Phần mềm HTKK 3.2.4 2022

Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã năng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bạn dạng 3.2.4, vận dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 2.3.5 Hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
– Để Hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế đã trả mỹ xong nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bạn dạng 3.2.4 và áp dụng iHTKK phiên bạn dạng 2.3.5 với nội dung cụ thể như sau:
1. tương trợ kê khai các mẫu biểu về hóa đơn:
– Bổ sung loại hoá đơn để tương trợ Người nộp thuế (NNT) có thể kê khai thêm được Hoá đơn buôn bán sản phẩm dự trữ đất nước (ký hiệu mẫu 01BHDTN/NNN theo thông tư 16/2012/TT-BTC) và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai trả thuế (theo thông tư 58/2012/TT/BTC và thông tư 72/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 58) trong các mẫu biểu: ít tình hình dùng hóa đơn (mẫu số BC26/AC), thông tin phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC), mỏng về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC), bẩm mất, cháy, hư hóa đơn (mẫu số BC21/AC), thông tin hiệu quả diệt hóa đơn (mẫu số TB03/AC), Thông báo điều chỉnh thông báo tại thông tin phát hành hóa đơn (TB04/AC).
– tương trợ nhập vắng tình hình dùng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
– Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo số lượng (tổng số) hoá đơn đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
– thưa tình hình dùng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể ko phải là ngày đầu tháng vận dụng cho một số ngôi trường hợp đặc thù.
Xem thêm:
– Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa dùng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh dinh khác địa bàn Cơ thuế quan lại cai quản lý (tại CQT chuyển đến, NNT chỉ phải nộp bảng kê 3.10, ko phải đính kèm vắng tình hình dùng hóa đơn)
2. Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:
– Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN
Tổng cục Thuế thông tin để người nộp thuế được biết và thực hành!
Tải về tại đây:

34

Tài Liệu Phần mềm HTKK 3.2.4 2021-09-01 12:08:00

#Phân #mêm #HTKK