Mẫu 01/GHAN Văn bạn dạng đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt 2022

Mẫu 01/GHAN Văn bạn dạng đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất theo Thông tư 156/2013/TT-BTC: Xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế …

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v yêu cầu gia hạn nộp thuế

………., ngày……….tháng ……..năm …..

Kính gửi: ….(

Tên cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp người nộp thuế)

Tên người nộp thuế: …………………………………

Mã số thuế:…………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo: ………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: ………… E-mail:…………

Ngành nghề kinh dinh chính là: …………………………….

đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo chỉ dẫn tại điểm … khoản… Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

STT

Loại thuế yêu cầu gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

kì hạn nộp thuế theo quy định

hạn vận được gia hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế …

2

Tiền phạt chậm nộp…

3

Tiền chậm nộp tiền thuế…

4

Tiền phạt…

5

Tiền chậm nộp tiền phạt..

Tổng cộng

2. Cam kết:

… (

Tên người nộp thuế

) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau lúc ko hề vận hạn gia hạn nộp thuế.

3. Tài liệu gửi kèm:

(ghi rõ tên tài liệu, bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

Nơi nhận

:

– Như trên;

– ….

– Lưu:VT,…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có)

————————————————————————-

tải Mẫu 01/GHAN văn bạn dạng đề nghị gia hạn nộp thuế về tại đây:

Trường hợp bạn ko vận tải về được thì làm theo cách sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn chuyển vận)

Post Mẫu 01/GHAN Văn bạn dạng đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt 2021-09-05 01:28:00

#Mẫu #01GHAN #Văn #bạn dạng #đề #nghị #gia #hạn #nộp #tiền #thuế #tiền #phạt