Mô tả công việc:
– Thu thập, xử lý thông tin các số liệu kế toán, chứng từ kế toán
– Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng 4154976651289621


Mô tả công việc:
– Thu thập, xử lý thông tin các số liệu kế toán, chứng từ kế toán
– Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn đầu vào và đầu ra, xuất hóa đơn.
– Tính lương và thanh toán lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương
– Khai báo tăng, giảm, thai sản và các chế độ khác cho nhân viên.
– Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
– Lập các tờ khai và lên báo cáo tài chính theo quy định
– Làm vệc với cơ quan thuế, BHXH
– Lập các báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu của cấp trên.
– Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
#Mô #tả #công #việc #Thu #thập #xử #lý #thông #tin #các #số #liệu #kế #toán #chứng #từ #kế #toán #Theo #dõi #và #kiểm #tra #việc #lập #bảng