Mục lục bài viết

Mẹo về Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam Chi Tiết

Update: 2022-04-04 06:13:11,Bạn Cần biết về Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

814

Mục lục nội dung bài viết

 • 1. Quan điểm của những nhà tư tưởng trước Mác về giai cấp, đấu tranh giai cấp
 • 2. Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp của những nhà tư tưởng tư sản tân tiến
 • 3. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp
 • Quan điểm khoa học về giai cấp
 • Quan điểmđấu tranh giai cấp và vai trò của nó so với việc tăng trưởng xã hội có giai cấp đối kháng
 • Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong Đk lúc bấy giờ
 • 4. Đặc điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • 5. Nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Mục lục nội dung bài viết
 • 1. Quan điểm của những nhà tư tưởng trước Mác về giai cấp, đấu tranh giai cấp
 • 2. Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp của những nhà tư tưởng tư sản tân tiến
 • 3. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp
 • Quan điểm khoa học về giai cấp
 • Quan điểmđấu tranh giai cấp và vai trò của nó so với việc tăng trưởng xã hội có giai cấp đối kháng
 • Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong Đk lúc bấy giờ
 • 4. Đặc điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • 5. Nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tíchcác quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp và giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có điểm lưu ý và nội dung gì?

Cảm ơn!

Trả lời:

1. Quan điểm của những nhà tư tưởng trước Mác về giai cấp, đấu tranh giai cấp

– Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong triết học phương Đông: Cụ thể như ở những vương quốc Trung Quốc và Ấn Độ cổ, trung đại.

– Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong triết học phương Tây trọn vẹn có thể kể tới làquốc gia:Hy Lạp cổ đại.

– Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp của những nhà tư tưởng tư sản Trung cổ và Cận đại, rõ ràng là: Morơ (1478 – 1535, Anh), Campanenla (1568 – 1639, Italia), Rútxô (1712 – 1778, Pháp), Ximông (1760 – 1825, Pháp), trong số đó những nhà lịch sử dân tộc bản địa Pháp như Ghidô (1778 – 1874), Chiery (1795 – 1856), Minhe (1796 – 1884) là những người dân phát hiện ra yếu tố giai cấp và đấu tranh giai cấp…

2. Quan điểm về giai cấp và đấu tranh giai cấp của những nhà tư tưởng tư sản tân tiến

Về giai cấp và đấu tranh giai cấp của những nhà tư tưởng tư sản tân tiến có những quan điểm như:

– Giai cấp không phải là hiện tượng kỳ lạ phổ cập; đấu tranh giai cấp không phải là quy luật chung cho mọi xã hội.

– Giai cấp xuất hiện từ cơ sở sinh học; trạng thái tư tưởng, kĩ năng trí tuệ, nghề nghiệp; thu nhập.

– Trong trào lưu cộng sản quốc tế cũng luôn có thể có những ý niệm sai trái như thừa nhận cơ sở kinh tế tài chính của giai cấp nhưng xử lý và xử lý xích míc giai cấp bằng đấu tranh kinh tế tài chính (Cauxki và Bécxtanh ở Đức trước đó); ý niệm về đấu tranh giai cấp cực đoan, phiêu lưu, mạo hiểm, dễ bị tổn thất lớn…

3. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp

Quan điểm khoa học về giai cấp

Theo quan điểm này:

Giai cấp là một phạm trù kinh tế tài chính – xã hội có tính lịch sử dân tộc bản địa; biến hóa cùng với việc biến hóa của lịch sử dân tộc bản địa. C.Mác là người thứ nhất đưa ra phương pháp luận nghiên cứu và phân tích giai cấp, Từ đó, 1) sự tồn tại của những giai cấp chỉ gắn sát với những quá trình tăng trưởng lịch sử dân tộc bản địa nhất định của sản xuất. 2) đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến chuyên chính vô sản. 3) bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ tiến tới thủ tiêu toàn bộ mọi giai cấp và tiến tới xã hội không tồn tại giai cấp.

=> Như vậy, sự tồn tại của những giai cấp chỉ gắn với những quá trình tăng trưởng rõ ràng của lịch sử dân tộc bản địa, với mỗi phương thức sản xuất rõ ràng.

Vào năm 1883, trong Lời tựa viết cho bản tiếng Đức tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Ph.Ăngghen viết “do đó (từ khi quyết sách công hữu ruông đất nguyên thuỷ tan rã) toàn bộ lịch sử dân tộc bản địa là lịch sử dân tộc bản địa của cuộc đấu tranh giai cấp” “nhưng cuộc đấu tranh ấy nay đã đi đến một quá trình mà giai cấp bị bóc lột và bị áp bức (tức là giai cấp vô sản) không hề trọn vẹn có thể tự giải phóng khỏi tay giai cấp bóc lột và áp bức mình (tức là giai cấp tư sản) được nữa, nếu không đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp bức và khỏi cuộc đấu tranh giai cấp”.

Đến năm 1919, trong tác phẩm Sáng kiến vĩ đại viết về Ngày thứ bảy cộng sản của công nhân ga xe lửa Cadan (Mátxcơva), V.I.Lênin đưa ra định nghĩa “Người ta gọi là giai cấp những tập đoàn lớn lớn người to lớn gồm những người dân rất khác nhau về vị thế của mình trong một khối mạng lưới hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử dân tộc bản địa, rất khác nhau về quan hệ của mình (thường thì những quan hệ này được pháp lý quy định và thừa nhận) so với tư liệu sản xuất, về vai trò của mình trong tổ chức triển khai lao động xã hội và như vậy là rất khác nhau về phương pháp thưởng thức và về phần của cải xã hội ít hay nhiều mà người ta được hưởng. Giai cấp là những tập đoàn lớn lớn người mà tập đoàn lớn lớn này trọn vẹn có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn lớn lớn khác do chỗ những tập đoàn lớn lớn đó có vị thế rất khác nhau trong một quyết sách kinh tế tài chính – xã hội nhất định”.

Quan điểmđấu tranh giai cấp và vai trò của nó so với việc tăng trưởng xã hội có giai cấp đối kháng

Trong lịch sử dân tộc bản địa loài người từ khi có giai cấp đối kháng tới nay là lịch sử dân tộc bản địa đấu tranh giai cấp. Nguyên nhân khách quan của đấu tranh giai cấp là vì xích míc thực ra của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. “Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống lại bọn có độc quyền, đặc lợi và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người dân công nhân làm thuê hay những người dân vô sản chống những người dân hữu sản hay giai cấp tư sản”. Như vậy, thực ra đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa những giai cấp có vị thế kinh tế tài chính và quyền lợi cơ bản trái chiều nhau (quyền lợi cơ bản là những giá trị vật chất và tinh thần cơ bản để thoả mãn nhu yếu nhất định của một giai cấp). Do sự trái chiều mang tính chất chất đối kháng như vậy giữa những giai cấp nên đấu tranh giai cấp là tất yếu.

– Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản tất yếu dẫn đến cuộc cách social để thay thế chủ nghĩa tư bản bằng xã hội xã hội chủ nghĩa.

– Chuyên chính vô sản (Hệ thống chính trị) không phải là tiềm năng ở đầu cuối của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, mà chỉ là công cụ, phương tiện đi lại để tiến hành giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột bằng phương pháp xây dựng liên hiệp, trong số đó tự do của từng người là Đk tăng trưởng tự do của mọi người.

Như vậy, sự xuất hiện của giai cấp, sự đấu tranh giữa những giai cấp và sự xoá bỏ giai cấp đều là tất yếu khách quan. Điều kiện khách quan đó bắt nguồn từ trong quy trình tăng trưởng của sản xuất xã hội.

Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong Đk lúc bấy giờ

Về Đk lúc bấy giờ của đấu tranh giai cấp

– Sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liênxô và Đông Âu sụp đổ, so sánh lực lượng trong thời gian tạm thời có lợi cho những lực lượng phản cách mạng và bất lợi cho lực lượng cách mạng.

– Chủ nghĩa tư bản vẫn còn đấy kĩ năng tăng trưởng, có những trấn áp và điều chỉnh, thay đổi khá thâm thúy để thích nghi với Đk mới, trong thời gian tạm thời xoa dịu xích míc giữa tư bản với vô sản.

– Cách mạng khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển làm cho lực lượng sản xuất tăng trưởng nhanh. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất có nhiều biểu lộ mới, nóng bức nhưng phức tạp, rất khó nhận thức như trước.

Về nhận định về tình hình lúc bấy giờ của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội IX).

– Các xích míc cơ bản trên toàn thế giới, biểu lộ dưới những hình thái và mức độ rất khác nhau vẫn tồn tại và tăng trưởng, xuất hiện thâm thúy hơn.

– Đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp tiếp tục trình làng dưới nhiều hình thức, lúc hoà hoãn, lúc nóng bức.

– Chủ nghĩa tư bản còn tiếp tục tự trấn áp và điều chỉnh, nắm và sử dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển để tăng trưởng, tuy nhiên vẫn là một quyết sách áp bức, bóc lột và bất công, vì vậy không thể khắc phục nổi những xích míc vốn có của nó.

– Các vương quốc độc lập ngày càng tăng cường đấu tranh để tự lựa chọn và quyết định hành động con phố tăng trưởng của tớ, chống lại sự áp đặt, can thiệp của quốc tế.

– Chủ nghĩa xã hội toàn thế giới trong thời gian tạm thời lâm vào cảnh thoái trào nhưng vẫn đang còn Đk và kĩ năng phục hồi và tăng trưởng.

– Tính chất của thời đại vẫn không thay đổi- là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

4. Đặc điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

– Hiện nay và cả trong thời kỳ quá độ ở việt nam vẫn tồn tại giai cấp và đấu tranh giai cấp trong Đk mới với những nội dung và bằng những hình thức mới.

– Điều kiện mới của cuộc đấu tranh giai cấp ở việt nam lúc bấy giờ có nhiều thay đổi do cơ cấu tổ chức triển khai, vị trí, quan hệ giữa những giai cấp, tầng lớp trong xã hội không hề giống với thời kỳ cách mạng dân tộc bản địa dân chủ cũng như không hề giống với thời kỳ đầu mới xộc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bởi quyền lợi cơ bản, lâu dài của những giai cấp thống nhất với quyền lợi dân tộc bản địa; cuộc đấu tranh giai cấp, giữa hai con phố gắn sát với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc bản địa, chống nghèo nàn, lỗi thời chậm tăng trưởng.

5. Nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

– Đấu tranh nhằm mục tiêu xây dựng Việt Nam thành dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh dân chủ và văn minh mà cơ bản là tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa; chống lại khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa; xây dựng chủ nghĩa xã hội song song với bảo vệ Tổ quốc; chống những rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn đang làm tác động tới sự tồn vong của quyết sách.

– Để tiến hành được tiềm năng đó, phải sử dụng nhiều hình thức đấu tranh rất khác nhau; tập hợp phần đông quần chúng nhân dân lao động chống lại những thế lực thù địch.

Trong quá trình lúc bấy giờ cần nhận thức rõ tính chất gay go, phức tạp của đấu tranh giai cấp. Tránh cả hai thái cực hoặc cường điệu giai cấp, hoặc phủ định đấu tranh giai cấp.

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục tiêu mục tiêu giáo dục, phổ cập, tuyên truyền pháp lý và chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục tiêu mục tiêu thương mại. tin tức nêu trên chỉ có mức giá trị tìm hiểu thêm vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tìm hiểu thêm ý kiến luật sư, Chuyên Viên tư vấn trước lúc vận dụng vào thực tiễn.)

Trên đấy là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết yếu tố hoặc/ và có sự vướng ngại, vướng mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý người tiêu dùng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, tương hỗ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và sửa đổi và biên tập).

Reply
7
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam “.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Tính #tất #yếu #của #đấu #tranh #giai #cấp #ở #Việt #Nam Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam