Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào Mới Nhất

Update: 2022-04-06 00:04:16,Quý khách Cần tương hỗ về Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào. Quý khách trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

503

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, quản trị Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử dân tộc bản địa do chính Người sẵn sàng, trịnh trọng tuyên bố trước toàn toàn thế giới về yếu tố Ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, nhiều rõ ràng nội dung trong Tuyên ngôn đã được nghiên cứu và phân tích, làm sáng tỏ trên nhiều nghành. Chúng ta càng thấy rõ những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn kế hoạch của Người thể hiện trong Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc xác lập thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với tiềm năng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con phố cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn góp phần cho việc nghiệp giải phóng quả đât, là yếu tố mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của những dân tộc bản địa thuộc địa, bị áp bức trên toàn toàn thế giới.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử dân tộc bản địa, một văn bản pháp lý quan trọng số 1 của việt nam. Với khối mạng lưới hệ thống lập luận ngặt nghèo, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chãi xác lập mạnh mẽ và tự tin độc lập vương quốc của dân tộc bản địa Việt Nam trước toàn toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc bản địa ta trên con phố tăng trưởng.

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập đã được những nhà khoa học thuộc nhiều nghành nghiên cứu và phân tích, làm rõ, nhưng hiện vẫn còn đấy những luận điệu xuyên tạc, đặt vướng mắc với dụng ý xấu: Vì sao quản trị Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập bằng những câu trích dẫn từ hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và Pháp?

Điều này nên phải hiểu và lý giải rõ.

Một là, quản trị Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa truyền thống toàn thế giới như UNESCO đã tôn vinh, Người nhắc tới hai văn kiện lịch sử dân tộc bản địa ấy với lòng trân trọng đặc biệt quan trọng của một trí tuệ lớn so với việc tăng trưởng của văn minh quả đât mà Cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Cách mạng tư sản Pháp 1789 đã giành được. Đây là những thành quả văn hoá của quả đât, là dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc bản địa loài người, trong số này đã khẳng đinh những quyền cơ bản của con người. Đó là “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm hạnh phúc” … “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không tồn tại ai chối cãi được”… Đây là những tư tưởng rất tiến bộ đã được xác lập trong hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp. Dẫn dắt từ sự kiện này để quản trị Hồ Chí Minh đi đến kết luận nhằm mục tiêu tranh thủ sự đống ý và ủng hộ của quốc tế so với cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Hai là, trên nền tảng và tiền đề đó, quản trị Hồ Chí Minh xác lập rằng, chính cuộc cách mạng mà dân tộc bản địa Việt Nam đã giành được vào Tháng Tám năm 1945 là bước tiến tiếp trong sự tăng trưởng của quả đât, đồng thời cũng là cột mốc cho việc tăng trưởng của lịch sử dân tộc bản địa giải phóng con người thuộc những dân tộc bản địa bị áp bức, bóc lột. Đó là mẫu hình thứ nhất và cũng là ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh giải phóng những dân tộc bản địa thuộc địa nhỏ yếu thoát khỏi ách đô hộ, thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mà cách mạng Việt Nam do Đảng và quản trị Hồ Chí Minh lãnh đạo đã gương cao.

Ba là, đi sâu nghiên cứu và phân tích hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, toàn bộ chúng ta thấy cả hai bản Tuyên ngôn đã tôn vinh và xác lập quyền con người: “Mọi người đều sinh ra bình đẳng”. quản trị Hồ Chí Minh đã suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả những dân tộc bản địa trên toàn thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào thì cũng luôn có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Chính sự suy rộng ra đã thể hiện một tư tưởng lớn, một yếu tố quan trọng thể hiện sự vượt trội của quản trị Hồ Chí Minh đã được trình diễn trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam. Đây là một nội dung rất cơ bản, có ý nghĩa không riêng gì có so với dân tộc bản địa ta mà còn tồn tại ý nghĩa thâm thúy so với thời đại. Từ đó tới nay, những nước trên toàn thế giới đã và đang liên tục đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc bản địa cơ bản của tớ.

Như vậy, trọn vẹn có thể thấy, với vốn tiếng Anh cùng với thiên tài trí tuệ, quản trị Hồ Chí Minh đã dịch và trích dẫn Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp nhưng có sự trấn áp và điều chỉnh và tăng trưởng để thể hiện quan điểm riêng của tớ về quyền con người và trên thực tiễn, tinh thần ấy đã được thể hiện và xác lập trong toàn bộ những bản Hiến pháp của Việt Nam từ trước đến nay.

Đó đó là yếu tố góp phần về lý luận và thực tiễn về quyền con người, đem lại những tiến bộ và phù thích phù hợp với việc tăng trưởng của quả đât.

Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của quản trị Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đang trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc bản địa Việt Nam vượt qua mọi trở ngại, thử thách, tiến hành lời thề thiêng liêng trong thời gian ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần này mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử dân tộc bản địa trong suốt hơn 70 năm qua. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục tăng cường sự nghiệp thay đổi toàn vẹn trong toàn cảnh tình hình toàn thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến việt nam, tạo ra cả thời cơ và thử thách.

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận tiện, vượt qua trở ngại, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tăng cường toàn vẹn, đồng điệu công cuộc thay đổi, phấn đấu sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía tân tiến; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chãi độc lập ,độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

BBT (tổng hợp)

Gia Lai là tỉnh có diện tích quy hoạnh s lớn thứ hai Việt Nam[3] và là một tỉnh cao nguyên nằm ở vị trí khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai đứng thứ nhất về diện tích quy hoạnh s, đứng thứ hai cả về dân số vùng Tây Nguyên), Việt Nam.

Gia Lai

Tỉnh
Tỉnh Gia Lai

Biểu trưng

Hồ T’Nưng

Hành chínhQuốc giaViệt NamVùngTây NguyênTỉnh lỵThành phố PleikuTrụ sở UBNDSố 02 đường Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố PleikuPhân chia hành chính1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyệnTổ chức lãnh đạoChủ tịch UBNDVõ Ngọc ThànhHội đồng nhân dân71 đại biểuChủ tịch HĐNDHồ Văn NiênChủ tịch UBMTTQHồ Văn ĐiềmChánh án TANDPhạm Duy LamViện trưởng VKSNDNguyễn Đình QuangBí thư Tỉnh ủyHồ Văn NiênĐịa lýTọa độ: 13°54′17″B 108°10′47″Đ / 13,904742°B 108,179626°Đ / 13.904742; 108.179626
Bản đồ tỉnh Gia Lai

Vị trí tỉnh Gia Lai trên map Việt Nam

Diện tích15.510,90 km²[1]Dân số (31/12/2020)Tổng cộng1.541.829 người[1]Mật độ99 người/km²KhácMã địa lýVN-30Mã hành chính64[2]Mã bưu chính60xxxxMã điện thoại0269Biển số xe81WebsiteTỉnh Gia Lai

 • x
 • t
 • s

Tính đến ngày một/4/2019, toàn tỉnh Gia Lai là cty chức năng hành chính Việt Nam đông thứ 18 về số dân số với cùng 1.513.847 người và 374.512 hộ, xếp thứ 30 về Tổng thành phầm trên địa phận (GRDP), xếp thứ 33 về GRDP trung bình đầu người, đứng thứ 33 về vận tốc tăng trưởng GRDP. Năm 2020 GRDP năm 2020 đạt 80.000,32 tỉ Đồng, trung bình đầu người 51,9 triệu đồng, vận tốc tăng trưởng GRDP đạt 8,00%.[4]
Gia Lai cũng là một địa phận kế hoạch về quốc phòng, là nơi đóng trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Nguồn gốc tên thường gọi Gia Lai bắt nguồn từ chữ Jarai, tên thường gọi của một dân tộc bản địa thiểu số trong tỉnh, cách gọi này vẫn còn đấy giữ trong tiếng của người Ê-đê, Ba Na, Lào, Thái Lan và Campuchia để gọi vùng đất này là Jarai, Charay tức là vùng đất của người Jarai, có lẽ rằng ám chỉ vùng đất của Thủy Xá và Hỏa Xá thuộc tiểu quốc Jarai xưa.

Tỉnh Gia Lai được tái lập vào trong thời gian ngày 12 tháng 8 năm 1991 khi tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách thành hai tỉnh là Gia Lai và Kon Tum. Tỉnh lỵ tỉnh Gia Lai được đặt tại thành phố Pleiku. Đến tháng bốn/2019, tỉnh Gia Lai có hơn 34 dân tộc bản địa cùng sinh sống, và 5 tôn giáo được công nhận, chiếm nhiều nhất là người Kinh với 53,77%. Vùng TT tỉnh Gia Lai như thành phố Pleiku là nơi người Kinh triệu tập đông nhất (87,5%).

Gia Lai là một tỉnh vùng cao nằm ở vị trí phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 – 800 mét so với mực nước biển[5]. Gia Lai cách Tp Hà Nội Thủ Đô 1120 km, cách Tp Thành Phố Đà Nẵng 396 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 491 km. Tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58’20” đến 14°36’30” vĩ bắc, từ 107°27’23” đến 108°54’40″kinh đông. Phía hướng đông bắc giáp 1 chút với Tỉnh Quảng Ngãi với đường biên giới chỉ là 10 km lại nằm chính trên khu bảo tồn Kon Chư Răng (huyện Kbang). Phía đông giáp với tỉnh Bình Định với đường biên giới hơn 115 km (huyện Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro, con phố đa phần qua 2 tỉnh là DT637 và quốc lộ 19. Phía đông nam giáp với Phú Yên[6], khoảng chừng 100 km đường biên giới đa phần là huyện Krông Pa, một phần huyện Ia Pa và Kông Chro. Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đường biên giới giới chạy dài khoảng chừng 90 km, gồm những huyện Đức Cơ, Chư Prông, và 1 ít của huyện Ia Grai. Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, và phía bắc của tỉnh giáp tỉnh Kon Tum[7].

 

Dãy Trường Sơn Nam

Gia Lai nằm trên một phần của nền đá cổ to lớn, dày trên 4.000 m, thuộc Địa khối Kon Tum. Gần vào phía cuối nam của khối núi Trường Sơn Nam. Gia Lai nằm gần như thể trọn vẹn phía đông dãy Trường Sơn. Khối địa khối thổi lên không đều từ lúc cuối kỷ Đệ Tam. Nhưng địa hình được núi lửa và phong hóa nhiều năm trở nên phẳng phiu tạo ra những cao nguyên không trọn vẹn phẳng phiu mà nhấp nhô nhiều đồi xen kẽ những vùng tương đối trũng. Địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và nghiêng từ đông sang tây, với những đồi núi, cao nguyên và thung lũng xen kẽ nhau khá phức tạp. Càng gần về phía nam chia nhau 1 nửa vùng đồng bằng với Đăk Lăk, và vùng thấp phía tây của Campuchia. Địa hình Gia Lai trọn vẹn có thể phân thành 3 dạng đó là địa hình đồi núi, cao nguyên và thung lũng[8]. Trong số đó, Cao nguyên là dạng địa hình phổ cập và quan trọng của Gia Lai, với hai cao nguyên là Cao nguyên Kon Hà Nừng và Cao nguyên Pleiku. Địa hình thứ hai là địa hình đồi núi, chiếm 2/5 diện tích quy hoạnh s tự nhiên toàn tỉnh[8], phần lớn nằm ở vị trí phía bắc, địa hình núi phân cách mạnh, mặt phẳng những dạng địa hình khác của Gia Lai như những cao nguyên, những thung lũng đồng bằng cũng đều rải rác có núi, độ cao trung bình của tất cả hai cao nguyên là 800m, với đỉnh Kon Ka Kinh – “nóc nhà” của Gia Lai. Sự dập vỡ thiết kế phong phú chủng loại là cơ sở cho trữ lượng nước ngầm. Các vùng trũng tương đối thường hình thành những dòng sông khi trải qua vùng đứt gãy đột ngột xuống vùng đồng bằng tạo ra những thác nước nổi tiếng ở đây. Địa hình thứ ba là Các vùng trũng, những vùng này sớm được con người khai thác để sản xuất lương thực. Hầu hết những vùng trũng nằm ở vị trí phía nam của tỉnh, những thung lũng ở đông nam. Ngoài ra đất đai Gia Lai được chia thành 27 loại rất khác nhau, gồm 7 nhóm chính: đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ, đất mùn vàng đỏ, nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá.[9] Chủ yếu là nhóm đất đỏ bazan, phân bổ ở cao nguyên Pleiku, dày cho canh tác, những loại đất khác đa phần ở những cùng đất rìa cao nguyên hoặc vùng trũng, ven những dòng sông.

Gia Lai thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa, dồi dào về nhiệt độ, có lượng mưa lớn, không tồn tại bão và sương muối, ngoài ra nhiệt độ còn tùy từng độ cao những vùng. Khí hậu ở đây được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Trong số đó, mùa mưa thường khởi đầu từ thời gian tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Mùa khô từ thời gian tháng 11 đến tháng bốn năm tiếp theo. Nhiệt độ trung bình năm là 22 – 250C. Vùng vùng Đông Trường Sơn từ là một trong những.200 – 1.750 mm, Tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình năm từ 2.200 – 2.500 mm. Khí hậu và thổ nhưỡng Gia Lai rất thích hợp cho việc tăng trưởng nhiều loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, chăn nuôi và marketing tổng hợp nông lâm nghiệp đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao[8].

Toàn tỉnh có 27 loại đất, được hình thành trên nhiều loại đá mẹ thuộc 7 nhóm chính. Tài nguyên tài nguyên là một tiềm năng kinh tế tài chính quan trọng của tỉnh Gia Lai, với nhiều tài nguyên, nổi trội nhất là vàng, nguồn vật tư xây dựng, bô xít và đá quý[8].

Tỉnh Gia Lai có 17 cty chức năng hành chính cấp huyện, gồm có một thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, với 220 cty chức năng hành chính cấp xã, gồm có 24 phường, 14 thị xã và 182 xã.[10]

Danh sách những cty chức năng hành chính trực thuộc tỉnh Gia Lai

Tên
Dân số (người)2019
Hành chính
Thành phố (1)
Pleiku
504.984
14 phường, 8 xã
Thị xã (2)
An Khê
81.600
6 phường, 5 xã
Ayun Pa
53.720
4 phường, 4 xã
Huyện (14)
Chư Păh
84.350
2 thị xã, 12 xã
Chư Prông
103.540
1 thị xã, 19 xã
Chư Pưh
70.920[11]
1 thị xã, 8 xã
Chư Sê
110.300
1 thị xã, 14 xã

Tên
Dân số (người)2019
Hành chính
Đak Đoa
107.110
1 thị xã, 16 xã
Đak Pơ
48.350
1 thị xã, 7 xã
Đức Cơ
95.180
1 thị xã, 9 xã
Ia Grai
112.500
1 thị xã, 12 xã
Ia Pa
65.590
9 xã
Kbang
80.130
1 thị xã, 13 xã
Kông Chro
54.420
1 thị xã, 13 xã
Krông Pa
100.800
1 thị xã, 13 xã
Mang Yang
77.750
1 thị xã, 11 xã
Phú Thiện
90.870
1 thị xã, 9 xã

Tập tin:Ban do gia lai.jpg

Bản đồ hành chính Gia Lai thời điểm năm 2012

 

Đường Nguyễn Tất Thành – thành phố Pleiku (Hình ảnh thời điểm năm 2012)

 

Thị trấn Đăk Đoa (huyện Đăk Đoa)

 

UBND huyện Đak Pơ

 

Thị trấn Kon Dơng
nhìn từ xa

Tỉnh Gia Lai ngày này xưa kia là địa phận sinh sống lâu lăm của những dân tộc bản địa Jrai, Ba Na, Chăm hroi, tập quán sống thành từng làng. Trước khi người Pháp đặt ách đô hộ lên Tây nguyên, những dân tộc bản địa Gia Lai đang ở quá trình cuối của xã hội nguyên thuỷ chuyển sang quá trình xã hội có giai cấp[12].

Từ trong năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 19, những giáo sĩ người Pháp khởi đầu truyền đạo ở khu vực cư trú của người Ba Na thuộc xã Hà Tây thuộc huyện Chư Pah và xã HĐ Hà Đông thuộc địa phận huyện Đak Đoa ngày này. Lúc này người Pháp ngày càng tiến sâu vào Bắc Tây Nguyên, đồng thời tạo ra những xáo trộn mới bằng những quyết sách chia để trị, nhờ vào nhóm này để chống nhóm khác, chia rẽ Kinh – Thượng, chia rẽ những dân tộc bản địa trong tỉnh, trong khu vực với nhau.

Cuối thế kỷ 19 đến thời gian đầu thế kỷ 20, Pháp đã từng bước thiết lập cỗ máy cai trị trên đất Gia Lai. Sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, chia tách để xây dựng những cty chức năng hành chính trên vùng Tây Nguyên, ngày 24 tháng 5 năm 1932, theo Nghị định Toàn quyền Đông Dương thời gian lúc bấy giờ tỉnh Pleiku được xây dựng.

Đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, tỉnh Pleiku có Thị xã Pleiku[13], huyện An Khê, huyện Plei kli, huyện Chư Ty và huyện Cheo Reo.

Sau năm 1945, cơ quan ban ngành cách mạng gọi là tỉnh Gia Lai. Tháng 6 năm 1946, Pháp chiếm lại vùng đất Gia Lai và gọi tên đấy là tỉnh Pleiku. Giai đoạn từ thời gian năm 1946 đến năm 1954, tỉnh Pleiku nói riêng, Tây Nguyên nói chung trải qua nhiều lần chủ thể quản trị và vận hành theo những văn bản của cơ quan ban ngành thực dân.[14]

Tuy nhiên về phía cơ quan ban ngành cách mạng, trong trong năm kháng chiến chống Pháp, vẫn gọi là tỉnh Gia Lai, nhưng qua từng thời gian rất khác nhau, tỉnh Gia Lai lại thuộc sự chỉ huy trực tiếp của những cơ quan rất khác nhau trong khu vực, những huyện trong tỉnh cũng nhiều lần thay thay tên thường gọi và địa giới hành chính.

Dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa thì tỉnh mang tên Pleiku với ba quận. Năm 1962 tách quận Cheo Reo lập tỉnh Phú Bổn nên Pleiku chỉ từ hai quận: Lệ Trung và Lệ Thanh. trước năm 1958 thì đổi Lệ Thanh thành Thanh An.

Sau năm 1975, tỉnh Pleiku thay tên thành tỉnh Gia Lai.

Ngày 20 tháng 9 năm 1975, tiến hành theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh mới là Gia Lai – Kon Tum.

Ngày 23 tháng bốn năm 1979, chia huyện Ayun Pa thành 2 huyện: Ayun Pa và Krông Pa.[15]

Ngày 17 tháng 8 năm 1981, xây dựng huyện Chư Sê trên cơ sở tách ra từ 2 huyện: Chư Prông và Mang Yang.[16]

Ngày 28 tháng 12 năm 1984, chia huyện An Khê thành 2 huyện: An Khê và Kbang.[17]

Ngày 30 tháng 5 năm 1988, chia tiếp huyện An Khê thành 2 huyện: An Khê và Kông Chro.[18]

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khoá VIII, Gia Lai – Kon Tum tách thành 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum[19]. Khi tách ra, tỉnh Gia Lai có tỉnh lị là thị xã Pleiku và 9 huyện: An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang.

Ngày 15 tháng 10 năm 1991, xây dựng huyện Đức Cơ trên cơ sở tách ra từ 2 huyện: Chư Pah và Chư Prông.[20]

Ngày 11 tháng 11 năm 1996, chia huyện Chư Pah thành 2 huyện: Chư Pah và Ia Grai.[21]

Ngày 24 tháng bốn năm 1999, chuyển thị xã Pleiku thành thành phố Pleiku.[22]

Ngày 21 tháng 8 năm 2000, chia huyện Mang Yang thành 2 huyện: Mang Yang và Đak Đoa.[23]

Ngày 18 tháng 12 năm 2002, chia huyện Ayun Pa thành 2 huyện: Ayun Pa và Ia Pa.[24]

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, chia huyện An Khê thành thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.[25]

Ngày 26 tháng bốn trong năm 2007, chia huyện Ayun Pa thành thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện.[26]

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, chia huyện Chư Sê thành 2 huyện: Chư Sê và Chư Pưh.[27]

Tỉnh Gia Lai có một thành phố, 2 thị xã và 14 huyện như lúc bấy giờ.

Năm

Số dân
(người)

Năm

Số dân
(người)

Năm

Số dân
(người)

Năm

Số dân
(người)
1995

850.700

2000

1.026.300

2005

1.174.600

2009

1.281.000
1996

881.500

2001

1.065.600

2006

1.200.500

2010

1.301.600
1997

912.800

2002

1.092.900

2007

1.225.500

2011

1.322.000
1998

946.100

2003

1.119.100

2008

1.251.300

2019

1.513.847
1999

981.500

2004

1.147.100

2020

1.541.829

Theo thống kê năm 2020 tỉnh Gia Lai có diện tích quy hoạnh s 15.510,90 km², dân số năm 2020 là một trong những.541.829 người[1], tỷ trọng dân số đạt 99 người/km².

Tính đến ngày một tháng bốn năm 2019, dân số toàn tỉnh Gia Lai đạt mức gần 1.513.847 người, tỷ trọng dân số đạt 102 người/km². Dân số phân bổ rất không đều: tại tp. Pleiku đã sở hữu 27,53% dân cư của toàn tỉnh Gia Lai với tỷ trọng rất cao lên tới 1662 người/km2, tại thị xã An Khê là 408 người/km2, những huyện, thị xã còn sót lại đều phải có tỷ trọng dưới 200 người/km2, thậm chí còn huyện K’ Bang chỉ có tỷ trọng 45 người/km2, chỉ bằng 1/2 tiêu chuẩn tỷ trọng trung bình.[28] Trong số đó dân số sống tại thành thị đạt 438.062 người, chiếm 28,9% dân số toàn tỉnh[29], dân số sống tại nông thôn đạt 1.075.785 người, chiếm 71,1% dân số[30]. Dân số nam đạt 758.759 người[31], trong lúc đó nữ đạt 755.258 người[32]. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 1,72 ‰[33]

Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày một tháng bốn năm 2009, toàn tỉnh Gia Lai có 38 dân tộc bản địa cùng người quốc tế sinh sống. Trong số đó dân tộc bản địa Kinh chiếm nhiều nhất với 713.403 người, người Gia Rai có 372.302 người, người Ba Na có 150.416 người, người Tày có 10.107 người, người Nùng có 10.045 người, tiếp theo là người Mường có 6.133 người, người Thái có 3.584 người, người Dao có 4.420 người.

Tính đến ngày một tháng bốn năm 2019, Toàn tỉnh Gia Lai có 10 Tôn giáo rất khác nhau chiếm 397.566 người, Trong số đó, nhiều nhất là Công giáo có 166.996 người, đạo Tin Lành có 142.220 người, xếp thứ ba là Phật giáo có 85.229 người, đạo Cao Đài có 2.971 người, cùng những đạo khác ví như Bahá’í có 59 người, Phật giáo Hòa Hảo có 41 người, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 23 người, Minh Lý Đạo có 18 người, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam có năm người, tối thiểu là Hồi giáo với 4 người.

Gia Lai có tiềm năng về thủy điện rất rộng với trữ năng lý thuyết khoảng chừng 10,5 – 11 tỷ kW, trữ năng kinh tế tài chính kỹ thuật là 7,1 tỷ kW với hiệu suất lắp máy 1.502 MWh[34]. Ngoài 4 khu công trình xây dựng thuỷ điện lớn có hiệu suất lắp máy 1.422 MW, còn tồn tại 85 khu công trình xây dựng thủy điện nhỏ với hiệu suất 80.200 kW phân bổ khá đều khắp, tạo Đk cho tăng trưởng sản xuất. Bên cạnh đó, khu công trình xây dựng thuỷ điện Yaly với hiệu suất 720 MW và sản lượng điện 3,68 tỷ kWh đã hoàn thành xong vào tháng bốn/2002 có tác động lớn đến tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính của tỉnh, đảm bảo nhu yếu tích điện cho toàn vùng. Thuỷ điện Sê San 3 với hiệu suất thiết kế 273 MW, gồm 2 tổ máy có tổng hiệu suất 260 MW, sản lượng điện trung bình thường niên 1,12 tỉ KWh điện, nằm trên phía hạ lưu của thủy điện Ia Ly[35]. Tổng trữ lượng nguồn nước mặt khoảng chừng 24 tỷ m3. Đây đó là những tiềm năng lớn để công nghiệp điện năng sẽ là công nghiệp mũi nhọn ở Gia Lai. Tỉnh Gia Lai hiện có 4 nhà máy sản xuất thuỷ điện lớn có hiệu suất to nhiều hơn 100MW, gồm có Yali, Kanak-An Khê, Sêsan 3, và Sêsan 4[36].

Tổng thu ngân sách từ sau năm 1975 đến năm 1991 chỉ đạt mức 40 tỷ VNĐ, năm 2001 đạt 256 tỷ VNĐ, đến năm 2010 đạt 2.300 tỷ VNĐ và năm 2011 đạt 3.200 tỷ VNĐ. Chất lượng môi trường sống đời thường của người dân được thổi lên rõ rệt, GDP trung bình đầu người năm 2011 đạt 19,5 triệu đồng, gấp 3,82 lần so với năm 2005, gấp 6,5 lần so với năm 2000[37].

Giai đoạn 6 tháng thời gian đầu xuân mới 2012, tổng thành phầm trong nước (GDP) tăng 4,38% so với cùng thời gian năm 2011, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8% so với cùng thời gian, trong số đó nông nghiệp tăng 3%, lâm nghiệp tăng 5,7% và thủy sản tăng 5,8%[38]. Trong khi đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5%. Đáng để ý một số trong những ngành công nghiệp có mức tăng dần là đóng và sửa chữa thay thế tàu, chế biến dữ gìn và bảo vệ rau quả, sản xuất thành phầm bơ sữa…Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến 6 tháng chỉ tăng 3,6% so với cùng thời gian, thấp hơn nhiều so với mức 17,5% của năm ngoái. Chỉ số tồn kho của ngành này tăng 26%. Những ngành có chỉ số tồn kho tăng dần là sản xuất giấy và vỏ hộp 130%, sản xuất xe có động cơ 116,7%, chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả 113,3%[39]…

 

Đèo An Khê

 

Đèo Mang Yang

Giao thông Gia Lai khá thuận tiện không những về lối đi bộ mà còn cả đường hàng không. Tỉnh có Quốc lộ 14 nối những tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum thông đến Tp Thành Phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt quan trọng tuyến phố Hồ Chí Minh đã tinh giảm khoảng chừng cách từ Gia Lai đến những TT kinh tế tài chính chính trị lớn của toàn nước. Các tuyến Quốc lộ 19 xuống thành phố Quy Nhơn, thuộc Bình Định, Quốc lộ 25 đến Tuy Hoà, thuộc địa phận tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, Sân bay Pleiku của Gia Lai, có đường bay nối Pleiku với những thành phố lớn là Tp Thành Phố Đà Nẵng (ngưng hoạt động giải trí và sinh hoạt)[40], Tp Hà Nội Thủ Đô, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng Đất Cảng (ngưng hoạt động giải trí và sinh hoạt).

Những năm mới tết đến gần đây khối mạng lưới hệ thống y tế Gia Lai từng bước được cải tổ và thổi lên về mặt chất lượng với những bệnh viện lớn.

Việc phục vụ nhu yếu những dịch vụ y tế được mở rộng, tỷ trọng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số được khám chữa bệnh và hưởng những dịch vụ chăm sóc sức mạnh ngày càng tăng[38] Với một số trong những bệnh viện lớn như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211 (Binh đoàn Tây Nguyên), Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai đã hạn chế được tình trạng những bệnh nhân phải chuyển tuyến đến những bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Chợ Rẫy (Hồ Chí Minh), Bệnh viện Tp Thành Phố Đà Nẵng (Tp Thành Phố Đà Nẵng), Bệnh viện Bạch Mai (Tp Hà Nội Thủ Đô). Với sự hình thành của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã góp thêm phần nâng cao chất lượng về Y tế của tỉnh. Bệnh nhân ít phải chuyển tuyến đến những bệnh viện tuyến trên nay đã quá tải trầm trọng như: Bệnh viện Nhi đồng (Hồ Chí Minh), Bệnh viện Phụ sản – Nhi Tp Thành Phố Đà Nẵng (Tp Thành Phố Đà Nẵng), Bệnh viện Nhi Trung ương (Tp Hà Nội Thủ Đô).

Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế, tỉnh Gia Lai có 5 bệnh viện, 2 chi cục (là Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình và An toàn Vệ sinh Thực phẩm), 7 TT y tế dự trữ, trường trung cấp y tế, TT giám định sức mạnh và ban quản trị và vận hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư Chuyên ngành Y tế. Có 17 Phòng Y tế, 17 Trung tâm Y tế huyện, 17 Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình, 220 xã, phường, thị xã có y tế hoạt động giải trí và sinh hoạt, trong số đó có 208 trạm y tế xã và 14 trạm y tế TT cấp xã[41].

Giáo dục đào tạo

Tính đến thời gian ngày 30 tháng 9 năm 2011, trên địa phận toàn tỉnh Gia Lai có 530 trường học phổ thông trong số đó Trung học phổ thông 41 trường, Trung học cơ sở 229 trường, Tiểu học 226 trường. Bên cạnh này còn tồn tại 236 trường mẫu giáo[42]. Với khối mạng lưới hệ thống trường học như vậy, nền giáo dục trong địa phận tỉnh Gia Lai cũng tương đối hoàn hảo nhất, góp thêm phần giảm thiểu nạn mù chữ trong địa phận tỉnh[42].

 

Chùa Minh Thành
ở thành phố Pleiku

Tiềm năng du lịch của Gia Lai rất phong phú, phong phú chủng loại với núi rùng cao có nhiều cảnh sắc tự nhiên và tự tạo. Rừng nguyên sinh nơi đây có khối mạng lưới hệ thống động thực vật phong phú, nhiều ghềnh thác, suối, hồ như Biển Hồ (hay Hồ T’Nưng) là một thắng cảnh nổi tiếng, ngoài ra có chùa Minh Thành (Gia Lai). Di tích Đền tưởng niệm liệt sỹ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ tại huyện Đak Pơ – nơi tưởng niệm những liệt sỹ hi sinh trong trận đánh Đak Pơ.[43] Nhiều đồi núi như cổng trời Mang Yang, đỉnh Hàm Rồng, thác Hang Dơi và thác K50 (Huyện Kbang). Các cảnh sắc tự tạo có những rừng cao su đặc, đồi chè, cafe bạt ngàn. Kết thích phù hợp với tuyến phố rừng, có những tuyến dã ngoại bằng thuyền trên sông, cưỡi voi xuyên rừng,v.v…

Ngoài ra, Gia Lai còn tồn tại nền văn hoá lâu lăm của đồng bào dân tộc bản địa, đa phần là dân tộc bản địa Gia Rai và Ba Na thể hiện qua kiến trúc nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, qua liên hoan truyền thống cuội nguồn, qua y phục và nhạc cụ…

Các nhạc cụ đặc trưng của những dân tộc bản địa thiểu số như Cồng chiêng, Đàn đá, Đàn K’ni, K’lông pút, Đàn Goong, T’rưng, Alal,… Các liên hoan như Lễ hội đâm trâu, Lễ ăn cơm mới, Lễ bỏ mả,… Ngoài ra, tỉnh còn tồn tại những món đặc sản nổi tiếng như Rượu cần, Cơm cháy – Rượu nếp, Phở khô (Loại phở hai tô) và điêu khắc nổi tiếng là Tượng nhà mồ.

 • ^ a b c “Niên giám tổ chức triển khai ngành Thống kê năm 2021 (41 – CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK/ Dân số tỉnh Đắk Lắk đến ngày 31/12/2020 trang 309)” (PDF). Tổng cục Thống kê. 5 tháng 5 năm 2021.
 • ^ Tổng cục Thống kê
 • ^ Sau tỉnh Nghệ An
 • ^ “Tình hình kinh tế tài chính, xã hội Gia Lai năm 2018”. UBND tỉnh Gia Lai. Truy cập Ngày 12 tháng 10 năm 2019.
 • ^ Vị trí địa lý – địa điểm và địa giới hành chính tỉnh Gia Lai, Theo báo Gia Lai.
 • ^ Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở vị trí phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 – 800 m so với mực nước biển Lưu trữ 2012-08-31 tại Wayback Machine, Website tỉnh Gia Lai.
 • ^ Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở vị trí khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ, Cổng tin tức điện tử nhà nước.
 • ^ a b c d Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng từ Đông sang Tây, Cổng tin tức điện tử nhà nước.
 • ^ gialai.gov/gioi-thieu/dieu-kien-tu-nhien.7.aspx
 • ^ “Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc sắp xếp những cty chức năng hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai”.
 • ^ Nghị quyết số 43/NQ-CP của nhà nước , Cổng thông tin nhà nước.
 • ^ Vùng đất tỉnh Gia Lai ngày này là địa phận cư trú lâu lăm của những dân tộc bản địa Jrai, Bahnar có tập quán sống thành từng làng, Theo Báo Gia Lai.
 • ^ Thị xã Pleiku được xây dựng ngày 3 tháng 12 năm 1929 theo Nghị định Khâm sứ Trung Kỳ
 • ^ tin tức lịch sử dân tộc bản địa tỉnh Gia Lai, Tỉnh Gia Lai..
 • ^ Quyết định 77-CP năm 1979 về việc xây dựng và trấn áp và điều chỉnh địa giới một số trong những xã, thị xã thuộc những huyện Chư Prông, An Khê, Sa Thầy và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai – Kon Tum
 • ^ Quyết định 34-HĐBT năm 1981 về việc xây dựng huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum
 • ^ Quyết định 181-HĐBT năm 1984 về việc trấn áp và điều chỉnh địa giới huyện Kon Plong và chia huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum
 • ^ “Quyết định 96-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính huyện An Khê và một số trong những xã, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum”.
 • ^ Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khoá VIII, Gia Lai – Kon Tum tách thành hai tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Lưu trữ 2012-06-21 tại Wayback Machine, UBND tỉnh Gia Lai.
 • ^ Quyết định 315-HĐBT năm 1991 xây dựng huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai
 • ^ Nghị định 70/CP năm 1996 về việc trấn áp và điều chỉnh địa giới hành chính, xây dựng một số trong những xã, thị xã và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai
 • ^ “Nghị định 29/1999/NĐ-CP về việc xây dựng thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai”.
 • ^ Nghị định 37/2000/NĐ-CP về việc thay tên xã, thị xã, xây dựng xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang Yang
 • ^ Nghị định 104/2002/NĐ-CP về việc chia tách huyện Ayun Pa thành hai huyện Ia Pa và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
 • ^ Nghị định 155/2003/NĐ-CP về việc xây dựng thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, xây dựng xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 • ^ Nghị định 50/2007/NĐ-CP về việc trấn áp và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;xây dựng thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;xây dựng những phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ
 • ^ Nghị quyết số 43/NQ-CP về trấn áp và điều chỉnh địa giới hành chính xã để xây dựng xã thuộc huyện Chư Sê; trấn áp và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để xây dựng huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai
 • ^ Diện tích, dân số và tỷ trọng dân số năm 2011 phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ Dân số nam trung bình phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ Dân số nữ trung bình phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương, Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • ^ điện ở Gia Lai và giấc mơ “bá chủ”, Theo báo Gia Lai.
 • ^ Thủy điện Sê San 3: Thêm một lần thử thách, Theo Báo Gia Lai.
 • ^ Các nhà máy sản xuất thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam, Hội đập lớn và tăng trưởng nguồn nước Việt Nam.
 • ^ Gia Lai 80 năm xây dựng và tăng trưởng, Theo Báo Gia Lai.
 • ^ a b Nâng cấp y tế Gia Lai Lưu trữ 2012-12-20 tại Wayback Machine, Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai.
 • ^ GDP 6 tháng thời gian đầu xuân mới tăng 4,38%, Báo Gia Lai.
 • ^ danang.gov/. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 • ^ Y tế Gia Lai- Những bước tiến dài Lưu trữ 2012-05-12 tại Wayback Machine, Mạng thông tin ngành Y tế Tỉnh Gia Lai.
 • ^ a b Thống kê về Giáo dục đào tạo Việt Nam, Niên giám thống kê 2011, Theo tổng cục thống kê Việt Nam
 • ^ “DI TÍCH ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐAK PƠ – CÔNG TRÌNH KHẮC GHI LÒNG BIẾT ƠN VÀ NIỀM TỰ HÀO”.
  • Web của Gia Lai

  Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện đi lại truyền tải về Gia Lai.

   
  Kon Tum, Ratanakiri

  Kon Tum

  Tỉnh Quảng Ngãi

   Ratanakiri

  B

  Bình Định, Phú Yên
  T    Gia Lai    Đ
  N
  Mondulkiri

  Đắk Lắk

  Phú Yên

  Lấy từ “vi.wikipedia/w/index.php?title=Gia_Lai&oldid=68341881”

  Reply
  7
  0
  Chia sẻ

  đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào ?

  – Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào “.

  Giải đáp vướng mắc về Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
  #Hãy #cho #biết #địa #đánh #Gia #Lai #chính #thức #có #từ #ngày #tháng #năm #nào #tại #văn #bản #nào #của Hãy cho biết thêm thêm địa đánh Gia Lai chính thức có từ thời gian ngày tháng năm nào tại văn bản nào của người nào