Mẫu Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính theo QĐ 15 Excel 2022

Mẫu Bản Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính Excel mới nhất Mẫu số B 09 – DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>>>>

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0106208569

Địa chỉ: 173 – Xuân Thủy – Cầu giấy – HN Thủ Đô

BẢN THUYẾT MINH ít TÀI CHÍNH

(

Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

)

Năm….

I. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh dinh

3. Ngành nghề marketing thương mại

4. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến vắng tài chính.

II. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính

1. Kỳ kế toán tài chính năm (bắt mối cung cấp từ ngày …./…./…… chấm dứt vào ngày …./…./……).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán tài chính vận dụng

1. Chế độ kế toán tài chính ứng dụng

2. Tuyên bố về việc tuân chuẩn kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính

3. Hình thức kế toán tài chính ứng dụng

IV. Các chính sách kế toán tài chính ứng dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng bạc khác ra đồng bạc sử dụng trong kế toán tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho:

– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho;

– Phương pháp tính giá trị mặt hàng tồn kho;

– Phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho;

– Phương pháp lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu ngốn TSCĐ và BDS đầu tư:

– Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

– Phương pháp khấu ngốn TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu ngốn BDS đầu tư

– Nguyên tắc ghi nhận BDS đầu tư;

– Phương pháp khấu ngốn BDS đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận những khoản vốn tài chính:

– Các khoản vốn vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở marketing thương mại đồng đánh giá;

– Các khoản vốn chứng khoán ngắn hạn;

– Các khoản vốn ngắn hạn, dài hạn khác;

– Phương pháp lập đề phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản hoài đi vay:

– Nguyên tắc ghi nhận tổn phí đi vay;

– Tỷ lệ vốn hóa được dùng để xác định phí tổn đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản Chi phí khác:

– phí trả trước;

– phí khác;

– Phương pháp phân bổ phí tổn trả trước ;

– Phương pháp và thời kì phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận tổn phí phải trả.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận những khoản ngừa phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

– Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

– Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

– Doanh thu buôn bán sản phẩm;

– Doanh thu cung cấp dịch vụ;

– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;

– Doanh thu giao kèo xây dựng.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận tổn phí tài chính.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành, hoài thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14. Các kỹ năng dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục biểu thị trong Bảng cân đối kế toán tài chính

(

Đơn vị tính:……)

01- Tiền

Cuối năm

Đầu năm

– Tiền mặt

– Tiền gửi ngân mặt hàng

– Tiền đang chuyển

Cộng

02- Các khoản vốn tài chính ngắn hạn:

– Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

– Đầu tư ngắn hạn khác

– ngừa giảm giá đầu tư ngắn hạn

Cuối năm

Đầu năm

Cộng

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

– Phải thu về cổ phần hoá

– Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

– Phải thu người cần lao

– Phải thu khác

Cộng

04- Hàng tồn kho

Cuối năm

Đầu năm

– Hàng mua đang đi đường

– vật liệu, vật liệu

– phương tiện, dụng cụ

– phí tổn SX, KD dở dang

– Thành phẩm

– Hàng hóa

– Hàng gửi đi buôn bán

– Hàng hoá kho bảo thuế

– Hàng hoá BDS

Cộng giá gốc mặt hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của mặt hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các số tiền nợ phải trả:……….

* Giá trị trả nhập phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho trong năm:.……

* Các ngôi trường hợp hoặc sự khiếu nại dẫn đến phải trích thêm hoặc trả nhập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho:….

05- Thuế và các khoản phải thu đất nước

Cuối năm

Đầu năm

– Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

– …………………

– Các khoản khác phải thu đất nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

– Cho vay dài hạn nội bộ

-…

– Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

– Ký quỹ, ký cược dài hạn

– Các khoản tiền nhận phó thác

– Cho vay ko hề lãi

– Phải thu dài hạn khác

Cộng

08- Tăng, giảm tài sản một mực hữu hình:

Khoản mục

Nhà cửa, vật phong cách thiết kế

Máy móc, thiết bị

công cụ chuyên chở, truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm

– Mua trong năm

– Đầu tư XDCB trả mỹ xong

– Tăng khác

– Chuyển sang BDS đầu tư

– Thanh lý, nhượng buôn bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Số dư đầu năm

– Khấu ngốn trong năm

– Tăng khác

– Chuyển sang BDS đầu tư

– Thanh lý, nhượng buôn bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại của TSCĐ

hữu hình

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

– Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, núm đảm bảo các khoản vay:

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu ngốn ko hề vẫn còn dùng:

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

– Các cam kết về việc mua, buôn bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong mai sau:

– Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục

Nhà cửa, vật phong cách thiết kế

Máy móc, thiết

bị

công cụ chuyển vận, truyền

dẫn

TSCĐ hữu hình khác

Tài sản nhất quyết vô

hình

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

Số dư đầu năm

– Thuê tài chính trong năm

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Số dư đầu năm

– Khấu ngốn trong năm

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Tiền thuê nảy thêm được ghi nhận là phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục

Quyền

sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bởi

sáng chế

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình

Số dư đầu năm

– Mua trong năm

– Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

– Tăng do thống nhất kinh dinh

– Tăng khác

– Thanh lý, nhượng buôn bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Số dư đầu năm

– Khấu ngốn trong năm

– Tăng khác

– Thanh lý, nhượng buôn bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- hoài xây dựng cơ bạn dạng dở dang:

Cuối năm

Đầu năm

– Tổng số phí tổn XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình…………..

+ Công trình…………..

+…………………….…

12- Tăng, giảm BDS đầu tư:

Khoản mục

Số

đầu năm

Tăng

trong năm

Giảm

trong năm

Số

cuối năm

Nguyên giá

BDS đầu tư

– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà và quyền dùng đất

– Cơ sở hạ tầng

Giá trị ngốn mòn lũy kế

– Quyền dùng đất

– Nhà

– Nhà và quyền sử dụng đất

– Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại của BDS

đầu tư

– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà và quyền sử dụng đất

– Cơ sở hạ tầng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

– …………..

13- Đầu tư dài hạn khác:

– Đầu tư cổ phiếu

– Đầu tư trái phiếu

– Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

– Cho vay dài hạn

– Đầu tư dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

Cộng

14- phí trả trước dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

– Chi phí trả trước về thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ

– Chi phí thành lập doanh nghiệp

– uổng phân tách và thử nghiệm và phân tích có giá trị lớn

– phí tổn cho giai đoạn triển khai mất đi tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

– …

Cộng

15- Vay và nợ ngắn hạn

Cuối năm

Đầu năm

– Vay ngắn hạn

– Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp đất nước

Cuối năm

Đầu năm

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Thuế xuất, du nhập

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa

– Thuế tài nguyên

– Thuế ngôi nhà đất và tiền thuê đất

– Các loại thuế khác

– Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

17- phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

– Trích trước tổn phí lương lậu trong thời gian nghỉ ngơi phép

– Chi phí sang sửa lớn TSCĐ

– tổn phí trong thời kì ngừng marketing thương mại

– …

Cộng

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

– Tài sản thừa chờ giải quyết

– Kinh phí công đoàn

– Bảo hiểm tầng lớp

– Bảo hiểm y tế

– Phải trả về cổ phần hoá

– Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

– Doanh thu chưa thực hành

– Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Cuối năm

Đầu năm

– Vay dài hạn nội bộ

– …

– Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Vay và nợ dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

a) Vay dài hạn

– Vay ngân mặt hàng

– Vay đối tượng khác

– trái phiếu phát hành

b) Nợ dài hạn

– Thuê tài chính

– Nợ dài hạn khác

Cộng

c) Các số tiền nợ thuê tài chính

Thời hạn

Năm nay

Năm trước

Tổng khoản tính sổ tiền thuê tài chính

Trả tiền

lãi thuê

Trả nợ

gốc

Tổng khoản tính sổ tiền thuê tài chính

Trả tiền lãi thuê

Trả nợ

gốc

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối năm

Đầu năm

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan lại đến khoản chênh lệch trợ thì được khấu trừ

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên hệ đến khoản lỗ tính thuế chưa dùng

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên can đến khoản ưu đãi tính thuế chưa dùng

– Khoản trả nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm bợ chịu thuế

– Khoản trả nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch

tỷ giá

hối đoái

Nguồn vốn

đầu tư XDCB

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Số dư đầu năm trước

– Tăng vốn trong năm trước

– Lãi trong năm trước

– Tăng khác

– Giảm vốn trong năm trước

– Lỗ trong năm

trước

– Giảm khác

Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay

– Tăng vốn trong năm nay

– Lãi trong năm nay

– Tăng khác

– Giảm vốn trong năm nay

– Lỗ trong năm nay

– Giảm khác

Số dư cuối năm nay

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

– Vốn góp của đất nước

– Vốn góp của các đối tượng khác

– …

Cộng

* Giá trị trái khoán đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c) Các giao du về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Năm nay

Năm trước

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

– Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ tức

– Cổ tức đã công bố sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:……………..

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:………………

– Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:…….

đ) Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

– Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

– Số lượng cổ phiếu đã đẩy ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ quát lác

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ biến

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ quát lác

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :…………………………

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

– Quỹ đầu tư phát triển

– Quỹ phòng ngừa tài chính

– Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g) Thu nhập và phí tổn, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các Chuẩn mực kế toán tài chính cụ thể.

23- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư

Năm nay

Năm trước

– Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư được cấp trong năm

– Chi sự nghiệp

(…)

(…)

– Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

Cuối năm

Đầu năm

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

– TSCĐ thuê ngoài

– Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong ngày mai của hợp đồng thuê phát động và sinh hoạt giải trí tài sản ko diệt ngang theo các vận hạn

– Từ 1 năm trở xuống

– Trên 1 năm đến 5 năm

– Trên 5 năm

VI. thông báo bổ sung cho các khoản mục diễn đạt trong vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh

(

Đơn vị tính:………….)

Năm nay

Năm trước

25- Tổng doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

– Doanh thu buôn bán sản phẩm

– Doanh thu cung cấp dịch vụ

– Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp)

+ Doanh thu của giao kèo xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu luỹ kế của giao kèo xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập ít tài chính;

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

– Chiết khấu thương nghiệp

– Giảm giá mặt hàng buôn bán

– Hàng buôn bán bị trả lại

– Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:

– Doanh thu thuần bàn luận sản phẩm, product

– Doanh thu thuần bàn luận dịch vụ

28- Giá vốn mặt hàng buôn bán (Mã số 11)

Năm nay

Năm trước

– Giá vốn của product đã buôn bán

– Giá vốn của thành phẩm đã buôn bán

– Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

– Giá trị còn lại, hoài nhượng buôn bán, thanh lý của Bất Động Sản đầu tư đã buôn bán

– tổn phí kinh dinh Bất động sản đầu tư

– ngốn, mất mát mặt hàng tồn kho

– Các khoản phí vượt mức thường ngày

– đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

(…)

(…)

Cộng

29- Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Mã số 21)

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền gửi, tiền cho vay

– Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

– Cổ tức, lợi nhuận được chia

– Lãi buôn bán nước ngoài tệ

– Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện nay

– Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện nay

– Lãi buôn bán sản phẩm trả chậm

– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính khác

Céng

30- phí tổn tài chính (Mã số 22)

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền vay

– Chiết khấu thanh toán, lãi buôn bán sản phẩm trả chậm

– Lỗ do thanh lý các khoản vốn ngắn hạn, dài hạn

– Lỗ buôn bán nước ngoài tệ

– Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện nay

– Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hành

– ngừa giảm giá các khoản vốn ngắn hạn, dài hạn

– Chi phí tài chính khác

Cộng

31- tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51)

Năm nay

Năm trước

– hoài thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện nay hành

– Điều chỉnh phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào tổn phí thuế thu nhập hiện nay hành năm nay

– Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành

32- uổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Năm nay

Năm trước

– phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

– tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nảy từ việc trả nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nảy sinh từ các khoản chênh lệch trợ thì được khấu trừ

(…)

(…)

– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

(…)

(…)

– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nảy sinh từ việc trả nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

(…)

(…)

– Tổng tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33- uổng sinh sản, kinh dinh theo tác nhân

Năm nay

Năm trước

– phí tổn Nguyên liệu, nguyên nhiên liệu

– hoài lực lượng lao động

– uổng khấu ngốn tài sản một mực

– Chi phí dịch vụ mua ngoài

– phí tổn khác bởi tiền

Cộng

VII. thông báo bổ sung cho các khoản mục bộc lộ trong báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính:……………..)

34- Các giao tiếp ko bởi tiền ảnh hưởng trọn đến bẩm lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ tuy nhiên ko được sử dụng

Năm nay

Năm trước

a-

Mua tài sản bởi phương pháp nhận những số tiền nợ can hệ trực tiếp hoặc phê chuẩn kỹ năng cho thuê tài chính:

– Mua doanh nghiệp duyệt phát hành cổ phiếu:

– Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

b-

Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh dinh khác trong kỳ thưa.

– Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

– Phần giá trị mua hoặc thanh lý được tính sổ bởi tiền và các khoản tương đương tiền;

– Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh dinh khác được mua hoặc thanh lý;

– Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả ko phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị marketing thương mại khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c-

biểu thị giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ tuy nhiên ko được sử dụng do có sự giới hạn của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hành.

VIII. Những thông báo khác

1. Những số tiền nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông báo tài chính khác:

2. Những sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm:

3. Thông tin về các bên liên can:

4. bộc lộ tài sản, doanh thu, hiệu quả kinh dinh theo bộ phận (theo lĩnh vực marketing thương mại hoặc điểm địa lý) theo quy định của chuẩn kế toán tài chính số 28 “ít bộ phận”(2):

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông báo trong bẩm tài chính của các niên độ kế toán tài chính trước):

6. Thông tin về phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp:

7. Những Thông tin khác. (3)

Lập, ngày …. tháng …. năm …..

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú thích:

(1) Những chỉ tiêu ko hề thông báo, số liệu thì ko phải biểu đạt tuy nhiên ko được đánh lại số trật tự chỉ tiêu.

(2) Chỉ vận dụng cho công ty niêm yết.

(3) Doanh nghiệp được tả thêm các Thông tin khác xét thấy cấp thiết cho người sử dụng vắng tài chính.

Tải về tại đây:

Source Mẫu Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính theo QĐ 15 Excel 2021-09-07 08:07:00

#Mẫu #Bản #Thuyết #minh #Báo #cáo #tài #chính #theo #QĐ #Excel