quản trị và vận hành tài nguyên tài nguyên, cơ quan làm an, liên lạc, y tế và những cơ quan khác có tương quan link san sẻ thông tin, tài liệu liên tưởng cấp thiết trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành của cty hiệu suất cao với Tổng cục Thuế(Tax) để xây dựng cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Mục 2. tra khảo, CUNG CẤP, sử dụng thông tin HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 27. Đối tượng vận dụng

1. Bên phục vụ nhu yếu thông tin: Tổng cục Thuế(Tax).

2. Bên dùng thông tin:

a) Các cơ quan quản trị và vận hành vương quốc, người dân có thẩm quyền mong ước theo quy định của pháp lý về việc sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để tiến hành những thủ tục cấp giấy ghi nhận nguồn gốc thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, về xác minh tính hợp pháp của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa đang lưu thông trên thị trường và những thủ tục hành chính khác.

b) Các tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để so sánh, xác minh trong việc phục vụ nhu yếu những dịch vụ nhà băng, tính sổ theo quy định.

c) Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing là người bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ để thực hành thực tế thực tiễn những thủ tục về kê khai lệch giá, những trách nhiệm về thuế(tax), để xác minh tính hợp pháp của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã phục vụ nhu yếu.

d) Tổ chức, thành viên là người sắm sửa hóa, dịch vụ để tiến hành kê khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào (so với doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai); thanh tra thanh tra rà soát xác minh tính đúng chuẩn của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào.

đ) Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử truy vấn, truy hỏi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) phục vụ việc tra hỏi hóa đơn.

Điều 28. Nguyên tắc tra, dùng thông tin hóa đơn điện tử

1. Bên sử dụng thông tin thực hành thực tế thực tiễn truy vấn, truy Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để tra khảo thông tin về hóa đơn.

2. Tổng cục Thuế(Tax) tiến hành làm khai những trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử phạm pháp, dùng phạm pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa trọn vẹn trọn vẹn có thể tra hỏi.

3. Để tra thông tin hóa đơn điện tử, bên sử dụng thông tin nhập thông tin hóa đơn điện tử cần tra tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để gieo nội dung hóa đơn điện tử.

4. Trường hợp cơ quan vương quốc, người dân có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định này mong ước buông thông tin về tình hình quản trị và vận hành, dùng hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa kinh dinh thì cơ thuế(tax) quan có bổn phận phục vụ nhu yếu thông tin hóa đơn điện tử cho những cơ quan, người dân có thẩm quyền có can dự.

5. Tổng cục Thuế(Tax) có bổn phận xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phục vụ nhu yếu thông tin tự động hóa hóa.

Điều 29. lục vấn thông tin hóa đơn điện tử phục vụ rà thành phầm & sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên thị trường

1. Khi thẩm tra thành phầm & sản phẩm & hàng hóa lưu thông trên thị trường, so với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan vương quốc, người dân có thẩm quyền truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để tra khảo thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản trị và vận hành, không đề xuất kiến nghị kiến nghị phục vụ nhu yếu hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên tưởng có trách nhiệm sử dụng những thiết bị để truy vấn gieo rắc tài liệu hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây tác động đến việc truy vấn mạng Internet dẫn đến không buông được tài liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển thành phầm & sản phẩm & hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người tiêu dùng, người bán thành phầm hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người dân có thẩm quyền đang thực hành thực tế thực tiễn soát thành phầm & sản phẩm & hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người dân có thẩm quyền đang tiến hành thẩm tra cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông thành phầm & sản phẩm & hàng hóa và nối thực hành thực tế thực tiễn tra hỏi tài liệu hóa đơn điện tử (tại dắt mối Đk với Tổng cục Thuế(Tax)) để phục vụ đánh tác thanh tra thanh tra rà soát để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người chuyên chở thành phầm & sản phẩm & hàng hóa không tồn tại chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan vương quốc, người dân có thẩm quyền đang tiến hành thẩm tra truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để thẩm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Điều 30. Xây dựng Quy chế phục vụ nhu yếu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính chủ trì, phối thích phù thích phù hợp với những bộ, cty hiệu suất cao tương quan phát hành Quy chế phục vụ nhu yếu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

Chương IV

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 31. Nguyên tắc chung

1. Tổ chức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề tiến đánh nghệ thông tin (gồm có ngân thu phục vụ nhu yếu dịch vụ giao tế điện tử trong hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt ngân hàng nhà nước nhà nước, tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về khai thuế(tax) điện tử) có hạ tầng đánh nghệ thông tin, ứng dụng lập hóa đơn điện tử phục vụ nhu yếu đủ quy định tại Nghị định này được phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai đã phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử cho những doanh nghiệp trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành được nối phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử và phải tiến hành khá khá đầy đủ những quy định tại Nghị định này.

Điều 32. lựa chọn tổ chức triển khai triển khai hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề đả nghệ thông tin để ký hiệp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử

1. Điều kiện tuyển lựa tổ chức triển khai triển khai hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề tiến đánh nghệ thông tin để ký giao kèo phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan và dịch vụ truyền, nhận tài liệu hóa đơn.

a) Về chủ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này:

Là doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề tiến đánh nghệ thông tin.

b) Về tài chính:

Có cam kết bảo lãnh của tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hợp pháp tại Việt Nam để xử lý và xử lý những rủi ro đáng tiếc không mong ước và bồi hoàn thiệt hại trọn vẹn trọn vẹn có thể xẩy ra trong quy trình phục vụ nhu yếu dịch vụ.

c) Về nhân sự:

Có nhân viên cấp dưới cấp dưới kỹ thuật trình độ ĐH chuyên ngành về làm nghệ thông tin, có kinh nghiệm tay nghề tay nghề thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở tài liệu.

bác ái viên kỹ thuật trực tính theo dõi, thanh tra thanh tra rà soát 24 giờ trong thời hạn ngày để duy trì sự hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt ổn định của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thảo luận tài liệu điện tử và tương trợ người tiêu dùng dịch vụ hóa đơn điện tử.

d) Về kỹ thuật:

Hệ thống thiết bị, kỹ thuật phải bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín phục vụ nhu yếu dịch vụ cho cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khi sử dụng hóa đơn điện tử và bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín link bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) 24 giờ trong thời hạn ngày và 7 ngày trong tuần, trừ thời kì bảo trì. thời hạn bảo trì không thật 2% tổng số giờ phục vụ nhu yếu dịch vụ trong một năm; có kĩ năng phục vụ nhu yếu dịch vụ duyệt những loại thiết bị như máy tính, Tablet, điện thoại cảm ứng cảm ứng sáng dạ của người tiêu dùng.

bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín kĩ năng, kĩ năng phát hiện, để ý quan tâm và ngăn ngừa những truy nhập phi pháp, những hình thức tiến công trên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên mạng để bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín tính bảo mật thông tin thông tin, vẹn toàn của tài liệu bàn luận Một trong những bên tham gia.

Có những quy trình thực hành thực tế thực tiễn sao lưu tài liệu, sao lưu trực tuyến tài liệu, Phục hồi tài liệu; đảm bảo có kĩ năng phục hồi tài liệu Tính từ lúc thời khắc khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thảo luận tài liệu điện tử gặp sự cố. Lưu trữ chứng từ điện tử trong thời hạn thanh toán thanh toán chưa hoàn thành xong xong với đề xuất kiến nghị kiến nghị thông điệp tài liệu điện tử gốc phải được lưu giữ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống và được truy vấn trực tuyến. Nhật ký giao tế điện tử phải được tàng trữ theo quy định của pháp lý về kế toán Tính từ lúc thời khắc thực hành thực tế thực tiễn tiếp xúc thành tiến đánh. bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín những thông tin tàng trữ trong nhật ký giao du được tra cứu trực tuyến trong thời hạn tàng trữ.

Đáp ứng những yêu cầu về chuẩn link tài liệu của Bộ Tài chính.

2. Tổng cục Thuế(Tax) cứ quy định tại khoản 1 Điều này thực hành thực tế thực tiễn ký giao kèo phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử theo trình tự quy định tại khoản 3 Điều này so với những tổ chức triển khai triển khai hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề làm nghệ thông tin phục vụ nhu yếu đủ những Đk.

3. trình tự ký hợp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) và dịch vụ truyền, nhận tài liệu hóa đơn

a) Tổ chức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt trong nghành nghề nghề tiến đánh nghệ thông tin phục vụ nhu yếu đủ những Đk quy định tại khoản 1 Điều này gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị ký hợp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử kèm theo Đề án phục vụ nhu yếu dịch vụ trong số đó miêu tả nội dung phục vụ nhu yếu những Đk quy định tại khoản 1 Điều này đến Tổng cục Thuế(Tax) gửi bản giấy hoặc bản điện tử;

b) Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử có đủ Đk theo quy định tại khoản 1 Điều này và tiến hành link thành đả với Tổng cục Thuế(Tax), Tổng cục Thuế(Tax) tiến hành ký phối hợp đồng với tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 33. Quan hệ giữa tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử với những người dân tiêu dùng dịch vụ

Mối quan hệ giữa tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử (người bán) với những tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác (người tiêu dùng) trên cơ sở hợp đồng về việc phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử.

1. Quyền và trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử

a) Quyền của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử:

– Ký hợp đồng bằng văn bản với những người dân tiêu dùng về phục vụ nhu yếu và sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử, trong số đó phải quy định rõ về trách nhiệm của những bên can hệ đến nội dung hóa đơn điện tử và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin thông tin.

– Được quyền khước từ phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử so với thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai không đủ Đk tham gia thanh toán thanh toán hoặc vi phạm hiệp đồng.

– Được thu tiền sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử từ người tiêu dùng dịch vụ để bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín duy trì hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo thỏa thuận hợp tác hợp tác tại hiệp đồng giữa hai bên.

b) trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử:

– Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử phải làm khai thông tin phương thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt, chất lượng dịch vụ trên Website trình làng dịch vụ của tổ chức triển khai triển khai.

– Cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và tài liệu hóa đơn điện tử giữa người tiêu dùng dịch vụ với cơ thuế(tax) quan.

– tiến hành việc gửi, nhận đúng hạn, vẹn toàn hóa đơn điện tử theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với những bên tham gia thanh toán thanh toán.

– Lưu giữ kết quả của những lần truyền, nhận hóa đơn điện tử.

– thông tin cho những người dân dân tiêu dùng dịch vụ và cơ thuế(tax) quan trước 30 ngày Tính từ lúc ngày tạm ngừng marketing, dừng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống để bảo trì và giải pháp xử lý để bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín lợi quyền của người tiêu dùng dịch vụ.

– Chịu bổn phận về việc hóa đơn điện tử của người tiêu dùng dịch vụ đến cơ quan thuế(tax) không đúng vận hạn theo quy định trong trường hợp người tiêu dùng dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng vận hạn quy định.

– bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giữ bí hiểm về tài liệu những thông tin về hóa đơn điện tử của người tiêu dùng.

2. Quyền và bổn phận của người tiêu dùng dịch vụ

a) Quyền của người tiêu dùng dịch vụ:

Được tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giữ bí mật về tài liệu những thông tin về hóa đơn điện tử.

b) trách nhiệm của người tiêu dùng dịch vụ:

– Chấp hành nghiêm chỉnh những lao lý ký kết trong giao kèo với tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Tạo Đk thuận tiện cho tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử thực hành thực tế thực tiễn những giải pháp bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống.

– Chịu bổn phận trước pháp lý về nội dung trên hóa đơn điện tử của tớ.

Điều 34. Quan hệ giữa tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử với cơ quan thuế(tax)

Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử phải thực hành thực tế thực tiễn theo như đúng những Đk tại thỏa thuận hợp tác hợp tác ký kết với cơ thuế(tax) quan trong hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

1. Quyền và bổn phận của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử

a) Quyền của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử:

– Được phép link với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) để tiến hành phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Được cơ quan thuế(tax) tương trợ về trách nhiệm thuế(tax) để thực hành thực tế thực tiễn những thanh toán thanh toán truyền nhận giữa người nộp thuế(tax) với cơ quan thuế(tax).

– Được phối thích phù thích phù hợp với cơ quan thuế(tax) tiến hành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy cho những người dân dân nộp thuế(tax) để tiến hành phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Được cơ quan thuế(tax) tương trợ để xử lý và xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quy trình tiến hành phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Được cơ quan thuế(tax) phục vụ nhu yếu bộ sưu tập, khuôn dạng chuẩn để thực hành thực tế thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử.

b) trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử:

– Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử chỉ được phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử cho những người dân dân tiêu dùng cứ theo ngày nêu tại thỏa thuận hợp tác hợp tác đã ký kết kết với Tổng cục Thuế(Tax).

– Có trách nhiệm chuyển hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan và tài liệu hóa đơn điện tử (so với trường hợp người nộp thuế(tax) sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan) đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) ngay sau khoản thời hạn nhận được hóa đơn điện tử từ người tiêu dùng dịch vụ chuyển đến.

– Cung cấp khá khá đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) khi có đề xuất kiến nghị kiến nghị theo quy định của pháp lý.

– tuân những quy định hiện hành của luật pháp về viễn thông, Internet và những quy định kỹ thuật, trách nhiệm do cơ quan có thẩm quyền phát hành.

– Có trách nhiệm thiết lập kênh link chuyển tài liệu với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín liên tục, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín.

– Chủ động xử lý và xử lý khi có vướng mắc trong quy trình thực hành thực tế thực tiễn dịch vụ hóa đơn điện tử và thông tin với cơ thuế(tax) quan để phối hợp nếu vướng mắc có liên can tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax).

– Trường hợp có lỗi của Cổng thông tin điện tử của tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải thực hành thực tế thực tiễn thông tin ngay cho những người dân dân tiêu dùng dịch vụ, cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) để tiến hành theo phía dẫn của Tổng cục Thuế(Tax).

2. trách nhiệm của Tổng cục Thuế(Tax)

a) Thiết lập, duy trì, bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín link Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) với tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử;

b) thẩm tra hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của những tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín chất lượng dịch vụ và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt đúng theo quy định;

c) Cung cấp thông tin cho tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử phục vụ việc ngăn ngừa doanh nghiệp xuất hóa đơn phạm pháp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức triển khai triển khai tiến hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) theo quy định của Nghị định này tiến hành xong so với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, tổ chức triển khai triển khai khác, hộ, thành viên chủ nghĩa marketing chậm nhất là ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời kì từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ vẫn còn đấy đấy hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành.

4. Kể từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ hết hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành.

Điều 36. Xử lý chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính đã thông tin phát hành hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) hoặc đã Đk vận dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành thì được tiếp kiến sử dụng hóa đơn điện tử đang dùng Tính từ lúc ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính, hộ, thành viên kinh dinh đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ thuế(tax) quan để dùng trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành thì được tiếp dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và tiến hành những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Trong thời hạn từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế(tax) thông tin cơ sở kinh dinh quy đổi để vận dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh dinh chưa phục vụ nhu yếu Đk về hạ tầng tiến đánh nghệ thông tin mà tiếp kiến sử dụng hóa đơn theo những hình thức nêu trên thì cơ sở kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn gửi tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế(tax) theo Mẫu số 03 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng. Cơ thuế(tax) quan xây dựng tài liệu hóa đơn của những cơ sở kinh dinh để lấy vào cơ sở tài liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) phục vụ việc tra cứu tài liệu hóa đơn.

3. Đối với cơ sở kinh dinh mới xây dựng trong thời kì từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế(tax) thông tin cơ sở kinh dinh thực hành thực tế thực tiễn vận dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh dinh tiến hành theo phía dẫn của cơ quan thuế(tax). Trường hợp chưa phục vụ nhu yếu Đk về hạ tầng làm nghệ thông tin mà nối dùng hóa đơn theo quy định tại những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ thì tiến hành như những cơ sở kinh dinh nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Đối với tổ chức triển khai triển khai sự nghiệp đả lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế làm lập) đã dùng Phiếu thu tiền thì tiếp chuyện dùng Phiếu thu tiền đã dùng và quy đổi sang vận dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lịch trình của Bộ Tài chính.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng Điều này.

Điều 37. bổn phận thi hành

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Tổ chức tiến hành vận dụng hóa đơn điện tử hiệp với Đk vận dụng đả nghệ thông tin của ngành thuế(tax), người nộp thuế(tax) theo quy định tại Nghị định này;

b) Chủ trì, phối thích phù thích phù hợp với Ủy ban dân chúng những thị thành phố thực hành thực tế thực tiễn khai triển việc link thông tin từ máy tính tiền để quản trị và vận hành lệch giá marketing nhỏ lẻ của những hộ, thành viên chủ nghĩa marketing theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định này;

c) hướng dẫn những lao lý được giao tại Nghị định này.

2. Các bộ, cơ quan TW kết thích phù thích phù hợp với Bộ Tài chính để san sẻ, link thông tin, tài liệu liên tưởng thiết yếu trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành của ngành mình với Bộ Tài chính phục vụ việc xây dựng cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử và phục vụ việc quản trị và vận hành vương quốc của những bộ, cơ quan TW.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, cứ hiệu suất cao, trách nhiệm được giao có trách nhiệm triển khai tiến hành Nghị định này.

4. quản trị Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, thành thị trực thuộc TW chỉ huy những cơ quan, cty hiệu suất cao trên địa phận phối hợp để khai triển tiến hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;

– HĐND, UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng quản trị nước;

– Hội đồng dân tộc bản địa địa phương và những Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án quần chúng. # tối cao;

– Viện kiểm sát quần chúng. # vô thượng;

– Kiểm toán vương quốc;

– Ủy ban Giám sát tài chính nhà nước;

– ngân hàng nhà nước nhà nước Chính sách từng lớp;

– nhà băng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban TW trận mạc giang sơn Việt Nam;

– Cơ quan TW của những đoàn thể;

– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

những Vụ, Cục, cty hiệu suất cao trực thuộc, đánh báo;

– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

————————————————————————————————–

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của nhà nước)

Mẫu số 01

Tờ khai Đk/thay đổi thông tin dùng hóa đơn điện tử

Mẫu số 02

thông tin về việc đồng ý/không ưng sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu số 03

Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra

Mẫu số 04

thông tin hủy hóa đơn điện tử

Mẫu số 05

thông tin về hóa đơn điện tử cần rà

Mẫu số 06

đề xuất kiến nghị kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax)

Mẫu số 07

thông tin về việc hết thời hạn dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế(Tax)/qua ủy thác tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan

Mẫu số 01

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế(tax): ……………………………………………………..

Mã số thuế(tax): ……………………………………………………………………….

Người tương quan: ………………………………………………………….

Địa chỉ liên can: ……………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….

Điện thoại can dự: …………………………………………………………

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của nhà nước, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi Đk/thay đổi thông tin đã Đk với cơ thuế(tax) quan về việc dùng hóa đơn điện tử như sau:

– vận dụng hóa đơn điện tử:

□ Có mã của cơ quan thuế(tax)

□ Không có mã của cơ thuế(tax) quan

– Đăng ký thanh toán thanh toán qua:

□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax) (theo khoản…Điều …Nghị định)

□ Tổ chức phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử

– Loại hóa đơn dùng:

□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán thành phầm

□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

□ Các loại hóa đơn khác

– Danh sách chứng từ số dùng:

STT

Tên tổ chức triển khai triển khai cơ quan xác nhận/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng từ

hạn vận sử dụng chứng từ số

Hình thức Đk (Thêm mới, gia hạn, ngừng dùng)

Từ ngày

Đến ngày

Chúng tôi cam kết trọn vẹn phụ trách trước pháp lý về tính chất chất xác thực, trung thực của nội dung nêu trên và thực hành thực tế thực tiễn theo như đúng quy định của pháp lý./.

……

, ngày……..

tháng…..

năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số

, chữ ký điện tử của người nộp thuế(tax))

—————————————————————————————-

Mẫu số 02

TÊN CƠ thuế(tax) quan

CẤP TRÊN

TÊN CƠ thuế(tax) quan

RA thông tin

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………./TB-……….

………….

, ngày……..

tháng……

năm…..

thông tin

Về việc hài lòng/không vừa lòng sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế(tax):….)

(Mã số thuế(tax) của NNT:….)

Sau khi coi xét tờ khai Đk/thay đổi thông tin dùng hóa đơn điện tử ngày…./…./20..

Cơ quan thuế(tax) thông tin (ưng/không hài lòng) yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của cty hiệu suất cao.

(Trong trường hợp chấp thuận đồng ý đồng ý được được cho phép người nộp thuế(tax) dùng hóa đơn điện tử thì ghi: thông tin thông tin tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của người nộp thuế(tax)/điện thoại cảm ứng cảm ứng liên tưởng, đề xuất kiến nghị kiến nghị người nộp thuế(tax) tiến hành khai báo những thông tin can dự theo nội dung hướng dẫn của cơ thuế(tax) quan tại thư điện tử này).

(Trong trường hợp không vừa lòng được được cho phép doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử thì ghi: Cơ thuế(tax) quan không ưng người nộp thuế(tax) dùng hóa đơn điện tử). Lý do: (Lý do không vừa lòng).

(Trong trường hợp ủy thác qua tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế(tax) thông tin người nộp thuế(tax) Đk tiếp xúc sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí qua tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn điện tử). (Tên, địa chỉ Đk).

Cơ thuế(tax) quan thông tin để người nộp thuế(tax) biết, thực hành thực tế thực tiễn./.

THỦ TRƯỞNG CƠ thuế(tax) quan RA thông tin

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế(tax))

————————————————————————–

Mẫu số 03

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01]

Kỳ tính thuế(tax): tháng……..năm……. hoặc quý …… năm….

[02]

Tên người nộp thuế(tax): ……………………………………………………

[04]

Tên đại lý thuế(tax) (nếu có):……………………………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

S

TT

Hóa đơ

n, chứng từ đẩy ra

Tên người tiêu dùng

Mã số thuế(tax) người tiêu dùng

Doanh thu chưa tồn tại thuế(tax) GTGT

Thuế(Tax) GTGT

chú giải

Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế(tax) giá trị ngày càng tăng (GTGT):

Tổng

2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất thuế(tax) GTGT 0%:

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất thuế(tax) GTGT 5%:

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất thuế(tax) GTGT 10%:

Tổng

Tổng lệch giá tiền phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế(tax) GTGT (*): ……………..

Tổng số thuế(tax) GTGT của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (**): ………………

Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

……

, ngày……..

tháng…..

năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số

, chữ ký điện tử của người nộp thuế(tax))

chú giải:

(*) Tổng lệch giá tiền phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế(tax) GTGT là tổng số số liệu tại cột 6 của dòng tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế(tax) GTGT của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra là tổng số số liệu tại cột 7 của dòng tổng số của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

————————————————————————————————-

Mẫu số 04

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

thông tin HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế(tax))

Tên người nộp thuế(tax): ………………………………………………………..

Mã số thuế(tax): …………………………………………………………………..

Người nộp thuế(tax) thông tin về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sơ sót như sau:

STT

Mẫ

u số

Ký hiệu hóa đơn điệ

n tử

Số hóa đơn điệ

n tử

Ngày lập hóa đơn

Loại vận dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

……

, ngày……..

tháng…..

năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số

, chữ ký điện tử của người nộp thuế(tax))

—————————————————————————————————

Mẫu số 05

TÊN CƠ quan thuế(tax)

CẤP TRÊN

TÊN CƠ quan thuế(tax)

RA thông tin

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………./TB-……….

………….

, ngày……..

tháng……

năm…..

thông tin VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN kiểm tra

Tên người nộp thuế(tax): ……………………………………………………

Mã số thuế(tax): ……………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………

Cơ quan thuế(tax) thông tin về việc hóa đơn điện tử của cty hiệu suất cao cần thẩm tra như sau:

STT

Mẫ

u số

Ký hiệu hóa đơn điệ

n tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn điệ

n tử

Loại vận dụng hóa đơn điệ

n tử

Lý do cần thẩm tra

1

2

3

4

5

6

7

Trong thời hạn 02 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin của cơ quan thuế(tax), cty hiệu suất cao tiến hành thông tin với cơ thuế(tax) quan.

THỦ TRƯỞNG CƠ quan thuế(tax) RA thông tin

(Chữ ký số

của Thủ trưởng cơ thuế(tax) quan)

———————————————————————————————-

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

đề xuất kiến nghị kiến nghị CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ thuế(tax) quan

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

I.

TỔ

CHỨC, thành viên chủ nghĩa ĐỀ

NGHỊ CẤ

P LẺ HÓA ĐƠN:

1. Tên tổ chức triển khai triển khai, thành viên:

2. Địa chỉ hệ trọng: …………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

3. Số Quyết định xây dựng tổ chức triển khai triển khai (nếu có):

Cấp ngày: ……………………… Cơ quan cấp ………………

4. Mã số thuế(tax) (nếu có):

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là thành viên thì tên người nhận hóa đơn là thành viên yêu cầu cấp hóa đơn):

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn: …………………………….

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: ……………………………………………

II

. DOANH THU phát sinh TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

– Tên thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………….

– Tên người sắm sửa hóa, dịch vụ: ……………………………………………

– Địa chỉ người sắm sửa hóa, dịch vụ: …………………………………………

– Mã số thuế(tax) người sắm sửa hóa, dịch vụ: ……………………………………

– Số, ngày hiệp đồng mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ (nếu có): …………………….

– Doanh thu phát sinh: …………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là trọn vẹn đúng thực sự, nếu khai sai hoặc không khá khá đầy đủ thì cơ thuế(tax) quan có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan thuế(tax) phát hành đúng quy định của nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin trọn vẹn phụ trách trước luật pháp./.

………

, ngày ………

tháng…….

năm……

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số

, chữ ký điện tử của người nộp thuế(tax))

————————————————————————————–

Mẫu số 07

TÊN CƠ thuế(tax) quan

CẤP TRÊN

TÊN CƠ thuế(tax) quan

RA thông tin

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………./TB-……….

………….

, ngày……..

tháng……

năm…..

thông tin

Về việc hết thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế(Tax)/qua ủy thác tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan

Kính gửi : (Họ tên người nộp thuế(tax):….)

(Mã số thuế(tax):….)

Sau khi thanh tra thanh tra rà soát Đk tiến hành, Cơ quan thuế(tax) thông tin người nộp thuế(tax) Tính từ lúc ngày….tháng….năm 201…. (hết thời kì dùng hóa đơn điện tử có mã qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax)/qua ủy thác tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử không thuộc trường hợp dùng hóa đơn điện tử không tồn tại mã của cơ thuế(tax) quan), đề xuất kiến nghị kiến nghị người nộp thuế(tax) dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế(tax) phê chuẩn tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Cơ thuế(tax) quan thông tin để người nộp thuế(tax) biết, tiến hành./.

THỦ TRƯỞNG CƠ quan thuế(tax) RA thông tin

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế(tax))

——————————————————————————————-

Tải Nghị định 119/2018/NĐ-CP về tại đây:

Trường hợp.. bạn không tải về được thì tuân Theo phong thái sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần phản hồi phía dưới

Bước 2

: Gửi đề xuất kiến nghị kiến nghị vào mail: @gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)

xin chúc những bạn thành đánh!

————————————————————————–

Link tải về Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Bài viết sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

Bạn đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nghen.
#Nghị #định #1192018NĐCP #quy #định #về #hóa #đơn #điện #tử #mới #nhất