Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 08a-TT dùng cho VNĐ, Bảng kiểm kê quỹ nhằm mục đích xác nhận tiền bởi VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm và trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế đội số chênh lệch.

I. Mẫu Bảng kểm kê quỹ:

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 08a – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..

bữa nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ………………………………………. đại diện kế đội

– Ông/Bà: ………………………………………. đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà: ………………………………………. đại diện…………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt hiệu quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng (tờ)

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

……………….

II

Số kiểm kê thực tế:

x

……………….

1

Trong đó: – Loại

……………….

……………….

2

– Loại

……………….

……………….

3

– Loại

……………….

……………….

4

– Loại

……………….

……………….

5

– ….

……………….

……………….

III

Chênh lệch (III = I – II);

x

……………….

– Lý do: + Thừa: ……………….………………………….……………….

+ Thiếu:……………….………………………….………………………….

– Kết luận sau Khi kiểm kê quỹ: ………………………….……………….

Kế tốp trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người chịu bổn phận kiểm kê quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu Bảng kểm kê quỹ theo Thông tư 133:

Tải mẫu Bảng kểm kê quỹ theo Thông tư 200:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)

1. Mục đích:

– Bảng kiểm kê quỹ nhằm mục đích xác nhận tiền bởi VNĐ tồn quỹ thực tiễn và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý quỹ và làm cơ sở qui bổn phận vật chất, ghi sổ kế nhón số chênh lệch.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc Khi muốn thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc Khi bàn trả quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế nhúm tiền mặt hoặc kế nhen thanh toán là các thành viên. Biên bạn dạng kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời tự khắc kiểm kê (….giờ ….ngày ….tháng ….năm ….). Trước Khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tuốt các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời tự khắc kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

– Dòng “Số kiểm kê thực tiễn”: cứ vào số kiểm kê thực tại để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tiễn.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ duyên cớ gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có quan lại điểm đánh giá và đề nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế nhón trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải mỏng giám đốc doanh nghiệp coi xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bạn dạng:

– 1 bạn dạng lưu ở thủ quỹ.

– 1 bạn dạng lưu ở kế toán tài chính quỹ tiền mặt hoặc kế dóm thanh toán.

————————————————————————

Data Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-09-06 10:01:00

#Mẫu #Bảng #kiểm #kê #quỹ #08aTT #theo #Thông #tư