Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-09 02:29:15,Bạn Cần biết về Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

648

Bài 1: Ghép vào vở bài tập những câu tại đây với khá đầy đủ những từ hay cụm từ thích hợp.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa 8
  • Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa 8
  • Lý thuyết Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học
  • Bài tập tự luyện
  • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 (có đáp án): Nguyên tố hóa học

a) Đáng lẽ nói những … loại này, những … loại kia, thì trong hóa học nói … hóa học này … hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng … trong hạt nhân đều là … cùng loại, thuộc cùng một … hóa học.

Lời giải:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 2: a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách màn biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ.

Lời giải:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố hóa học được màn biểu diễn bằng một hay hai vần âm thứ nhất trong tên latinh nguyên tố đó, trong số đó vần âm thứ nhất được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: H, Ca, Al.

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 3: a) Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt những ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Lời giải:

a) Ý nghĩa của những cách viết:

    2C ⇔ hai nguyên tử cacbon

    5O ⇔ năm nguyên tử oxi

    3Ca ⇔ ba nguyên tử canxi

b)

    ba nguyên tử nitơ ⇔ 3N

    bảy nguyên tử canxi ⇔ 7Ca

    bốn nguyên tử natri ⇔ 4Na

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 4: Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm cty chức năng cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Lời giải:

Lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm cty chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng cty chức năng cacbon.

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 5: Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a) nguyên tử cacbon

b) nguyên tử lưu huỳnh

c) nguyên tử nhôm

Lời giải:

Nguyên tử magie

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 6: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết thêm thêm X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Lời giải:

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là nguyên tố silic (Si)

Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 7: a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học kinh nghiệm tay nghề, hãy tính xem một cty chức năng cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10-23g.

B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

Lời giải:

a) Ta có khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bằng 12 đvC

⇒ khối lượng của một cty chức năng cacbon là

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một cty chức năng cacbonMAl = 27x 1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g.

Đáp án C.

Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa 8

Bài 8: Nhận xét tại đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều phải có một proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu trúc của hai nguyên tử như hình vẽ bên

Hãy chọn phương án đúng trong số những phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Lời giải:

Phương án D

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học

1. Nguyên tố hóa học là gì?

a. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

Số proton là đặc trưng của một nguyên tố hóa học

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố có tính chất giống nhau

b. Kí hiệu hóa học:

Dùng để màn biểu diễn nguyên tố hóa học

Kí hiệu hóa học được màn biểu diễn bằng một hoặc hai vần âm, chữ đầu được viết in hoa.

VD: kí hiệu nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố Xesi là Cs, nguyên tố kali là K,…

    + Quy ước: mỗi kí hiệu của nguyên tố chỉ một nguyên tử nguyên tố đó.

2. Nguyên tử khối

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ

Khối lượng nguyên tử C bằng 1,9926.10-23 g

– Quy ước: lấy 1/12 khối lượng nguyên tử C làm cty chức năng khối lượng nguyên tử gọi là cty chức năng cacbon (đvC), kí hiệu là u

Dựa theo cty chức năng này để tính khối lượng nguyên tử

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng cty chức năng cacbon

Có thể so sánh độ nặng nhẹ giữa những nguyên tố bằng việc lập tỉ số giữa những nguyên tử khối:

    + Nếu to nhiều hơn 1: nặng hơn

    + Nếu nhỏ hơn 1: nhẹ hơn

    + Nếu bằng 1: bằng nhau

VD: giữa nguyên tử oxi và photpho, nguyên tử nào nhẹ hơn:

Mỗi nguyên tố đều phải có nguyên tử khối riêng không tương quan gì đến nhau ⇒ trọn vẹn có thể xác lập nguyên tố trải qua nguyên tử khối

3. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Đến nay, có hơn 110 nguyên tố hóa học.

Oxi là nguyên tố phổ cập nhất, chiếm khoảng chừng nửa khối lượng vỏ Trái Đất.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. Đấy là nguyên tố Natri

B. Số e là 16 e

C. Nguyên tử khối là 23

D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11

Bài 2: Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nguyên tố trên.

A. mBa=2,27.10-22g

B. mBa=2,234.10-24g

C. mBa=1,345.10-23kg

D. mBa=2,7298.10-21g

Bài 3: Chọn đáp án sai

A. số p. là số đặc trưng của nguyên tố hóa học

B. nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số p. trong hạt nhân

C. 1 đvC = 1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm khoảng chừng nửa khối lượng vỏ trái đất

Hướng dẫn: nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p. trong hạt nhân

Bài 4: Cho số khối của nguyên tử nguyên tố X là 39. Biết rằng tổng số hạt nguyên tử là 58. Xác định nguyên tố đó và cho biết thêm thêm số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Bài 5: Cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa không mang điện là 14. Xác định nguyên tố và số khối

A. Nguyên tố P và A=30

B. Nguyên tố Si và A= 29

C. Nguyên tố P và A=31

D. Nguyên tố Cl và A=35.5

Đáp án:

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 (có đáp án): Nguyên tố hóa học

Câu 1: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học:

A. Trên 110 nguyên tố

B. Đúng 110 nguyên tố

C. 111 nguyên tố

D. 100 nguyên tố

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Kí hiệu của nguyên tố Xeci là

A. Cs

B. Sn

C. Ca

D. B

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3: Khối lượng nguyên tử C là:

A. 1, 9926.10-24kg

B. 1,9924.10-27g

C. 1,9925.1025kg

D. 1,9926.10-27kg

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố hidro, đó là nguyên tử nguyên tố nào. Cho biết số p. và số e

A. Liti, số p.=số e=3

B. Be, số p.=số e= 4

C. Liti, số p.=số e=7

D. Natri, số p.=số e=11

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Nguyên tử khối của hidro là một trong những nhân với 7 là tìm kiếm được X.

Tra bảng tuần hoàn tìm kiếm được là liti

Câu 5: Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

A. Mg nặng hơn O

B. Mg nhẹ hơn O

C. O bằng Mg

D. Tất cả đáp án trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Vì lập tỉ lệ nguyên tử khối giữa O và Mg là 16/24 < 1 nên O nhẹ hơn Mg hay Mg nặng hơn O

Câu 6: Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. Đấy là nguyên tố Natri

B. Số e là 16 e

C. Nguyên tử khối là 23

D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

B sai vì Nguyên tử trung hòa về điện nên số electron = số proton = 11.

Câu 7: Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nguyên tố trên.

A. mBa=2,27.10-22g

B. mBa=2,234.10-24g

C. mBa=1,345.10-23kg

D. mBa=2,7298.10-21g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8: Chọn đáp án sai

A. số p. là số đặc trưng của nguyên tố hóa học

B. nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số p. trong hạt nhân

C. 1 đvC = 1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm khoảng chừng nửa khối lượng vỏ trái đất

Hướng dẫn: nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p. trong hạt nhân

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 9: Cho số khối của nguyên tử nguyên tố X là 39. Biết rằng tổng số hạt nguyên tử là 58. Xác định nguyên tố đó và cho biết thêm thêm số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Có số khối là 39 nên p.+n=39   (1)

Tổng số hạt là 58 nên p. + n + e = 58 nhưng p. = e

⇒ 2p + n = 58   (2)

Từ (1)(2) ta tính được số p. = 19, n = 20, suy ra Kali

Câu 10: Cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa không mang điện là 14. Xác định nguyên tố và số khối

A. Nguyên tố P và A=30

B. Nguyên tố Si và A= 29

C. Nguyên tố P và A=31

D. Nguyên tố Cl và A=35.5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Điện tích hạt nhân là 15+ nên số p. = 15(*)

Có ( p. + e ) – n = 14 mà p. = e, suy ra 2p – n = 14 (**)

Từ (*)(**) ta có n = 16

Số khối A = p. + n + 15 + 16 = 31 ⇒ nguyên tố cần tìm là P

✅ Giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng “.

Giải đáp vướng mắc về Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Kí #hiệu #hóa #học #của #Mỗi #nguyên #tố #được #biểu #diễn #bằng Kí hiệu hóa học của Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng