Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 01-1/THKH 2022

Mẫu chi tiết giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
CỘNG HOÀ tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC
CHI TIẾT GIẢM TRỪ gia đạo CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH)
[01] Kỳ tính thuế: Năm……….(Từ tháng……….đến tháng……)
[02] thằng người nộp thuế:
…………………
[03] Mã số thuế: ………………………
[04] gã đại lý thuế (nếu có):…..………………………….
[05] Mã số thuế:……………………………..
Giảm trừ gia đạo của thành viên thứ 1 trong group kinh dinh:
[06]
Họ và thằng:…………….……………………………
[07]
Mã số thuế:
I. Người phụ thuộc đã có Mã số thuế/CMND/Hộ chiếu
STT
Họ và gã
Ngày, tháng, năm sinh
Mã số thuế
Quốc tịch
Số CM
ND/ Hộ chiếu
Quan hệ với người nộp thuế
Thời gian được tính giảm trừ
Từ tháng
Đến tháng
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
1
2
3


II. Người phụ thuộc chưa có Mã số thuế /CMND/Hộ chiếu
STT
Họ và thằng
thông báo trên giấy khai sinh
Quan hệ với người nộp thuế
Thời gian được tính giảm trừ
Ngày, tháng, năm sinh
Số
Quyển số
Nơi đăng ký
Quốc gia
Tỉnh/ Thành phố
Quận/ Huyện
Phường/ Xã
Từ tháng
Đến tháng
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
1
2

Giảm trừ gia đạo của thành viên thứ ….. trong group marketing thương mại:
Trường hợp group cá nhân thì các thành viên trong group đều khai bảng giảm trừ gia cảnh na ná như trên. Số thành viên ứng với số trật tự trên bảng kê khai các khoản giảm trừ và tỷ lệ phân chia thu nhập chịu thuế của từng cá nhân trong group marketing thương mại tại phần B của Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH.
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng và trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai./.
….,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ bọn họ thằng)

32

Post Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 01-1/THKH 2021-09-01 10:08:00

#Mẫu #chi #tiết #giảm #trừ #gia #cảnh #cho #người #phụ #thuộc #011THKH