Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Phiếu xuất kho theo Thông tư 133 và 200- Mẫu 02 – VT, Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận cai quản lý, bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức cai quản lý và quy định của từng doanh nghiệp).

I. Mẫu Phiếu xuất kho:

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…. tháng…. năm…..

Số: ……………………….

Nợ …………………….

Có …………………….

– Họ và tên người nhận mặt hàng: ………………. Địa chỉ (bộ phận):…………………..

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm…………………………………

STT

Tên, mác, quy định, phẩm chất vật tư, công cụ sản phẩm, product

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

đề nghị

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bởi văn bản): ……………………………………………

– Số chứng từ gốc tất nhiên:…………………………………………………..

Người lập phiếu

(Ký, bọn họ tên)

Người nhận mặt hàng

(Ký, bọn họ tên)

Thủ kho

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng… năm….

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu muốn nhập)

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 133:

Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập phiếu xuất kho:

1. Mục đích:

– Theo dõi chặt số lượng vật tư, dụng cụ, phương tiện, sản phẩm, product xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm cứ để hạch toán uổng sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và soát việc sử dụng, thực hiện nay định mức tiêu ngốn vật tư.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, phương tiện, sản phẩm, product cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán hoài hoặc cùng một mục đích dùng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận mặt hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, phương tiện, sản phẩm, product.

– Cột A, B, C, D: Ghi số trật tự, tên, mác, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, công cụ, sản phẩm, product.

– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, phương tiện, sản phẩm, product theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.

– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tại xuất kho (số lượng thực tiễn xuất kho chỉ có thể bởi hoặc ít rộng số lượng yêu cầu).

– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tùy theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, product xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).

Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền tài số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product thực tế đã xuất kho.

Dòng “Tổng số tiền viết bởi văn bản”: Ghi tổng số tiền viết bởi văn bản trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận cai quản lý, bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức cai quản lý và quy định của từng doanh nghiệp)

thành 3 liên (đặt giấy carbon viết 1 lần). Sau Khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán tài chính trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt (ghi rõ bọn họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận mặt hàng. Sau Khi xuất kho, Thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận mặt hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ bọn họ tên).

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

Liên 2: chủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán tài chính để kế toán tài chính ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán tài chính.

Liên 3: Người nhận vật tư, dụng cụ, dụng cụ, sản phẩm, product giữ để theo dõi ở bộ phận dùng.

——————————————————————

Xem thêm

:

————————————————————–

Bài viết Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 133 và 200 2021-08-23 09:45:00

#Mẫu #Phiếu #xuất #kho #02VT #theo #Thông #tư #và