Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-02 00:58:13,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

796

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

A. 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

B.1s22s22p63s23p63d54s5.

C.1s22s22p63s23p64s24p5.

D.1s22s22p63s23p64s24p2.

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi k…

Câu hỏi: Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

A. 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

B.1s22s22p63s23p63d54s5.

C.1s22s22p63s23p64s24p5.

D.1s22s22p63s23p64s24p2.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Chọn A

M có 7electron hóa trị, lại là phi kim nên M thuộc nhóm VIIA, có 7electron lớp ngoài cùng.

M thuộc chu kỳ luân hồi 4 nên có 4 lớp electron.

Cấu hình electron của M là:1s22s22p63s23p63d104s24p5.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 Hóa học 10 có đáp án (Bài số 2) !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

Đáp án A

M có 7 electron hóa trị, lại là phi kim nên M thuộc nhóm VIIA, có 7electron lớp ngoài cùng.

M thuộc chu kỳ luân hồi 4 nên có 4 lớp electron.

Cấu hình electron của M là: 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 120

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

A. 1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 2 3 p. 6 3 d 10 4 s 2 4 p. 5 .       

B.  1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 2 3 p. 6 3 d 5 4 s 5 .

C.  1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 2 3 p. 6 4 s 2 4 p. 5 .    

D.  1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 2 3 p. 6 4 s 2 4 p. 2 .  

Các vướng mắc tương tự

(1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p..

(2) X có 5 electron hóa trị và 8 electron s.

(3) X trọn vẹn có thể tạo nên hợp chất bền với oxi có công thức hóa học X O 2   v à   X O 3 .

(4) X có tính sắt kẽm kim loại mạnh hơn so với nguyên tố có số thứ tự 33.

(5) X ở cùng nhóm với nguyên tố có số thứ tự 14.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

(1) Tính sắt kẽm kim loại – phi kim;

(2) Độ âm điện;

(3) Khối lượng nguyên tử;

(4) Cấu hình electron nguyên tử;

(5) Nhiệt độ sôi của những đơn chất;

(6) Tính axit – bazơ của hợp chất hiđroxit;

(7) Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với oxi.

Trong những tính chất trên, số tính chất biến hóa tuần hoàn trong một chu kì là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hãy viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron của những nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của những nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p. hay d) ? Kim loại hay phi kim ?

Cấu hình electron (dạng rút gọn)của những nguyên tố sau:

Những vướng mắc tương quan

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ là một trong những đến 8

(2) Chu kì nào thì cũng mở đầu là sắt kẽm kim loại nổi bật nổi bật, kết thúc là một phi kim nổi bật nổi bật

(3) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng nửa đường kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng

(6) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm d

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ là một trong những đến 8

(2) Chu kì nào thì cũng mở đầu là sắt kẽm kim loại nổi bật nổi bật, kết thúc là một phi kim nổi bật nổi bật

(3) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng nửa đường kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng

(6) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm d

Số phát biểu đúng là:

A.1                                   

B.2                                  

C.3                               

D.4

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ là một trong những đến 8

(2) Chu kì nào thì cũng mở đầu là sắt kẽm kim loại nổi bật nổi bật, kết thúc là một phi kim nổi bật nổi bật

(3) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng nửa đường kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm A có cùng thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng

(6) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm d

Số phát biểu đúng là:

A. 1                           

B. 2                           

C. 3                           

D.4

Một nguyên tố Q. có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron nguyên tử như sau: [ X e ] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p. 2 . Có những phát biểu sau về nguyên tố Q.:

(1) Q. thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn.

(2) Q. là nguyên tố thuộc nhóm A.

(3) Q. là phi kim.

(4) Oxit tốt nhất của Q. có công thức hóa học Q. O 2 .

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Cho những phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm s

(2) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một chu kì được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì

(3) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong một nhóm A biến hóa một cách không tuần hoàn

(4) Số thứ tự của nhóm (IA,IIA,..) cho biết thêm thêm số electron ở lớp ngoài cùng nhưng không cho biết thêm thêm số electron hóa trị trong nguyên tử của những nguyên tố đó

(5) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm

(6) Nguyên tử của toàn bộ những nguyên tố trong nhóm khí hiếm đều phải có 8 electron ở lớp ngoài cùng

Số phát biểu đúng là:

A. 5   

B. 2   

C. 3   

D. 4

Cho những phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm s

(2) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một chu kì được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì

(3) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong một nhóm A biến hóa một cách không tuần hoàn

(4) Số thứ tự của nhóm (IA, IIA,..) cho biết thêm thêm số electron ở lớp ngoài cùng nhưng không cho biết thêm thêm số electron hóa trị trong nguyên tử của những nguyên tố đó

(5) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm

(6) Nguyên tử của toàn bộ những nguyên tố trong nhóm khí hiếm đều phải có 8 electron ở lớp ngoài cùng

Số phát biểu đúng là

A.5.                       

B. 2.                       

C. 3.                       

D. 4.

Cho những phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là những nguyên tố nhóm s

(2) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một chu kì được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì

(3) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong một nhóm A biến hóa một cách không tuần hoàn

(4) Số thứ tự của nhóm (IA,IIA,..) cho biết thêm thêm số electron ở lớp ngoài cùng nhưng không cho biết thêm thêm số electron hóa trị trong nguyên tử của những nguyên tố đó

(5) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm

(6) Nguyên tử của toàn bộ những nguyên tố trong nhóm khí hiếm đều phải có 8 electron ở lớp ngoài cùng

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Reply
6
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là “.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Nguyên #tố #có #electron #hóa #trị #biết #là #thuộc #chu #kì #là Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là thuộc chu kì 4 M là