Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng 2022

Update: 2022-04-01 18:49:08,You Cần biết về Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

660

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 hỗ trợ cho bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 11 sẽ tương hỗ cho bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

A. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì mặt phẳng này sẽ cắt đường thẳng còn sót lại.

B. Hai mặt phẳng lần lượt trải qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì cắt nhau theo một giao tuyến tuy nhiên tuy nhiên với một trong hai tuyến phố thẳng đó.

C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì đường thẳng này sẽ cắt đường thẳng còn sót lại.

D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì cắt nhau theo một giao tuyến trải qua điểm chung nào đó.

Lời giải:

Nếu a // b và (α) cắt a thì (α) cắt b.

Chọn đáp án: A

A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung khác nữa.

C. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng trải qua 3 điểm phân biệt.

D. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng trải qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

Lời giải:

+ Khẳng định “ Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất” là SAI, vì trọn vẹn có thể hai mặt phẳng trùng nhau.

+ Khẳng định “Tồn tại duy nhất một mặt phẳng trải qua 3 điểm phân biệt” là SAI vì thiếu Đk ba điểm không thẳng hàng.

+ Khẳng định “Tồn tại duy nhất một mặt phẳng trải qua một điểm và một đường thẳng cho trước” SAI vì thiếu Đk điểm không nằm trên đường thẳng.

Chọn đáp án: B

A. (P) // (Q.) ⇒ a // b            B. a // b ⇒ (P) // (Q.)

C. (P) // (Q.) ⇒ a // (Q.), b // (P)            D. a và b chéo nhau

Lời giải:

Vì hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên thì không tồn tại điểm chung nên a và Q. không tồn tại điểm chung, b và (P) không tồn tại điểm chung hay a // (Q.), b // (P).

Chọn đáp án: C

A. 0          B. 2          C. vô số          D. 3

Lời giải:

Ta có tính chất: “Đường thẳng a và mặt phẳng (P) tuy nhiên tuy nhiên với nhau khi trong mặt phẳng (P) tồn tại đường thẳng b tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng a”.

Do vậy chỉ việc qua một điểm bất kì nằm trong mặt phẳng (P) mà không thuộc đường thẳng b ta sẽ kẻ một đường thẳng c tuy nhiên tuy nhiên với b cũng nằm trong mặt phẳng (P), do đó đường thẳng vừa kẻ này sẽ tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng a. Số điểm ở trong mặt phẳng (P) mà không thuộc đường thẳng b là vô số. Vậy số đường thẳng chứa trong mặt phẳng (P) mà tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng a sẽ là vô số.

Chọn đáp án: C

A. a và b tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau            B. a và b cắt nhau

C. a và b trùng nhau            D. a và b tuy nhiên tuy nhiên

Lời giải:

Ta có tính chất: “Một mặt phẳng thứ ba cắt hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau theo hai giao tuyến tuy nhiên tuy nhiên với nhau.”

Chọn đáp án: D

A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

C. Hai đường thẳng không tồn tại điểm chung thì tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau thì chéo nhau.

Lời giải:

+ Khẳng định “Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau” là SAI vì chúng trọn vẹn có thể tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

+ Khẳng định “Hai đường thẳng không tồn tại điểm chung thì tuy nhiên tuy nhiên với nhau” là SAI vì chúng trọn vẹn có thể chéo nhau.

+ Khẳng định “Hai đường thẳng phân biệt lần lượt nằm trong hai mặt phẳng rất khác nhau thì chéo nhau” là SAI vì trọn vẹn có thể hai tuyến phố thẳng này cùng thuộc một mặt phẳng thứ bai.

Chọn đáp án: B

A. điểm N.

B. điểm C.

C. Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng BC.

D. Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN.

Lời giải:

Đường thẳng MG và đường thẳng AN cùng nằm trên (ADN) và không tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên giao điểm của hai tuyến phố đó là yếu tố chung của MG và mặt phẳng (ABC).

Chọn đáp án: D

A. 1            B. 1/2

C. 2/3            D. 3/2

Lời giải:

Mặt phẳng (SAD) và (GBC) có G là một điểm chung. Mặt khác, (SAD) và (GBC) lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là AD và BC nên giao tuyến của chúng là đường thẳng qua G tuy nhiên tuy nhiên với AD. Giao tuyến này cắt SD tại E. Gọi M là trung điểm AD, ta có: ẢNH

Chọn đáp án: D

A. IJ // (SBM)            B. IJ // (SBD)

C. IJ // (SBC)            D. IJ // (SCD)

Lời giải:

Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, AD. Ta có: suy ra IJ // EF. Mà EF // BD nên IJ // BD. Do IJ không nằm trên (SBD), ta có: IJ // (SBD).

Chọn đáp án: B

A. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều tuy nhiên tuy nhiên với (β)

B. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều tuy nhiên tuy nhiên với mọi đường thẳng trong (β)

C. Trong (α) có chứa hai tuyến phố thẳng phân biệt và hai tuyến phố thẳng này cùng tuy nhiên tuy nhiên với (β) thì (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng cho trước đó.

Lời giải:

+ Khẳng định “Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên với nhai thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều tuy nhiên tuy nhiên với mọi đường thẳng nằm trong (β)” là SAI vì hai tuyến phố thẳng trọn vẹn có thể chéo nhau.

+ Khẳng định “Nếu (α) có chứa hai tuyến phố thẳng phân biệt và hai tuyến phố thẳng này cùng tuy nhiên tuy nhiên với (β) thì (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên” là SAI vì thiếu Đk hai tuyến phố thẳng đó cắt nhau.

+ Khẳng định “Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một là chỉ một đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng cho trước đó” là SAI vì vẽ được vô số đường thẳng như vậy.

+ Khẳng định “Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều tuy nhiên tuy nhiên với (β)” là xác lập đúng.

Chọn đáp án: A

A. GG’ // (ACC’A’)            B. GG’ // (ABB’A’)

C. MG’ // (BCC’B’) ≠ ∅            D. (MGG’) // (BCC’B’)

Lời giải:

Chọn đáp án: C

A. Nếu 3 điểm A, B, C cùng thuộc (P) và A, B, C thẳng hàng thì A, B, C ∈ d.

B. Nếu A ∉ d thì A ∉ (P).

C. Nếu A ∈ (P) thì A ∉ d.

D. ∀A, A ∈ d ⇒ A ∈ (P)

Lời giải:

+ Ta có tính chất: “Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm nằm trên đường thẳng này đều nằm trên mặt phẳng đó”.

+ Khẳng định “Nếu A ∉ d thì A ∉ (P)” là SAI vì trọn vẹn có thể vẫn thuộc (P) nhưng không nằm trên d.

Chọn đáp án: D

A. Qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó có duy nhất một mặt phẳng.

B. Qua hai tuyến phố thẳng cắt nhau có duy nhất một mặt phẳng.

C. Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng.

D. Qua hai tuyến phố thẳng không chéo nhau có duy nhất một mặt phẳng.

Lời giải:

Nếu hai tuyến phố thẳng trùng nhau thì có vô số mặt phẳng.

Chọn đáp án: D

A. 5          B. 6          C. 3          D. 4

Lời giải:

Lấy bốn điểm trong năm điểm có: C54 = 5 cách (vì bốn điểm trong năm điểm đều tạo thành tứ diện).

Chọn đáp án: A

Khẳng định nào tại đây đúng?

A. Bốn điểm M, N, P, Q. không đồng phẳng.

B. Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

C. Tứ giác MNPQ là hình thang.

D. Tứ giác MNPQ không tồn tại những cặp cạnh đối nào tuy nhiên tuy nhiên.

Lời giải:

Vì MN // BD, PQ // BD và MN < PQ nên tứ giác MNPQ là một hình thang.

Chọn đáp án: D

A. hình chữ nhật.            B. hình vuông vắn.

C. hình thoi.            D. hình thang cân.

Lời giải:

Thiết diện là một hình thoi có độ dài cạnh là AB/2 và hai tuyến phố chéo bằng nhau (vì chúng là những đường cao tương ứng của hai tam giác cân đối nhau) nên nó là một hình vuông vắn.

Chọn đáp án: B

A. O1O2 tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (BCE).

B. O1O2 tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (BDE).

C. O1O2 tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (ADF).

D. O1O2 tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (CDE).

Lời giải:

Vì O1O2 ∩ (BDE) = O1.

Chọn đáp án: B

A. hình tam giác            B. hình lục giác

C. hình tứ giác            D. hình ngũ giác

Lời giải:

Vì mặt phẳng (α) tuy nhiên tuy nhiên với SA, BD nên (α) cắt những cạnh AD, SD, SC, SB lần lượt tại N, P, Q., K. Do đó thiết diện là ngũ giác MNPQK.

Chọn đáp án: B

A. BD          B. AC          C. SO          D. SC

Lời giải:

Ta có S ∈ (SAC) ∩ (SBD) (1)

Mà O ∈ AC ⊂(SAC) và O ∈ BD ⊂(SBD) ⇒ O ∈ (SAC) ∩ (SBD) (2)

Từ (1) và (2) suy ra (SAC) ∩ (SBD) = SO.

Chọn đáp án: C

A. SB          B. SI          C. SC          D. BC

Lời giải:

Ta có S ∈ (SAB) ∩ (SCD) (1)

Mà I∈ AB ⊂(SAB) và I∈ CD ⊂(SCD) ⇒ I ∈ (SAB) ∩ (SCD) (2)

Từ (1) và (2) suy ra (SAB) ∩ (SCD) = SI.

Chọn đáp án: B

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng “.

Hỏi đáp vướng mắc về Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Qua #hai #đường #thẳng #tuy nhiên #tuy nhiên #có #duy #nhất #một #mặt #phẳng Qua hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên có duy nhất một mặt phẳng