Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 2022

Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 ngày 20//11/2015 của Quốc hội: Quy định về công tác kế toán tài chính, tổ chức bộ máy kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính, dịch vụ kế toán tài chính.

QUỐC HỘI

——–

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Luật số: 88/2015/QH13

HN Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2015

LUẬT

KẾ TOÁN

cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa nước ta;

Quốc hội phát hành Luật kế toán tài chính.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán tài chính, tổ chức bộ máy kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính, phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, cai quản lý đất nước về kế toán tài chính và tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Cơ quan lại có trách nhiệm thu, chi ngân sách đất nước các cấp.

2. Cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đất nước.

3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấm dùng ngân sách đất nước.

4. Doanh nghiệp được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo luật pháp nước ta; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta.

5. liên minh xã, liên hiệp cộng tác xã.

6. Hộ marketing thương mại, tổ cộng tác.

7. Người làm thuê tác kế toán tài chính.

8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

9. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính.

10. Cơ quan lại, tổ chức, cá nhân khác có can hệ đến kế toán tài chính và phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tại nước ta.

Điều 3. giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ bên dưới đây được hiểu như sau:

1.

báo cho biết giải trình tài chính

là khối mạng lưới server thông báo tài chính tài chính, tài chính của đơn vị kế toán tài chính được diễn đạt theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính.

2.

Chế độ kế toán tài chính

là những quy định và chỉ dẫn về kế toán tài chính trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan lại cai quản lý đất nước về kế toán tài chính hoặc tổ chức được cơ quan lại cai quản lý đất nước về kế toán tài chính ủy quyền phát hành.

3.

Chứng từ kế toán tài chính

là những giấy má và vật mang tin phản ảnh kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh và đã trả mỹ xong, làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính.

4.

Đơn vị kế toán tài chính

là cơ quan lại, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập bẩm tài chính.

5.

Giá gốc

là giá trị được ghi nhận ban sơ của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao héc tàm tất cả uổng mua, bốc xếp, chuyển vận, lắp ráp, chế biến và các tổn phí can dự trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đến Khi đưa tài sản vào dạng sẵn sàng dùng.

6.

Giá trị phù hợp và phải chăng

là giá trị được xác định hạp với giá thị ngôi trường, có thể cảm bắt gặp Khi buôn bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một số tiền nợ phải trả tại thời tự khắc xác định giá trị.

7.

Hình thức kế toán tài chính

là các mẫu sổ kế toán tài chính, lớp lang, phương pháp ghi sổ và mối liên hệ giữa các sổ kế toán tài chính.

8.

Kế toán

là sự thu thập, xử lý, soát, phân tích và cung cấp thông báo tài chính tài chính, tài chính bên dưới mẫu mã giá trị, bảo vật và thời kì cần lao.

9.

Kế toán tài chính

là sự thu thập, xử lý, thẩm tra, phân tích và cung cấp thông tin tài chính tài chính, tài chính bởi mỏng tài chính cho đối tượng có nhu muốn sử dụng thông tin của đơn vị kế toán tài chính.

10.

Kế toán cai quản trị

là sự thu thập, xử lý, phân tách và cung cấp thông báo tài chính tài chính, tài chính theo đề nghị cai quản trị và quyết định tài chính tài chính, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán tài chính.

11.

Kế toán viên hành nghề

là kẻ được cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

12.

soát kế toán tài chính

là sự coi xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán tài chính, sự chân thực, chính xác của thông báo, số liệu kế toán tài chính.

13.

kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

là sự cung cấp dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng, lập ít tài chính, tham mưu kế toán tài chính và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán tài chính theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu muốn.

14.

Kỳ kế toán tài chính

là tầm chừng thời kì xác định từ thời điểm đơn vị kế toán tài chính chính thức phát động ghi sổ kế toán tài chính đến thời tự khắc kết thúc việc ghi sổ kế toán tài chính, khóa sổ kế toán tài chính để lập thưa tài chính.

15.

Nghiệp vụ tài chính tài chính, tài chính

là những phát động và sinh hoạt giải trí phát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, mối cung cấp tạo hình tài sản của đơn vị kế toán tài chính.

16.

Phương pháp kế toán tài chính

là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện nay từng nội dung công việc kế toán tài chính.

17.

dụng cụ điện tử

là công cụ phát động và sinh hoạt giải trí dựa trên công nghệ điện, điện tử, chuyên môn số, từ tính, truyền dẫn ko dây, quang đãng học tập, điện từ hoặc công nghệ na ná.

18.

Tài liệu kế toán tài chính

là chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính, thưa tài chính, báo cho biết giải trình kế toán tài chính cai quản trị, mỏng truy thuế kiểm toán, bẩm đánh giá kế toán tài chính và tài liệu khác có liên quan lại đến kế toán tài chính.

Điều 4. Nhiệm vụ kế toán tài chính

1. Thu thập, xử lý thông báo, số liệu kế toán tài chính theo đối tượng và nội dung công việc kế toán tài chính, theo chuẩn kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính.

2. soát, giám sát các khoản thu, chi tài chính, trách nhiệm thu, nộp, thanh toán nợ; soát việc cai quản lý, sử dụng tài sản và mối cung cấp tạo hình tài sản; phát hiện nay và ngăn ngừa các hành động vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tài chính.

3. phân tích thông tin, số liệu kế toán tài chính; tư vấn, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu cai quản trị và quyết định tài chính tài chính, tài chính của đơn vị kế toán tài chính.

4. Cung cấp thông báo, số liệu kế toán tài chính theo quy định của luật pháp.

Điều 5. đề nghị kế toán tài chính

1. phản chiếu đầy đủ kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính.

2. phản ánh kịp lúc, đúng thời gian quy định thông báo, số liệu kế toán tài chính.

3. đề đạt rõ ràng, dễ hiểu và chuẩn xác thông báo, số liệu kế toán tài chính.

4. phản ảnh trung thực, quan lại quý khách khứa hàng quan lại thực trạng, truyền thống sự việc, nội dung và giá trị của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính.

5. thông tin, số liệu kế toán tài chính phải được phản ánh liên tục từ Khi nảy sinh đến Khi chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính, tài chính, từ Khi thành lập đến Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị kế toán tài chính; số liệu kế toán tài chính kỳ này phải Kế tiếp số liệu kế toán tài chính của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán tài chính theo lớp lang, có khối mạng lưới server và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Điều 6. Nguyên tắc kế toán tài chính

1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban sơ theo giá gốc. Sau ghi nhận ban sơ, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động liền tù tù theo giá thị ngôi trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin tưởng thì được ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập mỏng tài chính.

2. Các quy định và phương pháp kế toán tài chính đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán tài chính năm; ngôi trường hợp đổi thay các quy định và phương pháp kế toán tài chính đã chọn thì đơn vị kế toán tài chính phải giải trình trong thưa tài chính.

3. Đơn vị kế toán tài chính phải thu thập, phản chiếu quan lại quý khách khứa hàng quan lại, đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán tài chính mà kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh.

4. mỏng tài chính phải được lập và gửi cơ quan lại có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp lúc. thông tin, số liệu trong ít tài chính của đơn vị kế toán tài chính phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.

5. Đơn vị kế toán tài chính phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, ko được làm sai lệch hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính, tài chính của đơn vị kế toán tài chính.

6. Việc lập và biểu hiện nay vắng tài chính phải BH an toàn đề đạt đúng bạn dạng chất của giao tế rộng là mẫu mã, tên gọi của giao thiệp.

7. Cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đất nước ngoài những việc thực hiện nay quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện nay kế toán tài chính theo mục lục ngân sách đất nước.

Điều 7. chuẩn kế toán tài chính và chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính

1. chuẩn mực kế toán tài chính gồm những quy định và phương pháp kế toán tài chính cơ bạn dạng để lập thưa tài chính.

2. chuẩn mực đạo đức nghề kế toán tài chính gồm những quy định và chỉ dẫn về nguyên lý, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp đối với người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn đạo đức nghề kế toán tài chính trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán tài chính hạp với điều khiếu nại cụ thể của nước ta.

Điều 8. Đối tượng kế toán tài chính

1. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí thu, chi ngân sách đất nước, hành chính, sự nghiệp; phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị, tổ chức dùng ngân sách đất nước gồm:

a) Tiền, vật tư và tài sản cố định;

b) Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư, quỹ;

c) Các khoản tính sổ trong và ngoài đơn vị kế toán tài chính;

d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi phát động và sinh hoạt giải trí;

đ) Thu, chi và kết dư ngân sách đất nước;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng đất nước;

g) Nợ và xử lý nợ công;

h) Tài sản công;

i) Tài sản, các khoản phải thu, bổn phận phải trả khác có liên can đến đơn vị kế toán tài chính.

2. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị, tổ chức cấm dùng ngân sách đất nước gồm tài sản, mối cung cấp tạo hình tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, trừ phát động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

c) Doanh thu, uổng marketing thương mại, thu nhập và chi phí khác;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách đất nước;

đ) Kết quả và phân chia hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại;

e) Tài sản, các khoản phải thu, trách nhiệm và trách nhiệm phải trả khác có liên hệ đến đơn vị kế toán tài chính.

4. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí ngân mặt hàng, tín dụng, bảo đảm, chứng khoán, đầu tư tài chính gồm:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Các khoản vốn tài chính, tín dụng;

c) Các khoản tính sổ trong và ngoài đơn vị kế toán tài chính;

d) Các khoản cam kết, bảo hộ, giấy má có giá.

Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán tài chính cai quản trị, kế toán tài chính tổng hợp, kế toán tài chính chi tiết

1. Kế toán ở đơn vị kế toán tài chính gồm kế toán tài chính tài chính và kế toán tài chính cai quản trị.

2. Khi thực hành công việc kế toán tài chính tài chính và kế toán tài chính cai quản trị, đơn vị kế toán tài chính phải thực hành kế toán tài chính tổng hợp và kế toán tài chính chi tiết như sau:

a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông báo tổng quát lác về phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính, tài chính của đơn vị kế toán tài chính. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, mối cung cấp tạo hình tài sản, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính, tài chính của đơn vị kế toán tài chính. Kế toán tổng hợp được thực hành trên cơ sở các thông tin, số liệu của kế toán tài chính chi tiết;

b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông báo chi tiết bởi đơn vị tiền tệ, đơn vị bảo vật và đơn vị thời kì cần lao theo từng đối tượng kế toán tài chính cụ thể trong đơn vị kế toán tài chính. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tài chính tổng hợp. Số liệu kế toán tài chính chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng hợp trong một kỳ kế toán tài chính.

3. Bộ Tài chính chỉ dẫn ứng dụng kế toán tài chính cai quản trị hạp với từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí.

Điều 10. Đơn vị tính dùng trong kế toán tài chính

1. Đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính là Đồng nước ta, ký hiệu đất nước là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong ngôi trường hợp kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy bởi nước ngoài tệ, thì đơn vị kế toán tài chính phải ghi theo nguyên tệ và Đồng nước ta theo tỷ giá hối đoái thực tiễn, trừ ngôi trường hợp luật pháp có quy định khác; đối với loại nước ngoài tệ ko hề tỷ giá hối đoái với Đồng nước ta thì phải quy đổi ưng chuẩn một loại nước ngoài tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng nước ta.

Đơn vị kế toán tài chính cốt yếu thu, chi bởi một loại nước ngoài tệ thì được tự lựa chọn loại nước ngoài tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán tài chính, chịu bổn phận trước pháp luật và thông tin cho cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp. Khi lập bẩm tài chính sử dụng tại nước ta, đơn vị kế toán tài chính phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá hối đoái thực tiễn, trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định khác.

2. Đơn vị bảo vật và đơn vị thời kì lao động sử dụng trong kế toán tài chính là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa từng lớp chủ nghĩa nước ta; ngôi trường hợp đơn vị kế toán tài chính dùng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta.

3. Đơn vị kế toán tài chính được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn Khi lập hoặc công khai thưa tài chính.

4. Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành Điều này.

Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán tài chính

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán tài chính là tiếng Việt. Trường hợp phải dùng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính tại nước ta thì phải dùng song song tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán tài chính là chữ số Ả-rập; sau chữ số mặt hàng ngàn, rất nhiều, mặt hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); lúc còn ghi chữ số sau chữ số mặt hàng đơn vị thì sau chữ số mặt hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cho biết giải trình tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc dùng chung phần mềm cai quản lý, tính sổ giao tế với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được dùng dấu phẩy (,) sau chữ số mặt hàng ngàn, rất nhiều, mặt hàng tỷ; lúc còn ghi chữ số sau chữ số mặt hàng đơn vị thì sau chữ số mặt hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú giải trong tài liệu, sổ kế toán tài chính, thưa tài chính. Trong ngôi trường hợp này, ít tài chính nộp cơ quan lại thuế, cơ quan lại thống kê và cơ quan lại đất nước có thẩm quyền khác phải thực hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Kỳ kế toán tài chính

1. Kỳ kế toán tài chính gồm kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán tài chính có đặc thù về tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí được chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt mối cung cấp từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến ko hề ngày rút cục của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ thùng chính, cơ thuế quan lại;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ko hề ngày chung cục của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến ko hề ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán tài chính của đơn vị kế toán tài chính mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính trước ko hề của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ko hề ngày rốt cuộc của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán tài chính trước tiên của đơn vị kế toán tài chính khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành đến ko hề ngày rút cục của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán tài chính Khi bị chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, phá sản thì kỳ kế toán tài chính rốt cục tính từ đầu ngày kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến ko hề ngày trước ngày quyết định chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí, phá sản đơn vị kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành.

4. Trường hợp kỳ kế toán tài chính năm trước ko hề hoặc kỳ kế toán tài chính năm chung cục có thời kì ngắn rộng 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán tài chính năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán tài chính năm trước ko hề hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng phải ngắn rộng 15 tháng.

Điều 13. Các hành động bị ngăn cấm

1. mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán tài chính hoặc tài liệu kế toán tài chính khác.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán tài chính sai sự thực.

3. Để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán tài chính hoặc có can hệ đến đơn vị kế toán tài chính.

4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư tài liệu kế toán tài chính trước Khi kết thúc hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật này.

5. Ban hành, công bố chuẩn kế toán tài chính, chế độ kế toán tài chính ko đúng thẩm quyền.

6. Mua chuộc, đe dọa, trù úm, ép buộc người làm kế toán tài chính thực hiện nay công việc kế toán tài chính ko đúng với quy định của Luật này.

7. Người có trách nhiệm cai quản lý, điều hành đơn vị kế toán tài chính kiêm làm kế toán tài chính, chủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ sở hữu.

8. Bố trí hoặc thuê người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính trưởng mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này.

9. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán tài chính viên, Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính bên dưới mọi mẫu mã.

10. Lập hai khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các thưa tài chính có số liệu ko đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán tài chính.

11. marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính Khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc hành nghề dịch vụ kế toán tài chính lúc ko BH an toàn điều khiếu nại quy định của Luật này.

12. dùng cụm từ “dịch vụ kế toán tài chính” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng Tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp mà vẫn ko được cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc doanh nghiệp đã kết thúc kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

13. Thuê cá nhân, tổ chức mất đi điều khiếu nại hành nghề, điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính cung cấp dịch vụ kế toán tài chính cho đơn vị mình.

14. Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính thông đồng, móc nối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để cung cấp, công nhận thông báo, số liệu kế toán tài chính sai sự thật.

15. Các hành động bị ngăn cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phát động và sinh hoạt giải trí kế toán tài chính.

Điều 14. Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán tài chính

1. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính có giá trị pháp lý của đơn vị kế toán tài chính và được sử dụng để công bố, công khai theo quy định của luật pháp.

2. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính là cơ sở để xây dựng và xét duyệt plan, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành động vi phạm luật pháp.

Điều 15. trách nhiệm cai quản lý, dùng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính có trách nhiệm cai quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn và lưu trữ tài liệu kế toán tài chính.

2. Đơn vị kế toán tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp lúc, đầy đủ, trung thực, sáng tỏ cho cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Mục 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán tài chính

1. Chứng từ kế toán tài chính phải có các nội dung chính yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán tài chính;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán tài chính;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan lại, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân chủ nghĩa lập chứng từ kế toán tài chính;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan lại, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán tài chính;

đ) Nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính ghi ngay số; tổng số tiền của chứng từ kế toán tài chính dùng để thu, chi tiền ghi ngay số và bởi văn bản;

g) Chữ ký, bọn họ và tên của người lập, người duyệt và những người dân dân có liên hệ đến chứng từ kế toán tài chính.

2. Ngoài những nội dung cốt của chứng từ kế toán tài chính quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán tài chính có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Điều 17. Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán tài chính những Khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được biểu hiện nay bên dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà ko biến thành đổi thay trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ tính sổ.

2. Chứng từ điện tử phải BH an toàn tính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, thông báo trong quá trình dùng và lưu trữ; phải được cai quản lý, rà chống các mẫu mã lợi dụng phá hoang, thâm nhập, sao chép, ăn trộm hoặc sử dụng chứng từ điện tử ko đúng quy định. Chứng từ điện tử được cai quản lý như tài liệu kế toán tài chính ở dạng nguyên bạn dạng mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận tuy nhiên phải có đủ thiết bị hợp để dùng.

3. Khi chứng từ bởi giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao du, thanh toán hoặc trái lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nay kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đó, chứng từ bởi giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi và rà, ko hề hiệu lực thực thi hiện hành để giao dịch, thanh toán.

Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán tài chính

1. Các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị kế toán tài chính phải lập chứng từ kế toán tài chính. Chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho mỗi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính.

2. Chứng từ kế toán tài chính phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp lúc, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong ngôi trường hợp chứng từ kế toán tài chính chưa có mẫu thì đơn vị kế toán tài chính được tự lập chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này.

3. Nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính trên chứng từ kế toán tài chính ko được viết tắt, ko được tẩy xóa, tôn tạo; Khi viết phải dùng bút mực, số và Chữ viết phải liên tiếp, ko ngắt quãng, chỗ trống phải vạch men chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, tôn tạo ko hề giá trị tính sổ và ghi sổ kế toán tài chính. Khi viết sai chứng từ kế toán tài chính thì phải diệt bỏ bởi phương pháp vạch men chéo vào chứng từ viết sai.

4. Chứng từ kế toán tài chính phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán tài chính cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.

5. Người lập, người duyệt và những người dân khác ký tên trên chứng từ kế toán tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán tài chính.

6. Chứng từ kế toán tài chính được lập bên dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này. Trường hợp ko in ra giấy mà thực hiện nay lưu trữ trên các dụng cụ điện tử thì phải BH an toàn an ninh, bảo mật thông tin thông tin dữ liệu và phải BH an toàn gieo rắc được trong hạn lưu trữ.

Điều 19. Ký chứng từ kế toán tài chính

1. Chứng từ kế toán tài chính phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải được ký bởi loại mực ko phai. Không được ký chứng từ kế toán tài chính bởi mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký tự khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của người khiếm thị được thực hành theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải do người dân có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. nghiêm cấm ký chứng từ kế toán tài chính Khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc bổn phận của người ký.

3. Chứng từ kế toán tài chính chi tiền phải do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước Khi thực hành. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bởi giấy.

Điều 20. Hóa đơn

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán tài chính do tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông báo buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật pháp.

2. Nội dung, mẫu mã hóa đơn, lớp lang lập, cai quản lý và sử dụng hoá đơn thực hành theo quy định của luật pháp về thuế.

Điều 21. Quản lý, dùng chứng từ kế toán tài chính

1. thông báo, số liệu trên chứng từ kế toán tài chính là căn cứ để ghi sổ kế toán tài chính.

2. Chứng từ kế toán tài chính phải được xếp đặt theo nội dung tài chính tài chính, theo lớp lang thời kì và bảo đảm an toàn an ninh theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ cơ quan lại đất nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, trưng thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán tài chính. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch kí chứng từ kế toán tài chính thì cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị trưng thu, ký công nhận trên chứng từ sao chụp và giao bạn dạng sao chụp cho đơn vị kế toán tài chính; đồng thời lập biên bạn dạng ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Cơ quan lại có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán tài chính phải lập biên bạn dạng, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

Mục 2.

tài khoản KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

Điều 22. trương mục kế toán tài chính và khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

1. tài khoản kế toán tài chính dùng để phân loại và khối mạng lưới server hóa các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính theo nội dung tài chính tài chính.

2. Hệ thống tài khoản kế toán tài chính gồm các tài khoản kế toán tài chính cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán tài chính chỉ được dùng một khối mạng lưới server trương mục kế toán tài chính cho mục đích kế toán tài chính tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định chi tiết về tài khoản kế toán tài chính và khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính ứng dụng cho các đơn vị kế toán tài chính sau đây:

a) Đơn vị kế toán tài chính có trách nhiệm thu, chi ngân sách đất nước;

b) Đơn vị kế toán tài chính sử dụng ngân sách đất nước;

c) Đơn vị kế toán tài chính cấm dùng ngân sách đất nước;

d) Đơn vị kế toán tài chính là doanh nghiệp;

đ) Đơn vị kế toán tài chính khác.

Điều 23. chọn lọc vận dụng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính ứng dụng ở đơn vị mình.

2. Đơn vị kế toán tài chính được chi tiết các trương mục kế toán tài chính đã chọn để phục vụ đề nghị cai quản lý của đơn vị.

Điều 24. Sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán tài chính dùng để biên chép, khối mạng lưới server và lưu giữ ko hề thảy các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã nảy sinh có liên can đến đơn vị kế toán tài chính.

2. Sổ kế toán tài chính phải ghi rõ tên đơn vị kế toán tài chính; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán tài chính phải có các nội dung cốt yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

d) Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy ghi vào các tài khoản kế toán tài chính;

đ) Số dư đầu kỳ, số nảy trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết.

5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán tài chính.

Điều 25. Hệ thống sổ kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính phải căn cứ vào khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính vận dụng ở đơn vị.

2. Mỗi đơn vị kế toán tài chính chỉ sử dụng một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán tài chính được cụ thể hoá các sổ kế toán tài chính đã chọn để phục vụ đề nghị kế toán tài chính của đơn vị.

Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán tài chính phải mở vào đầu kỳ kế toán tài chính năm; đối với đơn vị kế toán tài chính mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải cứ vào chứng từ kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính.

3. Sổ kế toán tài chính phải được ghi kịp lúc, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán tài chính phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán tài chính.

4. Việc ghi sổ kế toán tài chính phải theo trình tự thời gian nảy của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính. thông báo, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm sau phải Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề. Sổ kế toán tài chính phải được ghi liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ.

5. thông tin, số liệu trên sổ kế toán tài chính phải được ghi bởi bút mực; ko ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới; ko ghi chồng lên nhau; ko ghi cách dòng; ngôi trường hợp ghi ko ko hề trang phải vạch men chéo phần ko ghi; Khi ghi ko hề trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang Kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán tài chính phải khóa sổ kế toán tài chính vào cuối kỳ kế toán tài chính trước Khi lập vắng tài chính và trong các ngôi trường hợp khác theo quy định của luật pháp.

7. Đơn vị kế toán tài chính được ghi sổ kế toán tài chính bởi dụng cụ điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán tài chính bởi dụng cụ điện tử thì phải thực hành các quy định về sổ kế toán tài chính tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau Khi khóa sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán tài chính ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán tài chính năm để đưa vào lưu trữ. Trường hợp ko in ra giấy mà thực hành lưu trữ sổ kế toán tài chính trên các dụng cụ điện tử thì phải đảm BH an toàn ninh, bảo mật thông tin thông báo dữ liệu và phải đảm bảo tra hỏi được trong hạn lưu trữ.

Điều 27. tu tạo sổ kế toán tài chính

1. Khi phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sai sót thì ko được tẩy xóa làm mất vết tích thông tin, số liệu ghi sai mà phải sang sửa theo một trong bố phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bởi phương pháp vạch men một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng cạnh bên;

b) Ghi số âm bởi phương pháp ghi lại số sai bởi mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng cạnh bên;

c) Ghi điều chỉnh bởi phương pháp lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Trường hợp phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sai sót trước Khi mỏng tài chính năm được nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền thì phải sửa sang trên sổ kế toán tài chính của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện nay sổ kế toán tài chính có sơ sót sau Khi thưa tài chính năm đã nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền thì phải tu bổ trên sổ kế toán tài chính của năm đã phát hiện nay sơ sót và thuyết minh về việc sang sửa này.

4. tu sửa sổ kế toán tài chính trong ngôi trường hợp ghi sổ bởi dụng cụ điện tử được thực hành theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 28. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng

1. Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập bẩm tài chính gồm:

a) Công cụ tài chính theo đề nghị của chuẩn mực kế toán tài chính phải ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị phù hợp và phải chăng;

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá giao thiệp thực tiễn;

c) Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thẳng tắp, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán tài chính phải được đánh giá lại theo giá trị phù hợp và phải chăng.

2. Việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị phù hợp và phải chăng phải BH an toàn có căn cứ xác thực. Trường hợp ko hề cơ sở để xác định được giá trị một cách đáng tin tưởng.# thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị phù hợp và phải chăng, phương pháp kế toán tài chính ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị phù hợp và phải chăng.

Mục 3. vắng TÀI CHÍNH

Điều 29. vắng tài chính của đơn vị kế toán tài chính

1. vắng tài chính của đơn vị kế toán tài chính dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị kế toán tài chính. thưa tài chính của đơn vị kế toán tài chính gồm:

a) mỏng tình hình tài chính;

b) báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí;

c) bẩm lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh thưa tài chính;

đ) thưa khác theo quy định của luật pháp.

2. Việc lập mỏng tài chính của đơn vị kế toán tài chính được thực hành như sau:

a) Đơn vị kế toán tài chính phải lập ít tài chính vào cuối kỳ kế toán tài chính năm; ngôi trường hợp lí luật có quy định lập ít tài chính theo kỳ kế toán tài chính khác thì đơn vị kế toán tài chính phải lập theo kỳ kế toán tài chính đó;

b) Việc lập vắng tài chính phải căn cứ vào số liệu sau Khi khóa sổ kế toán tài chính. Đơn vị kế toán tài chính cấp trên phải lập bẩm tài chính tổng hợp hoặc thưa tài chính thống nhất dựa trên vắng tài chính của các đơn vị kế toán tài chính trong cùng đơn vị kế toán tài chính cấp trên;

c) bẩm tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và thể hiện nay nhất quán giữa các kỳ kế toán tài chính; ngôi trường hợp ít tài chính tả khác nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì phải thuyết minh rõ lý do;

d) bẩm tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán tài chính. Người ký mỏng tài chính phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm về nội dung của thưa.

3. báo cho biết giải trình tài chính năm của đơn vị kế toán tài chính phải được nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền trong vận hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài chính quy định chi tiết về vắng tài chính cho từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí; trách nhiệm và trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, điểm nhận vắng và công khai bẩm tài chính.

Điều 30. vắng tài chính đất nước

1. vắng tài chính đất nước được lập trên cơ sở thống nhất thưa tài chính của cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tài chính tài chính và các đơn vị có liên can khác thuộc điểm đất nước, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính đất nước, hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính đất nước và lưu chuyển tiền tệ từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính đất nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

2. báo cho biết giải trình tài chính đất nước cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách đất nước, các quỹ tài chính đất nước, nợ công, vốn đất nước tại doanh nghiệp, tài sản, mối cung cấp ngân sách và sử dụng mối cung cấp ngân sách của đất nước. mỏng tài chính đất nước gồm:

a) báo cho biết giải trình tình hình tài chính đất nước;

b) vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính đất nước;

c) bẩm lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính đất nước.

3. Việc lập ít tài chính đất nước được thực hiện nay như sau:

a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập báo cho biết giải trình tài chính đất nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để vắng Quốc hội; chỉ đạo ngân khố đất nước chủ trì, kết phù hợp với cơ quan lại tài chính lập vắng tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh để báo cho biết giải trình Hội đồng dân chúng cùng cấp;

b) Các cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính tài chính và các đơn vị có can dự có trách nhiệm và trách nhiệm lập bẩm của đơn vị mình và cung cấp thông tin tài chính cấp thiết phục vụ việc lập thưa tài chính đất nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

4. báo cho biết giải trình tài chính đất nước được lập và trình Quốc hội, Hội đồng quần chúng cùng với thời điểm quyết toán ngân sách đất nước theo quy định của Luật ngân sách đất nước.

5. Chính phủ quy định chi tiết về nội dung thưa tài chính đất nước; việc tổ chức thực hành lập, công khai thưa tài chính đất nước; trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ quan lại, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông báo phục vụ việc lập ít tài chính đất nước.

Điều 31. Nội dung công khai mỏng tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính dùng ngân sách đất nước công khai thông tin thu, chi ngân sách đất nước theo quy định của Luật ngân sách đất nước.

2. Đơn vị kế toán tài chính ko dùng đến ngân sách đất nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán tài chính sử dụng các khoản đóng góp của quần chúng. # công khai mục đích lôi kéo và dùng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức lôi kéo, hiệu quả dùng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại công khai các nội dung sau đây:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh;

c) Trích lập và dùng các quỹ;

d) Thu nhập của người cần lao;

đ) Các nội dung khác theo quy định của luật pháp.

5. thưa tài chính của đơn vị kế toán tài chính mà luật pháp quy định phải truy thuế kiểm toán Khi công khai phải tất nhiên báo cho biết giải trình truy thuế kiểm toán của tổ chức truy thuế kiểm toán.

Điều 32. Hình thức và hạn vận công khai vắng tài chính

1. Việc công khai thưa tài chính được thực hành theo một hoặc một số mẫu mã sau đây:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) thông tin bởi văn bạn dạng;

c) Niêm yết;

d) đăng trên trang thông tin điện tử;

đ) Các mẫu mã khác theo quy định của luật pháp.

2. Hình thức và hạn công khai thưa tài chính của đơn vị kế toán tài chính sử dụng ngân sách đất nước thực hành theo quy định của luật pháp về ngân sách đất nước.

3. Đơn vị kế toán tài chính ko dùng đến ngân sách đất nước, đơn vị kế toán tài chính có sử dụng các khoản đóng góp của dân chúng phải công khai thưa tài chính năm trong vận hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nộp thưa tài chính.

4. Đơn vị kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh phải công khai ít tài chính năm trong hạn vận 120 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm. Trường hợp lí luật về chứng khoán, tín dụng, bảo đảm có quy định cụ thể về mẫu mã, hạn vận công khai vắng tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hành theo quy định của luật pháp về lĩnh vực đó.

Điều 33. Kiểm toán bẩm tài chính

1. báo cho biết giải trình tài chính năm của đơn vị kế toán tài chính mà luật pháp quy định phải truy thuế kiểm toán thì phải được truy thuế kiểm toán trước Khi nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền và trước Khi công khai.

2. Đơn vị kế toán tài chính Khi được truy thuế kiểm toán phải tuân đầy đủ các quy định của luật pháp về truy thuế kiểm toán.

3. báo cho biết giải trình tài chính của đơn vị kế toán tài chính đã được truy thuế kiểm toán Khi nộp cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phải có vắng truy thuế kiểm toán tất nhiên.

Mục 4. rà soát KẾ TOÁN

Điều 34. rà soát kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính phải chịu sự đánh giá kế toán tài chính của cơ quan lại có thẩm quyền. Việc đánh giá kế toán tài chính chỉ được thực hiện nay những Khi có quyết định của cơ quan lại có thẩm quyền theo quy định của luật pháp, trừ các cơ quan lại quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Các cơ quan lại có thẩm quyền quyết định thẩm tra kế toán tài chính gồm:

a) Bộ Tài chính;

b) Các bộ, cơ quan lại ngang bộ, cơ quan lại thuộc Chính phủ và cơ quan lại khác ở trung ương quyết định rà kế toán tài chính các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực được phân công đảm đương;

c) Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định thẩm tra kế toán tài chính các đơn vị kế toán tài chính tại địa phương do mình cai quản lý;

d) Đơn vị cấp trên quyết định đánh giá kế toán tài chính đơn vị trực thuộc.

3. Các cơ quan lại có thẩm quyền rà kế toán tài chính gồm:

a) Các cơ quan lại quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Cơ quan lại thanh tra đất nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán đất nước, cơ quan lại thuế Khi thực hành trách nhiệm thanh tra, rà, truy thuế kiểm toán các đơn vị kế toán tài chính.

Điều 35. Nội dung rà kế toán tài chính

1. Nội dung rà soát kế toán tài chính gồm:

a) soát việc thực hành nội dung công tác kế toán tài chính;

b) soát việc tổ chức bộ máy kế toán tài chính và người làm kế toán tài chính;

c) soát việc tổ chức cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

d) thẩm tra việc chấp hành các quy định khác của luật pháp về kế toán tài chính.

2. Nội dung soát kế toán tài chính phải được xác định trong quyết định thẩm tra, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Điều 36. thời kì rà soát kế toán tài chính

thời gian rà soát kế toán tài chính do cơ quan lại có thẩm quyền thẩm tra kế toán tài chính quyết định tuy nhiên ko thật 10 ngày, ko kể ngày nghỉ ngơi, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động. Trường hợp nội dung rà phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, cuối cùng, cơ quan lại có thẩm quyền soát kế toán tài chính có thể kéo dãn thời kì soát; thời kì kéo dãn đối với mỗi cuộc rà ko thật 05 ngày, ko kể ngày nghỉ ngơi, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn soát kế toán tài chính

1. Khi đánh giá kế toán tài chính, đoàn soát kế toán tài chính phải công bố quyết định thẩm tra kế toán tài chính, trừ các đoàn thanh tra, rà soát, truy thuế kiểm toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này. Đoàn thẩm tra kế toán tài chính có quyền đề nghị đơn vị kế toán tài chính được rà cung cấp tài liệu kế toán tài chính có can hệ đến nội dung thẩm tra kế toán tài chính và giải trình Khi cấp thiết.

2. Khi kết thúc rà kế toán tài chính, đoàn thẩm tra kế toán tài chính phải lập biên bạn dạng thẩm tra kế toán tài chính và giao cho đơn vị kế toán tài chính được thẩm tra một bạn dạng; nếu phát hiện nay có vi phạm luật pháp về kế toán tài chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển giấy tờ đến cơ quan lại đất nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. đoàn trưởng rà soát kế toán tài chính phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm về các cuối cùng rà.

4. Đoàn thẩm tra kế toán tài chính phải tuân thủ lớp lang, nội dung, phạm vi và thời kì rà soát, ko được làm ảnh hưởng trọn đến phát động và sinh hoạt giải trí thường nhật của đơn vị kế toán tài chính và ko được nhiễu đơn vị kế toán tài chính được soát.

Điều 38. Quyền và bổn phận của đơn vị kế toán tài chính được thẩm tra kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính được thẩm tra kế toán tài chính có trách nhiệm sau đây:

a) Cung cấp cho đoàn rà soát kế toán tài chính tài liệu kế toán tài chính có can dự đến nội dung rà và giải trình các nội dung theo đề nghị của đoàn rà soát;

b) thực hiện nay cuối cùng của đoàn đánh giá kế toán tài chính.

2. Đơn vị kế toán tài chính được đánh giá kế toán tài chính có các quyền sau đây:

a) chối từ việc đánh giá nếu thấy việc đánh giá ko đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 hoặc nội dung soát ko đúng với quy định tại Điều 35 của Luật này;

b) Khiếu nại với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền trong ngôi trường hợp từ khước với cuối cùng của đoàn thẩm tra kế toán tài chính.

Điều 39. Kiểm soát nội bộ và truy thuế kiểm toán nội bộ

1. Kiểm soát nội bộ là sự thiết lập và tổ chức thực hiện nay trong nội bộ đơn vị kế toán tài chính các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ ăn nhập với quy định của pháp luật nhằm mục đích BH an toàn phòng ngừa, phát hiện nay, xử lý kịp lúc rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải thiết lập khối mạng lưới server đánh giá nội bộ trong đơn vị để BH an toàn các đề nghị sau đây:

a) Tài sản của đơn vị được đảm BH an toàn ninh, tránh dùng sai mục đích, ko cực tốt;

b) Các kỹ năng được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và mô tả mỏng tài chính chân thực, phù hợp và phải chăng.

3. Kiểm toán nội bộ là sự thẩm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, phù hợp và tính hiệu quả của đánh giá nội bộ.

4. Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm sau đây:

a) rà tính phù hợp, hiệu lực thực thi hiện hành và cực tốt của khối mạng lưới server đánh giá nội bộ;

b) soát và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin tài chính tài chính, tài chính của thưa tài chính, bẩm kế toán tài chính cai quản trị trước Khi trình ký duyệt;

c) rà soát việc tuân nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí, cai quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán tài chính, chính sách, quyết nghị, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán tài chính;

d) Phát hiện nay những sơ hở, yếu ko an toàn cỏi, ăn lận trong cai quản lý, bảo đảm an toàn tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm mục đích cải tiến, trả mỹ khối mạng lưới server cai quản lý, điều hành phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị kế toán tài chính.

5. Chính phủ quy định chi tiết về truy thuế kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp.

Mục 5. KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điều 40. Kiểm kê tài sản

1. Kiểm kê tài sản là sự cân, đong, đo, đếm số lượng; công nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, mối cung cấp ngân sách hiện nay có tại thời tự khắc kiểm kê để soát, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán tài chính.

2. Đơn vị kế toán tài chính phải kiểm kê tài sản trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Cuối kỳ kế toán tài chính năm;

b) Đơn vị kế toán tài chính bị chia, tách, thống nhất, sáp nhập, giải tán, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, vỡ nợ hoặc buôn bán, cho thuê;

c) Đơn vị kế toán tài chính được chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu;

d) Xảy ra hỏa hoán vị, lũ lụt và các thiệt hại thất thường khác;

đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền;

e) Các ngôi trường hợp khác theo quy định của luật pháp.

3. Sau Khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán tài chính phải lập vắng tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tại kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính, đơn vị kế toán tài chính phải xác định nguyên cớ và phải phản ảnh số chênh lệch, hiệu quả xử lý vào sổ kế toán tài chính trước Khi lập bẩm tài chính.

4. Việc kiểm kê phải đề đạt đúng thực tại tài sản, mối cung cấp tạo hình tài sản. Người lập và ký ít tổng hợp hiệu quả kiểm kê phải chịu bổn phận về hiệu quả kiểm kê.

Điều 41. Bảo cai quản, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

1. Tài liệu kế toán tài chính phải được đơn vị kế toán tài chính bảo đảm an toàn đầy đủ, an ninh trong quá trình dùng và lưu trữ.

2. Trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị tạm giữ, bị trưng thu thì phải có biên bạn dạng tất nhiên bạn dạng sao chụp tài liệu kế toán tài chính đó; nếu tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt thì phải có biên bạn dạng tất nhiên bạn dạng sao chụp tài liệu hoặc bạn dạng xác nhận.

3. Tài liệu kế toán tài chính phải đưa vào lưu trữ trong kì hạn 12 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm hoặc chấm dứt công việc kế toán tài chính.

4. Người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán tài chính chịu trách nhiệm tổ chức bảo đảm an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính.

5. Tài liệu kế toán tài chính phải được lưu trữ theo kì hạn sau đây:

a) ít ra là 05 năm đối với tài liệu kế toán tài chính dùng cho cai quản lý, điều hành của đơn vị kế toán tài chính, gồm cả chứng từ kế toán tài chính cấm dùng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập vắng tài chính;

b) ít ra là 10 năm đối với chứng từ kế toán tài chính sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính năm, trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán tài chính có tính sử liệu, có ý nghĩa quan lại yếu về tài chính tài chính, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính kì hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, điểm lưu trữ và thủ tục tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính lưu trữ.

Điều 42. bổn phận của đơn vị kế toán tài chính trong ngôi trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt

Khi phát hiện nay tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt, đơn vị kế toán tài chính phải thực hiện nay ngay các công việc sau đây:

1. soát, xác định và lập biên bạn dạng về số lượng, thực trạng, căn do tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt; thông báo cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có liên tưởng và cơ quan lại đất nước có thẩm quyền;

2. Tổ chức bình phục lại tài liệu kế toán tài chính bị hư hư;

3. liên quan lại với tổ chức, cá nhân có giao du tài liệu, số liệu kế toán tài chính để được sao chụp hoặc công nhận lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt;

4. Đối với tài liệu kế toán tài chính có can hệ đến tài sản tuy nhiên chẳng thể phục hồi bởi các biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt.

Mục 6. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, thống nhất, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH HOẶC HÌNH THỨC SỞ HỮU, giải tán, chấm dứt HOẠT ĐỘNG, phá sản

Điều 43. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp chia đơn vị kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính bị chia thành các đơn vị kế toán tài chính mới phải thực hiện nay các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tính sổ, lập ít tài chính;

b) Phân chia tài sản, nợ chưa tính sổ, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn giao tài liệu kế toán tài chính liên tưởng đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán tài chính mới.

2. Đơn vị kế toán tài chính mới được thành lập căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 44. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp tách đơn vị kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính bị tách một bộ phận để thành lập đơn vị kế toán tài chính mới phải thực hành các công việc sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán của bộ phận được tách;

b) Bàn giao tài sản, nợ chưa tính sổ của bộ phận được tách, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn giao tài liệu kế toán tài chính can hệ đến tài sản, nợ chưa tính sổ cho đơn vị kế toán tài chính mới; đối với tài liệu kế toán tài chính ko bàn trả thì đơn vị kế toán tài chính bị tách lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Đơn vị kế toán tài chính mới được thành lập cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 45. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp thống nhất các đơn vị kế toán tài chính

1. Các đơn vị kế toán tài chính bị thống nhất thành đơn vị kế toán tài chính mới thì từng đơn vị kế toán tài chính bị thống nhất phải thực hành các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tính sổ, lập mỏng tài chính;

b) Bàn giao tất cả tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn giao vớ tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị kế toán tài chính thống nhất.

2. Đơn vị kế toán tài chính thống nhất phải thực hành các công việc sau đây:

a) căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả, mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này;

b) Tổng hợp bẩm tài chính của các đơn vị kế toán tài chính bị thống nhất thành báo cho biết giải trình tài chính của đơn vị kế toán tài chính thống nhất;

c) Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính của các đơn vị bị thống nhất.

Điều 46. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính bị sáp nhập vào đơn vị kế toán tài chính khác phải thực hiện nay các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tính sổ, lập thưa tài chính;

b) Bàn giao quơ tài sản, nợ chưa tính sổ, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn giao tất thảy tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập.

2. Đơn vị kế toán tài chính nhận sáp nhập cứ vào biên bạn dạng bàn trả ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 47. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu

1. Đơn vị kế toán tài chính được chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu phải thực hiện nay các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tính sổ, lập thưa tài chính;

b) Bàn giao quơ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn giao sờ soạng tài liệu kế toán tài chính cho đơn vị kế toán tài chính sau chuyển đổi.

2. Đơn vị kế toán tài chính sau chuyển đổi căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 48. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp giải thể, kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí, vỡ nợ

1. Đơn vị kế toán tài chính bị giải thể hoặc chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí phải thực hiện nay các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tính sổ, lập bẩm tài chính;

b) Mở sổ kế toán tài chính theo dõi các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính liên can đến việc giải tán, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí;

c) Bàn giao thảy tài liệu kế toán tài chính của đơn vị kế toán tài chính bị giải tán hoặc chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí sau Khi xử lý xong cho đơn vị kế toán tài chính cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Trường hợp đơn vị kế toán tài chính bị tuyên bố vỡ nợ thì Toà án tuyên bố vỡ nợ chỉ định người thực hành công việc kế toán tài chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính

1. Đơn vị kế toán tài chính phải tổ chức bộ máy kế toán tài chính, bố trí người làm kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính.

2. Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng thực hiện nay theo quy định của Chính phủ.

Điều 50. trách nhiệm của người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán tài chính

1. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính, bố trí người làm kế toán tài chính hoặc quyết định thuê doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính theo đúng quy định của Luật này.

2. Bố trí người làm kế toán tài chính trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng theo quy định của Luật này; ngôi trường hợp lí luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nay công tác kế toán tài chính trong đơn vị kế toán tài chính theo quy định của luật pháp về kế toán tài chính và chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm và trách nhiệm liên đái đối với những sai phạm do người khác gây ra tuy nhiên thuộc trách nhiệm cai quản lý của mình.

4. Tổ chức soát kế toán tài chính trong nội bộ đơn vị và thực hiện nay soát kế toán tài chính các đơn vị cấp bên dưới.

Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và bổn phận của người làm kế toán tài chính

1. Người làm kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề, trung thực, thanh liêm, có ý thức chấp hành luật pháp;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính.

2. Người làm kế toán tài chính có quyền độc lập về chuyên môn, kỹ năng kế toán tài chính.

3. Người làm kế toán tài chính có bổn phận tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, thực hành các công việc được cắt cử và chịu bổn phận về chuyên môn, kỹ năng của mình. Khi đổi thay người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính cũ có trách nhiệm và trách nhiệm bàn trả công việc kế toán tài chính và tài liệu kế toán tài chính cho người làm kế toán tài chính mới. Người làm kế toán tài chính cũ phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm về công việc kế toán tài chính trong thời kì mình làm kế toán tài chính.

Điều 52. Những người ko được làm kế toán tài chính

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố giới hạn hoặc mất năng lực hành động dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt, cơ sở cai nghiện bắt.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán tài chính theo bạn dạng án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật; người đang bị truy cứu bổn phận hình sự; người đang phải chấp hành quyết phạt tù hoặc đã bị cuối cùng về một trong các tội xâm phạm thứ tự cai quản lý tài chính tài chính, tù đọng về chức vụ can hệ đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc cáng đáng công tác tài chính – kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng trong cùng một đơn vị kế toán tài chính, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Người đang là kẻ cai quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người sử dụng, buôn bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán tài chính, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Điều 53. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng là kẻ đứng đầu bộ máy kế toán tài chính của đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nay công tác kế toán tài chính trong đơn vị kế toán tài chính.

2. Kế toán trưởng của cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đất nước và doanh nghiệp do đất nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính giám sát tài chính tại đơn vị kế toán tài chính.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; ngôi trường hợp có đơn vị kế toán tài chính cấp trên thì song song chịu sự chỉ đạo và soát của kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính cấp trên về chuyên môn, kỹ năng.

4. Trường hợp đơn vị kế toán tài chính cử người gánh vác kế toán tài chính thay kế toán tài chính trưởng thì người đảm đang kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hành bổn phận và quyền quy định cho kế toán tài chính trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều khiếu nại sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bổ chăm sóc kế toán tài chính trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán tài chính ít ra là 02 năm đối với người dân có chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính từ trình độ đại học tập trở lên và thời gian công tác thực tại về kế toán tài chính ít ra là 03 năm đối với người dân có chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán tài chính.

Điều 55. trách nhiệm và trách nhiệm và quyền của kế toán tài chính trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) thực hành các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, tài chính trong đơn vị kế toán tài chính;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán tài chính theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cho biết giải trình tài chính tuân chế độ kế toán tài chính và chuẩn mực kế toán tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, kỹ năng kế toán tài chính.

3. Kế toán trưởng của cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đất nước và doanh nghiệp do đất nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý con kiến bởi văn bạn dạng với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán tài chính, thủ kho, thủ quỹ;

b) đề nghị các bộ phận can hệ trong đơn vị kế toán tài chính cung cấp đầy đủ, kịp lúc tài liệu can dự đến công việc kế toán tài chính và giám sát tài chính của kế toán tài chính trưởng;

c) Bảo lưu ý con kiến chuyên môn bởi văn bạn dạng những Khi có quan lại điểm khác với ý con kiến của người ra quyết định;

d) thưa bởi văn bạn dạng cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính Khi phát hiện nay hành động vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tài chính trong đơn vị; ngôi trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì vắng lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan lại đất nước có thẩm quyền và ko phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm về hiệu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 56. Thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng

1. Đơn vị kế toán tài chính được ký hợp đồng với doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính để thuê dịch vụ làm kế toán tài chính hoặc dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng theo quy định của luật pháp.

2. Việc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng phải được lập thành hợp đồng bởi văn bạn dạng theo quy định của luật pháp.

3. Đơn vị kế toán tài chính thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng có bổn phận cung cấp đầy đủ, kịp lúc, chân thực mọi thông báo, tài liệu can hệ đến công việc thuê làm kế toán tài chính, thuê làm kế toán tài chính trưởng và tính sổ đầy đủ, kịp lúc phí dịch vụ kế toán tài chính theo thỏa thuận trong giao kèo.

4. Người được thuê làm kế toán tài chính trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều khiếu nại quy định tại Điều 54 của Luật này.

5. Doanh nghiệp, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính và người được thuê làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán tài chính theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG kinh dinh DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Điều 57. Chứng chỉ kế toán tài chính viên

1. Người được cấp chứng chỉ kế toán tài chính viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức công việc và nghề nghiệp, chân thực, liêm khiết, có tinh thần chấp hành luật pháp;

b) Có bởi tốt nghiệp đại học tập trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Đạt hiệu quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán tài chính viên.

2. Người có chứng chỉ chuyên gia kế toán tài chính hoặc chứng chỉ kế toán tài chính do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán tài chính cấp được Bộ Tài chính nước ta công nhận, đạt kỳ thi sát hạch về luật pháp tài chính tài chính, tài chính, kế toán tài chính nước ta và có tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được cấp chứng chỉ kế toán tài chính viên.

3. Bộ Tài chính quy định điều khiếu nại thi lấy chứng chỉ kế toán tài chính viên, thủ tục cấp và thu hồi chứng chỉ kế toán tài chính viên.

Điều 58. Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính

1. Người có chứng chỉ kế toán tài chính viên hoặc chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên theo quy định của Luật truy thuế kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính qua doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có năng lực hành động dân sự;

b) Có thời kì công tác thực tiễn về tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán từ 36 tháng trở lên Tính từ lúc thời điểm tốt nghiệp đại học tập;

c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật tri thức theo quy định.

2. Người có đủ các điều khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện nay đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính chỉ có giá trị Khi người được cấp có giao kèo cần lao làm tất thời gian cho một doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc làm việc tại hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

4. Những người ko được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính gồm:

a) Cán bộ, công chức, tư vấn viên cấp dưới; sĩ quan lại, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an quần chúng.

b) Người đang bị cấm hành nghề kế toán tài chính theo bạn dạng án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị cuối cùng một trong các tội xâm phạm thứ tự cai quản lý tài chính tài chính can dự đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án tích; người đang bị vận dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bức, cơ sở cai nghiện buộc;

c) Người đã bị cuối cùng về phạm nhân hiểm nguy xâm phạm thứ tự cai quản lý tài chính tài chính mà chưa được xóa án tích;

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán mà chưa ko hề hạn sử dung 06 tháng, Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong ngôi trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa ko hề vận hạn 01 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

đ) Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 59. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính được thành lập theo các loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi đảm bảo các điều khiếu nại kinh dinh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính ko được góp vốn để thành lập doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính khác, trừ ngôi trường hợp góp vốn với doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài để thành lập doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính tại nước ta.

4. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài thực hiện nay kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tại nước ta bên dưới các mẫu mã sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta để thành lập doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài;

c) Cung cấp dịch vụ qua biên thuỳ theo quy định của Chính phủ.

Điều 60. Điều khiếu nại cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của luật pháp;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc giám đốc điều hành của công ty bổn phận hữu hạn phải là kế toán tài chính viên hành nghề;

d) đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán tài chính viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy má khác có giá trị tương đương theo quy định của luật pháp;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán tài chính viên hành nghề.

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít ra hai kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán tài chính viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại nước ta được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật của nước điểm doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có chí ít hai kế toán tài chính viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc giám đốc điều hành chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài ko được song song giữ chức phận cai quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại nước ta;

d) Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài phải có văn bạn dạng gửi Bộ Tài chính đảm bảo chịu trách nhiệm và trách nhiệm về mọi bổn phận và cam kết của chi nhánh tại nước ta.

5. Trong kì hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày đăng ký kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính mà doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, chi nhánh doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại nước ta ko được cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc trong ngôi trường hợp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã bị thu hồi thì doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại nước ta phải thông báo ngay cho cơ quan lại đăng ký marketing thương mại để làm thủ tục xóa hạng “dịch vụ kế toán tài chính” trong tên gọi của doanh nghiệp, chi nhánh.

Điều 61. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy má khác có giá trị tương đương.

3. Bản sao Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính của các kế toán tài chính viên hành nghề.

4. hợp đồng lao động với doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính của các kế toán tài chính viên hành nghề.

5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty bổn phận hữu hạn.

6. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn.

7. Văn bạn dạng cam kết chịu bổn phận của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng thực được phép kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại nước ta.

Điều 62. vận hạn cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Trong vận hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính cho doanh nghiệp; ngôi trường hợp chối từ cấp thì phải trả lời bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

2. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên tưởng đến giấy tờ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính giải trình. thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Điều 63. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính

1. Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính được cấp lại trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo luật pháp, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại nước ta;

b) Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị mất hoặc bị hư hại.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

b) Bản gốc Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã được cấp, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Các tài liệu khác can hệ đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính (nếu có).

3. Trong kì hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính cho doanh nghiệp; ngôi trường hợp từ khước cấp thì phải trả lời bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 64. Phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính

Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính được cấp, cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Điều 65. Hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Hộ marketing thương mại được phép kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi đáp ứng các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh dinh;

b) cá nhân, đại diện group cá nhân thành lập hộ kinh dinh phải là kế toán tài chính viên hành nghề.

2. Hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính chẳng cần có Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 66. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

1. Trong vận hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính phải thông báo bởi văn bạn dạng cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán tài chính viên hành nghề tại doanh nghiệp;

b) Không BH an toàn một, một số hoặc tuốt các điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính quy định tại Điều 60 của Luật này;

c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

d) Giám đốc hoặc giám đốc điều hành, người đại diện theo luật pháp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

đ) Tạm ngừng kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

e) Thành lập, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

g) thực hành việc chia, tách, sáp nhập, thống nhất, chuyển đổi, giải thể.

2. Trong vận hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải thông báo bởi văn bạn dạng cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán tài chính viên hành nghề;

b) Tên, địa chỉ của hộ kinh dinh;

c) Tạm ngừng hoặc chấm dứt marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 67. bổn phận của kế toán tài chính viên hành nghề, doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính

1. thực hiện nay công việc kế toán tài chính liên hệ đến nội dung dịch vụ kế toán tài chính thỏa thuận trong giao kèo.

2. tuân pháp luật về kế toán tài chính và chuẩn mực đạo đức nghề kế toán tài chính.

3. Chịu trách nhiệm trước quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán tài chính đã cung cấp và phải đền bù thiệt hại do mình gây ra.

4. liền tù tù trau dồi kĩ năng và kĩ năng chuyên môn và kiến thức, thực hành chương trình cập nhật kĩ năng và kĩ năng mỗi năm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. tuân thủ sự cai quản lý công việc và nghề nghiệp và đánh giá chất lượng dịch vụ kế toán tài chính của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính được Bộ Tài chính ủy quyền.

6. Mua bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Điều 68. Trường hợp ko được cung cấp dịch vụ kế toán tài chính

Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính, hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính ko được cung cấp dịch vụ kế toán tài chính cho đơn vị kế toán tài chính khác Khi người dân có trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, người đại diện hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc người trực tiếp thực hành dịch vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp, hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính thuộc các ngôi trường hợp sau đây:

1. Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người dân có trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý, điều hành, kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính, trừ ngôi trường hợp đơn vị kế toán tài chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa làm chủ sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định;

2. Có quan lại hệ tài chính tài chính, tài chính với đơn vị kế toán tài chính đó;

3. Không đủ năng lực chuyên môn hoặc mất đi điều khiếu nại để thực hành dịch vụ kế toán tài chính;

4. Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là tổ chức có quan lại hệ tài chính tài chính, tài chính với đơn vị kế toán tài chính đó;

5. Đơn vị kế toán tài chính đề nghị thực hiện nay những công việc ko đúng với chuẩn đạo đức nghề hoặc ko đúng với yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng kế toán tài chính, tài chính;

6. Các ngôi trường hợp khác theo quy định của luật pháp.

Điều 69. Đình chỉ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính và thu hồi Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị đình chỉ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Không đảm bảo một, một số hoặc tuốt các điều khiếu nại quy định tại Điều 60 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

b) Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn kế toán tài chính, chuẩn đạo đức nghề kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ năng thực tế gây hiệu quả hiểm nguy.

2. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị thu hồi Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Kê khai ko đúng thực tại hoặc ăn lận, mạo giấy tờ để đủ điều khiếu nại cấp Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

b) Không kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính trong 12 tháng liên tục;

c) Không xử lý được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong vận hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày bị đình chỉ;

d) Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

e) Làm méo mó hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán tài chính, ít tài chính và cung cấp thông báo, số liệu báo cho biết giải trình sai sự thật;

g) mạo, tẩy xoá, tu chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải chấm dứt việc marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Tính từ lúc ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

4. Hộ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính bị đình chỉ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính những Khi có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ năng thực tiễn gây hiệu quả hiểm nguy.

5. Hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải kết thúc việc kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Không marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính trong 12 tháng liên tục;

b) Không xử lý được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong vận hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày bị đình chỉ;

c) Tự chấm dứt marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

d) Làm sai lệch hoặc móc ngoặc, móc nối để làm lệch lạc tài liệu kế toán tài chính, bẩm tài chính và cung cấp thông báo, số liệu thưa sai sự thật;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ marketing thương mại;

e) vơ kế toán tài chính viên hành nghề trong cùng hộ marketing thương mại bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

6. Kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ năng thực tại gây hiệu quả hiểm nguy;

b) Không còn đủ điều khiếu nại đăng ký hành nghề;

c) Không chấp hành quy định của cơ quan lại có thẩm quyền về việc rà, thanh tra can hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí hành nghề kế toán tài chính;

d) Không thực hiện nay trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

7. Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) ăn gian, mạo giấy tờ để đủ điều khiếu nại cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính;

b) Bị thu hồi chứng chỉ kế toán tài chính viên;

c) Bị kết tội bởi bạn dạng án của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành luật pháp.

Điều 70. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính

1. Tổ chức nghề về kế toán tài chính được thành lập, phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp luật về hội và có bổn phận tuân các quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

2. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính được bồi bổ, cập nhật kĩ năng và kĩ năng cho người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính viên hành nghề và thực hiện nay một số trách nhiệm liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí kế toán tài chính do Chính phủ quy định.

Chương V

QUẢN LÝ đất nước VỀ KẾ TOÁN

Điều 71. Quản lý đất nước về kế toán tài chính

1. Chính phủ thống nhất cai quản lý đất nước về kế toán tài chính.

2. Bộ Tài chính chịu bổn phận trước Chính phủ thực hành cai quản lý đất nước về kế toán tài chính, có các trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán tài chính;

b) Xây dựng, trình Chính phủ phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bạn dạng quy phạm luật pháp về kế toán tài chính;

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính và Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính và đình chỉ marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

d) Quy định việc thi, cấp, thu hồi và cai quản lý chứng chỉ kế toán tài chính viên;

đ) đánh giá kế toán tài chính; đánh giá phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ kế toán tài chính; giám sát việc tuân chuẩn kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính;

e) Quy định việc cập nhật kĩ năng và kĩ năng cho kế toán tài chính viên hành nghề;

g) Tổ chức và cai quản lý công tác phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập về kế toán tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát động và sinh hoạt giải trí kế toán tài chính;

h) Thanh tra, soát, giải quyết năng khiếu nại, cáo giác và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán tài chính;

i) hiệp tác quốc tế về kế toán tài chính.

3. Các bộ, cơ quan lại ngang bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có bổn phận phối phù hợp với Bộ Tài chính thực hành cai quản lý đất nước về kế toán tài chính trong ngành, lĩnh vực được phân công đảm đương.

4. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý đất nước về kế toán tài chính tại địa phương.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 72. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Luật kế toán tài chính số 03/2003/QH11 ko hề hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp

1. Chính phủ chuẩn bị các điều khiếu nại cấp thiết để chính thức phát động việc lập bẩm tài chính đất nước theo quy định tại Điều 30 của Luật này chậm nhất là 24 tháng, Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành.

2. Trong hạn 24 tháng, Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành, các doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành phải BH an toàn các điều khiếu nại theo quy định của Luật này để được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính; nếu mất đi điều khiếu nại theo quy định của Luật này thì phải kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

3. Chứng chỉ hành nghề kế toán tài chính đã cấp cho công dân nước ta, người nước ngoài theo Luật kế toán tài chính số 03/2003/QH11 có giá trị như chứng chỉ kế toán tài chính viên quy định tại Luật này.

Điều 74. Quy định chi tiết

1. Chính phủ, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

2. căn cứ những nguyên lý cơ bạn dạng của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán tài chính đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta, hộ marketing thương mại và tổ liên minh.

Luật

này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa nước ta khoá XIII, kỳ họp thứ 10 chuẩn y ngày 20 tháng 11 năm 2015.

chủ toạ QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Tải Luật 88/2015/QH13 về tại đây nhé:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

– nước ngoài giả, những Khi có những Luật thuế mới các các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

Data Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 2021-09-07 16:11:00

#Luật #Kế #toán #Luật #số #882015QH13