Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất ngày 19/02/2016 2022

Ngày 19/02/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp áp dụng phần mềm HTKK 3.3.5, áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.1.6, áp dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bạn dạng 1.1.3 đáp ứng Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính
– Đáp ứng yêu cầu kỹ năng theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Thuế đã trả mỹ xong nâng cấp vận dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bạn dạng 3.3.5, vận dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.1.6 và áp dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bạn dạng 1.1.3, cụ thể như sau:
– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) trên ứng dụng HTKK 3.3.5
, iHTKK 3.1.6: Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB đối với một số product, dịch vụ chịu thuế TTĐ, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2016 đồng thời nâng cấp Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) của vật liệu mua vào, product du nhập (phụ lục 01-1/TTĐB) đính kèm tờ khai theo mẫu biểu phát hành tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC.
– Nâng cấp áp dụng iTaxViewer phiên bạn dạng 1.1.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của áp dụng iHTKK phiên bạn dạng 3.1.6.
– Bắt đầu từ ngày 19/02/2016, Khi kê khai tờ khai thuế có can dự đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại áp dụng HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxViewer 1.1.3 thay cho các phiên bạn dạng trước đây.
Tải về tại đây:
– Mọi phản ảnh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử Hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxViewer để được Cơ quan lại Thuế cung cấp.
Tác_Giả_2 !

33

Post Phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất ngày 19/02/2016 2021-09-01 12:16:00

#Phần #mềm #HTKK #mới #nhất #ngày