Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ product dịch vụ mua vào 01-2/GTGT 2022

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ product dịch mùa mua vào Mẫu số 01-2/GTGT mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH vụ MUA VÀO

(Kèm theo

)

[01]

Kỳ tính thuế: tháng….. năm …. hoặc quý….năm….

[02] Tên người nộp thuế

:………………………………………………………………………………

[03]

Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có)

:……………………………………………………………

[05]

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng nước ta

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

Tên người buôn cung cấp

Mã số

thuế người buôn cung cấp

Mặt mặt hàng

Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

chú giải hoặc hạn vận thanh toán trả chậm

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

tháng ngày, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp mặt hàng hoá, dịch mùa ko kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế:

Tổng

2. Hàng hoá, dịch vụ mất đi điều khiếu nại khấu trừ:

Tổng

3. Hàng hoá, dịch mùa dùng chung cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế:

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều khiếu nại được khấu trừ thuế (*):

Tổng

5. Hàng hóa, dịch mùa ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:

Tổng

Tổng giá trị mặt hàng hoá, dịch mùa mua vào(**): …………………..

Tổng số thuế GTGT của mặt hàng hoá, dịch mùa mua vào(***): ……………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu bổn phận trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

..

., n

gày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

chú thích:

(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc ngôi trường hợp được trả thuế GTGT.

(**) Tổng doanh thu product, dịch vụ mua vào

là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) Tổng số thuế GTGT của product, dịch mùa mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

GTGT: giá trị gia tăng.

SXKD: sinh sản marketing thương mại.

HHDV: product dịch mùa.

Nguồn Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ product dịch vụ mua vào 01-2/GTGT 2021-08-28 15:33:00

#Mẫu #bảng #kê #hóa #đơn #chứng #từ #mặt hàng #hóa #dịch #vụ #mua #vào #012GTGT