Mẫu Tờ khai sử dụng hóa đơn marketing thương mại nhỏ lẻ mẫu số 01A/KK-Hợp Đồng 2022

Mẫu tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT dành cho cá nhân kinh dinh lưu động; hộ nộp thuế khoán và cá nhân chủ nghĩa ko kinh dinh được cơ quan lại thuế cấp hóa đơn lẻ (Mẫu Tờ khai dùng hóa đơn buôn cung cấp sỉ mẫu số 01A/KK-Hợp Đồng mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP cá nhân, THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho cá nhân marketing thương mại lưu động; hộ nộp thuế khoán và cá nhân ko kinh dinh được cơ quan lại thuế cấp hóa đơn lẻ )

[01] Kỳ tính thuế: Ngày ….. tháng …. năm……

[02]

Lần đầu:

[03]

Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

…………………………………………

[05]

Mã số thuế:

[06]

Địa chỉ: …………………………………………

[07]

Quận/thị trấn: …………………

[08]

Tỉnh/thành phố: …………………………..

[09]

Điện thoại:……………..

[10]

Fax:……………..

[11]

E-Mail: ………………….

[12]

Ngành nghề kinh dinh:……………………………..

[13] Tên đại lý thuế (nếu có

)

:

…..………………………………….

[14]

Mã số thuế:

[15]

Địa chỉ: ……………………………………….

[16]

Quận/thị trấn: ………………….

[17]

Tỉnh/thành phố: ……………………

[18]

Điện thoại: ……………………

[19]

Fax: ………..

[20]

E-Mail: …………………….

[21]

giao kèo đại lý thuế: Số: ……………………Ngày:……………………

A. Phần khai của người nộp thuế

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

cá nhân marketing thương mại lưu động (buôn chuyến)

1

Tổng doanh thu nảy

[22]

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm căn cứ tính giảm thuế

[23]

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại dùng hoá đơn lẻ

1

Tổng doanh thu nảy sinh trên hoá đơn

[24]

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm cứ tính giảm thuế

[25]

B.

Phần tính của cơ quan lại thuế

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

cá nhân marketing thương mại lưu động (buôn chuyến)

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[26]

2

Thuế GTGT phải nộp [27]=[22]*[26]

[27]

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[28]

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN [29]=[22]*[28]

[29]

5

Thuế TNCN phải nộp

[30]

6

Thuế TNCN được giảm

[31]

7

Thuế TNCN còn phải nộp [32]=[30]-[31]

[32]

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại dùng hoá đơn lẻ

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[33]

2

Thuế GTGT phải nộp [34]=[24]*[33]

[34]

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[35]

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN [36]=[24]*[35]

[36]

5

Thuế TNCN phải nộp

[37]

6

Thuế TNCN được giảm

[38]

7

Thuế TNCN còn phải nộp [39]=[37]-[38]

[39]

(TNCN: Thu nhập cá nhân chủ nghĩa; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu bổn phận trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……

Chứng chỉ hành nghề số:……

…,n

gày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu

(nếu có)

Bài viết Mẫu Tờ khai sử dụng hóa đơn marketing thương mại nhỏ lẻ mẫu số 01A/KK-Hợp Đồng 2021-08-29 04:59:00

#Mẫu #Tờ #khai #sử #dụng #hóa #đơn #buôn cung cấp #lẻ #mẫu #số #01AKKHĐ