Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính – ko nộp BCTC

2022

mỏng tài chính nộp chậm: Mức phạt chậm nộp BCTC – Không nộp hoặc làm sai báo cho biết giải trình tài chính, ko đúng mẫu BCTC. Mức phạt hạch nhón sai tài khoản, ko đúng theo khối mạng lưới server tài khoản kế nhen group theo quy định …

Mức phạt chậm nộp thưa tài chính cho

Cơ quan lại Thuế

:

cứ theo điều 10, điều 11, điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế group, truy thuế kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

Mức phạt chậm nộp báo cho biết giải trình tài chính

Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

a) Nộp báo cho biết giải trình tài chính cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền

chậm bên dưới 03 tháng

so với hạn quy định;

b) Công khai bẩm tài chính chậm bên dưới 03 tháng so với kì hạn quy định.

Mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

a) Công khai thưa tài chính ko đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp thưa tài chính cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền ko đính kèm ít kiểm nhen group đối với các ngôi trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm group thưa tài chính;

c) Nộp vắng tài chính cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền

chậm từ 03 tháng trở lên

so với vận hạn quy định;

d) Công khai báo cho biết giải trình tài chính ko tất nhiên bẩm kiểm nhón đối với các ngôi trường hợp mà luật pháp yêu cầu phải kiểm group vắng tài chính;

đ) Công khai báo cho biết giải trình tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với vận hạn quy định.

Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

a) thông báo, số liệu công khai mỏng tài chính sai sự thực;

b) Cung cấp, công bố các bẩm tài chính để sử dụng tại nước ta có số liệu ko đồng nhất trong một kỳ kế nhen.

Mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

a)

Không nộp

ít tài chính

cho cơ quan lại đất nước có thẩm quyền;

b) Không công khai vắng tài chính theo quy định.

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

– Buộc nộp và công khai mỏng kiểm đội đính kèm báo cho biết giải trình tài chính đối với hành động vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.

Xử phạt hành động vi phạm về trương mục kế nhón

Mức phạt 5.000.000 đồng đến 10.000.000

a)

Hạch nhen group ko đúng nội dung quy định của tài khoản kế group;

b) Thực hiện nay sửa đổi nội dung, phương pháp hạch nhen group của trương mục kế dóm hoặc mở thêm tài khoản kế dúm thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính hài lòng mà chưa được chấp nhận.

-> Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành động vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân chủ nghĩa.

Mức phạt 5.000.000 đồng đến 10.000.000

Không Thực hiện nay đúng khối mạng lưới server trương mục kế đội

đã được Bộ Tài chính phát hành hoặc ưng.

Xử phạt vi phạm về lập và biểu lộ thưa tài chính

Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

a)

Lập thưa tài chính ko đầy đủ nội dung

hoặc

ko đúng biểu mẫu

theo quy định;

b) vắng tài chính

ko hề chữ ký

của người lập, kế nhón trưởng, gánh vác kế nhen group hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính.

-> Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành động vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

a)

Lập ko đầy đủ các báo cho biết giải trình tài chính

theo quy định;

b) Áp dụng mẫu báo cho biết giải trình tài chính khác với quy định của chuẩn và chế độ kế nhón trừ ngôi trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

a)

Không lập

báo cho biết giải trình tài chính theo quy định;

b) Lập thưa tài chính

ko đúng với số liệu

trên sổ kế tốp và chứng từ kế nhón;

c) Lập và bộc lộ thưa tài chính

ko tuân đúng

chế độ kế nhen và chuẩn mực kế nhen group.

Mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

a)

giả mạo

vắng tài chính,

khai man

số liệu trên ít tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu bổn phận hình sự;

b) Thỏa thuận hoặc người khác mạo ít tài chính, khai man số liệu trên mỏng tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự;

c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, công nhận thông báo, số liệu kế nhen sai sự thực tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc lập và biểu đạt bẩm tài chính theo đúng chế độ kế group và chuẩn mực kế nhen group đối với hành động vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tiêu diệt thưa tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành động vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

———————————————————————————————

để ý:

– Mức phạt tiền tối đa đối với

một hành động vi phạm hành chính

trong lĩnh vực kế nhen group, kiểm nhúm độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đây là mức phạt chậm nộp BCTC

Xem thêm:

– nước ngoài giả còn có mức phạt

chậm nộp hồ nước sơ khai thuế

(Tờ khai Quyết dúm thuế TNDN, TNCN…).

Chi tiết xem tại đây nhé

:

———————————————————————————————

Mức phạt chậm nộp ít tài chính cho Cơ quan lại

Thống kê

:

cứ theo Điều 7 và điều 8 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về hạn mỏng thống kê, báo cho biết giải trình tài chính gửi cơ quan lại thống kê đất nước theo quy định của pháp luật và Vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của vắng thống kê:

1. Phạt cảnh cáo

đối với hành động nộp bẩm chậm so với chế độ quy định:

a) Dưới 05 ngày đối với bẩm thống kê tháng;

b) Dưới 10 ngày đối với bẩm thống kê, thưa tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

c)

Dưới 15 ngày

đối với bẩm thống kê,

mỏng tài chính năm.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

đối với hành động nộp bẩm chậm so với chế độ quy định:

a) Từ 05 ngày đến bên dưới 10 ngày đối với báo cho biết giải trình thống kê tháng;

b) Từ 10 ngày đến bên dưới 15 ngày đối với ít thống kê, thưa tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

c)

Từ 15 ngày đến bên dưới 20 ngày

đối với ít thống kê,

ít tài chính năm.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với hành động nộp bẩm chậm so với chế độ quy định:

a) Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với mỏng thống kê tháng;

b) Từ 15 ngày đến bên dưới 20 ngày đối với thưa thống kê, mỏng tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

c)

Từ 20 ngày đến bên dưới 30 ngày

đối với bẩm thống kê, vắng tài chính năm.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với hành động nộp báo cho biết giải trình chậm so với chế độ quy định:

a) Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với thưa thống kê, báo cho biết giải trình tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

b)

Từ 30 ngày đến 45 ngày

đối với mỏng thống kê, ít tài chính năm.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

đối với hành động

ko báo cho biết giải trình thống kê, ít tài chính.

– Hành vi quá nhiều thống kê, bẩm tài chính được quy định là sau 15 ngày đối với chế độ quy định đối với thưa thống kê tháng, sau 30 ngày đối với bẩm thống kê, thưa tài chính quý, 6 tháng,

sau 45 ngày

đối với báo cho biết giải trình thống kê, bẩm tài chính năm mà chưa gửi mỏng thống kê, mỏng tài chính cho cơ quan lại thống kê có thẩm quyền.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

đối với hành động ít ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ ít thống kê tháng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với hành động bẩm ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ ít thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với hành động bẩm ko đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ bẩm thống kê năm.

———————————————————————————————————

xin chúc các các độc giả làm tốt công việc kế dóm!

Bài viết Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính – ko nộp BCTC 2021-08-19 06:55:00

#Mức #phạt #chậm #nộp #Báo #cáo #tài #chính #ko #nộp #BCTC