Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT theo TT 156 2022

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Nêu các độc giả chưa biết cách lập có thể xem thêm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:

[07] Quận/thị trấn: [08] Tỉnh/đô thị:

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/ thị trấn: [16] Tỉnh/thành thị

[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

Đơn vị tiền: đồng nước ta

STT

Chỉ tiêu

Giá trị HHDV

(chưa có thuế GTGT)

Thuế GTGT

A

Không phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn cung cấp trong kỳ (đánh dấu “X”)

[21]

B

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

[22]

C

Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách đất nước

I

Hàng hoá, dịch mùa (HHDV) mua vào trong kỳ

1

Giá trị và thuế GTGT của mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào

[23]

[24]

2

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

[25]

II

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra trong kỳ

1

Hàng hóa, dịch mùa đẩy ra ko chịu thuế GTGT

[26]

2

Hàng hóa, dịch mùa đẩy ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])

[27]

[28]

a

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0%

[29]

b

Hàng hoá, dịch mùa đẩy ra chịu thuế suất 5%

[30]

[31]

c

Hàng hoá, dịch mùa đẩy ra chịu thuế suất 10%

[32]

[33]

3

Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV đẩy ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])

[34]

[35]

III

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])

[36]

IV

Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

1

Điều chỉnh giảm

[37]

2

Điều chỉnh tăng

[38]

V

Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh xây dựng, lắp đặt, buôn cung cấp sản phẩm, BDS nước ngoài tỉnh

[39]

VI

Xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1

Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] – [39]≥ 0)

[40a]

2

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại cùng kỳ tính thuế

[40b]

3

Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

[40]

4

Thuế GTGT chưa khấu trừ ko hề kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]

[41]

4.1

Tổng số thuế GTGT yêu cầu trả

[42]

4.2

Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])

[43]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

…., ngày ……tháng …… năm ………

viên chức ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ và tên:……………………….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề

số:……………………..

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

chú thích:

– GTGT: Giá trị Gia tăng

– HHDV: Hàng hoá dịch mùa

Nguồn Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT theo TT 156 2021-08-29 05:15:00

#Mẫu #tờ #khai #thuế #giá #trị #gia #tăng #Mẫu #01GTGT #theo