Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 05-TT, Giấy đề nghị thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục tính sổ, làm cứ tính sổ và ghi sổ kế toán tài chính.

I. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán:

Đơn vị

:

Địa chỉ:

………………

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY đề nghị tính sổ

Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:

……………………………………………………………………………………

Họ và tên bồ cầu tính sổ:………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………

Số tiền: ………………….. (Viết bởi văn bản):………………………………………….

(

Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133:

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập GIẤY đề nghị tính sổ

1. Mục đích:

– Giấy yêu cầu thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ tính sổ và ghi sổ kế toán tài chính.

2. Phương pháp và trách nhiệm và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy yêu cầu thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy yêu cầu tính sổ do người đề nghị tính sổ viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị tính sổ (Viết ngay số và bởi văn bản).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau lúc mua mặt hàng hoặc sau Khi ăn tiêu cho những trách nhiệm được giao, người sử dụng mặt hàng hoặc tiêu pha lập giấy đề nghị tính sổ. Giấy yêu cầu thanh toán được chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và ghi quan lại điểm đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm:

—————————————————–

Nguồn Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-09-05 05:43:00

#Mẫu #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #05TT #theo #Thông #tư