Mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133 và 200 2022

Bảng thanh toán lương lậu mẫu 02-LĐTL theo Thông tư 133 và 200, chỉ dẫn cách lập Bảng thanh toán lương, mục đích, phương pháp lập và trách nhiệm và trách nhiệm ghi bảng tính sổ tiền lương.
I. Mẫu bảng tính sổ lương phía:
Đơn vị:
Bộ phận:
………………
Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Số:…………..
BẢNG thanh toán lương phía
Tháng……. năm…….
Số TT
Họ và tên
Bậc lương
Hệ số
Lương sản phẩm
Lương thời gian
Nghỉ việc ngừng việc hưởng trọn…% lương
Phụ cấp thuộc quỹ lương
Phụ cấp khác
Tổng số
Tạm ứng kỳ I
Các khoản phải khấu trừ vào lương
Kỳ II được lĩnh
Số SP
Số tiền
Số công
Số tiền
Số công
Số tiền
BHXH

Thuế TNCN phải nộp
Cộng
Số tiền
Ký nhận
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
C
Cộng
Tổng số tiền (viết bởi văn bản):…………………………………………
Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)
Ngày…. tháng…. năm …
Giám đốc
(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu về tại đây:
Tải mẫu bảng thanh toán lương bổng theo Thông tư 133:
Tải mẫu bảng tính sổ lương phía theo Thông tư 200:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
Để bổ sung các bạn kế toán tài chính Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng đã thiết kế 1 mẫu bảng thanh toán lương bổng trên Excel, tải về tại đây:
II. Cách lập bảng tính sổ lương:
1. Mục đích:
– Bảng tính sổ tiền lương là chứng từ làm cứ để thanh toán lương bổng, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài lương bổng cho người cần lao, đánh giá việc tính sổ lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là cứ để thống kê về lao động lương.
2. Phương pháp và bổn phận ghi
Bảng tính sổ lương được lập mỗi tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán lương lậu là các chứng từ liên hệ như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong…
Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ tên của người cần lao được hưởng trọn lương.
Cột 1, 2: Ghi bậc lương, thông số lương của người lao động.
Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.
Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời kì.
Cột 7, 8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ ngơi việc hưởng trọn các loại % lương.
Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động tuy nhiên ko nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
Cột 11: Ghi tổng số lương lậu và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng trọn.
Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
Cột 13, 14, 15, 16: Ghi các khoản phải khấu trừ ngoài lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.
Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
Cột C: Người lao động ký nhận Khi nhận lương kỳ II.
– Cuối mỗi tháng cứ vào chứng từ can dự, kế toán tài chính lương lập Bảng thanh toán lương lậu chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán tài chính lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán lương được lưu tại phòng (ban) kế toán tài chính của đơn vị.
– Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.
——————————-
Tác_Giả_2 !

18

Dữ Liệu Mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133 và 200 2021-08-31 15:20:00

#Mẫu #Bảng #thanh #toán #tiền #lương #theo #Thông #tư #và