Mẫu báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo QĐ 15 2022

Mẫu mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại Excel mới nhất Mẫu số B 02 – DN Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>>>>

mỏng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG marketing thương mại

Năm …

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0106208569

Địa chỉ: 173 – Xuân Thủy – Cầu giấy – HN Thủ Đô

Đơn vị tính:…………

CHỈ TIÊU

số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)

10

4. Giá vốn mặt hàng buôn bán

11

VI.27

5. Lợi nhuận gộp về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)

20

6. Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

21

VI.26

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

– Trong đó: Chi phí lãi vay

23

8. hoài buôn bán sản phẩm

24

9. Chi phí cai quản lý doanh nghiệp

25

10 Lợi nhuận thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)

30

11. Thu nhập khác

31

12. tổn phí khác

32

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)

40

14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế

(50 = 30 + 40)

50

15. uổng thuế TNDN hiện nay hành

51

VI.30

16. phí thuế TNDN hoãn lại

52

VI.30

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51 – 52)

60

18. Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu (*)

70

Lập, ngày …. tháng …. năm …..

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú giải:

(*) Chỉ tiêu này chỉ ứng dụng đối với công ty cổ phần.

Tải về tại đây:

__________

Bài viết Mẫu báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo QĐ 15 2021-09-07 08:30:00

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #hoạt #động #kinh #doanh #theo #QĐ