Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 39 2022

Mẫu ít tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ít TÌNH HÌNH dùng HOÁ ĐƠN

Quý…….năm……

Tên tổ chức (cá nhân chủ nghĩa): ………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Đơn vị tính: Số

Cam kết vắng tình hình dùng hóa đơn trên đây là đúng sự thực, nếu sai, đơn vị chịu trọn vẹn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ bọn họ, tên)

…………, ngày……….. tháng………. năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO pháp luật

(Ký, ghi rõ bọn họ, tên và đóng dấu)

nước ngoài giả các bạn cũng có thể xem thêm:

trên phần mềm HTKK

Tải béng:

Bài viết Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 39 2021-09-07 16:43:00

#Mẫu #Báo #cáo #tình #hình #sử #dụng #hóa #đơn #theo #Thông #tư